ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА О.М. Віноградська ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 22 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА О.М. Віноградська ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Харків ХНАМГ 2008 О.М. Віноградська. «Організація праці менеджера»: Навч. посібник Харків: ХНАМГ, с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення 14/ від У навчальному посібнику «Організація праці менеджера» викладені теоретичні основи наукової організації управлінської праці, дана характеристика особливостей організації праці менеджерів різних рівнів керування; розглядаються історія, сутність і зміст самоменеджменту, керування власною кар'єрою, організації свого робочого часу й технології планування особистої роботи керівника; інформаційне й комунікаційне забезпечення. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, які вивчають нормативну дисципліну «Організація праці менеджера». Рецензент: зав. каф. «Економіки будівництва», д. т. н., проф. В.І.Торкатюк 2 ЗМІСТ Вступ. 6 Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінської діяльності: Глава 1 Сутність, зміст дисципліни Сутність основних понять Ціль, предмет, завдання вивчення курсу. 15 Глава 2 Загальна модель якостей сучасного менеджера Формування особистих якостей менеджера Управлінські ролі менеджера в організації Поведінкові фактори стилів керівництва менеджера Організаторські якості.. 25 Контрольні питання до розділу Завдання до розділу Розділ 2 Управлінська праця і її наукова організація Глава 3 Особливості управлінської праці Управлінська діяльність як різновид трудової діяльності Особливості управлінської праці Організація управлінської діяльності. Форми управлінської діяльності Управлінська діяльність і посада. Професійні функції менеджера Сутність організаційної діяльності у виробничих системах. 55 Глава 4. Сутність, значення й завдання наукової організації управлінської праці Сутність і завдання наукової організації управлінської праці Основні принципи наукової організації управлінської праці (НОУП) Вітчизняний і закордонний досвід еволюції наукової організації управлінської праці Глава 5. Поділ і кооперація управлінської праці. Розпорядницька робота Основні види поділу й кооперації управлінської праці Департаментизация й кооперація праці Вертикальний і горизонтальний поділ праці Принципи професійно-кваліфікаційного поділу управлінської праці Інформаційно-комунікаційні аспекти розпорядницької діяльності.. 91 Глава 6. Нормування управлінської праці. Облік і аналіз робочої години Сутність, значення й зміст нормування праці Принципи й методи нормування праці Класифікація норм і нормативів праці Нормування управлінської праці Облік і аналіз робочого часу Організація обліку використання робочого часу в будівельній організації Контрольні питання до розділу Завдання до розділу Тести для самоперевірки. 110 Розділ 3. Організація процесів управління Глава 7. Організаційне проектування Системний підхід до аналізу й проектування організаційних зв'язків Проектування структур управління. 122 Глава 8. Розробка й реалізація організаційних управлінських рішень Сутність і особливості організаційних управлінських рішень Технологія ухвалення організаційного рішення Глава 9. Організація підготовки й проведення нарад і зборів Нарада в практиці підготовки й реалізації управлінських рішень Технологія організації підготовки й проведення наради Оцінка й контроль ефективності нарад Глава 10 Організація змін Сутність і цілі організаційних перетворень Глава 11.Організація управління конфліктними ситуаціями Організаційне поводження Конфлікти в сфері управління Специфіка форм прояву управлінських конфліктів. 156 Глава 12. Організаційна культура Культура організації й організаційна культура Вимоги до менеджерів виробництва Навчання персоналу як фактор формування й розвитку організаційної культури будівельного підприємства Контрольні питання до розділу Розділ 4. Самоменеджмент Глава 13 Планування особистої праці менеджера Час як ресурс Цільове планування особистої праці Принципи, методи й техніка планування особистої роботи менеджера Організаційні принципи розподілу дня Вибір пріоритетних справ. Делегування повноважень 177 Контрольні питання до розділу Завдання до розділу Висновок Список літератури Вступ. Процес підготовки фахівців у системі вищої освіти за фахом 0502 «Менеджмент організацій» поряд із загальноосвітньою дисципліною «Менеджмент» включає також вивчення таких дисциплін, як управління персоналом, стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент, організація праці менеджера та ін. У всіх цих дисциплінах висвітлюються питання організаційної функції менеджменту. Важливість цих питань у системі знань менеджера не підлягає сумніву. Більше того, важко уявити собі управління без організаційної діяльності. Будь-яку справу, перш ніж нею управляти, треба організувати, а потім постійно підтримувати організацію у стані, адекватному умовам і вимогам ринку. Порядок це вже півжиття. Ця народна мудрість напевно відома, як повинний бути відомий і тісний зв'язок між порядком і організованістю. Можна констатувати, що менеджмент в Україні, незважаючи на проблеми й труднощі, поступово розвивається. Уже є досвід менеджерської роботи у фінансовій, комерційній діяльності, у страховому, туристичному, шоу-бізнесі, у рекламній діяльності. Є успіхи у сфері виробництва, інформаційних послуг, інновацій діяльності. Але успіх з'явиться тоді, коли у сферу виробництва підприємництва прийдуть молоді професійні керівники з новим мисленням, підходами, організаторськими здібностями й сучасним знанням менеджменту. Будь-яку справу, перш ніж керувати нею, необхідно організувати. Менеджер не просто керує процесом виробництва, але й постійно займається його організацією. Прагнучи підкреслити важливість організаційної складової у діяльності менеджера, багато закордонних і вітчизняних авторів трактують менеджмент як організацію і управління. Менеджмент 6 це вид професійної діяльності з організації й управління. Менеджмент це одночасно наука, мистецтво й практика управління. Ефективний менеджмент і організація праці менеджера є передумовою успішного функціонування організації. Методичні вказівки з вивчення курсу «Організація праці менеджера» покликані допомогти студентам спеціальності 0502 «Менеджмент організацій» в здобутті теоретичних знань і практичних умінь та навичок в організації особистої роботи з підлеглими, організації управління документообігу й т.д. Мета курсу «Організація праці менеджера» не тільки дати майбутнім керівникам теоретичні й практичні знання з організації їхньої праці, але й розкрити конкретні форми й методи побудови механізму управління організацією. Таким чином, мета вивчення курсу «Організація праці менеджера» формування у майбутніх керівників уміння організувати. 7 Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінської діяльності. a) Сутність основних понять Глава 1 Сутність, зміст дисципліни b) Ціль, предмет, завдання вивчення курсу 1.1 Сутність основних понять Авторитет - вплив, яким користується індивід у рішенні організаційних проблем, заснований на визнанні його досвіду, знань, особистісних переваг. Авторитет керівника визнання високих якостей, впливу, поваги в колективі й суспільстві Адаптація - процес пристосування до нових умов Атракція - процес взаємного тяжіння людей одна до одної і формування однієї людини для іншого. Афіліація - прагнення людини до взаємодії з іншими людьми й приєднання до якої-небудь соціальної групи. Бюрократія - тип організації, для якої характерний спеціалізований поділ праці, чітка управлінська ієрархія, правила та стандарти, показники оцінки роботи. Вербальний такий, що має безпосереднє відношення до знакового й, насамперед, мовленевого (усного й письмового) матеріалу, а також до процесів оперування з ним. Вертикальний поділ праці - поділ і координація зусиль під час виконання складових компонентів роботи (керування й виробництва). Вертикальний поділ створює рівні управління. 8 Влада - можливість діяти або здатність впливати на ситуацію або на поведінку інших людей. Вертикальні зв'язки - це зв'язки, які будуються по лінії керівництва від начальника до підлеглих. Внутріособистісний конфлікт - це конфлікт усередині психічного світу особистості, що являє собою зіткнення її протилежних мотивів (потреб, інтересів, цінностей, цілей і т.д.) Вселяння - процес впливу на психіку людини, пов'язаний зі зниженням критичності й свідомості за сприйняття й реалізації змісту, що вселяє, з відсутністю його активного розуміння, а також аналізу й оцінки на основі досвіду. Розробка рішення - процес, що включає етапи розробки, оцінки й вибору альтернатив, є заключним етапом у процесі ухвалення рішення. Горизонтальний поділ праці - поділ роботи в організаціях на складові компоненти, між якими не встановлюються співвідносини ієрархічної співпідпорядкованості. Горизонтальні зв'язки - це зв'язки, які здійснюються між рівними за рівнями індивідами або частинами організації: між заступниками, між начальниками відділів, між підлеглими. Група - дві особи або більше, які взаємодіють між собою так, що кожна особа впливає на іншу (інших) і відчуває на собі його вплив. Групове мислення - тенденція окремих особистостей замовчувати зору на ту або іншу проблему, аби не порушувати гармонію групи. Групові конфлікти - це протистояння, у якому хоча б одна зі сторін представлена малою соціальною групою. Діагональні зв'язки - це зв'язки з іншими начальниками й з іншими підлеглими. 9 Дивергентне мислення - тип мислення, який грунтується на розвинутій здатності до пошуку й знаходження великої кількості варіантів вирішення проблеми за умови чітко заданих вихідних параметрах. Домінантність - властивість особистості, яка полягає у здатності й потребі впливати на інших, підкоряти їх собі, займати лідерські позиції в групі. Зараження - процес передавання емоційного стану одного індивіда іншому, який відбувається поза значеннєвим впливом, або додатково до нього. Найбільш виражено в групових взаємодіях, де воно надобуває характеру циркулярної реакції. Зона некерованості - сукупність організаційних завдань, сфер діяльності організації, а також її членів, що перебувають поза межами можливостей керівника впливати на них. Інтелект - загальна здатність особистості, що являє собою вищу форму інтеграції усіх окремих когнітивних здатностей суб'єкта. Інтерпретація послання - тобто його розуміння. Інтуїція - процес народження нового знання, що протікає без усвідомленого контролю за ним з боку суб'єкта, завдяки чому результат певного процесу має характер безпосереднього розсуду. Канал зв'язку - будь-який засіб передачі інформації: письмової, усної, формальної, неформальної, електронної, експресивної. Когнітивні психічні процеси - один із класів психічних процесів, що забезпечують пізнання зовнішнього й внутрішнього середовища особистості. Вклю
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks