Osnovni Procesi u transportu

Description
Osnovni procesi u transportu

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  PANEVROPSKI UNIVERZITET   APEIRON SAOBRAĆAJNI   FAKULTET   BANJA LUKA Predmet: OSNOVEDRUMSKOG SAOBRAĆAJ AI TRANSPORTA Tematska cjelina: Osnovni procesi u transportu (marketing, planiranje, utovar  – transport  – istovar, rezultat) Predmetni nastavnik: Prof. dr. Milica Miličić , dipl.ing. saobr. Viši asistent: Slavko Davidović, dipl.ing.saobr  .  Organizacijatransportnogprocesapodrazumjevaniz usklađenih operacija(aktivnostiipodprocesa)  –čiji  jezadatakobavljanjetransportneusluge:-marketing-planiranje i projektivanje transportnog procesa-proces transporta-kontrola kvaliteta od strane prevoznika-prikupljanje, memorisanje i obrada informacija- obračun rezultata transportnog rada  M A R K E T I N G Obuhvata 3 podprocesa ISTRAŽIVANJE IDEFINISANJETRANSPORTNIHZAHTJEVA-trebaodreditibrojnevrijednosti (količina robe,broj pošiljki, brojputnika...),obimtransportnogradapovrstamarobe,tokoveza različite karakteristikeperiodavremena,raspodjeluuprostoru (početne i završnetačke otpreme/prijema...)-definisanjezahtjevaupogledukvalitetausluge-rangiranjezahtjevapo značaju (saaspektakorisnika) ISTRAŽIVANJE KARAKTERISTIKA NAJZNAČAJNIH KONKURENATA NA TRŽIŠTU - bliže definisanje performansi glavnih konkurenata u pogledu popunjenih kapaciteta, kvaliteta usluge, cijene...PROMOCIJA I REKLAME TRANSPORTNIH USLUGA  PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE   TRANSPORTNOG PROCESA -optimalni sistem kretanja vozila -r  ežima rada vozila i vozača -tarifni sistem- plan rada tehničkog opsluživanja U okviru ovog podprocesa neophodno je definisati:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks