ORAR_IA_I-II_SEM2.doc

Description
ISTORIA ARTEI ZI ORA ANUL I ANUL II 8-10 10-12 10-12 Cultură şi societate în România modernă – curs LUNI (C. Gudin) Amf. Iorga 12-14 Arta universală medievală (E. Lun

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 3

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  ISTORIA ARTEI ZI ORAANUL IANUL II 8-10 LUNI 10-12   10-12 Cultură şi societate în Româniamodernă – curs (C. Gudin) Am. !or a12-1#Arta uni$ersală medie$ală (%. &un ) 20'12-1!meriul *toman(+. Rac,ieru) +ala 8 1#-1'+tat iserică şi cultură în %uroa remodernă(%. &un ) Am. /âr$an1'-18Arta uni$. med. – sem. 0'0' +tat is. i cult. în %ur. remod. – sem.1'-18 &ima en leă (&. 3i,ăe) Am. /âr$an18-2018-20 &ima ermană (4. G,eor ,e) +ala 5era MARŢI 8-108-10 10-12Culturi reistorice – curs(3. C,icideanu) Am /âr$an10-1# !ntroducere in ist. artelor decorati$e(%. &un ) 20'12-1#12 – 1 5ian6ul şi arta iantină (3. 7ore) 101#-1'1#-1' Cult. şi soc. în Rom. modernă  – sem. 0  1'-181' – 18 Arta în sa6iul României în %$ul 3ediu şi Renaştere (9. +olcan) 0'1'-18 &ima ranceă (7. 5ordea) +ala 5era18-2018-20 3ana ementul roiectului cult. – curs o6ional (A. Grecu) 0# MIERCURI 8-10 10-1210-12 Artă şi antic,ită6i orientale (curs o6ional) (3. Ci,o) 0#12-1#12-1# 1#-1' 0' Cult. şi soc. românească – sem. 1#-1' Arta reistorică (curs o6ional)(%m. Ale:andrescu) 11'-18!storio raia istoriei artei (A. Ale:andrescu) Am. Condurac,i1'-1;Arta românească în sec. <!<(&.=răuan) 20' 18-208-10 Am. Condurac,i +oc. i ci$ilia>ie rom. – sem.  JOI 10-12+ocietate şi ci$ilia6ie romană – curs(?l. 5o,âl6ea) Am. Condurac,i 10-12 Artă şi societate în sec. << (3. 9teănescu) C+%A12-1#9tiin6e au:iliare seciice cercetării în cadrul mueului (?l. 4i6u) Am. /âr$an12-1# +ocietate artă cultură în România contemorană (3. Anton) 20'1#-1'@tiin>e au:iliare – sem.0# 0# Culturi reistorice – sem.1#-1' Autentiicarea şi e$al. antic,it. (%m. Ale:andrescu) 11'-18!storia medie a României – Cultură şi societateromânească – curs (9.+olcan) Am. /âr$an 1'-1; Arta uni$ersală în sec. <! – înc. sec.<!<. 7e la aroc la neoclasicism(3. Con6u) 20'18-20 VINERI 8-1010-12 12-1#1#-1'1'-1818-20
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks