Оргацізація праці менеджера - PDF

Description
1 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра менеджменту організацій і логістики «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор ЗНУ Бондар О.О, (підпис)

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 6 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Кафедра менеджменту організацій і логістики «ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор ЗНУ Бондар О.О, (підпис) (прізвище ініціали) 200 р. Навчальна програма з курсу Оргацізація праці менеджера (за вимогами кредитно-модульної системи) Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Напрям підготовки: Менеджмент Спеціальність: Логістика Статус курсу: (фаховий) Запоріжжя 2008 2 Назва курсу: Навчальна програма курсу «Організація праці менеджера». Запоріжжя: ЗНУ, с. Укладач: Бус Л.С., викладач. Ухвалено на засіданні кафедри менеджменту організацій і логістики протокол від 2008 р. Зав. кафедрою д.т.н., професор Волков В.П. 3 І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма з курсу Організація праці менеджера відповідає навчальному плану. Курс Організація праці менеджера є необхідною складовою частиною вивчення сучасних методів праці менеджера в українських організаціях, принципів і закономірностей управління соціальноекономічними процесами, функцій управління, управлінських циклів, стратегічного управління, мотивації, лідерства. Він дає можливість набути теоретичних знань з процесу управління організацією, ухвалення управлінських рішень, управління конфліктами, етикою і соціальною відповідальністю, організаційними комунікаціями, здійснення організаційних змін. Курс Організація праці менеджера розрахований на студентів четвертого курсу факультету менеджменту спеціальності Логістики. Курс Організація праці менеджера складається з двох навчальних модулів. ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ Мета навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям необхідні знання з питань організації праці менеджера. Розкрити зміст управлінської праці менеджерів, методи та інструменти управління, основні процедури та операції, які вони здійснюють в умовах формування «нової економіки». Допомогти студентам навчитися самостійно приймати управлінські рішення в умовах жорстокої конкуренції, де успіх забезпечують інновації, зміни, швидкість, творчість, компетенція, а також ділова кар єра. Головними завданнями дисципліни є: - оволодіння методикою раціональної організації розумової праці менеджера, підвищення ефективності його праці.; - оволодіння методикою основних напрямів праці менеджера: управління бізнесом, управління підлеглими, управління своєю поведінкою та мотивацією; - формування розуміння особливості праці менеджерів, зокрема, мислення, говоріння, слухання, роботи з документами та інформаційними технологіями, а також творчої складової праці. - оволодіння теоретичними основами, методологією й практичними навичками організації праці менеджера. 4 У результаті вивчення курсу студент повинен Знати: - визначення основних понять курсу, що розкривають управлінську діяльність і управлінську працю менеджера; - особливості управлінької праці менеджера; - основні об єкти управлінської технології; - методи управління в праці менеджера. - інструменти управління в праці менеджера. Вміти: - обгрунтувати особливу роль професійного менеджера в сучасних умовах; - розкрити зміст праці менеджера щодо управління бізнесом, підлеглими та собою; - охарактеризувати методи в праці менеджера та доцільність їх використання; - охарактеризувати основні інструменти управління в праці менеджера та доцільність їх використання в конкретних ситуаціях. 5 ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ ЯЗКИ Курс Сучасні теорії організації та управління пов язаний з наступними дисциплінами: Антикризове управління підприємством, Основи менеджменту, Основи маркетингу, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Управління потенціалом підприємства, Промисловий маркетинг, Організація і контроль діяльності підприємств, Психологія, Єтика, Соціалогія і ін. ІV. ЗМІСТ КУРСУ Модуль 1. Тема 1. Управлінська праця менеджера. Менеджмент як управлінська діяльність. Праця менеджера як складова управлінської діяльності. Зміст управлінської праці менеджера. Методи та інструменти управління в праці менеджера. Тема 2. Праця менеджера в ієрархії організації та її особливості. Залежність праці менеджера від його місця в ієрархії. Вплив ролей менеджера на його працю. Функціональні обов язки менеджера. Праця менеджера в контексті влади та лідерства. Тема 3. Основні процедури та операції менеджера. Процедури прийняття менеджером управлінських рішень та їх реалізації. Розпорядчі операції менеджера. Координаційні операції менеджера, делегування повноважень. Контрольні операції в праці менеджера. Комунікативні операції менеджера. Тема 4. Час як ресурс менеджера та його планування. Роль часу як ресурсу в праці менеджера. Облік робочого часу менеджера. Планування як інструмент організації робочого часу менеджера. Види планів особистої праці менеджера та технологія їх складання. Тема 5. Наукова організація праці менеджера. Сутність наукової організації праці менеджера. Раціональна організація розумової праці менеджера. Механізація й автоматизація праці менеджера. Інформація й інформаційні технології в праці менеджера. Тема 6. Діяльність менеджера з формування корпоративної культури в організації. Роль менеджера у формуванні загальнокорпоративних цінностей в організації. Організація менеджером спільної діяльності в команді. Професійна мораль менеджера. Праця менеджера з розробки та впровадження етичного кодексу організації. Роль менеджера у формуванні надійної репутації організації. Тема 7. Праця менеджера зі створення креативної організації. Роль менеджера у створенні організації, що самонавчається. Творча складова праці менеджера.праця менеджера із впровадження інновацій. Праця менеджера з проведення змін в організації. Тема 8. Культура особистої праці менеджера. Культура мислення менеджера. Культура говоріння та слухання. Культура праці менеджера з документами. Організація праці менеджера з приймання відвідувачів. 6 Тема 9. Самовдосконалення праці менеджера, його особистих знань та вмінь. Сутність професіоналізму менеджера, виміри та оцінка його компетенцій. Формула успішної праці менеджера. Самоменеджмент менеджера. Праця менеджера в архітектурі власної кар єри. Основна: V. ЛІТЕРАТУРА 1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організаія праці менеджера: Навч. noci6. К., Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч.noci6. К., Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. noci6. К., Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи i практикум: Навч. noci6. Л., Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. Інформащйш системи в менеджменті: Навч. noci6. Суми, Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учеб. для вузов / Под ред. А.П. Садовина. М., Друкер П. Практика менеджмента: Пер. с англ. М., Загальна психолопя: Підручник для студенев вищ. навч. закл. / За заг. ред. С.Д. Максименка. К., Кредисов А.И. История учений менеджмента. К., Макеева В.Т. Культура предпринимательства: Учеб. пособие. М., Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. К., Пачковсъкий Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. noci6. К., 2006. 13. Скібницька Л.І., Скібницький О.М. Менеджмент: Навч. noci6. К: Центр учб. літ., Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. К., Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. noci6. К., Дело не в везеньи. Кейсы о внедрении ТОС. К., Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: Навч. noci6. / Передмова Г.О. Шепелюк. К: Знання, с. (Вища осв. ХХ1 ст.). 17. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. noci6. 5-те вид. К., Довідники: 1. Друкер П. Энциклопедия менеджмента: Пер. с англ. М., Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд. М:, Междисциплинарный словарь по менеджменту / Сост. В.В. Баранов, И.И. Ершова. М., Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. М., Управление организацией: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Поршнева. М., Словарь - справочник М., менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. 7. Современное управление. Энциклопедический справочник: В 2 т. (издание Американской ассоциации управления): Рус. изд. М., Додаткова: 1.Базаров Р. Стратегия как основа ims070. html. 2. Белковский А.Н. Заново изобретая приемы менеджмента. Уроки Т. Питерса // Менеджмент в России и за рубежом Богданов А.А. Собирание человека // Психологический журнал Т Борисов ЮА., Кудрявцев И А. Смысловая сфера сознания и самосознания успешных и неуспешных менеджеров среднего звена // Психологический журнал Т Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощённый менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. М., Голдратт Э.М., Кокс Д. Цель. Процесс непрерывного улучшения. Цель-2. Дело не в везеньи. Кейсы о внедрении ТОС. К., Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учеб. для вузов М., Д'Алессандро Д. Войны брендов. М., 9. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. К., Жариков Е.С. Психология управления. Книга для руководителя и менеджера по персоналу. М., Лидеры XXI века. Кто они? // tive. ru/publications/ aspects/ article_485//. 12. Линчевский Э.Э. Психологические аспекты взаимопонимания: прогнозирование в процессе общения. Л., Лозниця B.C. Психологія менеджменту: Навч. noci6. К., Марджаро С. Международный маркетинг: Сокр. пер. с англ. М., Муллахметов X. Организация у правленческого контроля // Управление компанией Муравьева Н.В. Язык конфликта. М., Палійчук Д. Лідери та ix команди (за матеріалами майстер-класу Даніци Пург в Києві 20 травня 2005 р.)// Києво-Могилянська бізнес-студія Психология менеджмента / Под ред. Г.С. Никифорова. X., Репин В., Елиферов В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. М., Румянцева 3.П. Общее управление организацией: принципы и процессы. М., Румянцева З.П. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы. 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации . Модуль 3. М., Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации: Пер. с англ. М., Сенге П., Клейнер А., Роберте Ш. и др. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций: Пер. с англ. М., Спивак В А. Корпоративная культура: теория и практика. СПб., Филонович СР. Лидерство и практические навыки менеджера модульная программа для менеджеров Управление развитием организации . Модуль 9. М., Фриттцик Д.Д. Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. М., Шейн Э.Г. Организационная культура и лидерство. СПб., Якокка Ли. Карьера менеджера: Пер. с англ. Минск, Яновский А.М. Человеческий интеллектуальный капитал основа развития бизнеса в XXI веке //Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология Янчевский В.Г. Основы менеджмента: Учеб. пособие. Минск,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks