ขนาดเล กและของป า โดยม - PDF

Description
ก จกรรมอ นท ได ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ การจ ดฝ ฝ กอบรมและถ ายทอดเทคโนโลย ศ นย ส งเสร มพ ฒนาฯ จ.ขอนแก น ร วมก บโครงการส งเสร มและพ ฒนาการใช ประโยชน ไม ขนาดเล กและของป า จ ดการฝ กอบรมหล กส ตร

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 9 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก จกรรมอ นท ได ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ การจ ดฝ ฝ กอบรมและถ ายทอดเทคโนโลย ศ นย ส งเสร มพ ฒนาฯ จ.ขอนแก น ร วมก บโครงการส งเสร มและพ ฒนาการใช ประโยชน ไม ขนาดเล กและของป า จ ดการฝ กอบรมหล กส ตร เทคน คการใช เคร องม องานไม เพ อประด ษฐกรรม โดยม เกษตรกรเข าร บการฝ กอบรม จ านวน 30 คน ร ปท ร ปท 33 เป นว ทยากรบรรยายการใช ประโยชน ไม ขนาดเล กและของป า ร ปท 34 บรรยายการการท าผล ตภ ณฑ จากไม 2 การเป นว ทยากรบรรยายให ความร ร ผ สนใจและหน วยงานต างๆ ศ นย ส งเสร มฯ เป นแหล งเผยแพร ความร ด านว ว ชาการส ผ สนใจในด านต างๆ ตลอดจนการมา ศ กษาด งาน รายละเอ ยดตามตารางท 4 และร ปท ตารางท 4 จ านวนหน วยงานท เข ามาร บบร การทางด านว ชาการจากศ นย ฯ หน วยงาน โรงเร ยน มหาว ทยาล ย หน วยงานราชการ หน วยงานเอกชน ประชาชนท วไป รวม บร การข อม ลทางว ชาการ (คน) การศ กษาด งานด านต างๆ (คน) ร ปท 35 การศ กษาด งานและปฏ บ ต งานจร งของน น กศ กษาว ทยาล ยเทคน คขอนแก น ร ปท 36 การด งานแปลงสาธ ตหวายดงของเกษตรกร ร ปท 37 เป นว ทยากรบรรยายเตาเผาถ าน ร ปท 38 สาธ ตการท าเผาถ านเตา 200 ล ตร ร ปท 39 สาธ ตการท าถ านอ ดแท ง 3 การร วมจ ดน ทรรศการประชาส มพ นธ ก บหน วยงานต างๆ ของกรมป าไม (ร ปท 40-41) ร ปท 40 จ ดน ทรรศการว นอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ร ปท 41 จ ดน ทรรศการร วมก บหน วยงานของกรมป าไม 4 การสน บสน นการด าเน นงานศ กษาว จ ย ศ นย ได ให การสน บสน นน กว จ ยจากส าน กว จ ยการจ ดการป าไม และผล ตผลป าไม ในการว จ ย โครงการต างๆ ซ งม รายละเอ ยดด งน (ร ปท 42-56) 1. งานว จ ยการผล ตถ านก มม นต อย างง ายจากช วมวล 2. งานว จ ยความเป ปนไปได ในการผล ตถ านก มม นต จากไม สก ลอะคาเซ ย 3. งานว จ ยการทดสอบการน าถ านก มม นต มาบ าบ ดน าเส ย 4. งานว จ ยค ณสมบ ต และกลสมบ ต ไม สก ลอะคาเซ ย 5. งานว จ ยยปาล มอ ดแท งและว สด การเกษตรร 6. งานว จ ยค ณสมบ ต และกลสมบ ต ไม ย คาล ปต ส 7. งานว จ ยค ณสมบ ต ไม วงศ ปาล ม 8. งานว จ ยการเพ มม ลค าไม สวนป าเป นไม ประสานอาบน ายา 9. งานว จ ยเทคโนโลย การย ดอาย ของไม ย คาล ปต ส เพ อม ลค าเพ ม 10. งานว จ ยการเพ มม ลค าไม ในอ ตสาหกรรมไม บางประสานและแผ นใยไม อ ดแข ง 11. งานว จ ยประส ทธ ภาพของสารเคม ป องก นก าจ ดปลวกใต ด น 12. การว จ ยไม ส กต ดสางขยายระยะในการท ท าประด ษฐกรรม ร ปท 42 งานว จ ยการผล ตถ านก มม นต อย างง ายจากช วมวล ร ปท 43 งานว จ ยการผล ตถ านก ก มม นต จากไม สก ลอะคาเซ ซ ย ร ปท 44 งานว จ ยถ านก มม นต อย างง ายจากช วมวล ร ปท 45 งานว จ ยทดสอบประส ทธ ภาพของถ านจากไม กระถ นเทพา ร ปท 46 งานว จ ยตามโครงการปาล มอ ดแท ง ร ปท 47 การแปรร ปไม ต วอย างเพ อท าการว จ ยจากไม สก ลอะคาเซ ย ร ปท 48 งานว จ ยตามโครงการปาล มอ อ ดแท งและว สด การเกษตร ร ปท 49 งานว จ ยกลสมบ ต ของไม สก ลอะคาเซ ย ร ปท 50 งานว จ ยค ณสมบ บ ต ไม วงศ ปาล ม ร ปท 51 งานว จ ยการเพ มม ลค าไม สวนป าเป นไม ประสานอาบน ายา ร ปท 52 งานว จ ยการทดสอบการน าถ านก มม นต มาบ าบ ดน าเส ย ร ปท 53 งานว จ ยการเพ มม ลค าไม ในอ ตสาหกรรม ร รปท 54 งานว จ ยประส ทธ ธ ภาพของสารเคม ป องก นก าจ ดปลวกใต ต ด น ร ปท 55 งานว จ ยเทคโนโลย การย ดอาย ของไม ย คาล ปต ส เพ อเพ มม ลค า ร ปท 56 งานว จ ยการแปรร ปไม ต วอย างส าหร บการทดลองจากไม กระถ นอาคาเซ ย ป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงานและข อเสนอแนะของผ ปฏ บ ต งาน 1. พ นท แปลงสาธ ตบร เวณสวนป าโสกแต สภาพด นจะกลายเป นด นแข งช วงฤด แล ง ส วนช วงฤด ฝนบาง บร เวณของแปลงสาธ ตอย ใกล ล าธาร ซ งจะม การไหลบ าของน าจากในป าผ านเข าส แปลงสาธ ต ท าให ท งสอง ช วงฤด ม ผลต อการเจร ญเต บโตของต นไม แต ขณะเด ยวก นบร เวณรอบข างพ นท แปลงสาธ ตม สภาพเป นป า ธรรมชาต ก เป นต วช วยได อย างด ในล กษณะการส บพ นธ ตามธรรมชาต ท ม พ นธ ต นไม เข ามาทดแทนในพ นท อน งสวนป าโสกแต เป นพ นท ร บผ ดชอบของกรมอ ทยานฯ ท าให ไม สะดวกในด านการจ ดการ 2. พ นท ปล กหวายต ดหน อของเกษตรกร เกษตรกรท ม พ นท ปล กเป นจ านวนมาก ม กม ป ญหาในเร องการ ต ดหวายไปจ าหน าย ค อ ปร มาณหน อหวายท เก ดข นม เป นจ านวนมาก แต ความสามารถในการต ดออกไป จ าหน ายของเกษตรกรอย ในระด บค อนข างน อย เน องจากต องไปท าอาช พอ นด วย ขณะเด ยวก นปร มาณความ ต องการหน อหวายในตลาดก ย งคงม อย อย างต อเน อง ด งน นต อไปทางศ นย ส งเสร มพ ฒนาฯ จะได ม การ แนะน าหร อการอบรมเพ มเต มในเร องของการจ ดการท เหมาะสม เพ อให สามารถต ดหน อหวายออกไป จ าหน ายได ตามผลผล ตท เก ดข น 3. ศ นย ฯ ม ภารก จออกส ารวจและส งเสร มการใช ประโยชน ไม ขนาดเล กและของป า ตลอดจนการต ดตาม ผลการด าเน นงานในพ นท ร บผ ดชอบ (ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ) ในขณะท ศ นย ส งเสร มฯ ม รถยนต ราชการ (รถบรรท ก ขนาด 1 ต น) จ านวน 1 ค น ท าให เก ดความไม คล องต วซ งเป นอ ปสรรคต อการปฏ บ ต งาน 4. ศ นย ฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณเพ อเพาะช ากล าของป าแจกจ ายแก เกษตรกรจ านวน 22,500 กล า ซ งไม เพ ยงพอต อความต องการของเกษตรกรและช มชนท ขอร บกล า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks