OРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, - PDF

Description
OРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НАПРЯМУ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, пор. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ Навчальні

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 16 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
OРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НАПРЯМУ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, пор. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ Навчальні дисципліни Загальний обсяг, годин Форма контролю ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 1. Основи економічної теорії 135 І/п 2. Іноземна мова (за проф. спрям.) 675 І/п 3. Вища математика 189 І/п 4. Інформатика і КТ 270 І/п 5. Розміщення продуктивни сил 6. Основи екології 7. Безпека життє Основи наукови досліджень 9. Логіка 10. Фізичне виовання 270 З 11. Історія України 12. Теорія ймовірностей та математична статистика 13. Українська мова (за проф. спрям.) 14. Правознавство 81 І/п 15. Культурологія 16. Комп ютерні мережі та ТК 17. Основи підприємництва 81 З 18. Математичне програмування 19. Статистика 135 І/п 20. Рекреаційні комплекси світу 21. Макроекономіка 135 І/п 22. Псиологія 81 З 23. Інформаційні тенології і системи 24. Дослідження операцій 81 І/п 1 25. Системи тенологій 81 З 26. Тенологія продуктів арчування 27. Устаткування в готельному та ресторанному господарстві 28. Санітарія і гігієна 29. Комп ютерний практикум 81 З 30. Філософія 31. Мікроекономіка 135 І/п 32. КР з економічної теорії 33. Гроші та кредит 34. Економетрія 35. Фінанси 36. Міжнародні економічні відносини 37. Етика бізнесу 38. Соціологія 39. Організація готельного 216 З господарства 40. Організація туризму 243 З 41. Проектування підприємств готельного та ресторанного господарства 42. Маркетинг 135 І/п 43. Економіка і фінанси 216 І/п підприємства 44. Основи менеджменту 270 З 45. Політологія 46. Бугалтерський облік 47. Основи оорони праці 54 І/п 48. Діловодство 49. Іноземна мова (за проф. спрям.) 675 З 50. Організація готельного 216 З господарства 51. Організація туризму 243 З 52. Підприємницьке право 53. Основи менеджменту 270 І/п 54. Основи ЗЕД 55. Логістика 81 З 2 56. Трудове право 57. Маркетинг у туристичній 135 І/п індустрії 58. Організація екскурсійної 59. Інженерна графіка з основами САПР 60. Управління персоналом 61. Операційний менеджмент 62. Теорія економічного аналізу 81 І/п 63. Бугалтерський облік в 81 І/п туристичній індустрії 64. Економіка готельного 297 І/п господарства та туризму 65. Менеджмент підприємства 297 З туристичної індустрії 66. Друга іноземна мова 216 З 67. Економіка готельного 297 І/п господарства та туризму 68. Навчальний тренінг 69. Аудит 81 З 70. Інформаційні системи в менеджменті 71. АРМ менеджера в туристичній індустрії 72. Контролінг 81 З 73. Псиологія управління і конфліктологія ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 74. Стратегічний менеджмент 81 І/п 75. Інвестиційний менеджмент 81 І/п 76. Інноваційний менеджмент 81 І/п 77. Псиологія управління та конфліктологія 78. Оорона праці в туристичній 27 І/п індустрії 79. Управління якістю туристични послуг 80. Менеджмент організацій 81. Основи управлінського 3 консультування 82. Корпоративне управління 81 З 83. АРМ менеджера у туристичній 27 З індустрії 84. Логістика в туризмі 27 З 85. Стратегічний маркетинг у туристичній індустрії 54 І/п ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 86. Туристичне країнознавство 87. Товарознавство сувенірів та товарів народни промислів України 88. Організація дозвілля в туристичній індустрії 89. Міжнародний туризм 90. Ціноутворення 91. Кон'юнктура міжнародного ринку готельни та туристични послуг 92. Основи рекламно-інформаційної роботи ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 93. Методика викладання у вищій школі 94. Методологія і організація наукови досліджень 95. Інтелектуальна власність 96. Стратегічний аналіз у 27 З туристичній індустрії 97. Страування в готельноресторанному 27 З та туристичному бізнесі 98. Моніторинг світового рику готельни та туристични послуг 27 З КУРСОВІ РОБОТИ 4 ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 1 КР з РПС 2 КР з економічної теорії 3 КР з організації готельного господарства та туризму 4 КР з менеджменту підприємства туристичної індустрії ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 1 КР з дисциплін економічної підготовки Умовні позначення: І/у іспит усний; І/п іспит письмовий; З залік; диференційований залік ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НАПРЯМУ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ Загальний Форма Навчальні дисципліни ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 1. Основи економічної теорії 135 І/п 2. Іноземна мова (за проф. спрям.) 675 І/п 3. Вища математика 189 І/п 4. Інформатика і КТ 270 І/п 5. Розміщення продуктивни сил 5 6. Основи екології 7. Безпека життє Основи наукови досліджень 9. Логіка 10. Фізичне виовання 270 З 11. Історія України 12. Теорія ймовірностей та математична статистика 13. Українська мова (за проф. спрям.) 14. Правознавство 81 І/п 15. Культурологія 16. Основи підприємництва 81 З 17. Математичне програмування 18. Статистика 135 І/п 19. Основи туризмознавства 20. Макроекономіка 135 І/п 21. Псиологія 81 З 22. Інформаційні тенології і системи 23. Дослідження операцій 81 І/п 24. Системи тенологій 81 З 25. Тенологія продуктів арчування 6 26. Устаткування в готельному та ресторанному господарстві 27. Санітарія і гігієна 28. Комп ютерний практикум 81 З 29. Філософія 30. Мікроекономіка 135 І/п 31. КР з економічної теорії 32. Гроші та кредит 33. Економетрія 34. Фінанси 35. Міжнародні економічні відносини 36. Етика бізнесу 37. Соціологія 38. Організація готельного 216 З господарства 39. Організація обслуговування в ресторанному господарстві 40. Проектування підприємств готельного та ресторанного господарства 41. Маркетинг 135 І/п 42. Економіка і фінанси 216 І/п підприємства 43. Основи менеджменту 270 З 44. Політологія 45. Бугалтерський облік 7 46. Основи оорони праці 54 І/п 47. Діловодство 48. Виробничий менеджмент 189 З підприємства ресторанного господарства 49. Підприємницьке право 50. Основи ЗЕД 51. Логістика 81 З 52. Трудове право 53. Маркетинг в готельному та 189 І/п ресторанному господарстві 54. Менеджмент підприємства 351 З готельного та ресторанного господарства 55. Інженерна графіка з основами САПР 56. Друга іноземна мова 216 З 57. Управління персоналом 58. Операційний менеджмент 59. Теорія економічного аналізу 81 І/п 60. Бугалтерський облік в 81 І/п готельному та ресторанному господарстві 61. Економіка готельного та 297 І/п ресторанного господарства 62. Навчальний тренінг 63. Аудит 81 З 64. Інформаційні системи в менеджменті 65. АРМ менеджера в готельному 8 та ресторанному господарстві 66. Контролінг 81 З 67. Псиологія управління і конфліктологія ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 68. Стратегічний менеджмент 81 І/п 69. Інвестиційний менеджмент 81 І/п 70. Інноваційний менеджмент 81 І/п 71. Псиологія управління та конфліктологія 72. Оорона праці в готельному та 27 І/п ресторанному господарстві 73. Управління якістю готельни та ресторанни послуг 74. Менеджмент організацій 75. Основи управлінського консультування 76. Корпоративне управління 81 З 77. АРМ менеджера в готельному та ресторанному господарстві 78. Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному господарстві ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ 27 З 54 І/п ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 79. Туристичне країнознавство 80. Товарознавство сувенірів та товарів народни промислів України 81. Барна справа 9 82. Організація роботи сомельє 83. Організація дозвілля в готельному та ресторанному господарстві 84. Ціноутворення 85. Бізнес-планування в готельному та ресторанному господарстві 86. Основи рекламно-інформаційної роботи ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 87. Методика викладання у вищій школі 88. Методологія і організація наукови досліджень 89. Інтелектуальна власність 90. Стратегічний аналіз в готельному та ресторанному господарстві 91. Страування в готельноресторанному та туристичному бізнесі 92. Моніторинг світового рику готельни та ресторанни послуг КУРСОВІ РОБОТИ 27 З 27 З 27 З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 1 КР з РПС 2 КР з економічної теорії 3 КР з організації готельного та ресторанного господарства 4 КР з менеджменту підприємства готельного та ресторанного господарства ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МАГІСТР 1 КР з дисциплін економічної підготовки Умовні позначення: 10 І/у іспит усний; І/п іспит письмовий; З залік; диференційований залік ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НАПРЯМУ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, МЕНЕДЖМЕНТ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Загальний Форма Навчальні обсяг, контролю ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - БАКАЛАВР 1. Основи економічної теорії 135 І/п 2. Іноземна мова (за проф. 675 З спрям.) 3. Вища математика 189 І/п 4. Інформатика і КТ 270 З 5. Розміщення продуктивни 108 І/П сил 6. КР з РПС 7. Основи екології 8. Безпека життє Основи наукови досліджень 10. Логіка 11. Фізичне виовання 270 x 12. Історія України Іноземна мова (за проф. 675 З 17. Українська мова (за проф. спрям.) 18. Правознавство 81 І/п 19. Культурологія 20. Іноземна мова (за проф. 675 З спрям.) 21. Комп ютерні мережі та ТК 22. Основи підприємництва 81 З 23. Математичне програмування 24. Статистика 135 І/п 25. Світовий ринок товарів та послуг 26. Макроекономіка 135 І/п 27. Псиологія 81 З 28. Інформаційні тенології і системи 29. Дослідження операцій 81 І/п 30. Системи тенологій 81 З 31. Санітарія і гігієна 32. Етика ділового спілкування 81 З 33. Устаткування у виставковій 81 З 34. Комп ютерний практикум 81 З 35. Філософія 36. Мікроекономіка 135 І/п 37. КР з економічної теорії 38. Гроші та кредит 39. Економетрія 40. Фінанси 41. Міжнародні економічні відносини 42. Етика бізнесу 43. Соціологія 44. Організація виставкової 513 І/п 45. Проектування у виставковій 46. Маркетинг 135 І/п 47. Економіка і фінанси 216 І/п 12 підприємства 48. Основи менеджменту 270 З 49. Політологія 50. Бугалтерський облік 51. Основи оорони праці 54 І/п 52. Діловодство 53. Іноземна мова (за проф. 675 З спрям.) 54. Організація виставкової 513 З 55. Підприємницьке право 56. Економіка і фінанси 216 І/п підприємства 57. Основи менеджменту 270 І/п 58. Основи ЗЕД 59. Іноземна мова (за проф. 675 З спрям.) 60. Організація виставкової 513 І/п 61. Логістика 81 З 62. Трудове право 63. Організація виставкової 513 І/п 64. КР з організації виставкової 65. Маркетинг виставкової 135 І/п 66. Інженерна графіка з основами САПР 67. Друга іноземна мова 216 З 68. Управління персоналом 69. Операційний менеджмент 70. Теорія економічного аналізу 81 І/п 71. Бугалтерський облік у 81 І/п виставковій 72. Економіка виставкового 297 І/п бізнесу 73. Менеджмент підприємства у 297 З виставковій 74. Аудит 81 З 13 75. Інформаційні системи в менеджменті 76. (АРМ менеджера у виставковій 77. Контролінг 81 З 78. Псиологія управління і конфліктологія 79. Економіка виставкового 297 І/п бізнесу 80. Менеджмент підприємства виставкової 297 І/п ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 81. Товарознавство продовольчи та непродовольчи товарів 82. Безпека бізнесу 83. Організація проведення ділови переговорів 84. Страування 85. Правове регулювання безпеки підприємницької 86. Рекламно-інформаційна діяльність у виставковому бізнесі 87. Мерчандайзинг у виставковому бізнесі 88. РR- тенології у виставковому бізнесі 89. Навчальний тренінг 216 КУРСОВІ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР 1 КР з організації виставкової 2 КР з менеджменту виставкової Умовні позначення: 14 І/у іспит усний; І/п іспит письмовий; З залік; диференційований залік. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НАПРЯМУ ТУРИЗМ , ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАН
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks