ช อโครงการ: การศ กษาผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการกระต นการเพ มจ านวนเม ดเล อดขาว ชน ด CD4 ล มโฟซ ยต ในผ ต ดเช อ HIV - PDF

Description
ช อโครงการ: การศ กษาผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการกระต นการเพ มจ านวนเม ดเล อดขาว ชน ด CD4 ล มโฟซ ยต ในผ ต ดเช อ HIV Study of Operation BIM Products on the Increasing of CD4 Lymphocytes in HIV Infected

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 21 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อโครงการ: การศ กษาผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการกระต นการเพ มจ านวนเม ดเล อดขาว ชน ด CD4 ล มโฟซ ยต ในผ ต ดเช อ HIV Study of Operation BIM Products on the Increasing of CD4 Lymphocytes in HIV Infected Persons คณะน กว จ ย ห วหน าโครงการว จ ย ศ. ดร. ว ชระ กส ณฤกษ คณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม น กว จ ย 1. นพ. นพพร พ ฒนพรพ นธ ผ อานวยการ โรงพยาบาลแม ออน จ งหว ดเช ยงใหม 2. ค ณอ ญชล พ ลทาจ กร โรงพยาบาลแม ออน จ งหว ดเช ยงใหม 3. อ. ดร. กรรณ กา เร อนจ นทร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดเช ยงใหม 4. ค ณศ ร ท พย ว ร ยะจ ตรา น กว จ ยประจาโครงการ ท ปร กษา 1. รศ.ดร.ภญ.อาไพ ป นทอง 2. ศ.ดร.พ เชษฐ ว ร ยะจ ตรา เอกสารแนบ 2 บทน า จากการศ กษาว จ ยของศ นย ว จ ยและพ ฒนาม งค ดไทย (Thai Mangosteen Research and Development Centre) นาโดย ศาสตราจารย ดร. พ เชษฐ ว ร ยะจ ตรา พบว า ม งค ดม สาร xanthone ชน ดหน งช อ GM-1 ซ งม ผลในการต านเช อจ ลช พและเสร มสร างส ขภาพ คณะน กว จ ยร วมก บบร ษ ท เอเช ยน ไฟย โตซ ต คอลส จาก ด (มหาชน) จ งนาสารสก ดม งค ดมาพ ฒนาเป นอาหารเสร มส ขภาพ ต งช อว า Operation BIM และได ข นทะเบ ยน เป นผล ตภ ณฑ เสร มอาหารก บสาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ผล ตภ ณฑ น ได ม การวางจาหน ายมาแล ว เป นเวลากว า 4 ป ท งในและต างประเทศ จากการศ กษาและส ารวจส ขภาพของผ ใช อาหารเสร มด งกล าว พบว า ผล ตภ ณฑ Operation BIM ม ความปลอดภ ยและไม ม ผลข างเค ยง นอกจากน นพบว า ผ ป วยโรคมะเร ง โรคภ ม แพ และโรคข ออ กเสบร มาตอยด ม อาการด ข นเม อร บประทานผล ตภ ณฑ น คณะน กว จ ยจ งเช อว า ผล ตภ ณฑ น น าจะม ผลในการเสร มสร างภ ม ค มก นของร างกายได ในป 2553 บร ษ ท เอเช ยน ไฟย โตซ ต คอลส จาก ด (มหาชน) ได ลงนามความร วมม อก บ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เพ อศ กษาว จ ยถ งผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการทางานของระบบภ ม ค มก น ภายใต โครงการว จ ยเร อง การศ กษาผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการกระต นการทางานระบบ ภ ม ค มก น (บ นท กข อตกลง ลงว นท 1 พฤศจ กายน 2553)โดยดาเน นการว จ ย ท ศ นย ว จ ยเทคโนโลย ช ว การแพทย คณะเทคน คการแพทย ภายใต การควบค มของ ศ. ดร. ว ชระ กส ณฤกษ ผลการศ กษาว จ ยใน อาสาสม ครท เป นคนปกต พบว า ผล ตภ ณฑ Operation BIM ม แนวโน มกระต นการทางานของ Th1 cells และ Th17 cells 1 ในป 2555 บร ษ ท เอเช ยน ไฟย โตซ ต คอลส จาก ด (มหาชน) ได ลงนามความร วมม อก บ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เพ อศ กษาผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ในผ ต ดเช อ HIV ตามโครงการว จ ยเร อง การศ กษาผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการกระต นการทางานของระบบภ ม ค มก นในผ ป วยเอดส (บ นท กข อตกลง ลงว นท 6 พฤศจ กายน 2555) โครงการว จ ยน ดาเน นการว จ ยโดย ศ. ดร. ว ชระ กส ณฤกษ ศ นย ว จ ยเทคโนโลย ช วการแพทย คณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และ นพ. นพพร พ ฒนพร พ นธ ผ อานวยการ โรงพยาบาลแม ออน จ งหว ดเช ยงใหม ผลการศ กษาพบว า ผล ตภ ณฑ Operation BIM ม แนวโน มกระต นการเพ มจานวนเม ดเล อดขาวชน ด CD4 ล มโฟซ ยต ในผ ต ดเช อ HIV ภายหล งการร บประทาน 4 แคปซ ลต อว นเป นเวลา 90 ว นต ดต อก น โดยการได ร บผล ตภ ณฑ Operation BIM น ไม ม ผลต อเม ดเล อดขาว เม ดเล อดแดง การทางานของต บ และการทางานของไต แต อย างไร จากผลการศ กษาว จ ยของโครงการว จ ยท ผ านมาด งกล าว ในโครงการน คณะผ ว จ ยม ความประสงค จะทาการศ กษาต อเน อง โดยจะศ กษาต อถ งผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการเพ มจานวนเม ดเล อดขาว ชน ด CD4 ล มโฟซ ยต ในผ ต ดเช อ HIV ซ งจะใช กล มต วอย างเด มจากโครงการว จ ยในป 2555 โดยใน โครงการว จ ยน ผ ต ดเช อ HIV จะได ร บผล ตภ ณฑ Operation BIM จานวน 4, 6 หร อ 9 แคปซ ลต อว น โดยให ข อม ลผลการว จ ยท แสดงว าผล ตภ ณฑ Operation BIM ม แนวโน มกระต นการเพ มจานวนเม ดเล อดขาวชน ด CD4 ล มโฟซ ยต ในผ ต ดเช อ HIV แล วให ผ ต ดเช อแต ละคนเป นผ ต ดส นใจเองว าจะร บประทานผล ตภ ณฑ Operation BIM จานวนเท าไหร และศ กษาการเปล ยนแปลงของระด บ CD4 ล มโฟซ ยต หล งการร บประทาน ผล ตภ ณฑ Operation BIM ระยะเวลา 3 เด อนและ 6 เด อน ท งน กล มทดลองย งคงได ร บการร กษาด วยยา antiviral drug และยาอ นๆ ตามระบบการร กษาตามปกต ว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อศ กษาผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการกระต นการสร างเม ดเล อดขาวชน ด CD4 ล มโฟ ซ ยต ในผ ต ดเช อ HIV การดาเน นการว จ ย กล มต วอย าง ผ ต ดเช อ HIV จานวน 30 ราย ซ งเป นกล มต วอย างจากโครงการว จ ยเร อง การศ กษาผลของผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการกระต นการทางานของระบบภ ม ค มก นในผ ป วยเอดส ซ งเป นผ ต ดเช อ HIV ของ โรงพยาบาลแม ออน จ งหว ดเช ยงใหม โดยกล มทดลองย งคงได ร บการร กษาด วยยา anti-viral drug และยา อ นๆ ตามระบบการร กษาตามปกต เอกสารแนบ 2 2 เอกสารแนบ 2 การศ กษาว จ ย การศ กษาว จ ยน ดาเน นการภายใต การควบค มของ ศ. ดร. ว ชระ กส ณฤกษ ศ นย ว จ ยเทคโนโลย ช ว- การแพทย คณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และนพ. นพพร พ ฒนพรพ นธ ผ อานวยการ โรงพยาบาลแม ออน จ งหว ดเช ยงใหม ผ ต ดเช อ HIV จานวน 30 ราย (ซ งเป นกล มต วอย างจากโครงการว จ ยเร อง การศ กษาผลของ ผล ตภ ณฑ Operation BIM ต อการกระต นการทางานของระบบภ ม ค มก นในผ ต ดเช อ/ผ ป วยเอดส ) จะได ร บ ผล ตภ ณฑ Operation BIM ว นละ 4 แคปซ ล หร อ 6 แคปซ ล หร อ 9 แคปซ ล เป นเวลา 6 เด อนต ดต อก น โดยผ ต ดเช อ HIV แต ละคนจะเป นผ ต ดส นใจเองว าจะร บผล ตภ ณฑ Operation BIM ว นละ 4 แคปซ ล หร อ 6 แคปซ ล หร อ 9 แคปซ ล ทาการเจาะเล อดกล มทดลองในว นท เร มโครงการและในว นท หล งจากได ร บ ผล ตภ ณฑ แล ว 3 และ 6 เด อน นาเล อดต วอย างมาตรวจหาจานวน CD4 ล มโฟซ ยต โดยว ธ flow cytometry และตรวจ CBC, liver functional test และ kidney function test โดยกาหนดว าจะย ต การศ กษาหากพบการ เปล ยนแปลงของค า CBC และการทางานของต บและไต การตรวจต างๆ ข างต นจะดาเน นการท ศ นย บร การ เทคน คการแพทย คล น ก คณะเทคน คการแพทย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ท งน ในการศ กษาน กล มทดลองจะ ย งคงได ร บการร กษาอ นๆ ตามปกต ทาการเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงของระด บ CD4 ล มโฟซ ยต ระหว างกล มท ได ร บผล ตภ ณฑ Operation BIM จานวนว นละ 4 แคปซ ล หร อ 6 แคปซ ล หร อ 9 แคปซ ล โดยใช สถ ต Mann-Whitney U test งบประมาณโครงการว จ ยรวม 3,254, บาท (สามล านสองแสนห าหม นส พ นหน งร อยสามส บบาท) 3 4 5 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks