OpenOffice.org 2.0. อ สร ยะ ไพร พ ายฤทธ - PDF

Description
OpenOffice.org 2.0 อ สร ยะ ไพร พ ายฤทธ สำาน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (SIPA) ประว ต OpenOffice.org เด มช อ StarOffice

Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 139 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
OpenOffice.org 2.0 อ สร ยะ ไพร พ ายฤทธ สำาน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (SIPA) ประว ต OpenOffice.org เด มช อ StarOffice ของ StarDivision 1999 : Sun Microsystems ซ อก จการ 2000 : เร มโครงการโอเพนซอร ส OpenOffice.org 2002 : OpenOffice.org : OpenOffice.org : OpenOffice.org 2.0 (ต ลาคม) OfficeTLE / Pladao Office OpenOffice.org 1.0 ไม สน บสน นภาษาไทย Sun Thailand : Pladao Office NECTEC : OfficeTLE เม อ OOo ออกร นใหม ต องตามแก ไขเสมอ OpenOffice.org 2.0 สน บสน นภาษาไทยแล ว Sun, NECTEC, SIPA ร วมม อก นสน บสน น OpenOffice.org 2.0 กำำหนดกำร OOo 2.0 ร นป จจ บ น Beta Final ใช งานภาษาไทยได ต ลาคม ใช งานภาษาไทยได สมบ รณ มากข น ปลายป 2005 ม อะไรใหม ใน OOo 2.0 เพ มโปรแกรมฐานข อม ล Base (เท ยบได ก บ Access) หน าตาและการใช งานคล ายก บ Microsoft Office มากข น สน บสน น OpenDocument อ าน-เข ยนไฟล ของ Microsoft Office ด ข น ท กโปรแกรมในช ดม ความสามารถมากข น โปรแกรมในช ด Writer word processor - เท ยบก บ Word Calc spreadsheet - เท ยบก บ Excel Impress presentation - เท ยบก บ Powerpoint Base database - เท ยบก บ Access Draw vector drawing โปรแกรมอ นๆ เช น Math, Chart NEW ใช งำนง ำยข น หน าตาคล าย Microsoft Office ป ม เมน มากข น ใช งำนง ำยข น (2) ท ลบาร ย ายได ปร บตามการใช งาน OpenDocument ช อเต ม : OASIS Open Document Format for Office Applications มาตรฐานเอกสารสำาน กงาน พ ฒนาโดย OASIS (www.oasis-open.org) กำาล งเป นมาตรฐาน ISO พ นฐานจาก XML เป นมาตรฐานเป ด ป จจ บ นร ฐแมสซาช เซตส เล อกใช OpenDocument OpenDocument ใน OOo 2.0 เป นฟอร แมต default ใน OpenOffice.org 2.0 ย งสามารถเล อกเซฟเป น OpenOffice.org 1.0 (sxw, sxi) Microsoft Office (doc, xls,ppt) แก ไขค า default ใน Options Load/Save General Always save as นำมสก ลของ OpenDocument Document Format.odt : Text เท ยบได ก บ sxw, doc.ods : Spreadsheet เท ยบได ก บ sxc, xls.odp : Presentation เท ยบได ก บ sxi, ppt.odb : Database เท ยบได ก บ mdb.odg : Drawing เท ยบได ก บ sxd นำมสก ลของ OpenDocument Template Format.ott : Text เท ยบได ก บ dot, stw.ots : Spreadsheet เท ยบได ก บ xlt, stc.otp : Presentation เท ยบได ก บ pot, sti.otg : Drawing ควำมเข ำก นได ก บไฟล Microsoft Office ใช ก บ Microsoft Office XML ได (Office 2003) อ าน-เข ยนไฟล ของ Microsoft Office ได ด ข น ตารางซ อนตาราง AutoShape Pivot Table WordArt Powerpoint Animation OpenOffice.org Writer เมน Table ใส ตารางซ อนตาราง Word count ปร ปปร งการใส ข อความในตาราง Format Paintbrush Word Count หาได ง ายข น น บคำาจากข อความท เ ล อกได ปร ปปร งกำรใส ข อควำมในตำรำง Format Paintbrush OpenOffice.org Calc DataPilot (Pivot Table) สน บสน นตาราง แถว เท าก บ Excel Chart DataPilot Chart Chart 3 ม ต OpenOffice.org Impress/Draw ปร บปร งหน าตาใหม Task Panes Slide/Custom Animations AutoShape หน ำตำใหม ของ Impress Slide Pane Sort your slides here Main window Edit your Slide, Outline etc. here Task Pane Work on your tasks here Task Panes Master Pages จ ดการก บ Master Pages Layouts ล กษณะของสไลด แต ละแผ น Custom Animations ภาพเคล อ นไหวต างๆ ในสไลด Slide Transition ภาพเคล อ นไหวขณะเปล ย นสไลด Custom Animations Fully Compatible with MS PowerPoint! AutoShape เข าก นได ก บ MS Office 100% FontWork เท ยบได ก บ WordArt OpenOffice.org Base Wizard สน บสน นฐานข อม ลภายนอก Query Editor Form XML ส วนประกอบอ นๆ ของ OOo 2.0 ท กโปรแกรมใน OOo 2.0 ม องค ประกอบย อยๆ Styles PDF Export Navigator Wizard Gallery Multimedia Styles and Formatting หร อ Stylist ร ปแบบข อความสมำ าเสมอท ง เอกสาร ย าย style ได ง ายข น เร ยกโดยป ม F11 หร อไอคอน Navigator ช วยแสดงโครงสร างเอกสาร สะดวกเวลาอ าน-ตรวจทาน แสดงเฉพาะว ตถ แต ละชน ดใน เอกสารได Gallery เท ยบได ก บ Clip-art ใช ก บช ด Open Clip Art ในซ ด Chantra PDF Export บ นท กเป น PDF ได ในต ว เมน File Export as PDF ปร บแต งได มากข น Wizard เปล ย นช อจาก AutoPilot ม Wizard ท จำาเป นให ครบคร น จดหมาย แฟกซ เว บเพจ จดหมายเว ยน Multimedia สน บสน นการใส Video/Audio ใน เอกสาร บนว นโดวส สน บสน น ไฟล ท กประเภทท ว นโดวส สน บสน น สถำนะด ำนภำษำไทยใน OOo 2.0 SIPA กำาล งร วมม อก บ SUN ท เยอรมน (ท ม StarOffice) อย างใกล ชด ในการพ ฒนาภาษาไทย OpenOffice.org 2.0 สามารถใช งานภาษาไทยข นพ น ฐานได การใช งานภาษาไทยเต มร ปแบบ อย ในร น 2.0.1 ภำษำไทยใน OpenOffice.org Thai Langpack ส วนต ดต อผ ใ ช ภาษาไทย Thai Numbering การน บเลขของหน วยงานในประเทศ ว นท เลขไทยใน List เช น ๑.๑) ๑.๒) ต วอ กษรไทยใน List เช น ก) ข) สน บสน นใน Calc ภำษำไทยใน OpenOffice.org เปล ย นฟอนต ตาม Keyboard Layout แก ปญ หาขนาดฟอนต ภาษาไทยไม เท าก บภาษาอ งกฤษ แลกเปล ย นไฟล ท มข อความภาษาไทยได ด ข น ต ดต งแล วพร อมใช งานภาษาไทยได ทน ท Type & Replace สำาหร บภาษาไทย ระบ ตำาแหน งการต ดคำาภาษาไทยเองได กำรใช เป ดใช ภำษำไทยใน OOo 2.0 ภาษาไทยจ ดอย ในหมวด CTL (Complex Text Layout) ไม ได เป ดใช มาต งแต แรก Tools Options Language Settings Languages เล อก Enabled for complex text layout (CTL) เล อก CTL เป น Thai Language Settings Complex Text Layout เล อก Use sequence checking
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks