Ordin 3027 2018 Modificare Si Completare ROFUIP M.of.63.2018

Description
Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3027/2018 din 08 ianuarie  2018 Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul mi nistrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 În vigoare de la 22 ianuarie 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 22 ianuarie 2018. Nu există modificări până la  23 ianuarie 2018. În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017  privind or  ganizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,   ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.   Art. I. -  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor   de  învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 19 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:   1.  La articolul 1 , după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:   (3)    În baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament, Ministerul  Apărării Naţionale emite reglementări specifice privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ liceal şi postliceal militar.   2.  La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (4)   Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de  învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.   3.  Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:   Art. 4. -   Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate. 4.  La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:    2 (3)    În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitaţi naturale, alte situaţii   excepţionale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.   5.  La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   Art. 11. -   (1)    În unităţile de învăţământ, cursu rile se pot organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă sau în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă; în unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, cursurile se pot organiza şi în forma de învăţământ dual.   6.  La articolul 13, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (6)    În situaţii temeinic motivate, în unităţile de învăţământ liceal şi profesional în care numărul de elevi de la o specializare/un dome niu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare. În unităţile de  învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic dual, în care numărul de elevi de la o specializare/un domeniu de pregătire profesională este sub efectivele prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se pot organiza clase cu maximum trei grup e cu calificări diferite.   7.  La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   Art. 15. -   (1)   La înscrierea în învăţământul gimnazial, liceal, profesional, inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.   8.  La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea urmă torul cuprins: (3)   Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de  învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale   reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, acolo unde există, consiliul şcolar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative a le elevilor, acolo unde este cazul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea  învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor. 9.  La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (3)   Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie, cu excepţia unităţilor de învăţământ preuni versitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, în care preşedintele consiliului de administraţie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a votu rilor. 10.  La articolul 18 , după  alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:   (5)  Cadrele didactice care au copii în unitatea de în văţământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, nu pot desemna alţi reprezentanţi.    3 11.  La articolul 20, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (8)   Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului   de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de  învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite de cizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. Hotărârea revocării directorului unităţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual se ia prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de administraţie.   12.  La articolul 21 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)   prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de  învăţământ; raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi postat pe site - ul unităţii şcolare, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar.   13.  La articolul 21 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)   coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de  învăţământ şi o propune   spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar care şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a  învăţământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală; .   14.   La articolul 21 alineatul (4), după  litera bb) se introduce o nouă literă, litera cc), cu următorul cuprins:   cc)   asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune   consiliului de administraţie anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi informează inspectoratul şcolar despre aceasta. 15.  La articolul 21, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (7)   Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliul ui de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului.   16.  La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (2)  Directoru l adjunct al unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului  4 şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la prop unerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ.   17.  La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.   18.  Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:   Art. 31. -   Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site- ul unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă şi p rin transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public. 19.  La articolul 33 , după  alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:   (3)   Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde   există, fiind documente care conţin informaţii de interes public.   20.  La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (4)   Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de   acţiune al şcolii (PAS), se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Planificarea strategică, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu perso nalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, este elaborat de director şi se aprobă de către consiliul de administraţie.   21.  La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:   (4)   Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.   22.  La articolul 58, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:   f)   hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară   aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului; . 23.  La articolul 58, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:   i)   avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu   personalitate juridică care şcolarizează elevi în  învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune spre aprobare directorului; . 24.  La articolul 66, literele a) şi  b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:   a)   stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale adecvate specificului unităţii
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks