พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+โชว หยวนหม งหยวน - PDF

Description
เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-อล งการเวเนเช ยน เต มอ มก บสวนสน กด สน ย แลนด - HongKong City Gate

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 11 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -เจ าแม กวนอ มร มทะเล-อล งการเวเนเช ยน เต มอ มก บสวนสน กด สน ย แลนด - HongKong City Gate จ ไห ถนนค ร ก-หว หน -โชว หยวนหม งหยวน- ช อปป งส นค าแบรนด เนมย านนาธาน จ มซาจ ย พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+โชว หยวนหม งหยวน โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง- จ ไห (-/-/- ) น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม สนามบ นส วรรณภ ม ช น 4 ประต 9 เคาน เตอร S สายการบ น รอย ลจอร แดนแอร ไลน Royal Jordan Airline โดยม เจ าหน าท อานวยความสะดวกแก ท กท าน น. ออกเด นทางส ฮ องกง โดยเท ยวบ น RJ 182 ** บร การอาหารและเคร องด มบนเคร อง** สายการบ นรอย ลจอร แดน ม จอท ว ส วนต วท กท น ง ท น ง น. ถ งสนามบ น Cheak Lap Kok หล งผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม อง ให ท านออก Exit A จากน น นาท กท านเด นทางส จ ไห โดยเร อเฟอร ร พาท านข ามด านส เม องจ ไห เขตเศรษฐก จพ เศษ 1 ใน 5 ของประเทศจ น (ในกรณ สายการบ นล าช าบร ษ ทฯขอ เปล ยนแปลงจากเร อเฟอร เป นรถโค ชผ านด านเซ นเจ นเข าส จ ไห (ประมาณ 3 ช วโมง)เน องจากด านจ ไห ป ดเวลา น.จะเปล ยนเฉพาะในกรณ เก ดเหต ส ดว ส ยจากสายการบ นเท าน น) นาเข าส ท พ ก Xingfeng Hotel หร อเท ยบเท า ว นท สอง มาเก า-เวเนเช ยน-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด แสควร -จ ไห -ช อปป งตลาดใต ด นก กเป ย โชว หยวนหม งหยวน (เช า/กลางว น/เย น) เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรม (1) จากน นนาท าน ชมองค ร ปป นเจ าแม กวนอ ม ปรางค ทอง (Kun Iam Statue) ท ต งอย ร มทะเลเจ า แม กวนอ มองค ทองสร างด วยทองส มฤทธ ท งองค ม ความส ง 18 เมตร หน กกว า 18 ต น ประด ษฐานอย บนฐานดอกบ วด งดงามอ อนช อยสะท อนก บแดดยามเย นเป นประกายเร องรอง เหล องอร าม งดงามจ บตาแต หากเพ งมองด ด ๆจะเห นว าเจ าแม กวนอ มองค น เป นเจ าแม กวนอ มล กคร งค อป น เป นองค เจ าแม กวนอ ม แต ว ากล บม พระพ กตร เป น หน าพระแม มาร ท เป นเช นน ก เพราะว าเป น เจ าแม กวนอ มท โปรต เกส ต งใจสร าง ข นเพ อเป นอน สรณ ให ก บมาเก าในโอกาสท ส งมอบมา เก าค นให ก บจ น...จากน นนาท านชม โบสถ เซนต ปอล ทางประว ต ศาสตร และ เป น ส ญล กษณ ประจาเม องมาเก าโบสถ แห งน เคยเป นโรงเร ยนสอนศาสนา แห งแรกของ ชาวตะว นตกใน ด นแดนตะว กออกไกล ต อมาในป ค.ศ.1835 ได เก ดเพล งไหม อย างร นแรง ทาให โบสถ เซนต ปอลคงเหล อแค เพ ยงบานประต และบ นไดทางเข าด านหน าท สง า งาม หล งจากม การบ รณะข น ใหม ในป ค.ศ.1991 ด านหล งของซากโบสถ แห งน ม การจ ดสร าง พ พ ธภ ณฑ ทางศาสนาข น และย งม หล มฝ งศพของบาทหลวงวาล ค นาโน ผ ก อต งโบสถ ตลอดจนโครงกระด กของชาวคร สต ญ ป นและ เว ยดนามท เส ยช ว ตเม อคราวท เก ดเพล งไหม คร งใหญ...เด นทางส...เซนาโด สแควร...สถานท ช อปป ง ใหญ ใจกลางเม องมาเก า ภายในบร เวณตกแต งด วยต กอาคารอาย กว า 400 ป สร างโดยชาวโปรต เกสท อพยพ มาต งหล กแหล งอย ในมาเก าเม อคร งอด ตงดงามตาด วยพ นกระเบ องซ งนามาจากย โรป ตกแต ง เป นร ปเกล ยวคล นอ นงดงาม เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร (2) หล งอาหาร นาท านเด นทางส โรงแรมหร หรา 5 ดาว เดอะเวเนเช ยน..ชมบรรยากาศภายในบร เวณของ VENETIAN RESORT ท ตกแต งด วยสถาป ตยกรรมแบบบารอคธ ม ของโรงแรมเป นแบบ สถาป ตยกรรมประว ต ศาสตร ของชาวเวน สท านจะได พบก บร านค าช อปป ง กว า 350 ร าน ม ท งส นค าแบรนด เนมมากมายให ท านเล อก และย งม สปาส ด หร หราให ท านเล อกใช บร การ ม ร านอาหารกว า 20 ร านและท น งรองร บกว า 1,000 ท น งภายในม เน อท กว างขวางท สามารถใช ในการจ ดน ทรรศการหร อส มมนาและท านย งสามารถ ล องเร อกอนโดล าซ งม ฝ พายท สามารถข บร องเพลงได อย างไพเราะภายในย งบรรจ ด วยร านค ามากมาย คล ายก บยกห างด งๆมาไว ท น อาท เช น coach เป นต นและภายในบร เวณของโรงแรมและย งม ขบวน พาเหรดให ท านได ช นชมอ นตระการตาให ท านได ส มผ สเม องเวน สท ยกมาต งใจกลางโรงแรม... ให ท านเพล ดเพล นก บการเส ยงโชคเราม คาส โนขนาดมห มาให ท านได ลองเส ยงโชคเล นๆเพ อความ สน กสนาน จนได เวลาสมควร นาท านเด นทางกล บส เม องจ ไห จากน นให ท านอ สระช อปป งท ตลาดใต ด นก กเป ย ซ งเป นศ นย การค าต ดแอร ชายแดนมาเก า จ ไห ม ร านค าจานวนมากจาหน าย ส นค าหลากชน ด เส อผ า รองเท า กระเป า ของเล น ส นค าท กชน ด ส วนใหญ เป นส นค าก อปป แบรนด เนม ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร (3) แล วนาท านชม NIGHT SHOW หยวนหม งช งหยวน สม ยราชวงศ ช ง อ นตระการตา หมายเหต ชม โชว หยวนหม งช งหยวน อาจชมก อนหร อหล งอาหารค าแล วแต ความเหมาะสม... นาเข าส ท พ ก Xingfeng Hotel หร อเท ยบเท า ว นท สาม ถนนค ร ก บ วห มะ+โรงงานผ าไหมจ น จ วเวอร ร ช อปป งนาธาน Avenue of Star (เช า/กลางว น/ -) เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรม (4) หล งอาหารเช านาท านชม ถนนค ร ก (The Lover s Road) ถนน เร ยบชายหาดท สวยงามแสนจะโรแมนต ก ซ งร ฐบาลเม องจ ไห ได ตกแต งภ ม ท ศน ได อย างสวยงามเหมาะสาหร บพ กผ อนหย อนใจ และ ท ได ช อว าถนนค ร ก ก เพราะว าภายในบร เวณถนนร มชายหาดแห งน ได ม การนาเก าอ หร อ ม าน ง ซ ง ทามาสาหร บ 2 คนน งเท าน น จ งได ช อว าถนนค ร ก ป จจ บ นเป นท น ยมของบรรดาค ร ก...แล วนาท านแวะ ถ ายร ปก บส ญล กษณ อ นสวยงามโดดเด นของเม องจ ไห บร เวณอ าวเซ ยงห จ ไห ฟ ชเชอร เก ร ล หร อ ท ม ช อเร ยกว า หว หน เป นร ปแกะสล กส ง 8.7 เมตร ถ อไข ม กอย ร มทะเล ต อจากน นนาท านมาร จ ก สม นไพรจ น หร อท ร จ กในนาม บ วห มะ ซ งถ อเป นยาประจาบ านของชาวจ น ยาบ วห มะ สรรพค ณ หลากหลายแก น าร อนลวก, แผลไฟไหม, แก ร ดส ดวง ฯลฯ จากน นนาท านส โรงงานผ าไหม ผ า ไหมจ นม ช อเส ยงทางการผล ตและส งออกของโลก เพราะจ นเป นประเทศแรกท ร จ กการเล ยงไหมและ พ ฒนาค ณสมบ ต พ เศษต าง ๆ อย างต อเน อง ภายในโรงงานจะตกแต งไว สวยงามมาก ม ผลงานศ ลปะท ทาจากเส นไหม อาท เช น ต โชว แสดงเส อผ าของฮ องเต ในสม ยโบราณ ท ทอมาจากเส นไหมจ น และ ย งม ผล ตภ ณฑ จากไหมจ นนานาชน ด อาท ใส ผ าห มท ทาจากเส นใยไหม, ช ดเคร องนอนต างๆ,เส อผ า, ผ าพ นคอ ฯลฯ ท ย งรอให ท านซ อกล บมาเพ อเป นของฝาก หร อว าใช เอง เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร (5) จากน น นาท านเด นทางส ท าเร อเฟอร ร เพ อเด นทางกล บส ฮ องกง เม อถ งฮ องกงแล วนาท านเย ยมชมโรงงาน จ วเวอร ร ท ข นช อของฮ องกงพบก บงานด ไชน ท ได ร บรางว ลอ นด บเย ยมยอด...จากน นให ท านเต ม อ มก บช อปป งย านนาธาน จ มซาจ ย ม ร านขายของท งเคร องหน ง,เคร องก ฬา,เคร องใช ไฟฟ า,กล อง ถ ายร ปฯลฯและส นค าแบบท เป นของพ นเม องฮ องกงอย ด วยและตามซอกต กอ นซ บซ อนมากมายม Shopping Complex ขนาดใหญ ช อ Ocean Terminal ซ งประกอบไปด วยห างสรรพส นค าเร ยง รายก นและม ทางเช อมต ดต อสามารถเด นทะล ถ งก นได แหล งรวมส นค า Brand Name ช นนาท ม ให เล อกชมและช อปมากกว า 700 ร าน อาท ESPRIT,EMPORIO,ARMANI,GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝากค ณหน ท Toy sus ฯลฯ (อ สระอาหารเย นตามอ ธยาศ ย) จากน น นาท กท านเด นท านชม Avenue of Star ท านจะได พบก บรอยประท บม อของบ คคลท ม ช อเส ยงและเป นแรงบ นดาลใจของโลกฮอลล ว ดตะว นออก อาท ฉ เคอะ,เหล ยงเฉาเหว ย, จางม านอว, เจ ท ล,ม เชล โหย ว ย งไม รวมถ งคนด งอ น ๆ ท ได ประท บรอยม อลงบนพ นซ เมนต นาท านชม A Symphony of Lights ความมห ศจรรย เร มต นใน เวลา น. ท กค าค น การแสดงม ลต ม เด ยส ดยอดตระการตาท ได ร บการบ นท กในก นเนสบ คว าเป นการแสดงแสง และเส ยงถาวรท ย งใหญ ท ส ดของโลก ครอบคล มพ นท อาคารต กระฟ าสาค ญต าง ๆ ท ต งอย สองฟากฝ ง ของอ าวว คตอเร ยโดยบนดาดฟ าของต กเหล าน ประด บไปด วยแสงไฟ ซ งเพ ยงกดสว ตช ก จะส องแสง สว างตระการตาเป นส ต าง ๆ แสดงให เห นถ งบรรยากาศอ นค กค กของฮ องกง นาเข าส ท พ ก Newton Place Hotel หร อเท ยบเท า ว นท ส ว คตอเร ยพอยด ร พล สเบย สวนสน กด สน ย แลนด กร งเทพฯ (เช า/-/ -) เช า บร การอาหารเช าต มซา ณ ภ ตตาคาร (6) จากน นนาท านเด นทางส ข นส ยอดเขา VICTORIA POINT หน งในแหล งท องเท ยวยอดน ยม เป นจ ดชมว วท ค ณจะต องท งก บความสวยงาม อ าวว คตอเร ยท ม ช อเส ยงระด บ โลกและต กระฟ าท พ งทะยานข นส งต ดก บแนวเขาเข ยวขจ อ นแสนสวยงาม เช ญถ ายร ปตามอ ธยาศ ย นาท านส หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายร ปจ นทร เส ยวแห งน สวยท ส ดแห งหน ง และย งใช เป นฉากในการถ ายทาภาพยนตร ไป หลายเร องม ร ปป นของเจ าแม กวนอ มและเจ าแม ท นโห วซ งทาหน าท ปกป องค มครองชาวประมง โดดเด นอย ท ามกลางสวนสวยท ทอดยาวลงส ชายหาด ให ท านนม สการขอพรจากเจ าแม กวนอ ม และเทพเจ าแห งโชคลาภเพ อเป นส ร มงคล ข ามสะพานต ออาย ซ งเช อก นว าข าม หน งคร งจะม อาย เพ มข น 3 ป นาท านเย ยมชมโรงงาน จ วเวอร ร ท ข นช อของฮ องกงพบก บ งานด ไชน ท ได ร บรางว ลอ นด บเย ยมยอดจากน นนาท านเข าส ฮ องกง ด สน ย แลนด อาณาจ กร แห งจ นตนาการน ประกอบด วยพ นท 4 ส วน ได แก เมนสตร ท-ย เอสเอ, แอดเวนเจอร แลนด,แฟนตาซ แลนด และท มอร โรว แลนด ซ งแต ละแห งต างม จ ดเด นความพ เศษ เฉพาะต ว ท องอเมร กาฉบ บย อส วนอย างม ช ว ตช วาท ถนนเมนสตร ท พร อมด วยทาวน ส แควร ร านค าน าร กๆและหอส งเกตการณ ว คตอเร ย หร อจะแวะเข าไปชมโลกของเด ก น อยท น าร ก ชมต กตานานาชาต ร องเพลง และร ายราโดยจาลอง การแต งกายช ดประจาชาต จากท วท กม มโลกใน สมอลเว ลด ผจญภ ยก บการล องเร อท องป าท เต มไปด วยส งสาราส ตว ตลอดเส นทางและโชว แรงระเบ ดท ต นเต น เข าส อาณาจ กรแห งแฟนตาซ ท ซ งค ณจะได พบก บปราสาทซ นเดอเรลลา และวงดนตร ประสาน เส ยงม คก เมาส พร อมด วยเอฟเฟคต เคล อนไหวตระการตาแบบ 3 ม ต ล ดไปย งอาณาจ กของ มน ษย ต างดาวและข ามเวลาไปย ง ท มอร โรว แลนด ด นแดนแห งอนาคตและส งท พลาดไม ได ค อ รถไฟเหาะ Space Mountain แน นอนว าอย าล มแวะไปถ ายร ปก บม คก และฮ องกงด สน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks