Ordin_400_2015.pdf

Description
Secretariatul General al Guvernului - Ordin nr. 400/2015 din 12 iunie 2015 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice În vigoare de la 22 iunie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 22 iunie 2015. Nu există modificări până la 24 iunie 2015. Având în vedere prevederile art. 5 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/m

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   1  Secretariatul General al Guvernului - Ordin nr. 400/2015 din 12 iunie 2015 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice   În vigoare de la 22 iunie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 22 iunie 2015. Nu există modificări până la  24 iunie 2015 .  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2  1  )  din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manageri  al şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  în temeiul art. 5 alin. (4)  din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul general al Guvernului emite următorul ordin:   Art. 1. -   Se aprobă Codul controlului intern/managerial al entităţilor publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial, pr  evăzut în anexa  nr. 1.  Art. 2. -   (1)   Conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de standardele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1, măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.   (2)   Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măs urilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat şi actualizat la nivelul fiecărei entităţi publice.   (3)    În program se evidenţiază, în mod distinct, şi acţiunile de perfecţionare profesională,   atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate de Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau de alte organisme abilitate. Art. 3. -   (1)  În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, conducătorul entităţii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens.   (2)   Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind structura prevăzută la alin. (1) se stabilesc, în funcţie de volumul şi de   2 complexitatea activităţilor din fiecare entitate publică, de către conducătorul acesteia. (3)  În vederea elaborării procedurilor formalizate pe activităţi, entităţile publice pot utiliza modelul prezentat în anexa nr. 2 - Procedura operaţională.   Art. 4. -   (1)   Programele elaborate şi actualizate conform art. 2 alin. (2),  inclusiv actele administrative de constituire şi modificare a structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), se transmit, în vederea informării şi armonizării, la entităţile publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea, dar nu mai târziu de data de 15 martie a fiecărui an.   (2)   Stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern/managerial la nivelul entităţilor publice, precum şi situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structurile prevăzute la art. 3 alin. (1) , fac obiectul informării, prin întocmirea de situaţii centralizatoare semestriale/anuale, pe formatul-model prezentat în anexa nr. 3,  care se transmit entităţilor publice ierarhic superioare, la temenele stabilite de acestea. Entităţile publice care, conform reglementărilor legale, nu se subordonează unei entităţi publice superioare întocmesc aceste situaţii centralizatoare ca documente doveditoare ale dezvoltării controlului intern/managerial. (3)   Instituţiile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilo r sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special transmit Secretariatului General al Guvernului - Direcţia de control intern managerial şi relaţii interinstituţionale situaţiile centralizatoare semestriale/anuale, prevăzute la alin. (2), întocmite pe formatul- model prezentat în anexa nr. 3, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, respectiv până la 20 februarie a anului următor, pentru anul precedent. Art. 5. -   (1)   Se aprobă Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea   şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute  în anexa nr. 4.  (2)   Secretariatul General al Guvernului, prin Direcţia de control intern managerial şi relaţii interinstituţionale, elaborează, în temeiul art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un raport anua l privind controlul intern, care va cuprinde analiza şi stadiul implementării sistemelor de control intern/managerial la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.   Art. 6. -  Anexele nr. 1-4  fac parte integrantă din prezentul ordin.   Art. 7. -  Raportarea pentru primul semestru al anului 2015 privind stadiul implementării sistemelor de control intern/managerial la nivelul instituţiilor publice se va realiza în conformitate cu cerinţele prezentului ordin.     3 Art. 8. -   Toate prevederile din legislaţia în vigoare privind Ordi nul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control inter  n/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, se consideră a fi făcute la dispoziţiile prezentului ordin. Art. 9. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.   Art. 10. -  Prezentul ordin se pub lică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.   Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Bucureşti, 12 iunie 2015.  Nr. 400. ANEXA Nr. 1  CODUL CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL al entităţilor publice   STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA ENTITĂŢILE PUBLICE I.   CONSIDERAŢII GENERALE   1.  Conceptul de control intern/managerial Legislaţia comunitară în domeniul controlului intern este alcătuită, în mare parte, din principii generale de bună practică, acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană.  Modalitatea în care aceste principii se transpun în sistemele de control intern este specifică fiecărei ţări, fiind determinată de condiţiile legislative, administrative, culturale etc.  În contextul principiilor generale de bună practică regăsite în legislaţia comunitară, controlului intern i se asociază o accepţie mai largă, acesta fiind privit ca o funcţie managerială şi nu ca o operaţiune de verificare. Prin exercitarea funcţiei de control, conducerea constată abaterile rezultatelor de la ţintele stabilite, analizează cauzele care le - au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive care se impun. Necesit atea şi obligativitatea organizării controlului intern în entităţile publice sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul   4 intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  Conform acestui act normativ, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concorda nţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.   În pofida faptului că definiţiile date pe plan naţional şi internaţional controlului intern sunt numeroase, acestea nu sunt contradictorii în esenţă, toate precizând că nu este vorba de o singură funcţie, ci de un ansamblu de dispozitive implementate de către responsabilii de la toate nivelurile organizaţiei pentru a deţine controlul asupra funcţionării activităţilor lor.   Organizarea sistemului de control intern/managerial al oricărei entităţi publice are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel: 1.   obiective cu privire la eficacitatea şi eficienţa funcţionării - cuprind obiectivele legate de scopurile entităţii publice şi de utilizarea în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă a resurselor, incluzând şi  obiectivele privind protejarea resurselor entităţii publice de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum şi identificarea şi gestionarea pasivelor;   2.   obiective cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi interne - includ obiectivele legat e de ţinerea unei contabilităţi adecvate, de calitatea informaţiilor utilizate în entitatea publică sau difuzate către terţi, precum şi de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor; 3.   obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne - cuprind obiectivele legate de asigurarea că activităţile entităţii se desfăşoară în conformitate cu obligaţiile impuse de legi şi de regulamente, precum şi cu respe ctarea politicilor interne. Proiectarea şi implementarea unui sistem de control intern viabil sunt posibile numai cu condiţia ca sistemul să respecte următoarele cerinţe:   a)   să fie adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific entităţi i; b)   să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile/operaţiunile;   c)   să fie construit cu acelaşi instrumentar în toate entităţile publice;   d)   să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entităţii vor fi atinse;   e)  cos turile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta; f)   să fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse în standardele de control intern/managerial. Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks