ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ - PDF

Description
УДК Седікова І.О. кандидат економічних наук, доцент кафедра менеджменту та логістики Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, Селіхов

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 30 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК Седікова І.О. кандидат економічних наук, доцент кафедра менеджменту та логістики Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, Селіхов С.В. директор ТОВ «Селком ЛТД» вул. Фонтанська дорога 12-Г, кв.49, м. Одеса, Україна, ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В умовах ринкових трансформацій всі підприємства знаходяться в режимі постійних змін, відбуваються цілеспрямовані перетворення як окремих їх елементів, так і системи управління загалом. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо визначення залежності ефективності функціонування підприємств від виду організаційної структури управління. Доведено, що в Україні плодоовочеконсервна промисловість в багатьох областях має профілююче значення. Визначено фактори, що впливають на ємність ринку, виділено рівень попиту, сезонність попиту і виробництва, зміну споживацьких уподобань, визначено основних лідерів галузі. Проаналізовано організаційну структуру управління фермерського господарства «Владам», визначено недоліки та переваги даної організаційної структури управління та зроблено висновки. Ключові слова: організаційні структури управління, види структур управління, плодоовочева галузь, лінійні, функціональні структури. Постановка проблеми та її зв язок з важливими науковими та практичними завданнями. В умовах ринкових трансформацій всі підприємства знаходяться в режимі постійних змін, відбуваються цілеспрямовані перетворення як окремих їх елементів, так і системи управління загалом.. Виникає потреба переходу від управління виробничими операціями до управління наскрізними матеріальними та супутніми фінансовими, трудовими, інформаційними, сервісними потоками. У зв язку з тим, що в доринковий період стратегії розвитку забезпечували лінійні, функціональні, штабні організаційні структури управління (ОСУ), які є консервативними і не дають змоги ефективно функціонувати підприємству у динамічному, невизначеному середовищі, виникає потреба в зміні підпорядкування елементів системи управління і впровадженні нових видів організаційних структур управління та заміні управлінського персоналу. Практика показує, що управління змінами ОСУ може відбуватися в різноманітних ситуаціях і мати різні форми реалізації. Ключовим об єктом перетворень стають зв язки, що виникають між внутрішніми елементами, кадровими параметрами підприємства, різними видами загроз, основними інструментами управління змінами. Насамперед необхідно чітко виявити ці зв язки, а потім зробити обґрунтовані оцінки адекватності стану організації й інструментарію реалізації змін. Аналіз останніх публікацій з проблеми. Велика увага на сучасному етапі розвитку економіки приділяється дослідженню різноманітних аспектів розвитку ОСУ. В цьому контексті можна навести багато міркувань і пропозицій. Проблеми ефективного управління підприємствами відображено у наукових працях Б.І. Валуєва, В.М. Геєця, З.В. Герасимчук, В.М. Гриньової, Ф.З. Мардаровського, Г.В. Осовської, П.Т. Саблука, І.І. Савенка, І.О. Седікової, А.В. Шегди та ін. Незважаючи на вагомі надбання попередників, є певне коло питань, які не отримали достатнього розвитку, а саме: визначення залежності ефективності функціонування підприємств від видів ОСУ. Необхідність всебічного дослідження цих проблем, їх актуальність і практична значущість визначили вибір теми даного дослідження. Формулювання цілей дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо визначення залежності ефективності функціонування підприємств від видів ОСУ. Виклад основних результатів та їх обґрунтування. В Україні плодоовочева консервна промисловість в багатьох областях має профілююче значення. За обсягом реалізованої продукції, чисельністю працюючих та вартістю основних засобів її питома вага в промисловому комплексі країни становила у 2010 р. 15,5 %, 14,6 та 5,2 %, відповідно. Вирішальним фактором розвитку і розміщення плодово-овочевої консервної промисловості є сировинний [1]. Скорочення вітчизняного виробництва у 2011 р. на тлі зростання експортної складової і зменшення імпортних поставок зумовило істотне зниження ємності ринку, особливо в першому півріччі 2013 р. 53 Серед факторів, що впливають на ємність ринку, виділено рівень попиту, сезонність попиту і виробництва, зміну споживацьких уподобань, а також конкуренцію зі свіжими овочами, що останнім часом широко представлені у продажу взимку, та із замороженими овочами, популярність яких на українському ринку зростає. За даними 2012 р. 39,4% ринку становить томатна консервація, в т.ч. томатна паста. Сегмент овочевої продукції з додаванням оцту посідає другу позицію з показником 26,4%. Миколаївська область є лідером у регіональній структурі виробництва з показником 25% від загального випуску консервованої овочевої продукції. Основна частина українського експорту аналізованої продукції надходить до Росії (86,6% у 2013 p.); імпорт менш локалізований, трьома основними країнамипостачальниками є Росія, Китай та Угорщина з показниками 36,9%, 27,2% і 15,8%, відповідно. Частка вітчизняної продукції на ринку за pp. коливалась у діапазоні 50,9%-71,2 %. Основні оператори ринку: група компаній «Верес», ЗАТ «Чумак» та ЗАТ «Ніжинський консервний комбінат». Аналіз територіальної характеристики показує, що обсяги споживання консервації ростуть із південного сходу на захід України. Під час оцінки перспектив розвитку ринку відзначено його потенціал у зв язку з низьким рівнем споживання консервованої плодоовочевої продукції в Україні (середньорічний середньодушовий показник становить 8 кг, що в 1,25 2,0 рази нижчий за європейський та в 6,25 рази за американський) [5]. В Херсонській і Одеській областях виробляють біля 40% всіх плодоовочевих консервів. Виробництво овочів та фруктів розвинуте також на сході України, зокрема в Запорізькій, Полтавській, Донецькій областях. В Україні склалася певна спеціалізація у виробництві плодоовочевих консервів. Переробні підприємства Центру і Заходу виробляють в основному фруктові консерви, а Південний район спеціалізується на виробництві томатних консервів. Близько 16% сумарного обсягу української овочевої консервації займає продукція консервних підприємств Одеської області, а також Миколаївської області близько 7%. Основними виробниками цих регіонів виступають ПРАТ Виробниче об єднання «Одеський консервний завод», який виробляє 70% загальнообласного обсягу овочевих консервів, а також Компанія «Сандора» і ЗАТ «Вознесенський консервний завод» в Миколаївській області [2]. Фермерське господарство «Владам» є лідером у Південному регіоні України з виробництва консервованих овочів і соків, а також з реалізації насіння. Підприємство розвиває мережу готелів та кафе громадського харчування. Для визначення факторів, які дають змогу ФГ «Владам» займати лідерські позиції на ринку, розглянемо ОСУ та процеси взаємодії між підрозділами підприємства (Рис. 1). Генеральний директор Фінанси Кадри Маркетинг Планування Завод «Владам» Овочі Готелі та громадське харчування Насіння Логістика Технолог Адміністратор Готелі Логістика Кафе Маркетинг Виробництво Склад Виробництво Рис. 1. Організаційна структура ФГ «Владам» 54 Компанія створена в 1995 році на ділянках землі площею 64 гектари, на сьогоднішній день площа полів, зайнятих під вирощування овочевих культур, складає 500 гектарів. Основні напрямки діяльності: імпорт та продаж насіння; вирощування та продаж овочів; виробництво натуральних соків; консервація овочів; готелі та громадське харчування. У 2003 році був запущений в експлуатацію консервний завод «Владам» потужністю млн. ум. банок на рік. Виходячи з аналізу ОСУ, можна зробити висновок про департаментизацію підприємства. Основні напрямки діяльності функціонують окремо і є центрами створення прибутку. Апарат управління на чолі з генеральним директором здійснює стратегічне планування діяльності всього підприємства, а також контроль за діяльністю департаментів. Особливість структури підприємства в тому, що автономні департаменти орієнтуються на ринок або продукт та групують діяльність навколо окремого напряму. Перевагою даної структури є чіткий розподіл із орієнтацією на ринок або продукт. Можливість визначення рентабельності конкретного напряму дозволяє вищому керівництву спрямовувати ресурси або скорочувати види діяльності, при цьому не скорочуючи інші напрями. Спрощення комунікації в підрозділах та ефективність у прийнятті превентивних управлінських рішень. При використанні даної структури підприємство може розвиватися практично без обмежень, все залежить тільки від економічної доцільності виходу на новий ринок або створення нового продукту. Висновки та перспективи подальших досліджень. При розгляді ОСУ ФГ «Владам», видно дублювання окремих функцій між департаментами та взагалі на підприємстві. Можна зробити висновок, що це не єдиний недолік при такій організації діяльності. Практика свідчить, поєднання або виділення, наприклад, відділу маркетингу в окремий підрозділ не дає можливість ефективно досліджувати ринок, просувати продукцію, визначати попит споживачів. Таким чином, центральний апарат управління здійснює координацію діяльності департаментів, у тому числі за функціональними напрямами, маркетинг, фінанси тощо. Одним із ключових чинників успішності діяльності ФГ «Владам» є конкурентна боротьба департаментів. Кожен напрям прагне отримати кращі результати економічної діяльності, що визначаються такими показниками, як рентабельність продажів, продуктивність праці тощо. Література 1. Розміщення плодово-овочевої консервної промисловості в Україні. [Електронний ресурс] Режим доступу : 2. Іванченков В. С. Стратегічний орієнтир розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості / В. С. Іванченков // Економіка харчової промисловості (23). С Виханский О. С. Менеджмент: Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 3-е изд. М. : Экономист, с. : ил. 4. Баринов В. А. Организационное проектирование: Учеб./ В. А. Баринов. М. : ИНФРА-М, с. 5. Аналіз ринку овочевої консервації України [Електронний ресурс] Режим доступу : Стаття надійшла Седикова И.А. кандидат экономических наук, доцент кафедра менеджмента и логистики Одесская национальная академия пищевых технологий ул. Канатная, 112, г. Одесса, Украина, Селихов С.В. директор ООО «Селком ЛТД» ул. Фонтанская дорога 12-Г кв.49, г. Одесса, Украина, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В условиях рыночных трансформаций все предприятия находятся в режиме постоянных изменений, происходят целенаправленные преобразования как отдельных элементов, так и системы управления в целом. Возникает потребность перехода от управления производственными операциями к управлению сквозными материальными и сопутствующими финансовыми, трудовыми, информационными, сервисными потоками. Практика показывает, что управление изменениями ОСУ может происходить в различных ситуаци
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks