แนะน าโปรแกรมช วยส บค น และดาวน โหลดเอกสารส ทธ บ ตร PatentHunter V2.0 - PDF

Description
1 แนะน าโปรแกรมช วยส บค น และดาวน โหลดเอกสารส ทธ บ ตร PatentHunter V2.0 โดย นางสาวก ษมาพร ป ญต ะบ ตร และ นายปราโมทย ธรรมร ตน สถาบ นค นคว าและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ต อ 908

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 19 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แนะน าโปรแกรมช วยส บค น และดาวน โหลดเอกสารส ทธ บ ตร PatentHunter V2.0 โดย นางสาวก ษมาพร ป ญต ะบ ตร และ นายปราโมทย ธรรมร ตน สถาบ นค นคว าและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ต อ 908 เม อต องการส บค นเอกสารส ทธ บ ตร อาจเข าไปในเว บไซต ของส าน กส ทธ บ ตรแต ละประเทศ ซ ง ฐานข อม ลเอกสารส ทธ บ ตรท ส าค ญ ค อ ส าน กส ทธ บ ตรและเคร องหมายการค าอเมร กา( USPTO) ท และส าน กส ทธ บ ตรย โรป (EPO) ท และเม อค นได ห วข อ ส ทธ บ ตรเร องท ต องการได แล ว จะต องเส ยเวลาเพ อเป ดในแต ละส วนของเอกสารส ทธ บ ตรและต องจ ดเก บ ข อม ลในส วนเข าส เคร องคอมพ วเตอร น นลงท ละหน า ด งน นในต างประเทศจ งได ม การจ ดท าโปรแกรม ช วยในการส บค นและด งข อม ลเอกสารส ทธ บ ตรจากฐานข อม ลท ง2ฐานด งกล าวเพ อเก บไว ใน หน วยความจ าของเคร องคอมพ วเตอร ไว โปรแกรมดาวน โหลดเอกสารส ทธ บ ตรจะช วยอ านวยความ สะดวกแก ผ ส บค นหร อน กประด ษฐ ท ต องการข อม ลส ทธ บ ตรเพ อใช ต อยอดเทคโนโลย โดยสามารถใช ซอร ฟแวร อ นๆช วยในการว เคราะห ส ทธ บ ตรได เช นก น เพราะสามารถเก บข อม ลไว ในเคร องคอมพ วเตอร เร ยกด ได ตามเวลาท ต องการ แม เคร องน นไม ได ต ออ นเตอร เน ต หร อม การจ ดการข อม ลจ ดเก บไฟล ลงใน แผ นซ ด โปรแกรมท น าสนใจน ค อ PatentHunter สามารถด รายละเอ ยดต างๆท โปรแกรมน เวอร ช นป จจ บ นค อ 2.0 ม ข อด หลายประการท แตกต างจาก โปรแกรมค นข อม ลและดาวน โหลดส ทธ บ ตรต วอ นๆ ค อ สามารถดาวน โหลดได ท ละหลายส บเร องหร อเป น ร อยเร อง ข อม ลท ได ม ท งแบบข อความและร ปภาพ โดยท ดาวน โหลดเอกสารส ทธ บ ตรเข ามาพร อมๆก น สามารถด สถานะการส บค นแต ละเอกสารส ทธ บ ตรได โดยความสามารถในการดาวน โหลดของโปรแกรม ท ว าน ต องข นอย ก บความสามารถของเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ด วย เพราะถ าเคร องม ความสามารถต า อาจท าให เคร องแฮ งค บ อยหร อไม สามารถท างานอ นร วมก บโปรแกรมอ นๆได แต ถ าเคร องท ความสามารถ ส งก ไม เก ดป ญหาท ว าน และข อด อ นๆค อ สามารถส งข อม ลท ดาวน โหลดมาได ทางอ เมล ให ผ อ นได ท นท โดยใช ผ านทางโปรแกรม ถ าหากขณะดาวน โหลดเก ดล มเหลวข นมา โปรแกรมจะช วยดาวน โหลดอ กคร ง โดยอ ตโนม ต ก อนท จะลองโหลดโปรแกรมต วน มาใช งาน ต องส ารวจด คอมพ วเตอร ของตนว าได ใช งานใน ระบบปฏ บ ต การไมโครซอร ฟหร อไม เพราะโปรแกรมน ทางผ ออกแบบซ งก ค อ U.S. Patent Attorney, Michael S. Neustel of Neustel Law Offices, LTD (www.neustel.com) ได ออกแบบให ใช ก บ Windows 98/NT/2000/XP และในเคร องควรม โปรแกรม Acrobat Reader เพ อช วยในการเอกสาร 2 ส ทธ บ ตรท ดาวน โหลดมาได ถ าหากม ข อสงส ยเก ยวก บโปรแกรมน สามารถอ เมล ไปได ท เม อได เข ามาท เพ อจะลองเข ามาด รายละเอ ยดหร อจะลองดาวน โหลดโปรแกรมลองมาใช งานก อน ก สามารถเล อกในส วน Trial Version ใช ฟร เพ อประเม นการใช งาน โดยโหลดได 10 เอกสารส ทธ บ ตรแบบฉบ บเต ม คล กส วนน เพ อดาวน โหลด โปรแกรมในส วนTrail Version จากน นหน าจอจะแสดงผลด งน เม ออ านค าช แจงต างๆแล ว คล กท download 3 เม อต องการเก บโปรแกรมลงเคร องคอมพ วเตอร ให คล กท save เล อกส วนท ต องการเก บโปรแกรมไว คล ก save อ กคร ง หล งการดาวน โหลดโปรแกรมเสร จส นแล ว แนะน าให เป ดไฟล โปรแกรมเพ อจะinstall ลงเคร องคอมพ วเตอร 4 เคร องคอมพ วเตอร จะท าการต ดต งโปรแกรม ซ งผ ต ดต งต องคล กตามข นตอนต างๆของการinstall โปรแกรม จนกระท งเสร จส นแล ว คล ก Finish ส งเกตท หน าจอในส วน Desktop ว าพบไอคอนน หร อไม ถ าม แสดงว าการ ต ดต งเสร จสมบ รณ แล ว สามารถเร มทดลองใช งานโปรแกรมน ได 5 คล กท ไอคอน เร มใช งานโปรแกรม จะปรากฎส วนน ข นมา ก อนเร มใช งานแบบทดลองใช น ต องลงทะเบ ยนก อน คล กท Trail code เพ อขอรห สเข าโปรแกรม 6 โปรแกรมจะเช อมโยงไปท เว บไซต เพ อให ผ ใช ลงทะเบ ยนออนไลน กรอกรายละเอ ยดต างๆตามท ก าหนดท ส าค ญค อ เพราะ รห สผ านจะส งมาทางอ เมล หล งเช คอ เมล และได รห สเร ยบร อยแล ว เป ดโปรแกรมอ กคร ง จากน นใส ช อและรห สท ทางผ ผล ตโปรแกรม ส งมาให จากน นคล ก OK 1 2 7 เม อเข าส โปรแกรมจะม 2 ส วนหล กของการใช งานค อ - PETENT เป นส วนท จะด สถานะการดาวน โหลดของเอกสารส ทธ บ ตร / เป ดเอกสาร ส ทธ บ ตรท ดาวน โหลดโดยโปรแกรมน - SEARCH ส วนของการส บค นข อม ลเอกสารส ทธ บ ตร ส วนแรกของการเร มใช งานจะอย ในส วน SEARCH โปรแกรมสามารถส บค นเอกสารส ทธ บ ตรได จากส าน กส ทธ บ ตรและเคร องหมายการค าของ อเมร กา (USPTO) ท งในส วนส ทธ บ ตรท ประกาศโฆษณา ( USPTO Published Applications) และท ได ร บส ทธ แล ว ( USPTO Patent) และส าน กส ทธ บ ตรย โรป ( European Patent Office) 8 ในส วน Search น สามารถส บค นได 2 ล กษณะค อ Basic Search และ Advance Search ผลการส บค นแสดงท ส วน Search results Basic Search Advance Search Search results จากน เป นต วอย างการทดลองใช โปรแกรม ค าท ใช ส บค นค อ enzyme โดยส บค นในท USPTO Patents ในส วน Advance search จากน นคล กท Search เร มการส บค น คล ก Search results ด ผลการส บค น 2 1 9 ผลการส บค น แสดงเป นช อท แสดงถ งการประด ษฐ (Title) จ านวนท ส บค นได ท งหมดค อ 2,084 เอกสารส ทธ บ ตร เม ออ านและเล อกส ทธ บ ตรท ต องการ download โดยลากเม าส เพ อคล มแถบส ไปย งห วข อท ต องการ คล กขวาจะปรากฎ เล อก Download Selected Document เพ อดาวน โหลดเอกสาร เล อก Copy Results To Cipboard เม อต องการcopyผลการ ส บค นเพ อไปวางท Cipboard หร อ Microsoft Word 10 ด สถานะการดาวน โหลด คล กท ส ทธ บ ตรท download เสร จส น แล วจะอย ในส วนบน สถานะการ download เอกสารส ทธ บ ตรแต ละฉบ บ หากไม ต องการdownloadส ทธ บ ตรใด สามารถคล กขวา แล วคล กCancel download ได เพ อยกเล กท นท 11 สามารถจ ดการข อม ลจากส วนโฟลเดอร NEW DOWNLOAD โดยสร างโฟลเดอร ใหม ซ งต งช อได ตาม ต องการ จากต วอย างสร างโฟลเดอร enzyme ข นมาแล วด งเอกสารจากการส บค นค าว าenzymeท download ท สมบ รณ แล วเก บไว ได เอกสารท download สามารถคล กขวา เพ อส ง , พ มพ เอกสาร ( ม แต ข อความHTML/ ม ท งร ปและข อความ PDF), เป ดเอกสาร, ลบเอกสาร ได ต วอย าง เอกสารท download สมบ รณ แล ว และเป นการเป ดแบบท ม เฉพาะต วหน งส อ(HTML) 12 เอกสารท เป ดแบบท ม ต วหน งส อและร ป โดยโปรแกรมจะเช อมโยงไปย งโปรแกรม Acrobat Reader(PDF) 13 การค นจากฐานข อ USPTO จะได เอกสารท สมบ รณ และม ความรวดเร วกว าค นจากฐานข อม ล ของ EPO ซ งเป นฐานข อม ลส ทธ บ ตรท วโลก เอกสารท ดาวน โหลดได จ งม หลายภาษา ตามข อม ลจาก ส าน กส ทธบ ตรประเทศน นๆ และส วนใหญ จะได ไฟล ร ปแบบท ม เฉพาะต วหน งส อ และเม อเป ดอ านม กไม พบห วข อหร อช อเร องของส ทธ บ ตร แต จะแสดงเป นเลขท ส ทธ บ ตรและบทค ดย อ ด งต วอย างด านล างน 14 15 ข อม ลท download ด วยโปรแกรมน จะอย ในไฟล C: Patent Download/(ตามด วยเลขท ส ทธ บ ตร) เช น C: Patent Download/US หากได ท าการลองใช แล วเห นว าเป นประโยชน เหมาะสมก บการท างาน แต หมดระยะทดลองใช คง ต องส งซ อผ านทางอ นเตอร เน ต โดยผ ผล ตโปรแกรมได เสนอราคาค าซอร ฟแวร ไว หลายร ปแบบ เพ อให ผ ซ อเล อกให เหมาะก บร ปแบบการใช งาน อ กอย างท ต องค าน งค อความค มค า เพราะย งม ซอร ฟแวร ท คล ายก นให เล อกอ กหลายต ว และถ าส งซ อโดยจ ายเง นผ านบ ตรเครด ตแล ว ทางผ ผล ตจะส งรห ส เข า โปรแกรมให ทางอ เมล ของผ ส ง ซ งว ธ น จะน ยมมากเพราะง ายและสะดวกแก ท งผ ซ อและผ ขายน นเอง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks