PARAMASADHE PARALLOGARIA

Description
wqd

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 1 | Pages: 14

Extension: XLS | Download: 0

Share
Transcript
   PARAMASA DHE PARALLOGARIA HALLA FRIGORIFER S=200 m2 NDERTIMTARIA DHE ARKITEKTURA1. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNVE PRGADITORE  1. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNVE T DHEUT përshkrimi i pozicioneve ndërtimore POS 1PUNËT E DHEUT njësia sasiamimi njëçmimi total €pos 1.1m³252.50 €62.50 €pos 1.2m³482.50 €120.00 €pos 1.m³1214.00 €168.00 €pos 1.4m³80!.00 € 20.00 €pos 1.5m³4014.00 €560.00 €pos 1.6m³1514.00 €210.00 €#jithesejt p$net e dhe$t% 1,840.50  2. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE TË !ETONIMIT përshkrimi i pozicioneve ndërtimore POS 2PUNËT E !ETONIT njësia sasiaçmimi total €pos 2.16.0050.00 €00.00 €pos 2.225.0060.00 €1&500.00 €pos 2.8.0060.00 €480.00 €pos 2.425.0060.00 €1&500.00 €pos 2.55.00 0.00 €50.00 €#jithesejt p$net 'etonit% 4,10.00  . PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNVE T ARMIMIT përshkrimi i pozicioneve ndërtimore POS PUNËT E ARMIMIT njësiasasiaçmimi total €pos .1k#5000. 52&625.00 €#jithesejt p$net armimit% 2,#25.00  (ermimi ) dhe$t per he*jen e shtreses se h$m$sit ne trashesi t+20 cm.(ermimi ) dhe$t per hapjen e themeleve te shiritore& h$dhja e dhe$t 'ehet deri ne lar#esin e mja,t$eshme&k$rse dhe$ ) nevojshem plani-kohet te kthehet rreth m$reve &ndersa dhe$ ) tepert d$het te lar#ohet n#a p$nishtja ne depot e parapara per #r$m'$llim.$rnizimi&transportimi & shtr$arja dhe n#jeshja e zhavorit ,rakson 0/60 mm me trashesi t+20cm me precizitet deri ± cm dhe d$ke $ n#jesh$r nen themele shiritore$rnizimi&transportimi & shtr$arja dhe n#jeshja e zhavorit natror me trashesi$rnizimi&transportimi & shtr$arja dhe n#jeshja e zhavorit ,rakson 0/60 mm me trashesi t+20cm me precizitet deri ± cm dhe d$ke $ n#jesh$r nen dsheme $rnizimi&transportimi & m'$shja me zhavor ,raksion &4cm ne perimeter te o'jektit.çmimi njësi$rnizimi dhe vendosja e 3)3 3 373 9: 15/20 d+8 cm m'i shtresen zhavorit te n#jesh$r m  $rnizimi dhe 'etonimi ) themeleve shiritore me 'eton 9 : 25/0 me m  $rnizimi dhe 'etonimi ) trajeve perimetrike me dimensione '/h+0/40 cm me 'eton te klases 9 : 25/0m  $rnizimi dhe 'etonimi ) 'azes e se perdheses me trashesi t+20 cm me 'eton te klases 9 : 25/0m  $rnizimi dhe 'etonimi ) shtllave me dimensione '/h+0/0 cm me 'eton te klases 9:25/0m  çmimi njësi furnizimi, transpotimi, punimi dhe vendosja e armatures S-400/500 MPa sipas pozicioneve te projektuara dhe me diameter prej Ø 10 deri ne 1 mm  4. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNT E KONSTRUKSIONIT TE KULMIT përshkrimi i pozicioneve ndërtimore $%& 5PUNËT E KONSTRUKSIONIT KULMIT njësiasasiaçmimi total €pos 5.1k#45001.56&0 5.00 €#jithesejt p$net *elik$t% #,0'5.00  #. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNT E SAND(I)H PANELIT përshkrimi i pozicioneve ndërtimore POS #PUNËT E SAND(I)H PANELIT njësiasasiaçmimi total €pos 6.12021480pos 6.2120212520pos 6.80211680pos 6.420051000thesejt p$net sand;ish panel 10,00.00  '. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNT E D*SHEMESE përshkrimi i pozicioneve ndërtimore POS 'PUNËT E D*SHEMESE njësiasasiaçmimi total €pos .120051000pos .280151200pos .2000.240pos .420081600#jithesejt p$net dshemese% ,840.00  çmimi njësi !urnizimi,prerja, transportimi dhe montimi i konstruksionit meta ik te o#jektit ku perfshihen e emnetet primare dhe sekondare si$e jane% m#ajtesit kr&esore kapriate'#rinaket ne rrafshin e pu azit si dhe ne muret m#eshtje ese te o#jektit 'shtan(imet kunder eres ne rrafshin e pu azit dhe ne muret perimetrike te o#ejktit si dhe p akat idhese)Para montimit te konstruksionit meta ik i njejti dueht te &het me n(j&r antikorodive dhe n(j&r kunder zjarrit ne tre shtresa )* asa e $e ikut eshte S-+5 çmimi njësi furnizimi me materia , transpotimi, punimi dhe vendosja e sandich pane it me trashesi t.10 cm per muret perimetrike te o#jektit m ² furnizimi me materia , transpotimi, punimi dhe vendosja e sandich pane it me trashesi t.10 cm per muret e m#rendshme ne fri(orifer te o#jektit m ² furnizimi me materia , transpotimi, punimi dhe vendosja e sandich pane it me trashesi t.10 cm per pjesen e p afonit te fri(orifer ne m#rendesi te o#jektit m ² furnizimi me materia , transpotimi, punimi dhe vendosja e amarines per konstruksionin e ku mit te o#jektit m ² çmimi njësi furnizimi me materia , transpotimi, punimi dhe vendosja e hidroizo imit m#i #azen e #etonit #renda ne o#jekt me materia inde me f akedhenje ne d& shtresa ku #aza e #etonit &het paraprakisht me #itu it m ² furnizimi me materia , transpotimi, punimi dhe vendosja e termoizo imit st&rodor t.5 cm ne d&sheme ne tre shtresa m ² furnizimi me materia , transpotimi, punimi dhe vendosja e e fo ies se naj onit m#i termoizo im m ² furnizimi me materia , punimi dhe vendosja e shtreses se estrihut me ferro#eton m ²  8. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNT E D*ERVE DHE DRITAREVE përshkrimi i pozicioneve ndërtimore POS 8PUNËT E D*ERVE DHE DRITAREVE njësiasasiaçmimi total €pos 8.19ope1850850pos 8.29ope1650650pos 8.9ope160480pos 8.49ope2140280pos 8.49ope1250250#jithesejt p$net derve dhe dritareve% 2,510.00  çmimi njësi furnizimi , transpoti dhe vendosja e d&erve te m#rendeshme te fri(orifereve )deimensionet e d&erve +502+103cm furnizimi , transpoti dhe vendosja e d&erve te jashtme te depos )deimensionet e d&erve +5024003 cm furnizimi , transpoti dhe vendosja e d&erve te m#rendeshme ne pjesen administrative )deimensionet e d&erve 02+103 cm furnizimi , transpoti dhe vendosja e d&erve te m#rendeshme ne pjesen tua etevee )deimensionet e d&erve 02+103 cm furnizimi , transpoti dhe vendosja e d&ers se h&rjes ne pjesen administrative )deimensionet e d&erve 1002++03 cm
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks