Ord. 61 Din 04.06.2012-Modificari

Description
ord.61

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    Republica MoldovaMINISTERUL FINANŢELORORDIN  Nr. 61 din 04.06.2012  cu privire la aprobarea unor acte normative  în domeniul activităţii de audit   Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125 art Nr : 697 Data intrarii in vigoare : 01.01.2013  MODIFICAT    OMF186 din 04.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2225; în vigoare din 01.01.16   Întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit.a) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007  privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117- 126, art. 530), cu modificările şi completările ulterioare,   ORDON:   1.Se aprobă:   1) Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit (anexa nr.1). 2) Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei privind respectarea  procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit (anexa nr.2).   3) Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind transparenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual (anexa nr.3).   2. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013.   3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordin ul nr. 115 din 26 decembrie 2008. MINISTRUL FINANŢELOR    Veaceslav NEGRUŢA   Nr. 61. Chişinău, 4 iunie 2012.   anexa nr.1  [Anexa nr.1 modificată prin OMF186 din 04.11.15, MO306  -310/13.11.15 art.2225; în vigoare din 01.01.16]  Anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanţelor   nr. 61 din 4 iunie 2012 INSTRUCŢIUNE   privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei   privind respectarea procedurilor de control al calităţii   lucrărilor de audit   Secţiunea 1   DISPOZIŢII GENERALE   1. Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a Informaţiei privind respectarea  procedurilor de control al calităţii lucrărilor de  audit (în continuare - Instrucţiunea) se extinde asupra societăţilor de audit, indiferent de forma juridică de organizare, auditorilor întreprinzători individuali care desfăşoară activitate de audit pe teritoriul Republicii Moldova.     2. Obiectivul prez entei Instrucţiuni constă în descrierea structurii, stabilirea modului de completare şi prezentare de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de au dit (în continuare  –    Informaţia).   Secţiunea a 2 -a STRUCTURA INFORMAŢIEI   3. Informaţia include trei compartimente:   a) I. Informaţii generale;    b) II. Activitatea profesională;   c) III. Asigurarea calităţii lucrărilor de audit.  4. Comparti mentul I. „Informaţii generale” este destinat pentru prezentarea informaţiilor  privind organizarea activităţii societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, precum şi informaţii privind auditorii şi stagiarii în activitatea de audit ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, deţinerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit.   5. Compartimentul II. „Activitatea profesională” este destinat pentru prezentarea informaţiilor  privind modul de asigurare a riscului de audit, utilizarea lucrărilor auditorului componentei (altui auditor), de audit intern şi a expertului, numărul total al contractelor de audit încheiate şi realizate, precum şi reziliate, tipurile de audit efectuate, numărul total al contractelor privind  pr  estarea misiunilor de examinare, misiunilor de certificare, serviciilor conexe, numărul rapoartelor de audit întocmite şi tipurile de opinii exprimate de către auditor, venitul din vînzări aferent auditului situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate, serviciile prestate pe lîngă activitatea de audit, precum şi suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit.   6. Compartimentul III. „Asigurarea calităţii lucrărilor de audit” este destinat pentru  prezentare a informaţiilor privind sistemul de control intern al calităţii lucrărilor de audit existent la societatea de audit, auditorul întreprinzător individual, politica şi procedurile de control al calităţii lucrărilor de audit elaborate şi aprobate conform  prevederilor art. 10 alin. (1)-(4) al Legii nr. 61- XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72- 75, art. 230) şi a standardelor de audit, Politica cu privire la  prevenirea, depistarea şi   raportarea cazurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului elaborată şi implementată conform ordinului ministrului finanţelor nr. 63 din 10.08.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 157, art. 714), precum şi data efectuării ul timei verificări a calităţii lucrărilor de audit de către Serviciul de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit şi/sau asociaţia auditorilor şi societăţilor de audit la care societatea de audit, auditorul întrepri nzător individual este membru.   Secţiunea a 3 -a MODUL DE COMPLETARE A INFORMAŢIEI   7. Informaţia se întocmeşte pe    blancheta cu antet a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în limba de stat pe suport de hîrtie, în două exemplare (un ul  –   pentru Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor (în continuare –   Consiliul), altul  –     pentru societatea de audit, auditorul întreprinzător individual).   8. Informaţia se completează în modul următor:  1) În rubrica „Nr. __”   se indică numărul de ieşire a   Informaţiei conform Registrului de evidenţă a documentelor de intrare - ieşire a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual. 2) În rubrica „din _______ 20__”   se indică ziua, luna în liter  e, anul întocmirii Informaţiei.  3)  În rubrica „denumirea   societăţii de  audit, auditorului  întreprinzător individual”  se indică denumirea completă a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în conformitate cu documentele de înre gistrare eliberate de către Camera Înregistrării de Stat conform prevederilor Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a  persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr. 184-187, art. 711). Compartimentul I. „Informaţii generale”:  4) În rîndul 1 „Adresa juridică” se indică adresa juridică a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual conform documentelor de înregistrare eliberate de Camera Înregistrării de Stat. 5)  În rîndul 2 „Adresa sediului” se indică adresa unde îşi are loc sediul societatea de audit, auditorul întreprinzător individual.  6) În rîndul 3   „Numerele de telefon, fax, adresa electronică, pagina web” se indică, după caz, informaţia solicitată a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.  7)  În rîndul 4   „Numele, prenumele conducătorului” se indică numele, prenumele directorului (dacă societatea de audit este constituită sub formă de societate pe acţiuni), a adminis tratorului (dacă societatea de audit este constituită sub formă de societate cu răspundere limitată), sau a auditorului (dacă auditorul activează ca întreprindere individuală).  8) În rîndul 5 „ Persoana responsabilă de întocmirea şi prezentarea Informaţiei” se indică tipul documentului (ordin, dispoziţie etc., numărul, data emiterii) privind numirea persoanei responsabile de întocmirea şi prezentarea Informaţiei; numele, prenumele persoanei, precum şi funcţia pe care o deţine în cadrul societăţii de audit, la auditorul întreprinzător individual.  9) În rîndul 6   „Înregistrarea de stat” se indică data înregistrării de stat a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual de către Camera Înregistrării de Stat, codul IDNO (fiscal) atribuit, num ărul certificatului de înregistrare   şi data eliberării.  10) În rîndul 7   „Acţionarii (asociaţii) şi cota pe care o deţin în capitalul social” se indică conform documentelor corespunzătoare de constituire şi înregistrare la Camera Înregistrării de Stat numele, prenumele acţionarilor (în cazul în care societatea de audit este constituită sub formă de societate pe acţiuni) sau a asociaţiilor (în cazul în care societatea de audit este constituită sub formă de societate cu răspundere limitată) şi respectiv cota pe care o deţin în capitalul social al societăţii de audit.  11) În rîndul 8   „Numărul total de salariaţi la sfîrşitul perioadei de gestiune” se indică numărul total de salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual la sfîrşi tul perioadei de gestiune, inclusiv numărul auditorilor, numărul stagiarilor în activitatea de audit şi numărul altor angajaţi (contabili, consultanţi etc.).  12)  În rîndul 9   „Apartenenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual la o a sociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit” se indică, după caz, denumirea asociaţiei auditorilor şi societăţilor de audit la care societatea de audit, auditorul întreprinzător este membru. 13) În coloana 10.1 se indică numărul auditorilor salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, care trebuie să fie egal cu numărul total al auditorilor indicaţi la rîndul 8 lit.a). 14) În coloana 10.2   se indică numele, prenumele auditorilor    salariaţi ai societăţii de audit, audit orului întreprinzător individual.  15) În coloana 10.3   se indică seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general eliberat de Ministerul Finanţelor.  16)  În coloana 10.4 se indică seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul instituţiilor financiare eliberat de Banca Naţională a Moldovei.  17) În coloana 10.5   se indică seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa   asigurărilor eliberat de Ministerul Finanţelor sau Comisia Naţională a Pieţei Financiare.  18) În coloana 10.6   se indică   seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.  19)  În coloana 10.7   se indică   seria şi numărul certificatului de calificare al auditorului pentru auditul asociaţiilor de economii şi împrumut eliberat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.  20) În coloana 10.8   se indică, după caz, seria şi numărul, denumirea certificatului  internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului deţinut de auditor (ACCA, DipIFR, CIPA, CAP sau alt tip de certificat internaţional în domeniul contabilităţii şi a uditului). 21) În coloana 10.9   se indică   denumirea organizaţiei, instituţiei în cadrul căreia auditorul a efectuat instruirea profesională continuă.  22)  În coloana 10.10   se indică, după caz, denumirea asociaţiei auditorilor şi societăţilor de audit la care auditorul este membru. 23) În coloana 11.1   se indică numărul licenţei deţinute pentru desfăşurarea activităţii de audit.  24) În coloana 11.2   se indică genul de activitate (auditul general, auditul instituţiilor financiare, auditul compani ilor de asigurare, auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară) pentru care este eliberată licenţa corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii de audit de către Camera de Licenţiere.  25)   În coloanele 11.3, 11.4 şi 11.5  se in dică, respectiv, seria şi numărul, data eliberării şi termenul de valabilitate al licenţei corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii de audit.  26) În coloana 12.1   se indică numărul stagiarilor salariaţi ai societăţii de audit, auditorului într  eprinzător individual, care trebuie să fie egal cu numărul total al stagiarilor indicaţi la rîndul 8 lit.b). 27)  În coloana 12.2 se indică numele, prenumele stagiarilor    salariaţi ai societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.  28) În coloana 12.3   se indică ziua, luna, anul înregistrării stagiarului în Registrul stagiarilor conform Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr. 150 din 22.11.2010 (Monitorul Of  icial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 861). 29) În coloana 12.4   se indică numele, prenumele auditorului din cadrul societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual, care este numit în calitate de îndrumător de stagiu.  30) În coloana 12.5   se indică   denumirea organizaţiei, instituţiei în cadrul căreia stagiarul a efectuat instruirea profesională continuă, precum   şi numărul de ore.  31) În coloana 12.6   se indică, după caz, denumirea asociaţiei auditorilor şi societăţilor d e audit la care stagiarul este membru. Compartimentul II. „Activitatea profesională”:  32) În rubrica 13 „Modul de asigurare a riscului de audit” se indică pentru perioada de gestiune raportată, în cazul   asigurării riscului de audit prin:  a) în cheierea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională –   denumirea asigurătorului şi suma asigurată aferentă contractului de audit sau activităţii de audit a situaţiilor financiare şi/sau;   b) constituirea provizioanelor  –   suma provizioane lor constituite, mărimea procentului (care conform art. 9 alin. (1) al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, nu trebuie să fie mai mic de 15%) calculat   din venitul vînzărilor al anului de gestiune aferent auditului situaţiilor financiare anuale şi/sau situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi categoria de active cu lichiditate înaltă în care au fost plasate provizioanele constituite (depozite bancare, valori mobiliare emise de stat, disponibilităţi în conturi curente cu destinaţie specială).  33)  În rubrica 14   „Utilizarea lucrărilor” se indică, după caz, utilizarea în perioada de gestiune raportată a lucrărilor auditorului componentei (altui auditor), de audit intern, expertului conform  prevederilor Standardului Interna ţional de Audit (ISA) 600 „Considerente speciale -auditul situaţiilor financiare ale grupului (inclusiv activitatea auditorilor componentelor)”, ISA 610 „Utilizarea activităţii auditorilor interni”, ISA 620 „Utilizarea activităţii unui expert din partea aud itorului”. În cazul în care au fost utilizate lucrările, se indică după caz, tipul de audit (obligatoriu sau solicitat), misiunea de examinare (revizuire), misiunea de certificare (asigurare), categoria serviciilor conexe (proceduri convenite, compilarea s ituaţiilor financiare) pentru care au fost utilizate lucrările respective, numele, prenumele auditorului/ expertului, precum şi datele aferente contractului încheiat privind utilizarea lucrărilor corespunzătoare.  34) În rubrica 15   „Numărul total al contractelor de audit încheiate şi realizate” se indică numărul total al contractelor de audit încheiate cu entităţile privind efectuarea auditului
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks