òScar, jan i clàudia trepat

Description
2. APARELLS REPRODUCTORS <ul><li>EL NOSTRE COS TÉ UN APARELL REPRODUCTOR, QUE VARIA SEGONS EL SEXE DE LA PERSONA: EL MASCULÍ I EL FEMENÍ.…

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 5 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 2. APARELLS REPRODUCTORS <ul><li>EL NOSTRE COS TÉ UN APARELL REPRODUCTOR, QUE VARIA SEGONS EL SEXE DE LA PERSONA: EL MASCULÍ I EL FEMENÍ. </li></ul><ul><li>MASCULÍ FEMENÍ </li></ul>
 • 3. <ul><li>L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ: </li></ul><ul><li>TÉ DUES FUNCIONS PRINCIPALS IMPORTANTS: FABRICAR ÒVULS I PROTEGIR I ALIMENTAR EL NOU ÉSSER QUE S’HI FORMA DESPRÉS DE LA FECUNDACIÓ. </li></ul><ul><li>ELS ÒRGANS DE L’APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ SÓN ELS OVARIS, LES TROMPES DE FAL·LOPI, L’ÚTER, LA VAGINA I LA VULVA. </li></ul><ul><li>A PARTIR DE L’ADOLESCÈNCIA ELS OVARIS EXPULSEN UN ÒVUL CAP A LES TRÒMPES DE FAL·LOPI APROXIMADAMENT CADA MÉS, LA MENSTRUACIÓ O REGLA. </li></ul><ul><li>L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ: </li></ul><ul><li>LA SEVA FUNCIÓ CONSISTEIX A FABRICAR ESPERMATOZOIDES I DIPOSITAR-LOS DINTRE DE L’APARELL REPRODUCTOR DE LA DONA. ELS ÒRGANS PRINCIPALS DE L’APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ SÓN ELS TESTICLES , EL PENIS, RLS CONDUCTES DEFERENTS I LA URETRA. L’ORINA NO ES BARREJA MAI AMB ELS ESPERMATOZOIDES </li></ul>
 • 4. LA UNIÓ SEXUAL <ul><li>DURANT LA UNIÓ SEXUAL L’HOME DIPOSITA ELS ESPERMATOZOIDES (EJACULACIÓ) A LA VAGINA DE LA DONA. ELS ESPERMATOZOIDES PASSEN DE LA VAGINA CAP A L’ÚTER I DESPRÉS A LES TROMPES, QUE COMUNIQUEN AMB ELS OVARIS. SI EN AQUEST RECORREGUT ELS ESPERMAS TROBEN L’ÒVUL UN ESPERMA EL FECUNDARÀ I ES FORMARÀ EL ZIGOT, EN AQUEST MOMENT COMENÇA L’EMBARÀS. </li></ul>
 • 5. LA FECUNDACIÓ <ul><li>LA CÈL·LULA INICIAL DE LA VIDA HUMANA ÉS EL ZIGOT. EL ZIGOT ÉS FORMA EN UNIR-SE DUES CÈL·LULES DIFERENTS UNA PROCEDENT DE LA MARE ANOMENADA ÒVUL I UNA ALTRE PROCEDENT DEL PARE, L’ESPERMATOZOIDE. UN COP S’HA FORMAT EL ZIGOT COMENÇA A CRÉIXER I ÉS FORMA UN PETIT ORGANISME EEN EL QUAL ÉS COMENCEN A DISTINGIR EL CAP, ELS BRAÇOS... </li></ul>
 • 6. L’EMBARÀS <ul><li>EL ZIGOT BAIXA FINS L’ÚTER MENTRES ES VA DIVIDINT I S’ENGANXA A LES SEVES PARETS. A PARTIR D’AQUEST MOMENT EL ZIGOT ES COMENÇA A TRANSFORMAR EN UN EMBRIÓ. A MESURA QUE VA CREIXENT ES SEPARA DE LES PARETS, RESPIRA I S’ALIMENTA PER MITJÀ DEL CORDO UMBILICAL. TAMBÉ SE LI COMENCEN A FORMAR ELS ORGANS I LA COLUMNA VERTEBRAL . A PARTIR DEL TERCER MÉS COMENJÇA L’ETAPA DE FETUS. DURANT L’EMBARÀS L’ÙTER S’EIXAMPLA I EL FETUS VA CREIXENT, LA BOSSA QUE L’ENVOLTA S’ANOMENA PLACENTA . </li></ul>
 • 7. EL PART <ul><li>AL FINAL DELS NOU MESOS DE L’EMBARÀS,EL FETUS JA ESTA PREPARAT PER SORTIR A L’EXTERIOR. DESPRÉS DEL NAIXAMENT ÉS TALLA EL CORDÓ UMBILICAL I QUEDA UNA CICATRIU ANOMENADA MELIC O LLOMBRÍGOL. </li></ul><ul><li>EL PART PREMATUR ÉS AQUELL QUE TÉ LLOC ABANS DELS 9 . ACOSTUMEN A PRODUIR-SE ENTRE EL SETÈ I EL VUITÈ MÉS. AQUESTS NADONS NO HAN TINGUT TEMPS DE FORMAR-SE DEL TOT I PER AIXÓ VAN A LA INCUBADORA. </li></ul>
 • 8. LES ETAPES DE LA VIDA <ul><li>INFÀNCIA : DURANT EL PRIMER ANY ELS INFANTS SÓN ENCARA UNS BEBÈS. EN AQUEST TEMPS APRENEN MOLT DE PRESSA, ELS HI CREIXEN LES PRIMERES DENTS DE LLET I COMENCEN A CAMINAR I A DIR LES PRIMERES PARAULES. DURANT AQUEST PERIODE DE TEMPS APRENEN A RELACIONAR-SE. </li></ul><ul><li>ADOLESCÈNCIA : ÉS EL PERIODE DE TEMPS QUE VA DELS 11 ALS 18 ANYS. EN AQUESTA ETAPA L’APARELL REPRODUCTOR MADURA I COMENÇA A PRODUIR LES CÉL·LULES REPRODUCTORES. TANT L’ASPECTE EXTERIOR COM EL PSICOLOGIC CANVIA. I AL FINAL DE L’ADOLESCENCIA ASSOLIM L’ALÇADA DEFINITIVA.( PUBERTAT) </li></ul>
 • 9. <ul><li>ETAPA ADULTA : ÉS LA ETAPA MÉS GRAN DE LA VIDA ON S’ARRIVA A LA CAPACITAT INTELECTUAL MAXIMA I AL PES MÀXIM. ELS HOMES I DONES TENEN DESIG DE TENIR FILLS. AL FINAL D’AQUESTA ETAPA LES DONEN PATEIXEN LA MENOPAUSA, NO TENEN MÉS LA REGLA. </li></ul><ul><li>LA VELLESA :COMENÇA QUAN LA CAPACITAT FÍSICA DECREIX I JA NO ES PODEN DUR A TERME ALGUNES ACTIVITATS DE LA EDAT ADULTA. LES PERSONES ANCIANES TENEN UNA GRAN EXPERIENCIA DE LA VIDA. </li></ul>
 • 10. REPRODUCCIÓ ASSISTIDA <ul><li>ÉS QUAN UNA PARELLA NO POT TENIR FILLS PER EL MAL FUNCIONAMENT DE L’APARELL REPRODUCTOR. </li></ul><ul><li>FECUNDACIÓ IN VITRO : ES FA SERVIR QUAN L’ÒVUL I L’ESPERMA NO ES PODEN AJUNTAR DE MANERA NATURAL. AQUESTA TECNICA CONSISTEIX EN EXTREURE L’ÒVUL DE LA MARE I FECUNDAAR-LO AMB UN ESPERMA DEL PARE FORA E L’APARELL REPRODUCTOR. QUAN L’EMBRIÓ TÉ DOS DIES DE VIDA S’INJECTA A L’ÚTER O MATRIU DE LA MARE. </li></ul><ul><li>INSEMINACIÓ ARTIFICIAL: ES FA SERVIR QUAN EL SEMEN DEL PARE NO TÉ CAPACITAT DE FECUNDAR L’ÒVUL. SEGONS ELS CASOS, ES TRACTA EL SEMEN DEL PARE PER MILLORARNE LA QUALITAT O BÉ S’OBTÉ D’UN DONANT ANÒNIM. DESPRÉS, S’INJECTA AL ÚTER DE LA MARE EN EL MOMENT DE L’OVULACIÓ. </li></ul>
 • 11. ELS BESSONS <ul><li>ELS BESSONS UNIVITAL·LINS SÓN ELS BESSONS QUE HAN NASCUT D’UNA SOLA PLACENTA, A CAUSA DE QUE UN ÒVUL HA ESTAT FECUNDAT PER DOS ESPERMATOZOIDES I S’HAN FORMAT TOTS DOS EN UNA SOLA PLACENTA, PER TANT, TINDRÀN LA MATEIXA INFORMACIÓ GENETICA. </li></ul><ul><li>ELS BESSONS BIVITAL·LINS SÓN ELS BESSONS QUE HAN NASCUT DE DUES PLACENTES DIFERENTS, DEGUT A QUE DOS ÒVULS HAN ESTAT FECUNDATS PER UN ESPERMATOZIODE (CADA ÒVUL) I HAN NASCUT DE DUES PLACENTES DIFERENTS I S’ASSEMBLARAN COM GERMANS. </li></ul>
 • 12. MÈTODES ANTICONCEPTIUS <ul><li>PER A EVITAR UN EMBARÀS NO DESITJAT S’UTILITZEN DIVERSOS MÈTODES ANOMENATS ANTICONCEPTIUS PER A IMPEDIR LA FECUNDACIÓ. </li></ul><ul><li>ELS MÈTODES ANTICONCEPTIUS MÉS UTILITZATS SÓN: </li></ul><ul><li>- EL PRESERVATIU: ÉS UNA FUNDA DE GOMA QUE ES POSA AL PENIS PER A EVITAR ELS PAS DELS ESPERMATOZOIDES CAP A L’ÚTER. </li></ul><ul><li>- EL DISPOSITIU INTRAUTERÍ (DIU): ÉS UN OBJECTE PETIT QUE EL GINECÒLEG POSA DINS L´ÚTER PER A EVITAR QUE L’EMBRIÓ ES FIXI A LES SEVES PARETS </li></ul><ul><li>- LA PÍNDOLA ANTICONCEPTIVA, QUÈ CONTÉ UNES SUBSTÀNCIES QUE IMPEDEIXEN L’OVULACIÓ. </li></ul><ul><li>- L’ESTERILITZACIÓ, MITJANÇANT UN PROCEDIMENT QUIRÚRGIC QUE CONSISTEIX A TALLAR ELS CONDUCTES DEFERENTS DELS HOMES (VASECTOMIA) O LES TRAMPES DE FAL.LOPI DE LES DONES (LLIGAMENT DE TROMPES) PER TAL D’IMPEDIR LA FECUNDACIÓ. </li></ul>
 • 13. <ul><li>FI </li></ul><ul><li>FET PER: </li></ul><ul><li>JAN RODRIGUEZ, </li></ul><ul><li>ÒSCAR SILVESTRE I </li></ul><ul><li>CLÀUDIA TREPAT </li></ul>
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks