P. Boca - Populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud intre anii 1720-1870

Description
P. Boca - Populaţia judeţului Bistriţa-Năsăud intre anii 1720-1870

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 2 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  POPULAŢI JDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD iNTRE NI 1720-187   Daee demoae pezeae  abeee e a ş aee  e ee a m ooo ea  şae op ş eeme eeae  a 0 886 830 850 85  80 ae pd oae oae d aa d ş o e depe eaa popae a aeoa mpe  maea emoa ma pd ea de mp de 8090 a î Fe de oe" 9 popaa de oaşo  oeo ea pe oae ompoee ee eţoa e e  o de-a  a do eoe ş mae  090 e eeaz :p aeaa pa oaşe pe eae oaae î pae a eoe ae demoae  m 50 e a pem  poaea ee o apee ompaae  aee oee îeae   o ae a a od eoae ş oa-eooe  ezoae aemoae Pe eaaea  d aţ a ş a ee peeee -a dea ş ea ma daee  pe a popae a aate oa a em poe d oae oeae ae a oemae  dee pa e o pe e  eo a XV-ea -a om ma me op ae  oeoae  aae eea pe eaa Taae ma dp daee ope d 0 ş ae eem d 7848 a p eo m ooo ee a î oate oae eţ o de a e d poaee abee  ae om  a 50 -a pa doa o pae ma meoae d ee  p\'e a aee d omâe a Rode ş d p oteo oae Da ş oo Ieo a ope oeoae  a  0 ş 606 e a o pbae e ee a a www.cimec.ro  6 P BOCA populaţia românească care era maoritară n jueţ altele e acest gen  leătură cu naţionalităţie conlocutoare efectuate n această perioaă sau păstrat şi ele incompe. Unitatea de conscriere n tabelele e impozite in 70 a fo qospodăria alată pe o sese iobagiaă Obiectu nregistrării l ormez cteoiie e contribuabili : nobiimea mică cetăţenii opieor şi ai o-şeor ţăranii aservţi (iobaii jeerii libertini şi aţii (meşteşugari neustoi păstoi pescai otani). Eru omişi n conscrţie nobil  persoalu de curte preoţii şi dascăii confesunilor recunoscute apaatl statal şi scutiţii (infirmi cei psţi de avere Pentru sbre număruui de locuitor esitenţi n locaităţi au ost evaluaţi me ce puteau aparţine n mo obinut la fiecare cateore e contrb enţnţi n conscipţe nnd sem e criteriie enunţe n fe tui de emoraie istorică cu prire  Tras în acea e m les eementee referitore la opuţ aşeăo omeneşti in acest ueţ2 stimare gospodăior şi faiior necontibube m in tabele, precum ş  rupurilor parţinătoare curţilor şi cnaceo obiare sa făcut n mod iferenţiat pe fiecare ocitte n arte ecinuse prezumt situaţa locaă existentă a ata conscrier e3. Recensăînul geneal a populţiei n 7886 publicat ab  60 îfăţişează pe locaităţi totalu ocuitorilo la care se aauă şi ae ate emorafice In ce prieşte satee din fostu dstrc milir  Năsăuului n număr de 44 snt prezentaţi numai ocuitorii negrănicei psind populaţ militariza ecenzată aunc pe tbee seprate cr nu au ost ncă ientificate Pentru stabilie nmăruui tota de ocuitori a acesto s luat n coniderare şi cacu efectivu umn use seam de conscripiile mli anteoe cu moiicăre -terenie pîn la data recensămntuui mntit4• I conscpţa dn 80 în ecensămintee dn 850 şi 857 pecu şi de a finee anuui 869 c omentu crc  ianuaie 870 e me-\oează în od eet totau ocutror estenţ n feca oc    Ş. Demoraf or în Popuae ş oceae Cluj, 192 p 63; Ady  n , Poua Ugae  perod Saţu Prgme 10-,  Ma Staizk K lm ol 1 1S6 A C şi A. PlAntal Corpţa geea a oruo d vaa  a 172-19 n Revista de statistic XI 196 n. 5 pp. 334  n D Teoa mraţ omor d prpaee oâe  Tav  vau al XVIea S, 1944 pp 5-5; Şt Pcu o ; Arhvle Stl Clu   venar e·ge V A 290 Ceazao c A Bue Sa omor d rv  au 70  Trava nr. I 01 dte compratve P oca Cu prv    greor ude d 63-64 n Aia Soeană I 94 pp 70-164 (e e prtie cu prvire la nmrul conibll pe oităţ n rapo c 50  33 ; ev 12021) 3  J   Moogaa deu Soo-Da o. !VI 00-190 De miliile oble xs  BO locată l nomiea conripe cae dn 2021  P reămî a Ugar (-78) udpes 1960, pp 300305 şi 06-1: Coa u 18 ms BU. CNapoca: Coscripiile icle •iitre şi ale oulu Bis-tţa die nii 1705 eitoar l loalăl găn afle la Arhivel Stli Cuj-N, AO . Nr. 23-30. www.cimec.ro  POPULAŢIA JDEŢULU TE AII 72870 297 ae Prmee o nreir de popaţie e a n man de ar hivă, ia eae do a fo pae   epaae e ani 8, ero jde de az a f pae i iee iriţa şi N omaee  Da şi ono ner perioa n are a onii aminiai  nm de 6 o ăţi n aeea ze -a forma in oie {deni a Mae ăra e Poaa ei, Şa, Paa o, doia, şma şi Meni ri iar şae p demeae {oeni, ijoenii �en, Prnd, Ta şi ia  Foraea oio aşezr oeeş a a o  m naine e eoaşerea o ofia afe   înep eoi a Vea majoraea aeoa ea n ea e oie, fap pen are in eam e onipţiie fae  onae in perioad, a eoni popaţia o n  p   ae emografie eeie e a o onnae n aran z Eoa popaiei din jde zoee ae ş majoriaea oaior a fo infena e ifei faoi or, eonomii oiai ş e nae are a f imţi  aene ariae dea n ea  e a n op Inaza a n an 7 a eaa şi   i neoae aşezi omeneşi pe Vaea omeşi ae, Şiei  tre irini fnde şi pe mpie. ea ameninţare a  a ien mp  aroape do deei fap are a prii rearea or oioi din aee expe pe ori mai ferie n ze onae poae aea fd popaea aeo de a ş ea oi e fomae  oatţo amie Daoi poi oaeor arini fedae şi fiae a pereţiir reiiae  eifa ejena şi ari de ani ai in aee ioeşi şi e sub aintaia marai iiei a a aea peei  deo· e pe doa şi  ae oaiţ n ad jde Dp narea egimeni de anţ nean din aza oaei de   { 6 şi a eeo oa miiae {parparea a zoaie riii e garnizoan paza froniee popaia in majoiaea a r iarzate a afa n onin na şi  rere i    iei -a prpdi pe mpie e p ae rope ia i  e a ezera re ren pe aaţi a fraţi r mldoveni!. Foameea aza e aamiţ narae pin dwerea 5 ' cc pogrphc nu!um in Mgn rnipu Trnsyvne exien�m l cm em  pdru    10 s Ahv torcă  Academiei RSR.  'la Cj Oc eer 85 m Ahva ocă a Acadi RSR filila u; b  d u   1·e ppuie Meui Prncip Trvn, a l i ioc a Ace RSR ilala C!jN :mn ppe d   w 80 puE p localiţi î 00 o da c censămîntu csti an paea  B p  2    ? bilia de dmogfc  avt n ved cnscipii consional din 1733 ' 706. cele ical milia din - 772 • Soo. V   T în ve Rdnei n Anal nt i na Clu I 1922 pp 255-74, luj 6. > [   e beje  u  X- d ud Bţ-Nud î Fl d  I. ia 17 pp 166  Jb. www.cimec.ro  R . BOCA ecoeor ( 4 88 86 epee e m (74 ş e hoer ( 84 eee eem are a prea pero ( ere oare Yra a a  e rae erra ş ma ae reree emorae î me pr ş oa ae e * * * Petr a e rea poaea e prr e aam î mp  pa e re ma  ae  poaa je pe me mer ş proea ee a ee şae reeme  eam e ataa prre amra ş are a apar e oraş ra ş a rre meeae Roa N Reea ş eaa. Proora ooror e a aa  ehe ş aaee aşer  caer ra ee re ş p ereţa ş are o eoe a har rere a e ee ma e a ep peroae De  1 % ş  %  0   eo ş ja eş popaa aeor aşer e ea propora a e me rra ee ma m  e  % ş 4 %. Oraşee ş rre meeae  ma ee or e o e  e ea eoa ro propore a ea e aee.  oare e şea (ae  reşerea ma a popae  je  repararea e me mer ş proea.  m e 0 a (080 por oa a o e 78 oor e a  e 4 % a jeţ  % a oraşe ş 4   me ra. Mea aa ma a reşer pe je ee e 606 oo  eapa 86 er a apo  eapee rmoare  e ma m aort aeor ame rereî-e aa re a 8870 aa  mar ş pe me ema ee ş eoţa popuae pe jueţ ş me e a  reem a a aţe preea  ae  Rereea emora re 80 aa e oameea  jr aor 88 ş 86 e eeme e a   aea eap a are e aagerere ere  roae e rer ş maee per  Mooa a  r jeţ a re a mae poea e reşere ma a je Fe  are a eoat  rpeoae 080 mr ooror  aaee ţ amae ae je oraşe ; ome  oaţe aparoarere  aeu 4  are au  oemae epara aee emorae aeree aeora  eea e ore ma emee om preea  oare apeee ma mporae e e er  aee ae pr eo mer a opae  eoebre aee are a eerma po aarea ş rere emora a ereor oaţ. raşul tţa ojra e r ş  r ae ao  îrror meeae a o o a eoare ma por e popae (6 %   jmaea e pe e r-o a aropa mee ş oae ooee Gha Urea  - 10 Şotrpa. V . . b din trut, în Arhiv Someşaă . 61, I 73 IV 94 Năsud, 92·-�. www.cimec.ro  OPULŢI JDUL TRE ANI 87 299 şoaa eşeea de a m ş n e ep pn aşezae de no oo aş en dn ee oeş a aa e opeeaz  m mahae aşezae a de popaa şnaş omânea ecleanul oaş dn 968 ş-a po poaa oda  eo e nd  nep  e afme a  oe ae dn aza h  o m n ş- pta n po na Oaul Nsud şa da popaa dp e a deen ed een de an fnd pomoa  ( opd nm ooo ennnde mp e şape deen apoape a eş ne pen a o  d n ma eenmeneo eooae dn 848 ş nd eno n peoada nd a fo eşedn d aonom omâne  aeaş me eenn ş n mpoan en  n node anane oe omponene şa  dp 0 Jdo a deen pee de po pen nene n ee m e eonome  n mza fp ae e- po onde po•  L ee a me n aea eme  po n. taţiunea balnear îngeozBi oş d 9  q po ao-paoae ş foeee  no o pe pope p 1720 nd a 90 oo n 6 fnd  o oe a me ş m de oo dp B pe an  ae   fo  de ompane  me  eaş ne demof nepndş n po n n meoae m de ne de  n za apoeo an m  a ea pee m e pe Modo a !pope  ede  dp defne emen n 5 Rodna, e a eh en me ş e e   de  eo de eşedn de om  mo eo  I-e  oe dezee pooae de no de- n eo  e epede ş p nnea  dn  mennne po aoape  aeaş nm de oo n ş de a me m a pe pe z m ne eaca  mede opd pezn o eoe deof   a Rodne nma  end-e dp naza dn  ne de p ş po na foe ed a meda eşee opae mp de ee n eo poe ma ma de a hd  On  on pn m.  fe n Ve e Ne onn  e e a Pn a  hoa ao me e ep pn pezae de aoaee an fede mpe oo 1 Pas c Şt • c c Dăă Şt   Bstrţa -Mc ndepar sorc Cluj 96; Boca P Suc :ura tncă, scaă ş economcă a popuaţe dn dsrcul srţe a mjlocul sec XVI, n Fl de stoie  194 p. 19 Conscrpţa scaă 120-21 ş Orschaf Regser 185 ! Kdr J loc c. I, 1900 pp 153-94 : p V., Cpl A. r. Năsăudu[ Bucureşt, 19. :  P scale dn 72Q21 17 763; Conscrpţe conesone 17  1750; Rcen•nu! 14-6  Sp nta 1  C  s. 2 censăm 848 Osct se 1850 www.cimec.ro
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks