PÁL Dániel Levente: 3 × 10 Years – Three Types of Thinking (3 × 10 év – a gondolkodás három típusa)

Description
PÁL Dániel Levente: 3 × 10 Years – Three Types of Thinking (3 × 10 év – a gondolkodás három típusa)

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Operations Management

Publish on:

Views: 4 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  3 × 10 év – a gondolkodás három típusa Pál Dániel Levente költő, kiberfilológus; főszerkesztő, ELTE Eötvös Kiadó; főszerkesztő-helyettes, Prae/prae.hu Az első tíz év gyerekkor, a hagyományos kultúrtechnikák elsajátításatechnikai protézisek: semmi függés: fény  Esetemben ez az időszak a nyolcvanas éveket jelenti. Nem volt se számítógép, se internet, se sok tévécsatorna, de még tele-fon is éppenhogy – legalábbis abban a világban, abban a kontex-tusban, amelyben én éltem, nőttem-növekedtem. El sem tudtamképzelni, hogy másmilyen lesz a világ. Tökéletes volt, a maga kom-munikációs csatornáival, a tér és idő hangsúlyos és leküzdhetetlen jelenlétével. Egy mai kamasznak úgy írnám le ezt az időszakot,mintha kommunikációs szempontból a harmadik világban éltem,éltünk volna – azt hiszem, máshogy nem tudná megérteni, elkép-zelni azt az életállapotot, azokat a hétköznapokat. Örülök, hogy így kezdődött, és örülök, hogy számos olyan érzelememlékem van,ami máshogy nem alakult volna ki, amelyeket máshogy nem sze-rezhettem volna meg. Ezek közé tartozik például a csend, a tényleges csend és kicsita magány is. Ezek akkoriban alapélmények voltak, különösebb Veszelszki_:press 2013.11.28. 9:49 Page 252  erőfeszítés nélkül, főleg a nagymamám vidéki házában töltött ál-mos és lassú nyarak idején. Heverésztem, játszottam, majd egyretöbbet olvastam a lugas árnyékában, és nem zavart semmi éssenki, ez volt a természetes állapot – hangsúly sok aláhúzással ezutóbbin. Miért is? Ha ma elvonulok a világtól, például kibérelek egy szobát egy nehezen megközelíthető zsákfaluban, akkor az a csend,az a magány most már mesterséges, lemondások egész sorával jár,például kikapcsolom a telefonom, nem megyek fel a netre, le-mondok az összes olyan kommunikációs csatornáról, amelyek maaz élet részét képezik. Akkor, húsz-huszonöt évvel ezelőtt teljesentermészetes volt, hogy a szüleimmel hetente egyszer beszéltem(levelethozott a postás, amelyben megírták, mikor ballagjak-bal-lagjunk le a falu egyetlen telefonfülkéjéhez, ahol majd hívnak,nem otthonról, hanem a pesti lakásunkhoz legközelebbi telefon-fülkéből), teljesen természetes volt, hogy a budapesti barátaimmalegy-két-három hónapig nem találkoztam, nem tudtam róluk sem-mit. Hiányoztak, persze, de elfogadtam, hogy nincsenek ott, és szinteelérhetetlenek. Ma egy ilyen állapot, egy világtól elvonult medita-tív napokig-hetekig szemlélődés vagy olvasás elképzelhetetlenlenne, legalábbis természetes formájában. Ha belekezdenék, mes-terséges lenne, rengeteg olyan érzelemmel társulna, amelyek akkorszinte teljesen ismeretlenek voltak: a gyorsan feltámadó aggodalom(hová tűntem?), az okkeresés (miért?), az addikció (nekem is kel-lene két-három nap, amíg elkezdenek nem hiányozni a kommu-nikációs csatornáim, a gépeim, a telefonom, és az ismerőseimnek-családomnak is kellene egy átállási időszak, amíg megszokjákannak a tudatát, hogy nem vagyok elérhető bármikor). Egy másik élményemlék, amit ma szintén nehéz lenne re-konstruálni, átélni vagy akár megérteni, az a személyes találkozás, 3 × 10 év  a gondolkodás három típusa  253 Veszelszki_:press 2013.11.28. 9:49 Page 253  a személyes együttlét jelentősége és fontossága. Ha eljött hozzánkerdélyi unokatestvérem, akkor ténylegesen ott volt, amikor visz-szautaztak, utána ténylegesen nem volt ott, akár újabb hosszú he-tekig, hónapokig nem hallottam róla, kikerült az életemből, meg-szűnt valós kapcsolatnak, személynek lenni. Ilyen ma márelképzelhetetlen vagy nagyon ritka: mindenki van, mindenki fo-lyamatosan jelen lehet vagy van a másik életében, időtől és tértőlfüggetlenül – bármikor felhívható, elérhető Skype-on, e-mailen,Face bookonstb. Ez a két dolog pedig össze is függ, az állandó közelség, az ál-landó kapcsolat nemcsak felőlem ered, hanem felém is, egy folya-matosan fenn- és karbantartott hálózat része vagyok, így bármikorelérhető, bármikor megkereshető, bármikor jelenlét vagy társaság,azaz nincs (sokkal kevésbé van) magányom, nincs (sokkal kevésbé van) csendem, más mintázatú az önmagammal eltöltött idő, a sa- ját intim szférám és ennek kitöltése. Amikor mégis van, akkor egyrekevésbé természetes, egyre inkább mesterséges – és a különbségnagyon egyszerű: akkor nem volt, most már van hálózat, amit kikell kapcsolnom, le kell róla kapcsolódnom. A második tíz év kamaszkor, a hagyományos kultúrtechnikák rutinos használata, a protézisekkel megjelenő újabb kultúrtechnikák elsajátításatechnikai protézisek: asztali számítógép, otthoni telefon, internet betárcsázós modemmel függés: elektromosság  Az első tíz évben a fény és a sötétség váltakozása határozta mega legtöbb tevékenységet: játszani, tanulni, olvasni-írni, közösségiéletet élni, bármit csinálni,csak akkor csináltam, amikor világos- 254 PÁL DÁNIEL LEVENTE Veszelszki_:press 2013.11.28. 9:49 Page 254  ság volt – inkább a természetes, kevésbé a mesterséges. Amikor vé-get ért a fény ideje, besötétedett vagy lekapcsoltuk a lámpát, akkorabbahagytam a legtöbb dolgot, véget ért többek között a kultúrá -hozvagy a bármihez való hozzáférésem és az ehhez kapcsolódó ak-tivitásom. A második tíz évben ezzel szemben már nem annyiraa fény volt a központi, az életet és a mindennapokat strukturáló té-nyező, hanem az elektromosság. Ha jól emlékszem, tíz vagy tizenegy éves lehettem, amikormegkaptam az első számítógépemet, és öt-hat évvel később meg- jelent a háztartásunkban az első betárcsázós modem is. Részinta kamaszkor hormonális változásainak, részint a kommunikációtérintő változásoknak köszönhetően elkezdtem aktívabban élnia hálóba kötöttség lehetőségeivel, miközben a csend és magány ter-mészetes állapotáról sem kellett lemondanom. Élvezettel vetettembele magam azokba az új lehetőségekbe, amelyeket a telefon (fő-leg a Matáv ingyenes éjszakai telefonálása) vagy a számítógép (főlega játékok),vagy valamivel később az internet (egyelőre még csak enbloc  az internet, hiszen közel sem volt annyira kialakult és réteg-igényeket kiszolgálóan széles palettájú, mint amilyen lett) jelen-tettek. Ezeket pedig bármikor ki tudtam kapcsolni, még bármikorle tudtam róluk mondani, hiszen nem volt még meg az a társadalmi„rutin” vagy „kényszer”, ami azóta kialakult,és a maga módján azélet természetes részévé vált. De… de minél jobban belekerültem ebbe a világba, annál in-kább átvette a fénytől való függés helyét az elektromosságtól valófüggés. Elkezdtem számítógépen megírni a házi feladatokat, elkezd-tünk egy-egy záródolgozat előtt vagy bonyolultabb feladat ürügyén, vagy a csapongó érzelmi ügyek miatt egyre többet („feleslegesen”)kommunikálni – ami már nem volt napszakhoz köthető, hanem 3 × 10 év  a gondolkodás három típusa  255 Veszelszki_:press 2013.11.28. 9:49 Page 255  sokkal inkább volt az elektromos hálózattól függő. Míg korábbanaz este és a sötét jelentette sok dolog befejezését, ebben az új sza-kaszban ez háttérbe szorult, de ezzel párhuzamosan megjelent egy új félelem, az áramkimaradás vagy az áramszünet rémisztő mu-musa: ekkor megszakadt a kapcsolat, ekkor elszállt az addigimunka, ekkor lehetetlenné vált sok ilyen módon létrejöhető tevé-kenység, és helyüket egyre nehezebb volt betölteni a csend és ma-gány korábbi tevékenységeivel, a megelőző szakasz során kialakultkultúrtechnikákra való visszaállással. A harmadik tíz év felnőtt kor, az újabb protézisekkel megjelenő újabb kultúrtechni- kák elsajátításatechnikai protézisek: hordozható és otthoni számítógép (több monitorral), mobil-, majd okostelefon, táblagép, e-könyv olvasó,folyamatosinternetkapcsolat (kábel és wifi és 3G) függés: netkapcsolat és térerő  Ez a szakasz nagyjából akkor kezdődött – az ezredforduló kör-nyékén –, amikor már a saját számítógépem is rendelkezett inter-net-hozzáféréssel (korábban a család egy gépére volt kötve a mo-dem, és vagy neteztél, vagy telefonáltál, egyszerre a kettőt nemlehetett), és megkaptam az első mobilomat (Siemens A40). Így márnem voltam kiszolgáltatva a másokhoz való alkalmazkodásnak,a kompromisszumoknak és az egyenlőségnek-igazságosságnak.A magam ura és parancsolója lettem, HQ-nak (azaz headquarters-nek, főhadiszállásnak) éreztem magam, aki mindent megtehet, ésez az érzés az egyre több protézis alkalmazásával, rendszerbe il-lesztésével csak erősödött. 256 PÁL DÁNIEL LEVENTE Veszelszki_:press 2013.11.28. 9:49 Page 256
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks