ortograme

Description
ortograme

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 24

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  FIŞĂ DE CONSOLIDARE 1.Subliniază vocalele din versurile: 2. Subliniază consoanele:Tu, fiule, să nu te superiAripi are,Că-ţi dau mereu poveţearcă-i floare. !u-i rea povaţa niciodată, ncotro a zburat oare# !ici c$iar la bătr%neţe.&. nlocuie'te prima consoană cu alta( parcă ))))))))).nor )))))))))).lată))))))))))p%ine ))))))))).&. Alcătuie'te cuvinte după sc$emele:a* v c v b* c v c c* c v c v)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..+. ă eemple de c%te patru cuvinte formate:dintr-o silabă))))))))))))))))))))))))din două silabe)))))))))))))))))))))))din trei silabe ))))))))))))))))))))))).. /ăre'te numărul de silabe al cuvintelor de mai 0os, după modelul:'colar  'colarul  'colarului  'colăreluluicercel -))))))))))))))))))))))urs ))))))))))))))))))))))).3. espărţiţi 4n silabe versurile:este dealuri z5ribulite,este ţarini zdrenţuite,A venit a'a, deodată))))6. Ce cuvinte au 4nţeles asemănător cu: părere)))))))))))a zice))))))))))5in5a')))))))))))bătălie))))))))). 1  7. Scrie după dictare, ţin%nd seama de cele 4nvăţate despre tet, autor, alineat, semnede punctuaţie.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2  Ia se scrie fără cratimă 8liniuţă de unire*c%nd:9ste un cuv%nt cu 4nţeles de sine stătătorSe poate 4nlocui cu a luat;oate arăta o acţiune, dar poate fi 'i uncuv%nt care atra5e atenţia 8<a seama(* I-a se scrie cu cratimă 8liniuţă de unire*c%nd:9ste format din două cuvinte care se rostesc4ntr-o silabă 8i = a*a; este le5at prin 4nţeles de cuv%ntul careurmează !u se poate 4nlocui  a luat ;. ia carteafoilemasa  i-a amintit 8ei, lui*'optit 8ei, lui*adus 8pe ei* & IAI - A  Ia  ascultă dumneata, Care nu 'tii să scrii  ia ;( Cite'te 'i vei afla >nde să pui cratima.  n  i-a  dat; 'i  i-a  'optit; ?inioară-i ne5re'it. <ată, pot verifica: acă  ia ; 4nseamnă a lua;, ispare-ndată cratima. IAU  Iau se scrie fără cratimă 8liniuţă de unire* c%nd:9ste un cuv%nt de sine stătător, care se poate4nlocui cu unul dintre cuvintele: apuc;, prind;. I-au se scrie cu cratimă 8liniuţă de unire* c%nd:Sunt două cuvinte diferite care se pronunţă 4ntr-osin5ură silabă-au; este le5at prin 4nţeles de cuv%ntul careurmează 'i i-; ţine locul unei persoane. iau carteastropitoareamere i-au văzutspus povestit9@9C<B<< 9 <@A9 <-A D <A  <-A> D <A>Subliniază orto5rama „i-a”  'i 4ncercuie'te cuv%ntul „ia” :upă-amiază, bunica i-a scos pe toţi din casă.- Toată lumea pleacă să ia aer(Tata ia undiţa, /aria ia 0ucăriile, mama ia o carte. <-a dat 'i lui Eir5il o revistă.ădurea i-a bucurat pe toţi.Ale5e forma corectă:Funica ia făcut tortul Ceciliei. 9ra ziua ei. S-a 5răbit să ia lum%nările. ?a ia au sosit mulţi copii. <aservit i-ai-aea <-a+   I - AU   C%nd scriu  iau ;, nu mă 5răbesc, Trebuie-nt%i să 5%ndesc. e spun  Iau  un aparat;,  nlocuiesc cu am luat;. Tot a'a c%nd  iau av%nt;,  Iau ; se scrie-ntr-un cuv%nt. ar de spun  I-au  luat la mare; 8pe ei* Sau:  I-au cumpărat banane; 8ei*, Sose'te din depărtare Cratima, pe zmeu călare.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks