Ordin 3017 Modificare Si Completare Metodologie Miscare 2018 2019

Description
Ggg

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  M.Of.Nr.52 din 18 ianuarie 2018 Sursa Act:Monitorul Oficial Calendar fiscal 2018ORDIN Nr. 3.017 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.485/2017  In baza prevederilor art. 94 si 252 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,  ministrul educatiei nationale  emite prezentul ordin.  Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.485/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 si 926 bis din 24 noiembrie 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1.La articolul 74, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 74. - (1) La etapa de pretransfer participa cadrele didactice titulare prevazute la art. 5 alin. (1)-(3), precum si cadrele didactice prevazute la art. 5 alin. (6), la cererea acestora, prin pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar in aceeasi localitate, in localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), pentru apropiere de domiciliu sau pentru reintregirea familiei. 2.La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 75. - (1) Pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant, inaceeasi localitate, in localitatea de domiciliu, pentru apropiere de domiciliu sau pentru reintregirea familiei, personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar depune in perioadele prevazute in Calendar, atat la unitatea/unitatile de invatamant in care solicita pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, cat si la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita pretransferul, prin accesarea unei aplicatii special concepute in acest sens, aplicatie care permite vizualizarea in timp real a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care se pot vacanta pe parcursul derularii etapei de pretransfer. Cadrele didactice care solicita pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pe posturi in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare depun, in perioadele prevazute in Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv si la inspectoratul scolar. Cererea este insotita de documentele mentionate in aceasta. Cadrul didactic titular care solicita solutionarea cererii de pretransfer consimtit intre unitati de invatamant in unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriereadeverinta eliberata de inspectoratul scolar, in a carui raza teritoriala este ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 3017/2018  Vigoare Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: InvatamintM.O. 52/2018 Ordin pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.485/2017.Lex2014www.program-legislativ.roETO, tel. 0256-487402Pag. 1 / 22  titular, din care sa rezulte ca cererea de pretransfer in alt judet a solicitantuluia fost luata in evidenta. Un cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti. Cererile se depun mai intai la inspectoratul scolar si apoi la unitatile de invatamant, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitatile de invatamant vor fi anexate, in copie, documentele de studii, buletinul/cartea de identitate/adeverinta de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul, adeverintele/atestatele/certificatele de acordare a definitivarii in invatamant sau a gradelor didactice II sau I, daca este cazul, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, daca este cazul,si documentele necesare pentru a face dovada indeplinirii tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, daca este cazul, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular sau detasat. 3.La articolul 77, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7 1 ), cu urmatorul cuprins:   (7 1 ) Cadrele didactice, care solicita pretransferul pentru reintregirea familiei, nu sunt conditionate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul, dar trebuie sa faca dovada ca sotul/sotia are locul de munca in localitatea in care solicita pretransferul sau intr-o localitate apropiata, anexand,in copie, la cererea de pretransfer, dupa caz, unul dintre urmatoarele documente: extras din aplicatia REVISAL sau contractul individual de munca, decizia sau ordinulconducatorului institutiei publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de aparare, de informatii sau de ordine publica si de securitate nationala. 4.  Anexa nr. 19 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integrantadin prezentul ordin.  Art. II. -  Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta,Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, Directia generala infrastructura din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare si unitatile de invatamantpreuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.  Art. III. -  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Bucuresti, 8 ianuarie 2018. Nr. 3.017.  ANEXA (Anexa nr. 19 la Metodologie)CALENDARUL mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul  preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019 I.  Ordinea desfasurarii etapelor mobilitatii personalului didactic de predare dininvatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019 este urmatoarea: 1.  Constituirea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, prin decizia inspectorului scolar general Termen: 3 ianuarie 2018Ministrul educatiei nationale, Liviu-Marian Pop Lex2014www.program-legislativ.roETO, tel. 0256-487402Pag. 2 / 22   2.  Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedra a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (5) si (6) din Metodologie si intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care indeplineste conditiile legale de pensionare la 1 septembrie 2018, pe baza cererilorinregistrate la secretariatele unitatilor de invatamant de catre unitatile de invatamant si comunicarea acestora la inspectoratul scolar: a)  pentru limita de varsta;  b)  la cerere, pentru pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala. Termen: 26 ianuarie 2018  3.  Constituirea posturilor didactice/catedrelor, incadrarea personalului didactictitular, solutionarea cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivelul unitatilor de invatamant a personalului didactic titular pentru anul scolar 2018-2019 si solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2) si (3) din Metodologie: a)  elaborarea ofertei scolii si stabilirea disciplinelor optionale pentru anul scolar urmator; Pana la 16 februarie 2018  b)  depunerea cererilor de catre cadrele didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2) din Metodologie si a cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare la secretariatele unitatilor de invatamant; Pana la 26 ianuarie 2018  c)  comunicarea, la inspectoratele scolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru transfer al cadrelor didactice titulare prevazute la art.48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare; Termen: 9 februarie 2018  d)  stabilirea de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar a listei finale a cadrelor didactice prevazute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acorda transferul; Termen: 12 februarie 2018  e)  constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare; organizarea inspectiilor speciale la clasa/probelorpractice/orale de profil, de catre comisia stabilita la nivelul inspectoratului scolar, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar; Perioada: 26 ianuarie-9 februarie 2018 Lex2014www.program-legislativ.roETO, tel. 0256-487402Pag. 3 / 22   f)  analiza, corectarea si avizarea proiectului de incadrare si a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de catre inspectoratul scolar; Perioada: 12-21 februarie 2018  g)  emiterea si comunicarea deciziilor de transfer/intregire de norma. Perioada: 21 februarie-2 martie 2018  4.  Stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 si se mentine in activitate ca titular in anul scolar 2018-2019, in functia didactica, pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2018: a)  depunerea si inregistrarea cererilor la secretariatele unitatilor de invatamant; Pana la 26 ianuarie 2018  b)  aprobarea cererilor privind mentinerea in activitate ca titular in functia didactica peste varsta de pensionare la nivelul unitatilor de invatamant; Pana la 31 ianuarie 2018  c)  comunicarea situatiei prevazute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele scolare si cadrelor didactice; Termen: 1 februarie 2018  d)  intocmirea, la nivelul inspectoratelor scolare, a listelor finale cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 si au solicitat mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2018-2019, in functia didactica, pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportatala data de 1 septembrie 2018, prezentarea acestora spre validare consiliului de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale la inspectoratele scolare; Perioada: 2-5 februarie 2018  e)  inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare; Perioada: 5-7 februarie 2018  f)  solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Lex2014www.program-legislativ.roETO, tel. 0256-487402Pag. 4 / 22
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks