แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น - PDF

Description
111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 7 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย งย น โดยต อง ส งเสร มการดำาเน นการตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและ คำาน งถ งผลประโยชน ของประเทศชาต ในภาพรวมเป นสำาค ญ (๒) จ ดระบบบร หารราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น ให ม ขอบเขตอำานาจหน าท และความร บผ ดชอบท ช ดเจน เหมาะสมแก การพ ฒนาประเทศ และสน บสน นให จ งหว ดม แผน และงบประมาณเพ อพ ฒนาจ งหว ด เพ อประโยชน ของประชาชน ในพ นท (๓) กระจายอำานาจให องค กรปกครองส วนท องถ นพ งตนเองและ ต ดส นใจในก จการของท องถ นได เอง ส งเสร มให องค กรปกครอง ส วนท องถ นม ส วนร วมในการดำาเน นการตามแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ พ ฒนาเศรษฐก จของท องถ นและระบบ สาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการ ตลอดท งโครงสร างพ นฐาน สารสนเทศในท องถ น ให ท วถ งและเท าเท ยมก นท วประเทศ รวมท งพ ฒนาจ งหว ดท ม ความพร อมให เป นองค กรปกครอง ส วนท องถ นขนาดใหญ โดยคำาน งถ งเจตนารมณ ของประชาชน ในจ งหว ดน น 112 (๔) พ ฒนาระบบงานภาคร ฐ โดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพ ค ณธรรม และจร ยธรรมของเจ าหน าท ของร ฐ ควบค ไปก บ การปร บปร งร ปแบบและว ธ การทำางาน เพ อให การบร หาร ราชการแผ นด นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และส งเสร ม ให หน วยงานของร ฐใช หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป นแนวทางในการปฏ บ ต ราชการ (๕) จ ดระบบงานราชการและงานของร ฐอย างอ น เพ อให การจ ดทำา และการให บร การสาธารณะเป นไปอย างรวดเร ว ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได โดยคำาน งถ งการม ส วนร วม ของประชาชน (๖) ดำาเน นการให หน วยงานทางกฎหมายท ม หน าท ให ความเห น เก ยวก บการดำาเน นงานของร ฐตามกฎหมายและตรวจสอบ การตรากฎหมายของร ฐ ดำาเน นการอย างเป นอ สระ เพ อให การบร หารราชการแผ นด นเป นไปตามหล กน ต ธรรม (๗) จ ดให ม แผนพ ฒนาการเม อง รวมท งจ ดให ม สภาพ ฒนา การเม องท ม ความเป นอ สระ เพ อต ดตามสอดส องให ม การปฏ บ ต ตามแผนด งกล าวอย างเคร งคร ด (๘) ดำาเน นการให ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐได ร บส ทธ ประโยชน อย างเหมาะสม 113 มาตรา ๗๘ (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย งย น โดยต องส งเสร ม การดำาเน นการตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและคำาน งถ งผลประโยชน ของประเทศชาต ในภาพรวมเป นสำาค ญ ร ฐบาลได ให ความส ำค ญต อการพ ฒนาระบบราชการและเสร มสร าง ประส ทธ ภาพการบร หารงานอย างบ รณาการของราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วนท องถ น ภายใต หล กปร ญชาของเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อพ ฒนาค ณภาพ การให บร การประชาชน และการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ โดยม ผลการด ำเน นงาน ท ส ำค ญ ด งน ๑. พ ฒนาระบบราชการอย างต อเน อง ได ด ำเน นงานท ส ำค ญ เช น ๑.๑ จ ดทำาคำาร บรองการปฏ บ ต ราชการและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส วนราชการ ๑๔๔ ส วนราชการ จ งหว ด ๗๖ จ งหว ด สถาบ นอ ดมศ กษา ๖๗ แห ง และองค การมหาชน ๒๙ แห ง ซ งส วนราชการ จ งหว ด สถาบ นอ ดมศ กษาและองค การมหาชนได เจรจา ความเหมาะสมของต วช ว ดฯ และจ ดท ำค ำร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ ำ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร จส นแล ว ๑.๒ พ ฒนาระบบการประเม นผลภาคราชการแบบบ รณาการ (Government Evaluation System: GES) เพ อให เก ดความเป นเอกภาพ แต สามารถประเม นผลได ช ดเจน โดยปร บปร งกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ จาก ๔ ม ต เป น ๒ ม ต ได แก ม ต ภายนอก ประกอบด วยการประเม น ๔ ด าน ได แก การประเม นผลกระทบ การประเม นประส ทธ ผล (ผลล พธ และผลผล ต) การประเม นผลประโยชน ต อค าใช จ ายหร อการประเม นประส ทธ ผลต อค าใช จ าย และการประเม นค ณภาพ ม ต ภายใน ประกอบด วย การประเม น ๒ ด าน ได แก การประเม นประส ทธ ภาพ และการพ ฒนาองค การ ท งน ต วช ว ดในม ต ภายนอก ๔ ต วน น สามารถด ำเน นงาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ได ๒ ต วช ว ด ได แก การประเม นประส ทธ ผลและการประเม น 114 ค ณภาพ ส วนต วช ว ดการประเม นผลกระทบ และการประเม นประส ทธ ผลต อค าใช จ าย จะด ำเน นการตามแผนในระยะ ๓ ป ข างหน า (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ท ได ก ำหนดไว ๒. เสร มสร างประส ทธ ภาพของระบบการบร หารงานแบบบ รณาการ อย างต อเน อง ยกระด บสมรรถนะของส วนราชการและหน วยงานของร ฐ และ ปร บปร งระบบบร การประชาชน ได ด ำเน นงานท ส ำค ญ เช น ๒.๑ พ ฒนาและส งเสร มการเป นองค การแห งการเร ยนร โดยการจ ดประช มส มมนาเวท ป ญญาส มมนาวาท เพ อให เก ดการพ ฒนาและ ส งเสร มนว ตกรรมทางความค ด โดยค ดเล อกหน วยงานท ม ว ธ การปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและด ท ส ด (Best Practice) เป นต นแบบในการแลกเปล ยน เร ยนร ระหว างหน วยงานภาคร ฐท งในส วนราชการ/จ งหว ด พร อมท งสร างเคร อข าย การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ความช ำนาญ และว ธ ปฏ บ ต ท ด ของกล มคนท ม จ ดม งหมายหร อพ นธก จร วมก นผ านช องทางการปฏ ส มพ นธ ของกล ม โดยได จ ดการประช มส มมนาเวท ป ญญาส มมนาวาท รวม ๓ คร ง ด งน คร งท ๑ แนวทางการจ ดท ำโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ ำป ของจ งหว ดและ กล มจ งหว ด คร งท ๒ การข บเคล อนองค การด วยนว ตกรรม และ คร งท ๓ พ ฒนา องค การส ความเป นเล ศด วยการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) และการเสร มสร าง การแลกเปล ยนเร ยนร ส วนราชการส องค การแห งการเร ยนร ผ านการจ ด ประช มส มมนาการเสร มสร างการแลกเปล ยนเร ยนร ช มชนน กปฏ บ ต (Community of Practice: CoP) ๒.๒ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ โดยน ำกรอบแนวค ดในการบร หารจ ดการตามเกณฑ พ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐไปใช ในการพ ฒนาองค การ ซ งม ส วนราชการระด บกรมได ร บการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน จ ำนวน ๓๖ ส วนราชการ และ ส วนราชการระด บจ งหว ด จ ำนวน ๑๒ ส วนราชการ ๒.๓ พ ฒนาค ณภาพการให บร การประชาชน ได ม การด ำเน นการท ส ำค ญ เช น ส งเสร มให ส วนราชการท ม งานบร การ ประชาชนเป นภารก จหล กเสนอผลงานการพ ฒนาค ณภาพ 115 การให บร การประชาชนอย างน อย ๑ งานบร การ เพ อขอร บการประเม นเพ อ ร บรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชน และให ส วนราชการท ม หน วยงาน บร การประชาชนท งในส วนกลางและภ ม ภาคน ำผลงานท ได ร บรางว ลไปขยายผล การด ำเน นการต อในท กหน วยบร การภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลการปร บปร ง บร การของส วนราชการท ส งสม ครขอร บรางว ลค ณภาพการให บร การประชาชน ประจ ำป ๒๕๕๔ ม กระบวนงานท ได ร บรางว ล ๗๐ กระบวนงานจาก ๓๒๘ กระบวนงาน และรางว ลมาตรฐานศ นย บร การร วม/เคาน เตอร บร การ ประชาชน จ ำนวน ๔ แห ง จาก ๖ แห ง และขยายผลและพ ฒนาร ปแบบ การให บร การของศ นย บร การร วม/เคาน เตอร บร การประชาชนและการพ ฒนา โปรแกรมการให บร การร ปแบบหน าต างเด ยว (Single Window Service) โดยม กระทรวงมหาดไทยร บผ ดชอบต อไปแล ว ๒.๔ ปร บปร งบร การเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของ ประเทศ ร ฐบาลได ส งเสร มและผล กด นให ส วนราชการต าง ๆ ปร บปร งบร การเพ อ เพ มข ดความสามารถในการประกอบธ รก จตามรายงานผลการว จ ยเร อง Doing Business ของธนาคารโลกให เป นผลส ำเร จ ซ งม หลายหน วยงานได ปร บปร ง บร การจนเป นผลให ประเทศไทยได ร บการจ ดอ นด บท ด ข นอย างต อเน อง โดยในป ๒๕๕๕ ประเทศไทยได ร บการจ ดอ นด บในรายงานผลการจ ดอ นด บ ความยาก-ง ายในการประกอบธ รก จของธนาคารโลก (Doing Business 2012) ให อย ในอ นด บท ๑๗ จาก ๑๘๓ ประเทศ ซ งเป นอ นด บท ด ข นจากป ๒๕๕๔ (อ นด บท ๑๙ จาก ๑๘๓ ประเทศ) นอกจากน ย งได ม การศ กษาและปร บปร งกฎหมาย ท เป นอ ปสรรคต อการด ำเน นการปร บปร งบร การตามรายงานผลการว จ ย เร องการประกอบธ รก จ (Doing Business) ของธนาคารโลกตามกรอบเอเปค ได แก การเร มต นธ รก จ การขออน ญาตก อสร าง การได ร บส นเช อ การค าระหว าง ประเทศ และการบ งค บให เป นไปตามข อตกลง ๗๐ กระบวนงาน จาก ๓๒๘ กระบวนงาน ในการปร บปร งบร การ ของส วนราชการได ร บ รางว ลค ณภาพ การให บร การประชาชน ประจำาป ๒๕๕๔ ม การศ กษาและปร บปร ง กฎหมายท เป นอ ปสรรค ต อการด ำเน นการปร บปร งบร การ ตามรายงานผลการว จ ย เร อง Doing Business ของธนาคารโลก ตามกรอบเอเปค 116 ๒.๕ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภาคร ฐ ได ด ำเน นการ ด งน ๒.๕.๑ ส งเสร มความเข มแข งในการม ส วนร วมของข าราชการ พลเร อนเพ อข บเคล อนระบบราชการ โดยได ช แจงสร างความเข าใจเก ยวก บ การรวมกล มข าราชการพลเร อนสาม ญ และเตร ยมจ ดท ำหน งส อร บรองการจ ดต ง สหภาพข าราชการและสหพ นธ ข าราชการ ๒.๕.๒ จ ดท ำรายงานผลการด ำเน นการภายใต โครงการ ความร วมม อระหว างธนาคารโลก (World Bank) และจ ดท ำแผนกลย ทธ การจ ดต ง สหภาพ จ ดท ำมาตรฐานเก ยวก บสภาพการร บราชการข นพ นฐาน และจ ดท ำ กลย ทธ การเปล ยนผ าน ๒.๕.๓ ส งเสร มเพ อพ ฒนาข ดความสามารถในการบร หาร ทร พยากรบ คคลให ส วนราชการและจ งหว ด โดยสน บสน นให หน วยงาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคลในส วนภ ม ภาค (HR Unit) ท ง ๗๕ จ งหว ด ด ำเน นงานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ กท งได เสร มสร างองค ความร ด วยการอบรม เช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาข าราชการไทยก าวส ประชาคมอาเซ ยน ให แก จ งหว ดท ม เขตพ นท ต ดก บประเทศเพ อนบ านด วย 117 มาตรา ๗๘ (๒) จ ดระบบบร หารราชการส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และ ส วนท องถ น ให ม ขอบเขตอำานาจหน าท และความร บผ ดชอบท ช ดเจน เหมาะสมแก การพ ฒนาประเทศ และสน บสน นให จ งหว ดม แผนและ งบประมาณเพ อพ ฒนาจ งหว ด เพ อประโยชน ของประชาชนในพ นท ร ฐบาลได ให ความส ำค ญในการจ ดระบบการบร หารราชก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks