oplæg til netværksgruppe, Bomi Roskilde 20 nov. 2013

Description
oplæg til netværksgruppe, Bomi Roskilde 20 nov. 2013

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Beauty

Publish on:

Views: 2 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Oplæg til netværksmøde hos Reva-institution Bomi, Roskilde d. 20. nov. 2013Jeg er uddannet antropolog med speialisering i sundhed og vel!ærd. " !or#ret $estod %eg mit speiale om langvarig ventetid. &d over at være antropolog er %eg ogs# ansat i 'uskelsvind!onden som sekretær !or (vald )rog. *et skal nu ikke handle om ham i dag." dag vil %eg !ortælle lidt om tid, men en særlig !orm !or tid, nemlig ventetid. +orud !or mit speiale lavede %eg en længere undersøgelse a! ventetid, der varede godt 1  #r, og det er den undersøgelse %eg vil komme med nogle hovedpointer !ra.'en !ørst vil %eg give en kort teoretisk introduktion til, hvordan man kan !orst# ventetid og dermed undersøge dets $etdning.id og ventetid er som udgangspunkt pro$lematiske at undersøge. 'an kan ikke direkte o$servere dem som !ænomener. 'an er nød til at studere dem indirekte via deres !unktion, $etdning eller ved h%ælp a! teknologi til m#le tid som eksempelvis et ur. *et $etder !.eks. at mine in!ormanter i undersøgelsen, n#r de $lev spurgt direkte, !andt det svært at de!inere, hvordan de oplevede og !orstod ventetid.*enne vanskelighed !remstod tdeligt, n#r mine in!ormanter omtalte ventetiden $#de som en m#l$ar periode udstrakt over m#neder eller #r, og p# den anden side $rugte ord som stilstand  , sat på standby, gået istå  til at $eskrive deres oplevelse a! ventetiden. *ette skldes, at ventetid $#de er et temporalt !ænomen og en handling p# en og samme tid. /andlingen er det, der giver ventetid sin helt særegne karakter. " det moderne sam!und !or$indes ventetid o!te med spild tid, - noget der skal overst#s og gerne i en !art med s# lidt gene som muligt.entetid er noget som virksomheder i mange til!ælde enten t%ener eller ta$er store penge p#. *er!or !orskes der meget i kort ventetid, ventetid i køen, ventetid hos lægen, .)orte perioder a! ventetid vækker s%ældent den store $ekmring hos os, hø%est lidt irritation og m#ske ødelægger det planerne her og nu eller i kort tid !rem. *ette er karakteristisk, n#r det $lot dre%er sig om en kort periode. i op!atter den korte ventetid som en slags u!rivillig midlertidig pause, en til tider irriterende pause, hvor der o!te kntter sig særlige !ormer !or aktivitet til. æsning a! dame$lade, aviser, slentre en tur, slappe a! og ta en lur imens. *er !indes mange slags driver-aktiviter til at !lde ventetiden ud med og de er ikke alle sammen u$ehagelige eller irriterende. *e er en slags $ump p# ve%en og s%ældent livsomvæltende.'en med langvarig ventetid !orholder det sig helt anderledes.*et gri$er ind i alle aspekter a! ens liv og kan !# store og langtrækkende konsekvenser. angvarig ventetid har nemlig ikke det, som den almindelige korte ventetid har, nemlig en overskuelig tidshorisont.'#ske er ind!rielsens dag slet ikke til at !# ø%e p#, hvilket kort sagt $etder, at udover at strække sig over langt tid, s# er sluttidspunktet ogs# ukendt eller s# !%ernt, at det virker som ikke eksisterende. 'an kan sige at langvarig ventetid er en ligning med mange u$ekendte.'in indgangsvinkel til undersøgelsen a! langvarig ventetid var, at %eg ved at  undersøge den værdi, som den enkelte tillagde m#let !or ventetiden ogs# kunne se hvilken $etdning værdien a! m#let havde !or selve ud!ormning alts# oplevelsen a! ventetiden. 4lts# undersøge hvordan ve%en og m#let p#virker hinanden ind$rdes. *er er gro!t sk#ret to parallelle !orlø$ a! ventetid gemt i angvarig ventetid.1. *et ene !orlø$ g#r !ra $egndelsen og indtil m#let !or ventetiden opn#s.*enne tpe !orlø$ a! ventetid kan strække sig over mange #r og !or nogle mennesker som !lgtninge, !attige osv. kan det strække sig over et helt liv." $egndelsen a! !orlø$et er denne overordnede tpe ventetid vigtig, !ordi den rummer m#let !or hele !orlø$et, m#let som man !orestiller sig at det vil !alde ud.'#let er motivatoren !or alle de handlinger som personen !orventer vil !inde sted underve%s i ventetids!orlø$et og som vil !øre !rem til m#let."ntentionen $ag handlinger underve%s er alts# hovedsageligt at ar$e%de sig hen imod det endelig m#l !or den langvarige ventetid. '#let er p# den m#de $#de intentionen $ag handlinger og s# længe m#let virker realiser$art, er det ogs# den motiverende drivkra!t i handlinger.*et !remtidige m#l !or ventetiden er det som ska$er menings!ldte handlinger i nuet." teorien er det !orholdet mellem !ortid nutid og !remtid, !ortid som er!aringer, nutid som handlinger og !remtiden som den er pro%ekteret i personens !orventninger og !orestillinger. (n handling tager udgangspunkt i en !orestilling om noget man gerne vil opn# eller ud!øre. &d !ra er!aringerne re!lekteres der om det er en realiser$ar mulighed. /vis det virker som en reel mulighed, pro%ekteres !orestillingen ud i den !remtid, hvor den !orventes at !inde sted. *ermed har man allerede !orestillet sig at handlingen !inder sted og selve den !orestillede ud!ørelse a! m#let er det som !ører til handlingen i nuet. 5# den m#de !lettes !ortid, nutid og !remtid ind i hinanden. 2. /er kommer den anden tpe a! ventetids!orlø$ i spil.&nderve%s i langvarig ventetid opstiller mennesker normalt delm#l.'an laver en plan !or, hvordan man $edst !#r ind!riet m#let !or ventetiden og dermed ogs# a!sluttet ventetiden. "mellem ind!rielsen a! disse delm#l er der kortere perioder a! ventetid, som ikke virker uoverskuelig og !%erne som det overordnede !orlø$. "nd!rielsen a! delm#lene holder det større og endelige m#l med ventetiden aktuelt og nærværende i nuet. *et aktualiseres igennem de intentionelle handlinger.5ro$lemerne opst#r, n#r der op$gges en er!aringssum a! sku!!elser eller !iaskoer, hvor den intentionelle handling ikke har $ragt personen nærmere p# m#let. 6ormalt $aserer man sine planer p# !orestillinger og er!aringer a!, hvad der tidligere eller i lignende til!ælde har !ørt til sues. *ermed har man en klar !orventning om at n# !rem. 'en hvis !orventningerne gentagne gange ikke ind!ries, kan man ikke længere !orudsige, hvilke handlinger der vil !øre en p# rette ve%. '#let er kommet uden !or ens kontrol og rækkevidde. 'an har mistet 7the !eel !or the game7.*ermed kan m#let ikke længere ska$e mening og motivation !or handlingerne i nuet. 6uet tømmes !or m#l og mening og !remtiden virker pludselig u!orudsigelige.5# den m#de p#virker ud!aldet a! de korte perioder a! ventetid den samlede sum a! ventetid. *e to parallelle !orlø$ hænger uadskilleligt sammen.+lere antropologer og soiologer har undersøgt ekstreme !ormer !or langvarig ventetid. /er vil %eg nævne den !ranske soiolog 5ierre Bourdieu, der har undersøgt langvarig ventetid $landt ar$e%dsløse i 4lgeriet. /an !andt at8 gentagne manglende imødekommelse a! !orventninger !ørte til  markant modløshed, og til a!magts!ølelse pga den manglende mulighed !or at p#virke sin situation og !remtid. 6#r man ikke længere kan handle sig til muligheder, hvad kan man s# ud over at hen!alde i modløshed og a!magt. "ntentionelle handlinger er alts# et vigtigt omdre%ningspunkt i hvilken $etdning langvarig ventetid har.*et er svært at handle, n#r man ikke kan !orudsige, hvilke konsekvenser en given handling vil !#r, eller man ikke længere kan gennemskue hvilke handlinger, der kan $ringe en p# ve% hen mod en a!slutning a! ventetiden. +or Bourdieus algierer handlede dem om den manglende mulighed !or at !# ar$e%de. &dsigten til permanent ledighed med alle de mangler de ville med!øre $ragt dem i en tilstand a! desperation, a!magt og !rustration.'anglende !remtidsperspektiver gør den nutidige situation usikkerhed, man kan ikke længere $ruge sin er!aring til noget, og ens !remtids!orestillinger er g#et i opløsning./erved er det at in!ormanterne $eskriver deres oplevelse a! ventetiden som at tiden 7er g#et ist#7 eller 7livet er sat p# stand$.7/vilke konsekvenser har denne usikkerhed og a!magt !or personens liv og omgivelser9*et kan i værste !ald !øre direkte til soiale deroute, soial udstødelse, stigmatisering og pskiske pro$lemer. *et er selv!ølgelig et gradvist skred over længere tid, en proess der har en selv!orstærkende e!!ekt %o længere tid den st#r p#. Og det er %o hele kernen i langvarig ventetid, at den netop strækker sig over en ukendt lang periode a! tid.*et !ørste der $liver p#virket a! den manglende ind!rielse a! !orventningerne, er de $asale værdierne, som ligger gemt i !orestilling om m#let./vilke værdi oplever den enkelte som værende a!hængige a! at m#let n#s9" min undersøgelse er det primært de s#kaldte kerneværdier, der opleves som værende i !are:onen $#de i det korte ventetids!orlø$ og i det overordnede lange !orlø$. )erneværdier er i en vestlig kontekst lig med ar$e%de, !amilie, økonomi og h%em. ærdierne er til en hvis grad kulturelt $etingede, men overordnet set handler det om opretholdelse a! evnen til at $rød!øde og !orsørge sig selv og sin !amilie. '#let !or den langvarige ventetid skal p# en eller anden m#de sikre opretholdelsen a! disse værdier. 'en eksempelvis sgdom, ar$e%dsløshed eller $ehovet !or asl kan sætte alle disse værdier p# spil. *et sker ikke nødvendigvis p# en gang. 'en som en gradvis erodering a! ens $asale !undamentet. 4lene !rgten !or at miste disse værdier har graverende $etdning.;oialantropolog <sa Boholm har !orsket i risiko og usikkerhed og p#peger sammenhængen mellem graden a! !rgt og sandsnligheden !or at m#let indtræder og hvilke konsekvenser man !orventer ud!aldet a! m#let vil have. Og netop !orventninger til konsekvenser hænger sammen med modløsheden og ta$et a! værdier." starten a! et ventetids!orlø$, hvor !remtids!orventningerne er intakte, er !orestillinger om m#lets konsekvenser o!test a! positiv karakter. 'an tror endnu p#, at man har mulighed og evner til at n# !rem til enden a! ventetiden og samtidig !# et $rug$art resultat. *er er en mening med ventetiden. (!terh#nden som !orventningerne ikke ind!ries og tiden $are g#r, virker sandsnligheden a! et $rug$art ud!ald mere og mere urealistisk. 4!magten ska$er gro$und !or !rgten og %o !lere gange !rgten $ekræ!tes a! manglende ind!rielse og det gradvise ta$ a! værdier, %o mere truende virker de mulige konsekvenser. *ette gælder $#de !or de konsekvenser man !rgter selve !orlø$et a! ventetid har p# korts sigt og !or konsekvenserne a! det mere og mere ud!orudsigelige !remtidige ud!ald a! hele !orlø$et. 6#r egne er!aringer ikke længere kan danne grundlag !or ud!ørelse a! handlinger eller !orestillinger om !remtiden, s# $egnder man o!te at se p# hvad der er  sket !or andre. /vilke er!aringer har de g%ort sig, og man laver o!te en negativ $ekræ!tende spe%ling. *et $estrker !rgten derligere og spiralen !orsætter nedad. +rgt og $ekmringer næres i hø% grad a! mil%ø og omgivelser, dominerende diskurser, politisk dominerende værdier, narrativer om lignende situation." de til!ælde hvor man ikke længere kan se en ve% ud a! ventetiden, er der !are !or at hen!alder man i passiv ængstelse !or den ukendte !remtid, der konstant $evæger sig uden !or rækkevide.angvarig ventetid kan med!øre en slags paradoks.5# den ene side med!ører den lange ventetid et øget !okus p# den ukendte !remtid, som tømmer nuet !or menings!uldhed. *ette sker !ordi tankerne konstant irkler om !rgt og $ekmringer !or !remtiden.6uet er p# en og samme tid $etdningsløs og strende, nærværende og !raværende, strende !ordi den sneglende tid er evigt nærværende. =husk $emærkninger som g#et i st#, tiden g#r langsomt. +raværende og meningsløs, !ordi det ønskede liv er ude i den !%erne og u!orudsigelige horisont. *et værst tænkelige senarie virker lige s# realistisk som alt andet. 5osedamen og den h%emløse $liver et p#trængende eksempel p# hvor galt det kan g# og det er let at alde !rgten tage stringen, hvis alle aspekter a! ens tilværelse opleves som værende truet.iden $liver p# den m#de strende p# negative vis, !ordi den opleves som noget man ikke selv kan kontrollere, og hvor egne handlinger ikke !ltter horisontlin%en tættere p#. 'an er $levet handlingslammet a! ventetiden.entetiden er $levet til en slags lim$o, hvor personen enten stagnerer i sin !rgt eller langsomt og u$evist trans!ormerer holdninger, !orventninger og værdier og ikke mindst selvop!attelse, identitet." stedet !or de !ørnævnte kerneværdier som ar$e%de, det !aste h%em, og økonomisk overskud, !lttes !okus til de sm# ting, hvor smerte!rie perioder, sm# trgge perioder, en g#tur, et m#ltid eller spontant soialt samvær og kommunikation. 4lt a!hængig a! hvilken tpe mil%ø man $e!inder sig i.)ort opsummeret8'ennesker der venter over længere tid p# en u!orudsigelig !remtid udvikler sig gro!t skitseret i to retninger81.*e stagnerer i handlingslammelse og !rgt og $ekmringer kommer til at dominerer hverdagen. *enne situation med!ører en selv!orstærkende klus, hvor det gradvise ta$ a! værdier og !orventninger !ører til øget !rgt og $ekmringer, der igen øger handlingslammelsen og !ølelsen a! a!magt.+orskning i dette omr#de er o!te !okuseret p# aslansøgere, langtidssge, langtidsledige, indsatte og !attige $e!olkningsgrupper.2.Oplevelsen a! ventetidens pai!ierende gre$ med!ører en langsom og gradvis ændring $#de i tanke og handlemønster.(n slags tilpasning til situationen, aept som overlevelsestaktik.*ette kan komme til udtrk ved nø%somhed, ændringer i værdier, hus, status m.m. virker !orm#lsløse at holde !ast i, da de ikke er hold$are i længden. *et er en svær erkendelse at give slip p# det liv, som man troede man skulle have og endnu sværere er det, n#r det gælder !lere væsentlige aspekter a! tilværelsen som ar$e%dsidentitet, !orsørgelsesgrundlag, !amilie!orhold og materielle værdier. 'an lærer at glæde sig over de sm# glimt a! livsværdi, der !alder ned p# ens ve%. *et lder m#ske som det alle leder e!ter. 4t være til!reds i nuet.'en nø%somheden $gger her p# et overlevelses instinkt.(n slags opportunisme, hvor man gri$er de haner som $der sig, uden !orventninger  om at de !ører nogen steder hen. /ele proessen og dermed den soiale $etdning a! ventetiden er i hø% grad kontekst $estemt. &dgangspunkt, mil%ø, netværk, politiske dagsordner osv. !ormer !orlø$et.ilhører man i !orve%en en udsat gruppe, er man selv!ølgelig mere s#r$ar. 4!hængighed a! h%ælp !ra andre eller !ra sstemet er med$estemmende !or hvor hurtigt tingene udvikler sig.*en danske antropolog /enrik igh har undersøgt, hvordan mennesker navigerer i et usikkert og u!orudsigeligt mil%ø. /an kalder $egre$et soial navigation og sammenligner navigation i en usikker kontekst med det at se%le p# et ski$. *et kan man gøre p# !lere m#der. 'an kan se%le planløst omkring og lade vind og strøm !øre en a! sted eller ingen steder hen. *et svarer p# mange m#der til Bourdieus stagnerede senarie.'an kan ogs# se%le p# en anden m#de. 'an kender godt nok ikke m#let, men har en !ornemmelse a! hvilken retning man vil hen. &nderve%s %ustere og korrigerer man konstant !or at imødeg# vind og strøm !orhold. '#let er stadig ud!orudsigeligt og strategi virker der!or ikke, men man kan handle taktisk og udntte de her og nu muligheder der er !or h#nden og s# se hvor det !ører en hen.;trøm og vind er lig med omgivelserne, der konstant enten sku$$er eller trækker i ens position og retning. "ntet sker i et vakuum, men udspiller sig i en konstant gensidig p#virkning. *et gælder ogs# !or oplevelserne a! ventetid.*et ændrer dog ikke ved, at langvarig ventetid i kra!t a! usikkerheden og u!orudsigeligheden med!ører store omvæltninger og ud!ordringer. Omvæltninger og ud!ordringer som kun de !ærreste kan h#ndtere alene og som kan !# selv den stærkeste person til at !øle sig usnlig, værdiløs og isoleret.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks