แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. - PDF

Description
แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 15 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการเพ อขอร บการสน บสน น เง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. ความนา การจ ดทา หร อเข ยนข อเสนอโครงการเพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นของ ส าน กงานส งเสร ม สว สด ภาพและพ ท กษ ส ทธ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย หร อ สท. โดยหน วยงานย อยท ร บผ ดชอบ ด าเน นการ ค อ ส าน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส หร อ สทอ. ท ผ านมา พบว า องค กรท เสนอโครงการย งม ความเข าใจท ไม ถ กต องก บการใช จ ายเง นอ ดหน นน มากน ก ท าให จ ดท า/เข ยนข อเสนอโครงการท ไม สอดคล องก บ เจตนารมณ และว ตถ ประสงค ของเง นอ ดหน น สทอ. ส งผลให ม ความล าช าในการพ จารณา และเป นการส นเปล อง ทร พยากรท งในส วนขององค กร และ สทอ. เอกสารฉบ บน จ งจ ดท าข น เพ อให องค กร กล ม ท ประสงค จะขอร บการ สน บสน นเง นอ ดหน น ได ศ กษาและใช เป นแนวทางในการเข ยนข อเสนอโครงการ โดยได รวบรวมเป นประเด นถาม ตอบ ซ งม สาระสาค ญ ด งน คาถาม : ม การกาหนดว ตถ ประสงค ของการใช เง นอ ดหน น หร อไม? คาตอบ : โดยท วไป เม อองค กร กล ม ประสงค จะขอร บการสน บสน นงบประมาณ จากแหล งท นต าง ๆ องค กร กล ม จะต องศ กษา และทาความเข าใจว ตถ ประสงค ของแหล งท นแต ละแหล ง เพ อพ จารณาว าแหล งท นใด สามารถ น ามาใช เพ อด าเน นภารก จขององค กร กล ม และในหล กการท วไป องค กร กล ม ก ต องใช เง นท นเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ของแหล งท นด วย เง นอ ดหน น ภายใต โครงการสน บสน นบทบาทองค กรพ ฒนาเอกชนในการด าเน นงานพ ฒนาและ ค มครองพ ท กษ ส ทธ ผ ด อยโอกาส ม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. ส งเสร มการม ส วนร วมขององค กรพ ฒนาเอกชนในการ เสร มพล งและพ ฒนาศ กยภาพผ ด อยโอกาส และเป นการเสร มพล งเคร อข ายภาคประชาส งคมในการค มครองพ ท กษ ส ทธ ผ ด อยโอกาส และ ๒. เพ อให ผ ด อยโอกาสได ร บการค มครองพ ท กษ ส ทธ ตามมาตรฐานท สท. กาหนด ด งน น องค กรพ ฒนาเอกชน กล ม ท จะจ ดท าข อเสนอโครงการขอร บเง นอ ดหน น จ งต องม การ ด าเน นงานท เก ยวข องก บผ ด อยโอกาส และม ความต องการท จะเข ามาม ส วนร วมพ ฒนาศ กยภาพ ม การค มครอง และพ ท กษ ส ทธ โดยในการดาเน นงานต องคาน งถ งการช วยทาให ผ ด อยโอกาสเห นค ณค าในตนเอง ม ส วนร วมในการ จ ดการป ญหาของตนเอง และม ศ กด ศร ในการด ารงช ว ต เง นอ ดหน นจ งควรท าให ผ ด อยโอกาสเข มแข งข น จ ดการ ป ญหาของตนเองได ไม เพ ยงรอร บการช วยเหล อจากคนอ น ท งน ในการด าเน นงาน จะม มาตรฐาน สท. เป นเคร องม อในการด าเน นงาน ซ งองค กร กล ม จะต องด าเน นงานท สอดคล องก บมาตรฐาน หร อม ส วนร วมในการ ข บเคล อนย ทธศาสตร การทางานเก ยวก บผ ด อยโอกาสท ได ร บการพ ฒนาข นโดยหน วยงานภาคร ฐ และเอกชน คาถาม : ใครค อผ ด อยโอกาส? คาตอบ : ผ ท ประสบป ญหาความเด อดร อนท งในด านเศรษฐก จ การศ กษา สาธารณส ข ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ทางส งคมได ตามปกต หร อจ าเป นต องได ร บการด แลช วยเหล อม ค ณภาพช ว ต ผ ท หล ดจากกลไกทางส งคม ท าให ไม สามารถเข าถ งทร พยากรหร อบร การทางส งคมได หร อถ กก ดก นไม ให เข ามาม ส วนร วมทางส งคม ขาดส ทธ ประโยชน และโอกาสท จะยกระด บสถานภาพทางส งคมของตนเองให ส งข น (แผนพ ฒนางานสว สด การส งคมและ ส งคมสงเคราะห แห งชาต ฉบ บท ๑, พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ ฉบ บท ๔, พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) สท. กาหนดให กล มเป าหมายผ ด อยโอกาส ท จะได ร บประโยชน จากเง นอ ดหน น ค อ ผ ด อยโอกาส ๕ กล ม ได แก คนยากจน คนเร ร อน ผ ไม ม สถานะทางทะเบ ยนราษฎร ผ พ นโทษ และผ ต ดเช อเอช ไอว /ผ ป วยเอดส รวมถ งครอบคร วท ได ร บผลกระทบ ในบางคร ง องค กร กล ม เสนอโครงการเพ อคนพ การ ผ ส งอาย สตร เด ก และเยาวชน จ งอาจไม ได ร บการสน บสน น หากคนกล มด งกล าว ไม ม ล กษณะเป นผ ท เด อดร อน ผ ไม ได ร บบร การ หร อถ กก ดก นตามท กล าว แล วข างต น นอกจากน ม แหล งท นส าหร บกล มเป าหมายด งกล าว ท กระทรวง พม. ด แลอย องค กร กล ม จ งอาจ เสนอโครงการตรงไปย งแหล งท นต าง ๆ เหล าน นได คาถาม : การค มครองพ ท กษ ส ทธ ตามมาตรฐานท สท. กาหนด ค ออะไร? คาตอบ : ป จจ บ น ม หน วยงานท งภาคร ฐ และภาคเอกชน รวมท งองค กรปกครองท องถ น ม การท างานก บกล ม ผ ด อยโอกาส ด วยก จกรรม โครงการท ตนเองสนใจ และตามทร พยากรท ม อย สท. จ งได ม การพ ฒนามาตรฐานการ พ ฒนาศ กยภาพค มครองพ ท กษ ส ทธ ผ ด อยโอกาสข น เพ อเป นเคร องม อท องค กร หน วยงาน ใช ส าหร บเท ยบเค ยงผล การดาเน นงานท เก ดข นก บผ ด อยโอกาส มาตรฐานด งกล าว ได ร บการพ ฒนาข น โดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน องค กร หน วยงาน สามารถใช มาตรฐานเป นเคร องม อประเม นผ ด อยโอกาส ในต วช ว ดแต ละต ว ซ งเป นส งท ก าหนด ว าผ ด อยโอกาสจะต องได ร บ และนาผลจากการประเม น โดยเฉพาะ ต วช ว ดท ผ ด อยโอกาสย งไม บรรล มาจ ดท าเป น แผนงาน ก จกรรมเพ อท าให ผ ด อยโอกาสได ร บการพ ฒนา ค มครองพ ท กษ ส ทธ ในต วช ว ดน น ๆ (ต วอย างต วช ว ด ด านส งคม และ ก จกรรม ด ภาคผนวก ๔) คาถาม : ย ทธศาสตร การพ ฒนา ค มครองพ ท กษ ส ทธ ผ ด อยโอกาส ค ออะไร? คาตอบ : ในการดาเน นงานเก ยวก บค ณภาพช ว ต และการค มครองพ ท กษ ส ทธ ของผ ด อยโอกาส ม ย ทธศาสตร ๕ ป เป นกรอบการท างาน ค อ ย ทธศาสตร ส งเสร มการพ ฒนาศ กยภาพและค มครองพ ท กษ ส ทธ ผ ด อยโอกาส พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ ซ งหน วยงาน องค กร ควรท าความเข าใจเพ อสามารถใช เป นแนวทางในการจ ดท าโครงการ เสนอได ย ทธศาสตร ม ๖ ประเด น แต ม ย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บศ กยภาพ ส ทธ ของผ ด อยโอกาสโดยตรง ๒ ประเด นค อ ย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด ๑. ส งเสร มกล มและเคร อข ายในการจ ดการ ตนเองของผ ด อยโอกาส ๒. เสร มพล ง สร างค ณค าแก ผ ด อยโอกาสให เก ด การยอมร บ ม ท ศนคต ท ด และเช อม นในค ณค า แห งตนของผ ด อยโอกาสและครอบคร วของ ผ ด อยโอกาส ๓. สร างความร ความเข าใจเร องผ ด อยโอกาสใน ม มมองใหม แก ส งคมท เอ อต อการค มครองและ พ ท กษ ส ทธ บนพ นฐานส ทธ มน ษยชนและ ศ กด ศร ความเป นมน ษย ย ทธศาสตร เสร มพล งและ พ ฒ น า ศ ก ย ภ า พ ผ ด อยโอกาส ย ทธศาสตร เข าถ งส ทธ สว สด การส งคม และการ ค ม ค ร อ ง พ ท ก ษ ส ท ธ ผ ด อยโอกาส ๑. ม ระบบ ร ปแบบ กระบวนการ มาตรการ และกลไกการค มครองพ ท กษ ส ทธ ท เหมาะสม ก บกล มผ ด อยโอกาสท หลากหลาย ๒. ผ ด อยโอกาสม หล กประก น สามารถเข าถ ง หล กประก นและบร การทางส งคมท ร ฐจ ดให อย างเสมอภาค ๑. จ านวนผ ด อยโอกาสท สามารถ พ งตนเองได ๒. จ านวนกล มและเคร อข าย ผ ด อยโอกาสท ได ร บการส งเสร ม และพ ฒนาศ กยภาพ ๓. จ านวนผ ด อยโอกาสท ได ร บ การยอมร บจากส งคม ๑. จ านวนผ ด อยโอกาสท เข าถ ง บร การสว สด การส งคมอย างท วถ ง ๒. จ านวน อปท. ท ม ส วนร วมใน การค มครองและพ ท กษ ส ทธ ผ ด อยโอกาส คาถาม : โครงการท จะขอร บเง นอ ดหน นต องม ล กษณะอย างไร? คาตอบ : โครงการท องค กร กล ม ประสงค จะจ ดท าข นเพ อร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามหล กเกณฑ ต องเป นโครงการท ม ล กษณะ ด งน ๑. กล มเป าหมาย ค อ ผ ด อยโอกาส ๕ กล ม ๒. เป นโครงการท ไม อย ระหว างการร บเง นอ ดหน นจากกระทรวง พม. เว นแต เป นการขอต อในโครงการ เด ยวก น ซ งต องแสดงพ ฒนาการของการด าเน นงาน หร อ แสดงให เห นว าส งผลกระทบต อการแก ไข ป ญหา และต องไม ได ร บการสน บสน นเง นเต มจานวนจากส วนราชการหร อองค กรอ นใด ๓. เป นโครงการท แสดงให เห นว าสามารถส งเสร มและสน บสน นหน วยงานภาคร ฐท ย งไม ม การด าเน น โครงการในล กษณะด งกล าว หร อเป นโครงการท ท าให เก ดนว ตกรรม หร อกระบวนงานใหม ๆ หร อ โครงการท ส งผลให เก ด หร อ พ ฒนากล มพ งตนเองของผ ด อยโอกาส ๔. เป นโครงการท เช อมโยง หร อม ความร วมม อก บกลไกท ม อย ในช มชน เพ อให ช มชนได ม ส วนร วม ด แลป ญหาของคนด อยโอกาส อาจท าให เก ดความต อเน อง ย งย นของก จกรรม ซ งสอดคล องก บ แนวพระราชดาร ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ๕. เป นโครงการท สอดคล องก บย ทธศาสตร ฯ ส าหร บผ ด อยโอกาส โดยเฉพาะย ทธศาสตร ท ๑ (เสร มพล งและพ ฒนาศ กยภาพผ ด อยโอกาส ประเด นการพ ฒนากล มและเคร อข ายของ ผ ด อยโอกาส) และย ทธศาสตร ท ๒ (เข าถ งส ทธ สว สด การส งคม และการค มครองพ ท กษ ส ทธ ผ ด อยโอกาส) คาถาม : องค กร กล ม สามารถเสนอโครงการได ท กป หร อไม? คาตอบ : องค กร กล ม สามารถจ ดท าโครงการเสนอขอร บการสน บสน นงบประมาณได ท กป อย างไรก ตาม เน องจากม องค กร กล ม เสนอโครงการจานวนมาก สท. จ งม แนวทางการพ จารณาสน บสน นองค กร กล ม ด งน หากองค กร กล ม จะเสนอโครงการต ดต อก นหลายป สท. จ งขอให องค กร กล ม ก าหนดเป าหมาย การขอร บการสน บสน นในแต ละป ให ช ดเจน เช น ในป แรกของการขอร บเง นอ ดหน น องค กร กล ม อาจด าเน น ก จกรรม ท เป นการส งเสร มศ กยภาพ การเร ยนร ของกล มผ ด อยโอกาส เพ อให กล มเป าหมายเก ดการตระหน ก ในค ณค าของตนเอง ม ความพร อมท จะร เร มก จกรรมท น าไปส การแก ไขป ญหาของตนเอง เช น ก จกรรมส งเสร มเจต คต เช งบวก เพ อสร างค ณค าในตนเอง แก ผ ด อยโอกาส การสร างแกนน าของผ ด อยโอกาส การส งเสร มการจ ดต งกล มพ งตนเองของผ ด อยโอกาส เพ อนาไปส การด แลซ งก นและก นของ ผ ด อยโอกาส เป นต น ป ท ๒ หากองค กร กล ม ประสงค จะขอเง นอ ดหน น ก ควรท าก จกรรมต อเน อง หร อพ ฒนางาน ท ต อยอดจากการได ร บการสน บสน นในป แรก โดยต องม ว ว ฒนาการ และอาจต องม การเช อมโยงการด าเน นงานก บ กลไกการพ ฒนาท ม อย ในพ นท ได แก อปท. กองท นต าง ๆ ก จกรรมท ควรท า เช น การจ ดเวท ระหว างผ ให บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks