PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา PDF

Description
PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา 2556 PD.01 2 ว ส ยท ศน ส าน กก จการน กศ กษา ส าน กก จการน กศ กษาเปนหนวยงานท สงเสร ม สน บสน น และพ ฒนาน กศ กษา ตามหล กส ตรการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 41 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา 2556 PD.01 2 ว ส ยท ศน ส าน กก จการน กศ กษา ส าน กก จการน กศ กษาเปนหนวยงานท สงเสร ม สน บสน น และพ ฒนาน กศ กษา ตามหล กส ตรการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ นธก จ ส าน กก จการน กศ กษา 1. พ ฒนาน กศ กษาโดยกระบวนการก จกรรมน กศ กษา 2. จ ดบร การและสว สด การแกน กศ กษา 3. พ ฒนาบ คลากร 4. บร หารจ ดการส การเปนองค5การสมรรถนะส ง เปาประสงค ส าน กก จการน กศ กษา 1. น กศ กษาเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โดยผานกระบวนการก จกรรมน กศ กษา 2. น กศ กษาได9ร บการบร การและอ านวยความสะดวกด9านหอพ ก และการพยาบาลอยางม ค ณภาพ 3. บ คลากรส าน กก จการน กศ กษาม ศ กยภาพ และสามารถปฏ บ ต งานได9อยางม ค ณภาพ 4. ส าน กก จการน กศ กษาเปนหนวยงานท ม ข ดสมรรถนะส ง ประเด นย ทธศาสตร 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรทพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ยและส งคม 2. พ ฒนาสนามก ฬาในรม สนามกลางแจ9ง และสภาพแวดล9อม ภ ม ท ศน5อาคารก ฬาและน นทนาการ เพ อให9ม บรรยากาศ ท เอ อตอการจ ดก จกรรมและการให9บร การอยางม ค ณภาพ 3. พ ฒนาค ณภาพการให9บร การหอพ ก และการพยาบาลท ตอบสนองความต9องการของน กศ กษา 4. สงเสร มและพฒนาบ คลากรด9านก จการน กศ กษาเพ อสร9างศ กยภาพในการด าเน นงานอยางม ค ณภาพ 5. พ ฒนาการบร หารจ ดการและด าเน นงานส การเปนองค5กรแหงการเร ยนร 9 PD.01 3 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) เกณฑ สมศ. PD โครงการตLอนร บนLองใหม,ใส,ใจผ กพ น ส,ร วเหล องทอง ว นจ นทร5ท 9 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ภายใต9ร ปแบบงาน ล กราชพฤกษ5รวมใจ ต9อนร บน9องใหมส ร วเหล องทอง 1. จ ดซ 9มก จกรรมต9อนร บน9องใหม ในว น ปฐมน เทศน กศ กษา (11 สาขา) 2. ก จกรรมแสดงความย นด และต9อนร บน9อง ใหม จากพ ๆ ท ง 11 สาขาว ชา 3. ต งจ ดบร การ อ านวยความสะดวกให9ก บ น กศ กษาน9องใหมและผ 9ปกครอง - จ ดท มบร การและอ านวยความสะดวกแก น9องใหมและผ 9ปกครอง CPU Smile ร9อยละของน กศ กษา ใหมม ความพ งพอใจ การเข9ารวมก จกรรม 80 9 ม ถ นายน 2556 ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 -คาว สด อ ปกรณ5จ ดก จกรรม ( 11 ซ 9ม x 500บาท)=5,500 -คาว สด อ ปกรณ5จ ดก จกรรม ( สวนกลาง1 ซ 9ม = 500บาท ) -คาอาหารและเคร องด ม น กศ กษาปฏ บ ต งาน (15 คน x 30บาท)=450 รวม 6,450 บาท ก จกรรมว นเปQดภาคการศ กษา 1/2556 ว นพฤห สบด ท 13 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ภายใต9ร ปแบบงาน Welcome To CPU Freshy จ ดศ นย5ประชาส มพ นธ5เพ อให9บร การ ต ดตอ สอบถามแกน กศ กษาน9อง ใหม 2. แนะน าการแตงเคร องแบบน กศ กษา ท ถ กต9องตามระเบ ยบ 3. ก จกรรมสน กๆเพ อต9อนร บน9องใหม จากร นพ สาขา และสโมสรน กศ กษา 4. ก จกรรมห9อง Home Room เพ อ พบอาจารย5ท ปร กษา (ท งร นพ และ น กศ กษาน9องใหม) 5. ก จกรรมต9อนร บน9องใหม จาก 11 สาขาว ชา (ตามแผนปฏ บ ต งาน) PD.01 5 ก จกรรมร บนLองรวม ว นศ กรท 28 ม ถ นายน 2556 เวลา น. 1. WE AER UNITY ก จกรรม ศ นยรวมดวงใจ นม สการพระศร ว ร ยะพ ทธางก ร - นายกสโมสรน กศ กษา กลาว ประว ต พระศร ว ร ยะพ ทธางกร ส งศ กด ส ทธ ประจ า มหาว ทยาล ยเจ9าพระยา - ชมการแสดงพ ธ นม สการพระ ศร ว ร ยะพ ทธางก ร โดยศ นย5 ศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ย เจ9าพระยา - พ ธ นม สการพระศร ว ร ยะ พ ทธางก ร (สวดมนต5,ถวาย พวงมาล ย) ก จกรรม Freshy Spirit Boom -แนะน าคณะกรรมการบร หาร สโมสรน กศ กษาและ staff 11 สาขา - นายกสโมสรน กศ กษากลาวต9อนร บ น กศ กษาน9องใหมก จกรรมกล ม ส มพ นธ5 ละลายพฤต กรรมระหวาง น กศ กษาน9องใหม - นายกสโมสรน กศ กษากลาวถ ง ประว ต ความเปนมาของธง ประจ ามหาว ทยาล ยและธง ประจ าสาขา PD.01 6 - พ ธ อ นเช ญธงประจ า มหาว ทยาล ยและธงประจ า สาขา โดย ดาวและเด อนของ แตละสาขา - น กศ กษาน9องใหมโชว5 ความสามารถโดยการ Boom (Boom CPU) ก จกรรม รวมสายน าเจLาพระยา - ร นน9องและร นพ รวมบ มมหา ว ทยาล ย และร9องเพลงประจ า สถาบ น (คนด เจ9าพระยา) ก จกรรม ช,อราชพฤกษร,วมใจบร จาค โลห ต (28 ม ถ นายน 2556) - น กศ กษาและคณาจารย5รวมก น บร จาคโลห ตและอว ยวะ PD.01 7 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) 2. โครงการสรLางเสร มจร ยธรรมน กศ กษาเพ อ พ ฒนาตน ประจ าป)การศ กษา จ ดก จกรรมบรรยายให9ความร 9 ด9านค ณธรรม จร ยธรรม และคาน ยมท เหมาะสม - จ ดก จกรรมฐานการเร ยนร 9ตางๆ - ฝmกปฏ บ ต ธรรม - จ ดก จกรรมสร9างความส มพ นธ5ระหวาง ร นน9องและร นพ -หล กการปฏ บ ต ตนและแนวทางการด าเน น ช ว ตในร วมหาว ทยาล ย ต วบ,งช ( KPIs ) ร9อยละของน กศ กษา ใหมปการศ กษา2556 ผ 9เข9ารวมโครงการ ร9อยละของผ 9เข9ารวม โครงการได9ร บการ ปล กฝqงค ณธรรม จร ยธรรม ความส มพ นธ5อ นด ระหวางร นพ ร นน9อง สาม คค สามารถ ปร บต วส การเร ยนร 9ใน ระด บอ ดมศ กษา ร ก สถาบ น ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) กรกฎาคม ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 คาว สด ปชส. 1,000 คาเชาศ นย5ประช มฯ +หอประช ม เจ9าพระยา ว ร ยาล ย ฯ (เหมาจาย) 30,000 คาอาหารกลางว น (400คน x 80 บาท x 2 ม อ) 64,000 หมายเหต : อาหาร 3 อยาง คาอาหารวาง (400คนx25 บาท x 4 ม อ) 40,000 คาว สด ปฎ บ ต งาน 10,000 คาเช อเพล งปฎ บ ต งาน 3,000 คาตอบแทนว ทยากร 6,000 คาเวชภ ณฑ5 1,000 คาสร ปรายงานผล 200 รวมงบประมาณ 155,200 บาท ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของ มหาว ทยาล ยและส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) เกณฑ สมศ. PD โครงการเปQดโลกก จกรรม CPU Show Case - จ ดน ทรรศการก จกรรมน กศ กษา - ประชาส มพ นธ5ก จกรรมของแตละชมรม -จ ดแสดงโครงการ/ก จกรรมท จะม ในป การศ กษา 2556 และสม ครสมาช กเข9ารวม - ร บสม ครสมาช กชมรมประจ าปการศ กษา การออกร9านจ าหนายส นค9าน กศ กษา ถนนคนเด น -การแสดงความสามารถของน กศ กษา ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 80 2 ส.ค. 56 ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 คาว สด ปชส. 1,000 คาว สด อ ปกรณ5การจ ด น ทรรศการชมรม 4,500 คาตกแตงสถานท 2,000 คาสร ปรายงานผล 300 คาอาหารน กศ กษาปฏ บ ต งาน 500 รวมงบประมาณ 8,300 บาท ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของ มหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. PD โครงการล กเจLาพระยานLอมบ ชาพระค ณคร - จ ดพ ธ ไหว9คร การประกวดพานไหว9คร ประเภทสวยงาม /ประเภทสร9างสรรค5 -การประกวดออกแบบโปสการ5ด ขนาด A4 พร9อมเลาเร องประกอบ ห วข9อ คร ผ 9 เส ยสละ (เลาเร องประกอบ 5 นาท ) - การประกวด ค ากลาวส นทรพจน5 ใน ห วข9อ พระค ณคร -การประกวดดนตร โฟล5คซอง (บทเพลงแดคร ในดวงใจ) ท มละ 3 คน ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา ก.ค.56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปชส. 2,000 คาช ดพ ธ การ 1,000 คาเชาช ดการแสดง 10,000 คาเชา แสง ส เส ยง 8,000 คาอาหาร น.ศ.ปฏ บ ต งาน1,000 คาอาหารวาง 1,000 คาเช อเพล งปฎ บ ต งาน 2,000 คารางว ลประกวดพาน 6,000 คารางว ลการประกวดโฟล5คซอง 3,000 คารางว ลการประกวดกลาว ส นทรพจน5 3,000 คารางว ลการประกวดโปสการ5ด พร9อมเลาเร อง 3,000 คาสร ปรายงานผล 200 รวมงบประมาณ 40,200 บาท ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. PD โครงการ 12 ส งหามหาราช น - จ ดพ ธ ถวายพระพร - จ ดก จกรรมน9อมร าล กพระค ณแม - การประกวดเข ยนเร ยงความเน องในว นแม แหงชาต ห วข9อ ท าด เพ อแม - การประกวดการ5ดว นแม (ภาษาอ งกฤษ) ห วข9อ พระค ณของแม) - ประกวดการจ ดน ทรรศการเฉล มพระ เก ยรต สมเด จพระนางเจ9า พระบรมราช น นาถ ห วข9อ แมของแผนด น ร9อยละของน กศ กษาท เข9ารวมโครงการได9 ร าล กถ งพระค ณแม ส.ค.56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปชส. 2,000 คาว สด ตกแตงสถานท พ ธ การ 3,000 คาเชาช ดการแสดง 10,000 คาเชา แสง ส เส ยง 8,000 คาอาหารปฏ บ ต งาน 1,000 คาอาหารวาง 1,000 คาเช อเพล ง 2,000 คาปqจจ ย/ถวายว ด 2,000 คารางว ลการประกวด 8,000 คาสร ปรายงานผล 200 คาภ ตตาหาร 1,000 รวมงบประมาณ 37,400 บาท และส งคม ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks