รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ - PDF

Description
รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ คณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ (หมวด ๕ การคล งและงบประมาณของร

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 23 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ คณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ (หมวด ๕ การคล งและงบประมาณของร ฐ) ส วนท ๑: ภาพรวมการส มมนา เม อว นศ กร ท ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธ การยกร างร ฐธรรมน ญ คณะอน กรรมาธ การ พ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ (หมวด ๕ การคล งและงบประมาณของร ฐ) ร วมก บคณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ได จ ดส มมนาข น ณ ห องประช มสมาคมน ส ตเก าฯ ช น ๑๒ อาคารเกษมอ ทยาน น ๖๐ ป คณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย โดยม รศ.ดร.เอก ต งทร พย ว ฒนา คณบด คณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ร วมก นกล าวเป ดการส มมนา พร อมท งได กล าวรายงานว ตถ ประสงค ของการจ ดส มมนา จากน น ศ.ดร.จร ส ส วรรณมาลา ประธานคณะอน กรรมาธ การ ได ด าเน นการประช มเช งปฏ บ ต การต อไป ในฐานะผ เสนอแนวค ดของการจ ดส มมนาในคร งน หล กการและเหต ผล ด วยคณะกรรมาธ การยกร างร ฐธรรมน ญม ความม งหว งให ม การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ ในส วนของภาค ๒ ผ น าการเม องท ด และสถาบ นการเม อง หมวด ๕ การคล งและงบประมาณของร ฐ จ งได ม มต ต งคณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ ข น โดยให ม อ านาจหน าท ในการพ จารณา ศ กษากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ ในส วนของภาค ๒ ผ น าการเม องท ด และสถาบ นการเม อง หมวด ๕ การคล ง และงบประมาณของร ฐ หร อปฏ บ ต หน าท อ นตามท คณะกรรมาธ การยกร างร ฐธรรมน ญมอบหมาย แล วรายงานต อ คณะกรรมาธ การยกร างร ฐธรรมน ญ ซ งคณะอน กรรมาธ การฯ ได เล งเห นถ งความจ าเป นในการก าหนด ขอบเขตและแนวปฏ บ ต เก ยวก บ เง นแผ นด น ให เก ดความช ดเจน เพ อให เป นหล กการพ นฐานท ส าค ญ ในบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญ (หมวดการคล งและงบประมาณของร ฐ) ท จะม การยกร างข น และควรม การ ก าหนดแนวทางการตรา กฎหมายการเง นการคล งของร ฐ เพ อให การวางแผนนโยบายเศรษฐก จการคล ง การจ ดเก บรายได ของร ฐ การก อหน สาธารณะ การบร หารงบประมาณรายจ าย การจ ดซ อจ ดจ าง การลงท น ๒ และการบร หารทร พย ส นของร ฐ ส ทธ และประโยชน ของร ฐหร อหน วยงานของร ฐ การบร หารเง นคงคล ง การรายงานข อม ลการเง น การบ ญช และการตรวจสอบทางการเง นการคล งของร ฐ สอดคล องไปในท ศทาง เด ยวก นก บบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญ เก ดประโยชน ส งส ดต อร ฐอย างย งย น และค าน งถ งการร กษาว น ย ทางการเง นการคล งท ด เน องจากการก าหนดค าน ยามและแนวปฏ บ ต เก ยวก บเง นแผ นด นและกฎหมายการเง นการคล ง ของร ฐเป นเร องท ม ความส าค ญและส งผลกระทบในวงกว างต อส วนราชการ ร ฐว สาก จ กองท นสาธารณะ องค กรอ สระ องค กรปกครองส วนท องถ น และหน วยงานต างๆ ของร ฐ รวมท งม หน วยงานท เก ยวข องในการปฏ บ ต ตามค าน ยามเง นแผ นด นและกฎหมายการเง นการคล งของร ฐเป นจ านวนมาก ด วยเหต น คณะอน กรรมาธ การฯ จ งเห นถ งความจ าเป นในการจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การร วมก บหน วยงานท ม ส วนเก ยวข อง หร อได ร บ ผลกระทบจากการก าหนดค าน ยามของเง นแผ นด นและการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ เพ อให เก ด การพ จารณาในท กแง ม มอย างเพ ยงพอและให เก ดความเข าใจท ช ดเจนและสอดคล องก น ในการน คณะกรรมาธ การยกร างร ฐธรรมน ญ คณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ (หมวด ๕ การคล งและงบประมาณภาคร ฐ) ร วมก บคณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย จ งเห นควร จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด น และการก าหนดแนวทางในการ ตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ ข น เพ อร บฟ งความค ดเห น และร วมก นก าหนดค าน ยามและขอบเขต เน อหาของกฎหมาย ตลอดจนร วมก นหาข อสร ปก บหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง เพ อน าข อสร ปจากการประช ม มาประกอบการพ จารณายกร างร ฐธรรมน ญในหมวดการคล งและงบประมาณของร ฐและกฎหมายต าง ๆ ท เก ยวข องต อไป ก าหนดการส มมนา ภาคเช า: ระดมความค ดเห นและข อเสนอแนะเก ยวก บการก าหนดค าน ยาม เง นแผ นด น และ อ านาจอน ม ต การบร หารจ ดการ และการตรวจสอบเง นแผ นด น น าการประช มโดย ศ.ดร.จร ส ส วรรณมาลา ประธานคณะอน กรรมาธ การฯ ภาคบ าย: ระดมความค ดเห นและข อเสนอแนะเก ยวก บ กรอบแนวทางการตรากฎหมายการเง น การคล งของร ฐ น าการประช มโดย ดร.พ ส ฐ ล อาธรรม รองประธานคณะอน กรรมาธ การฯ ๓ การส มมนาในคร งน นอกจากจะม ศ.ดร.จร ส ส วรรณมาลา ประธานคณะอน กรรมาธ การฯ และ ดร.พ ส ฐ ล อาธรรม รองประธานคณะอน กรรมาธ การฯ เป นว ทยากรบรรยายและอภ ปรายเก ยวก บ การก าหนดค าน ยาม เง นแผ นด น และอ านาจอน ม ต การบร หารจ ดการ และการตรวจสอบเง นแผ นด น และ กรอบแนวทางการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ แล ว คณะกรรมาธ การยกร างร ฐธรรมน ญ และคณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ ย งได เช ญหน วยงานท เก ยวข อง มาเข าร วมส มมนาเช งปฏ บ ต การในคร งน เพ อระดมความค ดเห นเก ยวก บประเด นการส มมนาด งกล าว ประกอบด วย คณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ ๑. นายจร ส ส วรรณมาลา ประธานอน กรรมาธ การ ๒. นายพ ส ฐ ล อาธรรม รองประธานอน กรรมาธ การ ๓. นางสาวอรพ นท สพโชคช ย อน กรรมาธ การ ๔. นางสาวว มล ชาตะม นา อน กรรมาธ การ ๕. นางสาวส ปร ยา แก วละเอ ยด อน กรรมาธ การ ๖. นายว ระศ กด เคร อเทพ อน กรรมาธ การ ๗. ศ.ด เรก ป ทมส ร ว ฒน อน กรรมาธ การ ๘. นายอาน นท เก ยรต สารพ ภพ เลขาน การอน กรรมาธ การ ๙. ผศ.อน ชา จ นตกานนท ท ปร กษาอน กรรมาธ การ สภาปฏ ร ปแห งชาต ๑. ผศ.ดวงมณ เลาวก ล อน กรรมาธ การปฏ ร ปด านงบประมาณและการคล ง ในคณะกรรมาธ การปฏ ร ปการบร หารราชการแผ นด น ๒. นายบ าเพ ญ สรรพศร อน กรรมาธ การปฏ ร ปด านงบประมาณและการคล ง ในคณะกรรมาธ การปฏ ร ปการบร หารราชการแผ นด น ๓. นายส วรรณ อ ษฎาน ก ล อน กรรมาธ การปฏ ร ปด านงบประมาณและการคล ง ในคณะกรรมาธ การปฏ ร ปการบร หารราชการแผ นด น ๔. รศ.ดร.ก องก ต พ ลสว สด ผ ช วยสมาช กสภาปฏ ร ปแห งชาต ๕. นางจ นดา โชต ว ฒนก ล ผ ช วยสมาช กสภาปฏ ร ปแห งชาต ๖. ดร.ว ระช ย ถาวรทนต ผ ช วยสมาช กสภาปฏ ร ปแห งชาต ๗. นายวร ทธ พ พ ธพจนาการณ ผ ช วยสมาช กสภาปฏ ร ปแห งชาต ๔ กระทรวงการคล ง กรมบ ญช กลาง ๑. นายมน ส แจ มเวหา อธ บด กรมบ ญช กลาง ๒. นางสาวอรน ช ไวน ส ทธ รองอธ บด กรมบ ญช กลาง ๓. นางสาวเยาวน ช ว ยาภรณ ร กษาการในต าแหน งท ปร กษาด านกฎหมายและ ระเบ ยบการคล ง ๔. นางสาวส ภาภรณ โรจนร งทว น ต กรช านาญการพ เศษ ๕. นางสาวอารยา ก จชระภ ม น กว ชาการคล งช านาญการ ส าน กงานเศรษฐก จการคล ง ๑. นางสาวนวจ ตต บ ณตร ตพ นธ ผ เช ยวชาญเฉพาะด านเคร องม อทางการคล ง ๒. นางสาวพรท พา ศร ขจรว ฒ ศ กด เศรษฐกรช านาญการ ๓. นายพรหมพ ร ยะ พรส ข น ต กร ส าน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ ๑. นางญาใจ พ ฒนส ขวส นต ผ อ านวยการส าน กกฎหมาย ๒. นายณ ฐว ฒ ไพศาลว ฒนา น ต กรช านาญการพ เศษ ส าน กกฎหมาย ๓. นายพลกฤต ประส ทธ ศ ลป ส ร น ต กรปฏ บ ต การ ส าน กกฎหมาย ๔. นายเชษฐน นท นนทแก ว น ต กร ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ ๑. นายธ รเดช ล ข ตตระก ลวงศ ผ อ านวยการกล มกฎหมาย ๒. นางสาวมณฑาท พย ช มทอง น ต กรช านาญการ ๓. นางสาวส ทธวด เร มค ดการ น ต กรช านาญการ กรมสรรพากร ๑. นางสาวอ ญชนา ช วะพฤกษ น กว ชาการเง นและบ ญช ช านาญการพ เศษ ๒. นายอ ครราชย บ ญญาศ ร น กว ชาการภาษ ช านาญการ ส าน กงบประมาณ ๑. นางสาวส ร มาดา ไพท ก ล น ต กรช านาญการ ๒. นางสาวส รดา เส อมาพะเนา น ต กรปฏ บ ต การ ๕ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นายอภ ช ย เสน ย วงศ ณ อย ธยา น ต กรช านาญการ ธนาคารแห งประเทศไทย ๑. ดร.ฐ ต มา ช เช ด ผ บร หารท ม ท มว เคราะห การคล ง ๒. นายทศพล ต องห ย เศรษฐกร ท มว เคราะห การคล ง ธนาคารออมส น นายสมชาย ไชยาค า ผ อ านวยการฝ ายน ต การ ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร นายก ตต ภพ อรรถพร ผ ช วยผ อ านวยการฝ ายกฎหมาย บร ษ ท ธนาร กษ พ ฒนาส นทร พย จ าก ด นางเบญจวรรณ ม งคละว ร ช ผ ช วยกรรมการผ จ ดการ ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น นายพ ศ ษฐ ล ลาวช โรภาส ผ ว าการตรวจเง นแผ นด น ส าน กงานคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท ศน และก จการโทรคมนาคมแห งชาต (กสทช.) ๑. นายฐากร ต นณฑส ทธ เลขาธ การ ๒. นางดวงเด อน เสวตสมบ รณ ผ อ านวยการส าน กบร หารคด และน ต การ ๓. นายว ระว ฒน ว ฒกระวรรณ พน กงานปฏ บ ต การระด บส ง ส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร นางอ ไรวรรณ เจ ยก ลธร ผ อ านวยการกองคล ง สถาบ นพระปกเกล า ๑. พญ.ภาวนา อ งคส ทธ ผ อ านวยการกองแผนงาน กระทรวงสาธารณส ข ๒. นางสาวศร ประภา ถมกระจ าง ผ อ านวยการส าน กงานเลขาธ การ กพร. ๓. นางสาวส มล ถาวรวส ผ อ านวยการส าน กงานบร หารแรงงานไทย ไปต างประเทศ ๖ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ส าน กว ชาการ ๑. นางสว ณา พลพ ชน ผ บ งค บบ ญชากล มงานบร การว ชาการ ๒ ๒. นายภ ม พ ชญ ยาส ทธ ว ทยากรช านาญการพ เศษ กล มงานบร การว ชาการ ๒ ๓. นายว ร ยะ คล ายแดง ว ทยากรช านาญการพ เศษ กล มงานบร การว ชาการ ๒ ๔. นางอาร ยา ส ขโต ว ทยากรช านาญการพ เศษ กล มงานบร การว ชาการ ๒ ๕. นายยอดชาย ว ถ พาน ช ว ทยากรช านาญการพ เศษ กล มงานบร การว ชาการ ๑ ๖. นางสาวช ชฎาภรณ ประย รวงษ น ต กรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ ๒ ๗. นายณ ฐพงศ พ นธ ไชย ว ทยากรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ ๒ ๘. นางรต มา คชน นทน ว ทยากรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ ๒ ๙. นางสาวดวงร ตน ประจ กษ ศ ลป ไทย ว ทยากรปฏ บ ต การ กล มงานบร การว ชาการ ๒ ๑๐. นาง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks