เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ - PDF

Description
เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ Microsoft PowerPoint 1. การใช งาน Microsoft Excel ร วมก บ Microsoft PowerPoint ถ าจะใช งาน Microsoft Excel ร วมก บ Microsoft PowerPoint โดยท เวลาแทรกกราฟท

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 2 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ Microsoft PowerPoint 1. การใช งาน Microsoft Excel ร วมก บ Microsoft PowerPoint ถ าจะใช งาน Microsoft Excel ร วมก บ Microsoft PowerPoint โดยท เวลาแทรกกราฟท สร างจาก Microsoft Excel ไปใส ใน Microsoft PowerPoint กรณ ข อม ลใน Microsoft Excel ม การเปล ยนแปลง แล วต องการให กราฟแสดงใน Microsoft PowerPoint เปล ยนแปลงตามไปด วย ม ว ธ ด งน 1. เล อก insert object 1. เล อก Object 2. ได หน าต าง Insert Object a. เล อก Create from file b. เล อก ไฟล ข อม ลจาก Microsoft Excel c. คล กหน าช อง link โดยจะ link กล บมาท ไฟล Microsoft Excel ต นฉบ บ เม อม การเปล ยนแปลงต นฉบ บ Microsoft PowerPoint ก จะเปล ยนไป ด วย - 1 - b. เล อก ไฟล ข อม ลจาก Microsoft Excel a. เล อก Create from file c. คล กหน าช อง link 2. น า Excel มาใส PowerPoint เพ อการค านวณ 1. ค ดลอกข อม ล จาก Excel โดยเล อกช วงข อม ลท ต องการ แล ว กด Ctrl + C - 2 - 2. มาท PowerPoint กด Ctrl + V เพ อวางหน า Excel ลงในสไลด แล วป ม Paste Option เพ อเล อกต วเล อก 3. เล อก Excel Table 4. จากตารางท ไม สามารถค านวณได ก กลายเป นตารางท สามารถค านวณได เหม อน Excel - 3 - 3. การใส ผลรวมแบบค านวณให กราฟ เป นการสร าง กราฟแท งแบบ Stack bar ท สร ปยอดรวมอย ท ด านบนส ดของ กราฟ ม ว ธ การด งน 1. เตร ยมสไลด ใน PowerPoint เป นแบบ Title and Chart 2. ค ดลอกข อม ล จาก Excel โดยเล อกช วงข อม ลท ต องการ แล ว กด Ctrl + C - 4 - 3. เป ด Datasheet ของชาร ตบน PowerPoint แล วตามด วยค าส ง Edit Paste Link ท เมน บาร 4. เม อป อบอ ป ปรากฎข นมาด งภาพ ให คล ก OK - 5 - ได เลย 5. ข อม ลถ กใส เข าไปใน Datasheet แล ว ชาร ตจะเปล ยนไป ให ป ด Datasheet 6. เปล ยนประเภทของชาร ต โดยใช ค าส ง Chart Chart Type เล อก ประเภทของชาร ต เป น Stacked Column - 6 - 7. กราฟท ได จะม 2 ส วน โดยยอดรวมจะอย ด านบน ม ขนาดเท าก บแท ง ด านล างรวมก น ให เราคล กท แท งยอดรวมให แอกท ฟ 8. แล วเปล ยนประเภทของชาร ต (อ กคร ง) โดยใช ค าส ง Chart Chart Type เล อกประเภทของชาร ต เป นกราฟเส น - 7 - 9. จากกราฟแท งยอดรวม ก จะกลายเป นกราฟเส น ต อไปจะเป นการก าหนดให แสดงต วเลขยอดรวม โดยคล กท กราฟเส นให แอกท ฟ แล วคล กเมาส ขวา เล อก Format Data Series.. Value 10. หน าต าง Format Data Series เล อกแท บ Data Labels แล วเล อกค าส ง - 8 - 11. ต อจากน น เล อกแท บ Patterns แล วก าหนด Line เป น None และ Marker เป น None แล วคล ก OK 12. จะได ร ปแบบตามท ต องการ - 9 - 4. การสร างเท มเพลตใหม 1. เล อกค าส ง ร ปแบบ พ นหล ง 2. ท หน าต าง พ นหล ง คล ก ของช องเต มพ นหล ง แล วเล อก เต มล กษณะพ เศษ 3. ท หน าต าง เต มล กษณะพ เศษ ให เล อก ร ปภาพ แล วคล กป ม เล อกร ปภาพ 4. ท หน าต าง เล อกร ปภาพ ให เล อกร ปท ต องการเป นพ นหล ง แล วคล กป ม แทรก 5. พอร ปมาแสดงในช อง ร ปภาพ ก ให คล กป ม ตกลง 6. จะกล บมาท หน าต าง พ นหล ง o ถ าใช เป นพ นหล งก บท กสไลด เล อก น าไปใช ก บท งหมด o ถ าใช เป นพ นหล งเฉพาะสไลด น เล อก น าไปใช 5. บ นท กฟอนต ไปก บไฟล เพ อใช ในการเป ดเคร องอ น การแก ไขป ญหาให ฟอนต ท เป ดจากเคร องของเราก บเคร องอ น แสดงออกมาเหม อนก น ม ว ธ ด งน 1. ใช ค าส ง Save As 1. เล อก Save 2. ท หน าต าง Save As ให คล กเล อกป ม Tools เล อก Save options เล อก Save options 3. ได หน าต าง Save Options เล อก Embed True Type fonts หมายเหต การ Save As แบบน ไฟล พร เซนต เตช น จะสามารถเป ดข ามร นได 6. การลดขนาดไฟล PPT โดยปกต PPT ท ม การตกแต งด วยร ปภาพ ม กจะม ขนาดโต ซ งสามารถแก ไขได โดยลด ขนาดของไฟล ภาพท น ามาตกแต ง ให ม ขนาดเล กลง ส าหร บ MS PowerPoint 2000/XP เม อน าเข า ภาพ หร อวางภาพบนสไลด ให คล กเล อกภาพ แล วคล กขวาท ภาพแล วเล อกค าส ง จ ดร ปแบบ ร ปภาพ จากน นเล อกแถบ ร ปภาพ คล กป ม บ บอ ด จากน นคล กเล อกรายการ ด งน เปล ยนความละเอ ยด เล อก เว บ/หน าจอ ต วเล อก คล กเคร องหมาย - บ บอ ดร ปภาพ - ลบพ นท ครอบร ปต ดร ปภาพ 7. น าสไลด ไปฉายในเคร องท ไม ม Power Point 1. เป ดไฟล ท เราต องการ เล อก File Package for CD 2. ว ธ การน Power Point จะสร างโฟลเดอร ท เก บไฟล ฟร เซนต เตช น และไฟล ท เก ยวข อง ท งหมดไว ด วยก น สามารถเปล ยนช อของโฟลเดอร ได ท Name the CD และสามารถเล อกได ว าจะ เก บโฟลเดอร น ไว ใน แผ นซ ด ฮาร ดด สก 3. ถ าเก บไฟล ท งหมดไว ในโฟลเดอร 8. การเปล ยนไฟล PPT เป น PPS การเปล ยนไฟล PPT เป น PPS เพ อท เวลาเป ดไฟล ข นมาแล วจะได เข าส Slide Show ท นท ไม ต องคล กป ม ให เส ยเวลา 1. ต องด ก อนว าไฟล ท แสดงบน Windows Explorer แสดงนามสก ลหร อไม 2. ถ าไฟล ไม แสดงนามสก ล ให คล กเล อกท ค าส ง Tools Folder Options 3. ได หน าต าง Folder Options คล กแท บ View แล วคล กเล อก Hide extensions for known file types ออกไปจนเป นช องว าง แล วเล อก OK 4. ไฟล จะแสดงนามสก ล ต อจากน นให Rename ช อไฟล ให เป น นามสก ล PPS 9. ส งพ มพ โดยไม ให ม แบ กกราวด ส าหร บผ ท ต องการพ มพ แผ นสไลด โดยไม ให ม แแบ กกราวด เพ อเป นการประหย ดหม ก และให งานม ความสวยงาม ม ว ธ ด งน 1. เล อก Tools Options 2. ได หน าต าง Option ท แท ป Print ไม เล อก Background Printing 10. ค ย ล ดต างๆ สามารถท างานต อไปน ได ในขณะท เร ยกใช งานน าเสนอในม มมองน าเสนอภาพน ง: หย ดหร อเร มต นงานน าเสนอใหม กด S หร อ PLUS SIGN (เคร องหมายบวก) ส นส ดการน าเสนอภาพน ง กด ESC, CTRL+BREAK, หร อ HYPHEN (เคร องหมายข ดส น) ไปท หมายเลข ภาพน ง กด หมายเลข+ENTER ไปท ภาพน งท ถ กซ อนไว ภาพต อไป กด H ย อนกล บไปท ภาพน งภาพแรก กด 1+ENTER (หร อกดป มบนเมาส ท งสองป ม ต ดต อก น 2 ว นาท ) แสดงผลหน าจอท เป นส ด า หร อย อนกล บไปท การน าเสนอภาพน ง แสดงผลหน าจอส ขาว หร อย อนกล บไปท การ น าเสนอภาพน ง กด B หร อ PERIOD (เคร องหมายจ ด) กด W หร อ COMMA (เคร องหมายจ ลภาค) การท างานก บต วช ในระหว างการน าเสนอภาพน ง แสดงหร อซ อนต วช ของล กศรและแถบเคร องม อ น าเสนอภาพน ง ได ด วยการกด A หร อ = ซ อนต วช และแถบเคร องม อ น าเสนอภาพน ง ท นท ได ด วยการกด CTRL+H ซ อนต วช และแถบเคร องม อ น าเสนอภาพน ง ภายใน 15 ว นาท ได ด วยการกด CTRL+U แสดงผลต วช ท ถ กซ อนไว อ กคร ง และ/หร อเปล ยนต วช เป นปากกาได ด วยการกด CTRL+P แสดงต วช ท ถ กซ อนไว อ กคร ง และ/หร อเปล ยนต วช เป นล กศรได ด วยการกด CTRL+A การท างานก บภาพเคล อนไหว ท าให ภาพถ ดไปเคล อนไหว หร อข ามไปท ภาพน งภาพถ ดไปได ด วยการกดป ม N, ENTER, PAGE DOWN, RIGHT ARROW, DOWN ARROW หร อ SPACEBAR (หร อคล กท เมาส ) ท าให ภาพก อนหน าน เคล อนไหว หร อย อนกล บไปท ภาพน งก อนหน าน ได ด วยการกดป ม P, PAGE UP, LEFT ARROW, UP ARROW หร อ BACKSPACE ในขณะท แก ไขงานน าเสนอ แสดงผลเคร องม อเพ มเต ม ด แถบงานของ Windows ได ด วยการกด CTRL+T แสดงผลกล องโต ตอบภาพน งท งหมด ได ด วยการกด CTRL+S แสดงผลเมน ว ธ ล ดได ด วยการกด SHIFT+F10 (หร อคล กขวาท เมาส ) ด รายช อป มว ธ ล ดบนแป นพ มพ ได ด วยการกด F1 การท างานก บ ร ปร างอ ตโนม ต ในม มมองปกต ค ดลอกล กษณะการจ ดร ปแบบของร ปร างท เล อกไว ในป จจ บ นได ด วยการกด CTRL+SHIFT+C วางล กษณะการจ ดร ปแบบของร ปร างท เล อกไว ในป จจ บ นได ด วยการกด CTRL+SHIFT+V วางเฉพาะการจ ดร ปแบบข อความได ด วยการเล อกเฉพาะข อความท อย ในกล องข อความ และกด CTRL+SHIFT+V ใช ค าส ง ร ปร างอ ตโนม ต เพ มเต ม (คล กป ม ร ปร างอ ตโนม ต บนแถบเคร องม อ ร ปวาด) เพ อแสดงผลบานหน าต างงาน ภาพต ดปะ ท ๆ ค ณสามารถค นหาภาพต ดปะก อนท าการ แทรก แปลงร ปร างอ ตโนม ต หน งเป นอ กแบบหน งอย างรวดเร วโดยไม ท าให การจ ดร ปแบบท เปล ยนแปลงหายไปได ด วยการเล อกร ปร างท ค ณต องการเปล ยนแปลง คล กป ม วาด (บน แถบเคร องม อ ร ปวาด) ช เมาส ไปท เปล ยนร ปร างอ ตโนม ต และคล กร ปร างอ ตโนม ต แบบ ใหม 11. เน นร ปสวยด วยกรอบ 1. ให คล กเมาส ขวาท ร ปได Shortcut Menu แล วเล อก จ ดร ปแบบร ปภาพ ได หน าต าง จ ดร ปแบบร ปภาพ ให เล อกแท บ ส และเส น 3. ท ส วนของ เส น ให ก าหนดส ท พอใจก บร ปท ช อง ส 4. ถ าล กษณะเส นไม ถ กใจ เปล ยนล กษณะเส นได ท เส นประ: 5. ท ช อง น าหน ก: เราสามารถใส ต วเลขเข าไปตามต องการได เลย 6. หล งจากคล ก OK จะปรากฏกรอบร ป ด งภาพ 7. ถ าจะเปล ยนร ปแบบของกรอบให เร าใจย งข น เล อก เส นท ท าลวดลาย 8. ได หน าต าง เส นท ท าลวดลาย เล อกตามใจชอบ 9. เม อคล ก OK จะได กรอบร ปกลายเป นลวดลายสวยๆ ตามท ก าหนด 12. ใส กรอบร ปร ปทรงอ น 1. คล กเล อก ร ปภาพ สร างอ ลบ มร ป 2. ได หน าต าง อ ลบ มร ป เล อก แฟ ม/ด สก.. แล วเล อก ไฟล ร ปภาพท เราต องการ 3. ท อ ลบ มร ป ให เล อก เค าโครงอ ลบ ม เป น 1 ร ปภาพ กรณ เราต องการให ร ปภาพท เราเล อกม ล กษณะร ปทรงตามท เราต องการ จากน นเล อก ร ปร างกรอบ: ในกรณ น เล อก วงร เสร จแล วคล ก สร าง 4. จะได PowerPoint ไฟล ใหม ท เป นอ ลบ มร ปภาพ แลได ร ปท ม ล กษณะร ปทรงตามท เรา ต องการ 5. จากน น ค ดลอก ร ปภาพท ได แล วไป วาง บนสไลด ต นฉบ บของเรา 13. การแทรก WordArt 1. คล กท ร ปภาพ WordArt 2. ได หน าต าง ท เก บ WordArt แล วเล อกร ปแบบท เราต องการ 14. ร จ กก บ ภาพต ดปะ (Clip Art) และ Clip Organizer Clip Art หร อในภาษาไทยเร ยนว าภาพต ดปะ เป นภาพส าเร จร ปท สามารถน า ไปใช ได เลย เช น ร ปคนจ บม อก น ร ปโทรศ พท ร ปส ตว ร ปดอกไม ฯลฯ ซ ง PowerPoint ได เตร ยมภาพต ดปะ ไว ให เล อกมากมาย ภาพต ดปะ ไฟล ร ปภาพ และไฟล ม ลต ม เด ยอ นๆ จะถ กจ ดเก บเป นหมวดหม โดยเก บ รวบรวมอย ใน Clip Organizer น งจ งเป นการร บประก นได ว าเราจะสามารถหาภาพท ตรงก บความ ต องการได ไม ยากน ก เช น เราจะพบภาพส งโตในหมวดของส ตว หร อจะพบร ปโทรศ พท ในหมวดของ เคร องใช ส าน กงาน เป นต น นอกจากภาพต ดปะท PowerPoint ได เตร ยมไว ให แล ว ย งสามารถน าไฟล จากแหล งอ น เข าไปรวมไว ใน Clip Organizer ได อ กด วย การแทรก ภาพต ดปะ ลงในสไลด การแทรก ภาพต ดปะ ลงในสไลด สามารถท าได หลายว ธ ส าหร บกรณ น จะน าแนะว ธ ง ายๆ ม ข นตอนด งน 1. เล อกเมน แทรก ร ปภาพ ภาพต ดปะ 2. กรอกข อความเก ยวก บร ปท ต องการ เช น กรอกค าว า คอมพ วเตอร แล วคล กป ม ไป เพ อท าการค นหาภาพ แล วคล กเล อกภาพท ต องการ 3. ผลล พธ ภาพด งกล าวจะปรากฏในสไลด ตามต องการ การวาดร ปและเข ยนลายเส นในสไลด ร ปบางร ป ท จะน ามาใส ในสไลด ม กต องม ความหมายเก ยวเน องก บข อความในสไลด ด งน น ถ าเราหาภาพด งกล าวไม ได เราอาจต องลงม อวาดภาพข นมาเอง ใน PowerPoint ได เตร ยม เคร องม อในการวาดภาพไว ให ในเคร องม อด านล างของจอ เคร องม อต างๆ เร ยงล าด บจากซ ายไป ขวา ด งน 1. แก ไขและปร บแต งร ปวาด 11. แทรกภาพ Clip Art 2. เล อกว ตถ 12. แทรกร ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks