ค ม อ การใช โปรแกรมบร หารรายว ชา - PDF

Description
ค ม อ การใช โปรแกรมบร หารรายว ชา จ ดท าโดย อาจารย ดร.ก าไลร ตน เย นส จ ตร อาจารย เนตดา วงศ ทองมานะ โครงการ ก จกรรมการ การแลกเปล ยนเร ยนร ร ประจ าป งบประมาณ 2555 ภาคว ชาการพยาบาลอนาม ยช มชนและจ ตเวช ว ทยาล

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 81 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ การใช โปรแกรมบร หารรายว ชา จ ดท าโดย อาจารย ดร.ก าไลร ตน เย นส จ ตร อาจารย เนตดา วงศ ทองมานะ โครงการ ก จกรรมการ การแลกเปล ยนเร ยนร ร ประจ าป งบประมาณ 2555 ภาคว ชาการพยาบาลอนาม ยช มชนและจ ตเวช ว ทยาล ยพยาบาลสภากาชาดไทย ค าน า เอกสารประกอบการใช โปรแกรมการบร หารรายว ชาฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช อธ บายว ธ การใช งาน โปรแกรมการบร หารรายว ชาท จ ดท าข น ภายใต โครงการโครงการ ก จกรรมการ การแลกเปล ยนเร ยนร ประจ าป งบประมาณ 2555 ภาคว ชาการพยาบาลอนาม ยช มชนและจ ตเวช ว ทยาล ยพยาบาลสภากาชาดไทย ซ ง รายละเอ ยดจะประกอบด วยข นตอนว ธ ใช งานโปรแกรม และรายละเอ ยดของกระบวนการบร หารรายว ชาใน บร หารรายว ชาใน แตละข นตอน เพ ออ านวยความสะดวก อ านวยความสะดวกให ผ ใช งานส ให ผ ใช งานสามารถน าไปใช เป นแนวทางในการบร หารรายว ชา ามารถน าไปใช เป นแนวทางในการบร หารรายว ชา คณะผ จ ดท าต องขอขอบค ณคณาจารย ท กทานท ได รวมแลกเปล ยนเร ยนร จนท าให โปรแกรมการ บร หารรายว ชาส าเร จล ส าเร จล ลวงมาด วยด ลวงมาด วยด คณะกรรมการ KM ป 2555 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ข นตอนการใช งานโปรแกรมบร หารรายว ชา 1 Flow chart กระบวนการบร หารรายว ชา 4 ข นตอนท 1 ศ กษาหล กส ตรและประมวลการสอนรายว ชา ประช มการวางแผนการสอนและก าหนด ผ สอนในแตละหนวยการเร ยน 7 ข นตอนท 2 จ ดท าโครงงานการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา 9 ข นตอนท 3 อน ม ต การด าเน นโครงงาน 10 ข นตอนท 4 จ ดท าแผนการสอนรายว ชาและตารางการสอนรายว ชา 11 ข นตอนท 5 ประสานงานก บหนวยงานท เก ยวข อง 12 ข นตอนท 6 เตร ยมการจ ดการเร ยนการสอน 13 ข นตอนท 8 ว พากษ ข อสอบกลางภาค 14 ข นตอนท 9 ว พากษ ข อสอบประจ าภาค 15 ข นตอนท 10 การท าคะแนน 16 ข นตอนท 11 พ จารณาเกรดและประเม นการจ ดการเร ยนการสอน 17 ข นตอนท 12 น าเสนอเกรด 18 ข นตอนท 13 สร ปโครงการการจ ดการเร ยนการสอน 19 ข นตอนท 14 การจ ดท าแฟ มบร หารรายว ชา 20 1 1.เป ด Folder แนวทางการบร หารรายว ชา 2. เล อก File : Flow_กระบวนการบร หารรายว ชา ข นตอนการใช งานโปรแกรมบร หารรายว ชา 3. เม อ Click เข าไป Flow_กระบวนการบร หารรายว ชา จะพบ Flow กระบวนการบร หารรายว ชา ซ งม ท งหมด 14 ข นตอน ด งร ป 2 4. ในแตละข นตอนสามารถ Link เพ อเข าไปด รายละเอ ยด โดยให กด ctrl ( ป มด านลางซ ายม อ) ค างไว ส ญล กษณ เม าส จะเปล ยนจากล กศร เป นร ปม อ ให Click เข าไป จะได ด งร ป 3 5..ในแตละข นตอนจะม ข นตอนการด าเน นงานท ส าค ญ และในข นตอนยอยท ม ร ปม อเป นส ญล กษณ แสดงวา สามารถเข าไป ด แบบฟอร มตางๆ ได เชน แบบฟอร มตารางว เคราะห เน อหา 5. เม อต องการเข าไปด รายละเอ ยดแบบฟอร มให กด ctrl ( ป มด านลางซ ายม อ) ค างไว ส ญล กษณ เม าส จะ เปล ยนจากล กศร เป นร ปม อ ให Click เข าไป เชน เข าแบบฟอร มตารางว เคราะห เน อหา จะได ด งร ป 7. การใช งาน สามารถพ มพ รายละเอ ยดตางๆ ในแบบฟอร มได และให กด save งานเก บไว ได ตามต องการ 8. ถ าต องการกล บไปเมน กอนหน าให กดป ดหน าตางท ไมต องการใช ก จะกล บเมน กอนหน า 4 Flow chart กระบวนการบร หารรายว ชา ข นตอนท 1 ศ กษาหล กส ตรและประมวลการสอนรายว ชา ประช มการวางแผนการ สอนและก าหนดผ สอนในแตละหนวยการเร ยน.doc (ข อ 1, ข อ 2) ประช มคณะผ สอนคร งท 1 ข นตอนท 2 จ ดท าโครงงานการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา.doc(ข อ 3) ข นตอนท 3 อน ม ต การด าเน นโครงงาน.doc(ข อ 4) ข นตอนท 4 จ ดท าแผนการสอนรายว ชาและตารางการสอนรายว ชา.doc (ข อ 5, 6) ข นตอนท 5 ประสานงานก บหนวยงานท เก ยวข อง.doc (ข อ 9,10,11,14,15,16, 18) 5 ข นตอนท 6 เตร ยมการจ ดการเร ยนการสอน.doc (ข อ 23) ข นตอนท 7 ด าเน นการสอน ข นตอนท 8 ว พากษ ข อสอบกลางภาค.doc ประช มคณะผ สอนคร งท 2 ข นตอนท 9 ว พากษ ข อสอบประจ าภาค.doc ประช มคณะผ สอนคร งท 3 ข นตอนท 10 การท าคะแนน.doc 6 ข นตอนท 11 พ จารณาเกรดและประเม นการจ ดการเร ยนการสอน.doc ประช มคณะผ สอนคร งท 4 ข นตอนท 12 น าเสนอเกรด.doc ข นตอนท 13 สร ปโครงการการจ ดการเร ยนการสอน.doc ข นตอนท 14 การจ ดท าแฟ ม PM.doc 7 ข นตอนท 1 ศ กษาหล กส ตรและประมวลการสอนรายว ชา (ข อ 1) ประช มคณะผ สอนคร งท 1 ประช มวางแผนการสอนและก าหนดผ สอนในแตละหนวยการเร ยน (ข อ 2) ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ ง ค าส งแตงต งคณะผ สอน ประช มคณะผ สอน คร งท 1 ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม ระเบ ยบวาระท 3 เร องส บเน อง ระเบ ยบวาระท 4 เร องพ จารณา 1. ประมวลการสอนรายว ชา 2. น าผลการประเม นการจ ดการเร ยนการสอนโดย ผ สอน และผ เร ยน ในป ท ผานมามาพ จารณาวาง แผนการจ ดการเร ยนการสอน 8 3. แผนการสอนรายว ชา 1) ล กษณะว ชา 2) ว ตถ ประสงค 3) ส งเขปเน อหา 4) จ านวนช วโมงสอน 5) ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน/การจ ด ประสบการณ การเร ยนร 6) การว ดและประเม นผลการเร ยน 7) ผ สอน 8) บรรณาน กรมไมเก น 10 ป 4. ว เคราะห เน อหา แบบฟอร มตารางว เคราะห เน อหา.doc 5. ว เคราะห ข อสอบ แบบฟอร มตารางว เคราะห ข อสอบ.doc 6. คณะผ สอนแจ งวาม งานว จ ยเร องใดเพ อพ จารณาน า งานว จ ยมาใช ในการจ ดการเร ยนการสอน 7. ตารางสอน ตารางสอนรายว ชา.doc 9 ข นตอนท 2 จ ดท าโครงงานการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา (ข อ 3) แบบฟอร มบ นท กข อความ ขออน ม ต โครงการ.doc แบบฟอร มการเข ยน โครงงาน โครงการ ก จกรรม. ร ปแบบการเข ยนโครงงาน โครงการ ก จกรรม.doc รายช อรห สว ชา.doc คาแรงเฉล ย (1 เมษายน 2555).xls ราคาว สด ส าน กงาน2555.xls ราคากลางยาและเวชภ ณฑ.xls แบบฟอร มใบเบ กพ สด.doc อ ตราคาพล งงานไฟฟ า.xls 10 ข นตอนท 3 อน ม ต การด าเน นโครงการ เสนอขออน ม ต โครงการ (กอนเป ดภาคการศ กษา 8 ส ปดาห ) ว ชาส งก ดภาคว ชา ว ชาไมส งก ดภาคว ชา เสนอขออน ม ต โครงการผาน ห วหน าภาคว ชา หมวดว ชาช พ หมวดว ชาช พเสร เสนอขออน ม ต โครงการผานรอง ผ อ านวยการว ทยาล ยพยาบาลฯ ฝ ายว ชาการ เสนอขออน ม ต โครงการผานผ ชวย ผ อ านวยการว ทยาล ยพยาบาล ฯ ฝ ายว ชาการ 11 ข นตอนท 4 จ ดท าแผนการสอนรายว ชาและตารางการสอนรายว ชา 1) ล กษณะว ชา 2) ว ตถ ประสงค 3) ส งเขปเน อหา 4) จ านวนช วโมงสอน 5) ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน/ ประสบการณ การเร ยนร จ ดท าแผน การสอนรายว ชา 6) การว ดและประเม นผลการเร ยน 7) ผ สอน 8) บรรณาน กรมไมเก น 10 ป แบบฟอร มแผนการสอนรายว ชา.doc 12 ข นตอนท 5 ประสานงานก บหนวยงานท เก ยวข อง แบบฟอร มบ นท กข อความการขอใช ห อง.doc กอนเป ดภาคการศ กษา 6 ส ปดาห แบบฟอร มบ นท กข อความขอใช ส อโสตท ศน ปกรณ.doc กอนเป ดภาคการศ กษา 3 ส ปดาห ประสานงานก บ หนวยงานท เก ยวข อง แบบฟอร มแจ งการตรวจสอบส ทธ สอบ.doc แบบฟอร มแจ งการขาดเร ยน.doc แบบฟอร มใบลาน กศ กษา. แบบฟอร มใบส าค ญร บเง น.doc แบบขอใช ห องปฏ บ ต การพยาบาล.pdf แบบการย มอ ปกรณ การพยาบาลและการแพทย.pdf แบบรายงานอ ปกรณ การพยาบาล การแพทย และสถานท แบบฟอร มขอส ารองหน งส อ ต ารา ห องสม ด.doc แบบฟอร มขอใช รถ.xls 13 ข นตอนท 6 เตร ยมการจ ดการเร ยนการสอน จ ดท าแผนการสอนท ก หนวยการเร ยน แบบฟอร มแผนการสอนหนวยการเร ยน.doc เตร ยมการจ ด การเร ยน การสอน จ ดท าเอกสาร ประกอบการสอน เตร ยมจ ดก จกรรมการ เร ยนการสอน แบบฟอร มขอ Digital เอกสารเย บเลม.pdf ต ดประกาศ ตารางการสอนรายว ชา กอนเป ดภาคการศ กษา 1 ส ปดาห 14 ข นตอนท 8 ว พากษ ข อสอบกลางภาค ประช มคณะผ สอนคร งท 2 ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ ง รายงานความก าวหน าการเร ยน การสอน แจ งรายช อผ ม ส ทธ สอบกอนสอบ ประจ าภาค 2 ส ปดาห ประช มคณะผ สอน คร งท 2 ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม ระเบ ยบวาระท 3 เร องส บเน อง ระเบ ยบวาระท 4 เร องพ จารณา ว พากษ ข อสอบกลางภาค แบบฟอร มสร ปผลการว พากษ แบบสอบ.doc 15 ข นตอนท 9 ว พากษ ข อสอบประจ าภาค ประช มคณะผ สอนคร งท 3 ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ ง รายงานความก าวหน าการเร ยน การสอน แจ งรายช อผ ม ส ทธ สอบกอนสอบ ประจ าภาค 2 ส ปดาห ประช มคณะผ สอน คร งท 3 ผลการสอบกลางภาค ผลการว เคราะห แบบสอบกลางภาค ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม ระเบ ยบวาระท 3 เร องส บเน อง ระเบ ยบวาระท 4 เร องพ จารณา เฝ าระว ง/วางแผน น กศ กษา กล มเส ยงท ได คะแนนสอบ กลางภาคน อยกวาร อยละ 45 ว พากษ ข อสอบประจ าภาค แบบฟอร มสร ปผลการ ว พากษ แบบสอบ.doc 16 ข นตอนท 10 การท าคะแนน การหาคะแนน Normalized T-Score1.6 แบบป ดเศษ1 ต าแหนง.xls การท าคะแนน ค ม อการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ต ดเกรด.pdf 17 ข นตอนท 11 พ จารณาเกรดและประเม นการจ ดการเร ยนการสอน ประช มคณะผ สอนคร งท 4 ผลการสอบประจ าภาค ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ ง ผลการว เคราะห แบบประจ าภาค ภาค ประช มคณะผ สอน คร งท 4 รายงานผลการต ดตามน กศ กษา กล มเส ยงท ได คะแนนสอบกลางภาค น อยกวาร อยละ 45 ระเบ ยบวาระท 2 ร บรองรายงานการประช ม ระเบ ยบวาระท 3 เร องส บเน อง ระเบ ยบวาระท 4 เร องพ จารณา แจ งผลการประเม นจ ดการเร ยนการสอน พ จารณาเกรด โดยผ สอน และผ เร ยน ว เคราะห จ ดแข ง/จ ดท ควรพ ฒนา พ จารณาแนวทางการน าผลการจ ดการ เร ยนการสอนไปใช ในป การศ กษาถ ดไป 18 ข นตอนท 12 น าเสนอเกรด บ นท กข อความเสนอ เกรด บ นท กข อความเสนอเกรด.doc ต วอยางบ นท กข อความเสนอเกรด. น าเสนอเกรด ข อม ลท วไปและแบบ เสนอการพ จารณา ข อม ลท วไปและแบบเสนอการพ จารณาเกรด.doc ตารางท 1 แสดงคาคะแนน ม ชฌ มเลขคณ ต(X) และสวนเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) แผน CD ตารางท 2 แสดงคาคะแนนรวมของน าหน ก ความถ และคะแนน T ตารางท 3 แสดงคาคะแนนด บ น าหน กคะแนน คะแนนรวมตามน าหน ก คะแนน T และเกรด ตารางท 4 แสดงเกรด ชวงคะแนน จ านวนคน และร อยละ 19 ข นตอนท 13 สร ปโครงการการจ ดการเร ยนการสอน สร ปโครงการ ร ปแบบการประเม นผลโครงการ.doc สร ปโครงการการ จ ดการเร ยนการ สอน บ นท กข อความเสนอสร ปโครงการ 20 ข นตอนท 14 การจ ดท าแฟ มบร หารรายว ชา รายละเอ ยดแฟ ม รายละเอ ยดแฟ มHP.doc การจ ดท าแฟ ม PM ปกแฟ มเอกสาร ขนาด 2 น ว.doc ส นแฟ ม ปกแฟ มเอกสาร ขนา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks