ประจำป งบประมำณพ.ศ PDF

Description
แบบ สส แบบฟอร มข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นงบประมาณจาก ประจำป งบประมำณพ.ศ ช อคล น กเทคโนโลย เคร อข ายท เสนอโครงการ : คล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 4 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบ สส แบบฟอร มข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นงบประมาณจาก ประจำป งบประมำณพ.ศ ช อคล น กเทคโนโลย เคร อข ายท เสนอโครงการ : คล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ 2. ช อโครงการ : โครงการถ ายทอดเทคโนโลย การทาเกษตรปลอดสารพ ษ (การผล ตข าว) 3. ผ ร บผ ดชอบและหร อ ผ ร วมร บผ ดชอบ (ระบ ช อ นามสก ล / ตาแหน ง /สถานท ต ดต อ / หมายเลขโทรศ พท / โทรสาร / ให ครบถ วน) หากเป นข อเสนอในแผนงานพ ฒนาต อยอด ต องแนบประว ต และประสบการณ /ผลงาน ของน กว จ ยและผ ร วม โครงการท กคน ผ ช วยศาสตราจารย อรวรรณ ร กสงฆ สาขาเทคโนโลย การผล ตพ ช คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ หมายเลขโทรศ พท โทรสาร / orawan_ ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตรา สราว ช สาขาเทคโนโลย การผล ตส ตว คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ หมายเลขโทรศ พท โทรสาร / ความสอดคล องก บแผนงาน โปรดใส เคร องหมาย ใน เพ ยงแผนงาน/ก จกรรมเด ยว 4.1 การถ ายทอดเทคโนโลย 4.2 การบร การให คาปร กษาและบร การข อม ลเทคโนโลย 4.3 การว จ ยและพ ฒนาต อยอด 4.4 การเผยแพร ความร ความเข าใจทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 4.4 (1)ศ นย การเร ยนร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระด บช มชน 5. ล กษณะของโครงการ : โปรดใส เคร องหมาย ใน ท ต องการและข อม ลให ครบถ วน 5.1 เป นโครงการต อเน อง (เร มดาเน นการป...) 5.2 เป นโครงการใหม โดยเป นโครงการ เป นความต องการของช มชน ว สาหก จช มชน OTOP SMEs หร อ ประชาชนโดยท วไป (โปรดแสดงเอกสาร / หล กฐานแนบมาด วย) เป นผลงานว จ ยและพ ฒนาท ต องการถ ายทอดฯ ได ร บท นจาก เป นโจทย จากการประช มบ รณาการจ งหว ด โปรดระบ คร งท และจ งหว ด... 6. หล กการและเหต ผล : (ช แจงเหต ผลความจาเป นท ต องม โครงการด งกล าว ระบ ประเด นป ญหา ความต องการ และนาเสนอแนวค ดการ แก ไขหร อสนองความต องการ หากม ข อม ลว าม หน วยงานอ นดาเน นการอย แล ว ผ เสนอโครงการ ม ว ธ การท ด กว า หร อสน บสน นดาเน นการอย างไร) บ านน าจ น ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ เป นหม บ านท อย ต ดก บ ลาน าปาว ม ประชากรจานวน 787 คน 206 คร วเร อน ม พ นท ประมาณ 500 ไร แยกเป นท อย อาศ ย 145 ไร พ นท ทานาประมาณ 300 ไร พ นท เล ยงปลาและเกษตรอ น ๆ ประมาณ 55 ไร ม การทาป ละ 2 คร งนาป และนาปร งแต พบว ารายจ ายมากกว ารายได ม ภาระหน ส นท งหน นอกระบบ หน ธกส. จ งอยากให ทางคล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ เข ามา ช วยให คาปร กษา ถ ายทอดเทคโนโลย ท เก ยวข อง เพ อการปร บเปล ยนว ถ การทาการเกษตรใน ช มชนให เป นเกษตรพอเพ ยง หร อเป นเกษตรปลอดสารพ ษ เพ อหาว ธ ลดค าใช จ ายในการทา การเกษตรแบบท ดาเน นอย ในป จจ บ น คล น กเทคโนโลย มทร.อ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ จ งเสนอโครงการทาการเกษตรแบบ ปลอดสารพ ษ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อให ผ บร โภคม ความปลอดภ ย ช วยลดรายจ าย ช วยสร างครอบคร วให เข มแข ง โดยเข าไปสน บสน นและถ ายทอดเทคโนโลย และองค ความร ด าน ว และท ท ม พ นฐานจากภ ม ป ญญาท องถ น หร อองค ความร เก ยวก บการบร หารจ ดการเทคโนโลย ให ชาวบ านน าจ น สามารถผล ตป ยใช เองท งป ยอ นทร ย ค ณภาพส ง (ตามว ธ การของศ นย เทคโนโลย ป ย วว.) และป ยหม กช วภาพ การตรวจสอบค ณภาพด นก อนทานา ถ ายทอดเทคโนโลย การปล ก ข าวต นเด ยวแบบประณ ต (ตามว ธ ของมทส.) พร อมก บการเสร มสร างความเข มแข งให ก บช มชน โดยการพ ฒนาศ กยภาพคนในช มชน และเสร มสร างการพ ฒนาแบบม ส วนร วมของช มชน 2 7. ว ตถ ประสงค : (ระบ ว าโครงการม งหว งให บรรล อะไร หล ก ๆ ไม เก น 3 ข อ) 1. จ ดทาบร บทของช มชนบ านน าจ นก อนและหล งการนาความร ด าน ว และ ท ไปใช ในช มชน 2. ถ ายทอดเทคโนโลย ท เก ยวข องการทาเกษตรปลอดสารพ ษ 3. เสร มสร างความเข มแข งของช มชนด วยการพ ฒนาศ กยภาพคนและพ ฒนาแบบม ส วนร วม 8. กล มเป าหมาย : (ระบ กล มเป าหมายท ช ดเจน ) กล มปล กข าวหอมมะล บ านน าจ น ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ด กาฬส นธ 9. พ นท ดาเน นการ : (ระบ หม บ าน ตาบล อาเภอ จ งหว ด ท กล มเป าหมาย อาศ ยอย ) บ านน าจ น ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ 10. ระยะเวลาดาเน นการ : (ว นเร มต น ส นส ดโครงการต องอย ภายในป งบประมาณ 1 ตค52-30 กย. 53) ต ลาคม ก นยายน 2553 การดาเน นโครงการ : 11.1 ก จกรรมและว ธ ดาเน นงาน ประกอบด วย 3 ก จกรรมหล ก - การเตร ยมการ จ ดเตร ยมเอกสารและส อประกอบการถ ายทอดเทคโนโลย เร อง 1. การประย กต ใช หล กการเศรษฐก จพอเพ ยงในการทาการเกษตรปลอดสารพ ษ 2. การผล ตป ยอ นทร ย ค ณภาพส ง 3. การผล ตป ยน าหม กช วภาพ 4. ภ ม ป ญญาการใช สม นไพรในการทานา 5. เทคน คการเก บต วอย างด น 6. การจดบ นท กข อม ลและการค ดต นท นการทานา 7. การทาบ ญช ช ว ต 3 - การดาเน นงานหร อให บร การ 1. จ ดเวท เสวนาศ กษาบร บทของช มชน และศ กษาสภาพการทานาของบ านน าจ นเพ อเป นข อม ลพ นฐาน (baseline data) ก อนการเปล ยนแปลงและพ ฒนา 2 ว น ผ เข าร วมประมาณ 100 คน 2. สารวจและตรวจสอบสภาพด นในแปลงนา และส มด นในพ นท ส งตรวจในห องปฏ บ ต การ 3. การถ ายทอดเทคโนโลย การทาป ยอ นทร ย ค ณภาพส งและป ยน าหม กช วภาพสาหร บใช ในนาข าว 2 ว น 4. การถ ายทอดเทคโนโลย การทานาข าวต นเด ยวแบบประณ ต และการทานาแบบปลอดสารพ ษ 2 ว น 5. ศ กษาด งานการทานาข าวต นเด ยวแบบประณ ต ท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส นาร จ งหว ดนครราชส มา 6. สาธ ตการทานาข าวต นเด ยวแบบประณ ต และแบบปลอดสารพ ษในพ นท นาของเกษตรกรบ านน าจ น 7. เก บข อม ลผลผล ตและต นท นการทานาข าวต นเด ยวแบบประณ ตและการทานาแบบปลอดสารพ ษ 8. จ ดเวท ค นข อม ลแก ช มชน 1 ว น เพ อให ร บทราบข อม ลการทานาแบบปลอดสารพ ษและผลตอบแทนท ได ร บ 9. จ ดเวท จ ดทาแผนช มชน แบบม ส วนร วมในการทานาแบบปลอดสารพ ษของบ านน าจ นในป ต อ ๆ ไป - การต ดตามและประเม นผล 1. ประเม นผลความพ งพอใจในการจ ดเวท และจ ดถ ายทอดเทคโนโลย แต ละคร ง 2. ต ดตามผลการนาไปใช ประโยชน หล งการถ ายทอดเทคโนโลย แต ละคร ง 3. ประเม นผลต นท นและรายได ท ได ร บจากการทานาปลอดสารพ ษ เพ อด ผลตอบแทนทางเศรษฐก จ 4. ประเม นผลการจ ดทาแผนช มชนแบบม ส วนร วมของบ านน าจ น แผนการดาเน นงาน ( ตามตารางด านล าง) (สอดคล งก บข อ 11.1) แผนงาน ก จกรรม ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมเง น (บาท) 1. จ ดเวท ศ กษาบร บทช มชน 2 ว น 30, สารวจและส งต วอย างด นตรวจ 5,000 3.ถ ายทอดเทคโนโลย การทาป ยอ นทร ย ค ณภาพส งและป ยช วภาพ 2 ว น 4. ถ ายทอดเทคโนโลย การทานาแบบ ประณ ตและปลอดสารพ ษ 2ว น 56,800 66, ศ กษาด งานท มทส. 1 ว น 36, ทาแปลงสาธ ตและเก บข อม ล 15,000 7.เวท ค นข อม ลแก ช มชน 1 ว น 15, ทาแผนช มชน 15, ต ดตามและประเม นผล 10,000 แผนเง น (บอกจานวนเง นท ม แผน จะใช ในแต ละไตรมาส) 40, ,000 40,000 10, , ผลผล ตของโครงการ หมายถ ง บร การหร อส งของท ให แก ผ ร บบร การภายนอก (โปรดศ กษาในค ม อฯ ในส วนของเป าหมาย / ต วช ว ด ของโครงการคล น กฯ) ผลผล ต ค าเป าหมาย (หน วยน บ) ข อม ลท ต องจ ดเก บ 1. จานวนผ ร บคาปร กษาทางเทคโนโลย 2. จานวนผ ร บบร การข อม ลเทคโนโลย (ท กช องทาง) 100 คน 3. จานวนผ ร บการถ ายทอดเทคโนโลย 70 คน แบบใบสม คร 4. จานวนผ ร บประโยชน จากการพ ฒนาต อ ยอดเทคโนโลย 5. อ นๆ โปรดระบ. 13. ผลล พธ ( อะไรค อผลล พธ หร อประโยชน ท จะเก ดข นจากการดาเน นโครงการน ) 5 ต วช ว ด 1. ร อยละการนาไปใช ประโยชน ของผลผล ตตามข อ 12(คาปร กษา/ ถ ายทอด) ค าเป าหมาย(หน วย น บ) ร อยละ ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ(คาปร กษา/ถ ายทอดฯ) ร อยละ จานวนสถานประกอบการท นาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน แห ง 4. จานวนก จกรรมส ภาคการผล ต...ก จกรรม การจ ดเก บข อม ล แบบประเม น แบบฟอร มของส วนกลาง 5. อ นๆ โปรดระบ.. ช มชนท ได ร บการถ ายทอดเทคโนโลย ฯ แล วสามารถนาไป ใช ประโยชน ในพ นท เด ยวก นได ไม น อยกว า 10 ราย 14. ผลกระทบ (โปรดใส เคร องหมาย และระบ ผลกระทบท เก ดข นจากโครงการมากท ส ดเพ ยงข อเด ยว) ทางเศรษฐก จ โปรดระบ ม การลดรายจ ายในการทานา และม รายได เพ มข นจากการขายข าวปลอดสารพ ษ. ทางส งคม โปรดระบ. 15. งบประมาณ : (ค าใช จ ายโดยละเอ ยด ตามระเบ ยบและอ ตราของทางราชการและสอดคล องก บก จกรรม/ว ธ การทางานในข อ 11.) 1. ค าอาหารกลางว นและอาหารว างผ เข าร บการถ ายทอด ฯ 4 ว น ๆ ละ 150 บาท 70 คน รวม 42,000 บาท 2. ค าอาหารกลางว นและอาหารว างว ทยากรและกรรมการ 4 ว น ๆ ละ 150 บาท 10 คน รวม 6,000 บาท 3. ค าอาหารกลางว นและอาหารว างผ เข าร วมเวท เสวนา ฯ 4 ว น ๆ ละ 150 บาท 100 คน รวม 60,000 บาท 4. ค าว สด สาธ ตและท ใช ประกอบการถ ายทอดเทคโนโลย รวม 40,000 บาท 5. ค าใช จ ายในการศ กษาด งานท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร จ งหว ดนครราชส มา 1 ว น รวม 36,400 บาท 6. ค าว ทยากรภายใน ช วโมงละ 400 บาท รวม 32 ช วโมง รวม 12,800 บาท 7. ค าว ทยากรภายนอก ช วโมงละ 800 บาท รวม 16 ช วโมง รวม 12,800 บาท 8. ค าว สด สาน กงานและว สด คอมพ วเตอร เพ อผล ตส อ รวม 20,000 บาท 9. ค าน าม นเช อเพล งเพ อการออกหม บ านถ ายทอด ฯ ต ดตามผล รวม 15,000 บาท 10. ค าว เคราะห ต วอย างด น 5,000 บาท รวมท งส น 250,000 บาท (สองแสนห าหม นบาทถ วน) 16. การต ดตาม ประเม นผลและรายงานผล :ใช แบบฟอร มของส วนกลาง(สาน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร ) รายงานผลท ก 3 เด อน โดยผ านระบบคล น กเทคโนโลย ออนไลน (www.clinictech.most.go.th) และรายงานฉบ บสมบ รณ ภายใน 60 ว น หล งส นป งบประมาณ (30 ก นยายน) 17. การเผยแพร ประชาส มพ นธ : ระบ ว าการดาเน นโครงการได ร บการสน บสน นงบประมาณจากกระทรวงว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย และให ความร วมม อเข าร วมจ ดงานว นเทคโนโลย ของไทยประจาป 2553 ประมาณเด อนต ลาคม 2553 6 (ผ ช วยศาสตราจาร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks