ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ - PDF

Description
ก ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ด ค ม อการจ ดพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ การจ ดท าค ม อการพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ ฉบ บน จ ดท าโดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 13 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ด ค ม อการจ ดพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ การจ ดท าค ม อการพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ ฉบ บน จ ดท าโดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ด ค ม อฉบ บน เป นเอกสารท น กศ กษาปร ญญาโทจะใช เป น แนวทางในการวางแผนการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ซ งในเน อหาประกอบด วยสาระท จ าเป นต อน กศ กษาท ต องทราบและเข าใจ เพ อการน าไปปฏ บ ต ตามอย างเคร งคร ด ตามระเบ ยบและ แนวของสถาบ น บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ดหว งว า น กศ กษาจะใช ประโยชน จากการศ กษาค ม อเล มน จะเป นประโยชน ต อการท าว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ของ น กศ กษาต อไป บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ด สารบ ญ หน า ค าน า... ก สารบ ญ... ข บทท 1 แนวทางการจ ดท าว ทยาน พนธ... 1 บทท 2 แนวทางการเข ยนข อเสนอเค าโครงว ทยาน พนธ หร อภาคน พนธ. 4 บทท 3 ส วนประกอบของว ทยาน พนธ และภาคน พนธ. 10 ส วนน า ส วนเน อเร อง ส วนประกอบท ายเร อง บทท 4 ข อก าหนดท วไปของการท าว ทยาน พนธ ภาคน พนธ ร ปแบบ กระดาษ การเว นบรรท ด การเว นขอบประดาษ ห วเร องการพ มพ การใช เคร องหมายวรรคตอน ค าหร อข อความจากภาษาอ น การพ มพ สารบ ญ การพ มพ ตารางและภาพประกอบ การพ มพ บรรณาน กรมและภาคผนวก ข นตอนการตรวจร ปเล มว ทยาน พนธ การล าด บเลขหน า การจ ดส งร ปเล มว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ร ปแบบการจ ดพ มพ บทท 5 แนวทางการเข ยนบทค ดย อ แม แบบของบทค ดย อ องค ประกอบของบทค ดย อ ข สารบ ญ ( ต อ ) หน า ต วอย างแม แบบค ดย อภาษาไทย ว ทยาน พนธ ต วอย างแม แบบค ดย อภาษาอ งกฤษ ว ทยาน พนธ ต วอย างแม แบบค ดย อภาษาไทย ภาคน พนธ ต วอย างแม แบบค ดย อภาษาอ งกฤษ ภาคน พนธ บทท 6 การเข ยนอ างอ งและบรรณาน กรมร ปแบบ APA.. 29 ร ปแบบการอ างอ งแบบแทรกในเน อหา ร ปแบบการเข ยนบรรณาน กรม ภาคผนวก (ต วอย างหน าปกนอกและปกใน ว ทยาน พนธ ) (ต วอย างหน าปกนอกและปกใน ภาคน พนธ ). 39 (ต วอย างขอบส นปก ). 40 (ต วอย างหน าล ขส ทธ ). 41 (ต วอย างหน าอน ม ต ว ทยาน พนธ ) 42 (ต วอย างหน าอน ม ต ภาคน พนธ ). 43 (ต วอย างหน าบทค ดย อภาษาไทย ว ทยาน พนธ ) (ต วอย างหน าหน าย อภาษาอ งกฤษ ว ทยาน พนธ ) 44 (ต วอย างหน าบทค ดย อภาษาไทย ภาคน พนธ ) (ต วอย างหน าหน าย อภาษาอ งกฤษ ภาคน พนธ ).. 47 (ต วอย างหน าก ตต กรรมประกาศ).. 48 (ต วอย างหน าสารบ ญ) (ต วอย างสารบ ญตาราง) (ต วอย างสารบ ญภาพ) (ต วอย างร ปแบบและการจ ดพ มพ ส วนเน อความ).. 53 บทท 1 บทน า.. 53 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 ระเบ ยบว ธ ว จ ย 58 บทท 4 การว เคราะห ข อม ล. 60 บทท 5 สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ... 61 ค สารบ ญ ( ต อ ) หน า (ต วอย างการน าเสนอตารางและค าอธ บายตาราง) (ต วอย างการน าเสนอภาพประกอบ) 65 (ต วอย างหน าบรรณาน กรม) (ประว ต ผ ว จ ย) (แบบฟอร มการขอจดหมายอน เคราะห ). 70 (แบบฟอร มการขอตรวจร ปเล ม) (รายละเอ ยดการสอบปกป องว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ) 73 (ตารางการท าว ทยาน พนธ ภาคน พนธ ) บรรณาน กรม บทท 1 แนวทางการจ ดท าว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ค ม อเล มน ได จ ดเตร ยมข นโดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ด เพ อ ช วยให น กศ กษาได ทราบถ งหล กการเข ยนว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ท งในเร องของร ปแบบ การ อ างอ ง ตาราง กราฟ และส วนท เก ยวข องต างๆ ซ งเป นส งท น กศ กษาต องท าความค นเคย และเข าใจ เก ยวก บกฎเกณฑ ในการท าว ทยาน พนธ และภาคน พนธ โดยเน อหาภายในค ม อเล มน จะเป นแนวทาง ส าหร บน กศ กษา ในการท าว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ให ถ กต องตามร ปแบบของมหาว ทยาล ย ข นตอนการท าว ทยาน พนธ และภาคน พนธ 1. เล อกและวางแผนในการจ ดท าว าจะเล อกท า ว ทยาน พนธ หร อ ภาคน พนธ โดยสามารถด ตารางข นตอนในการจ ดท าว ทยาน พนธ ได ตามตางรางท ทางบ ณฑ ตว ทยาล ยได จ ดส งให ในท กเทอม 2. ค ดห วข อ ว ทยาน พนธ หร อภาคน พนธ และเล อกอาจารย ท ปร กษาโดยสามารถด รายนาม อาจารย ท ปร กษา ได จากข อม ลท ทางบ ณฑ ตว ทยาล ย โดยท งน น กศ กษาต องต ดต อก บอาจารย ด วย ตนเอง 3. หากน กศ กษาเล อกท าว ทยาน พนธ น กศ กษาต องน าส งแบบฟอร มการเสนอห วข อ ว ทยาน พนธ ท ม ลายเซ นต ของอาจารย ท ปร กษาเร ยบร อยแล ว ก บเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยในช วง ระหว างเทอมท 3 ของการศ กษา 4. หากน กศ กษาได เล อกท าภาคน พนธ น กศ กษาต องน าส งแบบฟอร มการเสนอห วข อ ว ทยาน พนธ ม ลายเซ นต ของอาจารย ท ปร กษาเร ยบร อยแล ว ก บเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยในช วง ระหว างเทอมท 4 ของการศ กษา 5. น กศ กษาท เล อกท าว ทยาน พนธ น กศ กษาต องน าส งแบบฟอร มขอสอบปกป องว ทยาน พนธ คร งท 1 บทท 1 3 ให ก บเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยในช วงระหว างเทอมท 4 ของการศ กษา และ น าส งแบบฟอร มขอสอบปกป องว ทยาน พนธ คร งท 2 บทท 1 5 ให ก บเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ย ในช วงระหว างเทอมท 5 ของป การศ กษา ส าหร บสอบปกป องว ทยาน พนธ คร งท 1 หล งจากส งแบบฟอร ม 1 ส ปดาห น กศ กษา ต องจ ดส งร ปเล ม ว ทยาพ พนธ ท ม เน อหาในบทท 1-3 พร อมเย บเล มส นกระด กง จ านวน 4 เล ม ให ก บเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยและท งแบบฟอร มการประเม นจ านวน 1 ช ด 2 ส าหร บสอบปกป องว ทยาน พนธ คร งท 2 หล งจากส งแบบฟอร ม 1 ส ปดาห น กศ กษา ต องจ ดส งร ปเล ม ว ทยาพ พนธ ท ม เน อหาในบทท 1-3 พร อมเย บเล มส นกระด กง จ านวน 4 เล ม ให ก บเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยและท งแบบฟอร มการประเม นจ านวน 1 ช ด 6. น กศ กษาท เล อกท าภาคน พนธ ต องน าส งแบบฟอร มขอสอบปกป องภาคน พนธ บทท 1 5 ให ก บเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยในช วงระหว างเทอมท 5 ของการศ กษา และสอบประมวลความร ส าหร บสอบปกป องภาคน พนธ หล งจากส งแบบฟอร ม 1 ส ปดาห น กศ กษาต องจ ดส ง ร ปเล ม ภาคน พนธ ท ม เน อหาในบทท 1-5 พร อมเย บเล มส นกระด กง จ านวน 3 เล ม ให ก บเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ยและท งแบบฟอร มการประเม นจ านวน 1 ช ด 7. ตารางการสอบว ทยาน พนธ และภาคน พนธ จะประกาศหล งว นส ดท ายของการส ง แบบฟอร มขอสอบปกป องว ทยาน พนธ ประมาณ 2 ส ปดาห โดยน กศ กษาจะต องจดจ ารอบว น เวลา ท งน น กศ กษาควรมาถ งสถานท สอบก อนเวลาประมาณ 45 นาท หากม การยกเล กหร อไม สามารถมาได ตามว นเวลาด งกล าว ให ต ดต อเจ าหน าท บ ณฑ ตว ทยาล ย ท ข นตอนการสอบว ทยาน พนธ ปากเปล า. 1น กศ กษาม เวลาในการน าเสนอประมาณ นาท 5. 2ตอบข อซ กถามจากคณะกรรมการ นาท 15. 3คณะกรรมการในการสอบจะประช มพ จารณา ประมาณ นาท การประกาศผลการสอบว ทยาน พนธ และภาคน พนธ จะประกาศให ทราบทาง หล ง การสอบว นส ดท ายประมาณ 1 ส ปดาห ส าหร บน กศ กษาท ท าว ทยาน พนธ ท ผ านการสอบในคร งแรก น กศ กษาสามารถพบอาจารย ท ปร กษาและจะต องแก ไขงานในส วนท คณะกรรมการได กล าวไว ในการสอบ พร อมก บเตร ยม เน อหาในส วนบทท 4-5 ต อไป ส าหร บน กศ กษาท ท าว ทยาน พนธ ท ผ านการสอบในคร งท สอง น กศ กษาสามารถพบอาจารย ท ปร กษาและจะต องแก ไขงานในส วนท คณะกรรมการได กล าวไว ในการสอบและ น าส ง ร ปเล มฉบ บสมบ รณ ภายใน 1 เด อน น บจากว นท สอบปกป องว ทยาน พนธ ส าหร บน กศ กษาท ท าภาคน พนธ ท ผ านการสอบ น กศ กษาท คนต องเข าสอบประมวลความร โดยว นและเวลาทางบ ณฑ ตว ทยาล ยจะแจ งให ทราบภายหล ง น กศ กษาสามารถพบอาจารย ท 3 ปร กษาและจะต องแก ไขงานในส วนท คณะกรรมการได กล าวไว ในการสอบและ น าส งร ปเล ม ฉบ บสมบ รณ ภายใน 1 เด อน น บจากว นท สอบปกป องภาคน พนธ แล วเสร จ ส าหร บน กศ กษาท ท าว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ท ไม ผ านการสอบ น กศ กษาควรน ดพบ อาจารย ท ปร กษาและจะต องแก ไขงานในส วนท คณะกรรมการได กล าวไว ในการสอบ เพ อ เตร ยมสอบปกป องว ทยาน พนธ หร อภาคน พนธ ในรอบต อไป นอกจากน นน กศ กษาต องต ดต อ ฝ ายทะเบ ยนน กศ กษา เพ อขอร กษาสถานภาพน กศ กษาอ ก 1 เทอม 9. ก อนท พ มพ เล มว ทยาน พนธ ภาคน พนธ งานว จ ยต องได ร บการพ ส จน อ กษรและร ปแบบ จาก บ ณฑ ตว ทยาล ย อย างน อย 2 คร ง ( ด ภาคผนวก หน า 66 ) 10. น กศ กษาท ท าว ทยาน พนธ ต องน าร ปเล มไปเข าเล มตามรายละเอ ยดการเข าเล มท ปรากฎใน ค ม อท งหมด 3 เล ม และให อาจารย ท ปร กษา คณะกรรมการ ลงรายช อส าหร บอน ม ต เล มว ทยาน พนธ และต องด าเน นการเผยแพร ในวารสารทางว ชาการหร อการน าเสนอในการประช มทางว ชาการ ตาม สถานท ท ได ต ดต อไว โดยแนบใบร บรองการเผยแพร และส าเนาบทความงานว จ ยจ านวน 1 ช ด มา ส งท บ ณฑ ตว ทยาล ย 11. น กศ กษาท ท าภาคน พนธ ต องน าร ปเล มไปเข าเล มตามรายละเอ ยดการเข าเล มท ปรากฎใน ค ม อท งหมด 3 เล ม และให อาจารย ท ปร กษา คณะกรรมการ ลงรายช อส าหร บบทร บรอง มาส งท บ ณฑ ตวทยาล ย พร อมท งแนบส าเนาบทความงานว จ ยจ านวน 1 ช ด 12. น าส งร ปเล ม จ านวน 3 เล ม, ส าเนาบทความงานว จ ยจ านวน 1 ช ด และ ซ ด จ านวน 1 ช ด ท ม หน าปกตรงตามร ปแบบท ทางมหาว ทยาล ยก าหนด น ามาส งท บ ณฑ ตว ทยาล ย พร อมแนบจดหมาย ตอบร บการต พ มพ โดยก าหนดเวลาในการส ง ภายใน 1 เด อน หล งจากการสอบปกป องว ทยาน พนธ หร อภาคน พนธ 4 บทท 2 แนวทางการเข ยนข อเสนอเค าโครงว ทยาน พนธ หร อภาคน พนธ การเข ยนข อเสนอเค าโครงว ทยาน พนธ ภาคน พนธ เป นข นตอนส าค ญอ กข นหน งท ผ ว จ ย ต องกระท าภายหล งจากม ห วข อว ทยาน พนธ ภาคน พนธ ท ช ดเจนแล ว ย งเป นการวางกรอบและแนว ทางการจ ดท าว ทยาน พนธ ภาคน พนธ ส าหร บการเข ยนข อเสนอเค าโครงการศ กษาว จ ย เพ อการท าว ทยาน พนธ ภาคน พนธ น น ม แนวทางการเข ยนแต ละห วข อด งน 1.ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ความเป นมาและความส าค ญของป ญหาเป นส วนประกอบแรก ของข อเสนอเค าโครง ว ทยาน พนธ ภาคน พนธ เป นการกล าวอย างกว าง ๆ ถ งเร องท จะท าการศ กษา พร อมช ให เห นถ ง ความส าค ญของประเด นหร อป ญหาท เล อกมาท าการศ กษา เหต ผลท เล อกศ กษาเร อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks