* Open a Recent Item ค อการเป ดไฟล งานเก าข นมา หร อคล ก Open เพ อเล อกไฟล อ น - PDF

Description
เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร กราฟ กส (Computer Graphics) - 1 โปรแกรม Adobe illustrator CS4 Illustrator เป นโปรแกรมท ใช งานร วมก บ Photoshop ในการออกแบบ โดยส าหร บการท างานกราฟ กแล ว illustrator

Please download to get full document.

View again

of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 11 | Pages: 45

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร กราฟ กส (Computer Graphics) - 1 โปรแกรม Adobe illustrator CS4 Illustrator เป นโปรแกรมท ใช งานร วมก บ Photoshop ในการออกแบบ โดยส าหร บการท างานกราฟ กแล ว illustrator จะท าหน าท หล กๆ ค อ การวาดภาพกราฟ ก การพ มพ ข อความต างๆ ลงในช นงาน ซ งหากเป นงานกราฟ กส ส งพ มพ แล ว การ ออกแบบม กใช โปรแกรมน ในการออกแบบก อนท จะส งไปโรงพ มพ เพ อต พ มพ เป นงานจร ง การเป ดใช งานโปรแกรม illustrator 1. คล ก Start All Programs Illustrator CS4 2. เล อกร ปแบบการทางาน ได 2 ร ปแบบค อ * Open a Recent Item ค อการเป ดไฟล งานเก าข นมา หร อคล ก Open เพ อเล อกไฟล อ น * Create New ค อการสร างไฟล ใหม เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร กราฟ กส (Computer Graphics) Print Document เป นการสร างไฟล งานท เหมาะก บงานส งพ มพ - Web Document เหมาะสาหร บการออกแบบกราฟ กสาหร บเว บ สามารถกาหนดขนาดเป น Pixel และม โหมดส แบบ RGB - Mobile and Devices Document เหมาะสาหร บงานกราฟ กสาหร บโทรศ พท ม อถ อ - Video and Film Document เหมาะสาหร บงานกราฟ กของ Video และงานต ดต อต างๆ - Basic CMYK Document เหมาะสาหร บการสร างส อส งพ มพ - Basic RGB Document เหมาะสาหร บการออกแบบงานกราฟ กสาหร บเว บ สามารถสร างอาร ตบอร ดในการทางานได ด วย ต วอย างการเล อกร ปแบบ Basic RGB Document เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร กราฟ กส (Computer Graphics) เข าส หน าโปรแกรม Menu Bar Panel Control Tool Box กล องเคร องม อ Panel ช ดพาเนล เปอร เซนต การขยาย Menu Bar (ช ดคาส งร ปแบบการทางาน) หมวดหม ด งน Menu Bar หร อแถบค าส งท เก บช ดค าส งส าหร บจ ดการก บไฟล งานท เป ดใช งาน โดยแบ งร ปแบบการท างานออกเป น - File ใช จ ดการก บไฟล ในล กษณะต าง ๆ เช น การสร างไฟล ใหม, การเป ดไฟล ภาพ, การบ นท กไฟล ภาพ, การ Import ไฟล หร อการ Export ไฟล เพ อทางานในล กษณะต าง ๆ - Edit เป นช ดค าส งในหมวดหม ของการแก ไข เช น การต ด. ค ดลอก. การวาง รวมถ งการปร บแต งค าเบ องต นของ โปรแกรม เช น ระบบการจ ดการส เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร กราฟ กส (Computer Graphics) Object ใช จ ดการก บร ปทรงว ตถ เช น การหม นเอ ยง การจ ดเร ยงลาด บช นของว ตถ ท วางซ อนก น รวมถ งการแปลง ค ณสมบ ต ว ตถ จากต วอ กษร เส น Stroke ให กลายเป นว ตถ ธรรมดา รวมท งย งม ค าส งพ เศษ ส าหร บการลงส แบบ ต าง ๆ ด วย - Type ใช สาหร บปร บแต งร ปแบบต วอ กษร ขนาดต วอ กษร รวมถ งการแปลงค ณสมบ ต ต วอ กษรให กลายเป น ว ตถ ปกต - Select เป นช ดคาส งสาหร บเล อกช นส วนของว ตถ ท วางซ อนๆ ก น รวมถ งการบ นท ก Selection ว ตถ เพ อให ใช งาน รวดเร วข น - Effect เป นช ดคาส งสาหร บแปลงร ปทรงให ม ร ปแบบท น าสนใจย งข น รวมถ งการด ด, บ ดร ปทรงแบบต าง - View ใช เล อกร ปแบบการแสดงผล เช น การซ มภาพ, การแสดงไม บรรท ด, การแสดงเส นกร ด หร อเส นไกด - Window ใช เล อกแสดงพาเนลท ใช ในการทางาน รวมถ งกาหนดร ปแบบการแสดงว นโดว ในแบบต าง ๆ - Help ใช แสดงความช วยเหล อของรายละเอ ยดการใช โปรแกรมในร ปแบบต าง ๆ ช ดพาเนล (Panel Group) ช ดพาเนล เป นช ดเคร องม อเสร มส าหร บท างานก บภาพ โดยเราสามารถเล อกใช ค าส งเสร มเหล าน ปร บแต งภาพท สร าง ข นในล กษณะต าง ๆ ได มากมาย เช น การเปล ยนของว ตถ ด วยการใช ส จากพาเนล COLOR การปร บแต งเส นขอบด วยพาเนล STROKE การใช กราฟ กสาเร จร ปจากพาเนล SYMBOLS เป นต น การทางานบางประเภทจาเป นต องปร บเปล ยนร ปแบบของพาเนลเพ อให เหมาะสมก บการท างาน โดยแต ละพาเนลจะม ช ดคาส งเสร มท แตกต างก นออกไป เช น COLOR จะม ช ดค าส งย อยส าหร บเปล ยนโหมดส เป นต น ซ งเราสามารถเร ยกใช ค าส ง เหล าน ได ผ าน Context Menu โดยคล กป ม ด านข างพาเนล นอกจากน เราย งสามารถเร ยกใช พาเนลอ น ๆ ได อ กโดยคล กเมน Window แล วเล อกพาเนลท ต องการ พาเนล Control พาเนล เป นส วนท ใช ปร บแต งออปช นของเคร องม อ โดยค าต างๆ ท ปรากฎบนพาเนลน จะเปล ยนไปตามเคร องม อหร อ ว ตถ ท คล กเล อกอย เช น เม อเล อกใช เคร องม อ ออปช นบนพาเนลก จะเป นค าการปร บแต งสาหร บการวาดเส น Path หร อเม อคล ก เล อกว ตถ ท เป นข อความบนอาร ตบอร ด ออปช นบนพาเนล Control ก จะเปล ยนไปเป นค าการปร บแต งเก ยวก บร ปแบบต วอ กษร, ขนาดต วอ กษร หร อการจ ดระเบ ยบให ย อหน า เป นต น สาหร บการจ ดต าแหน งพาเนล Control น นสามารถย ายไปวางไว ในต าแหน งใหม ๆ ได เช น เด ยวก บพาเนลอ น ๆ โดย การคล กแล วแดรกเมาส เพ อเปล ยนตาแหน ง แต ไม น ยมทาเท าใดน ก เน องจากอาจรบกวนการทางานได เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร กราฟ กส (Computer Graphics) - 5 กล องเคร องม อ (Toolbox) แบ งออกเป นกล มตามล กษณะการใช งานด งน A เคร องม อกล ม Selection Tool ใช สาหร บการเล อกทางานก บว ตถ ต างๆ รวมท งใช เล อกเส น Path หร อจ ด Anchor เพ อปร บแต งร ปทรงได ด วย (Selection Tool) ใช คล กเล อกว ตถ เพ อปร บแต งด วยคาส งต าง ๆ (Direct Selection Tool) ใช ปร บแต งร ปทรงจากเส น Path หร อจ ด Anchor (Group Selection Tool) ใช เล อกทางานก บว ตถ ท Group ไว (Magic Wand Tool) ใช คล กเล อกว ตถ ท ม ร ปแบบคล ายก น (Lasso Tool) ใช แดรกเมาส ไปบนว ตถ เพ อเล อกทางานก บเส น Path หร อจ ด Anchor บางส วนเท าน น (Artboard Tool) ใช สร างอาร ตบอร ดใหม ให ม ขนาดต าง ๆ เพ อประโยชน ในการพ มพ B เคร องม อกล ม Drawing ใช สาหร บสร างเส น Path ให เป นร ปทรงท สวยงาม ม ท งท เป ฯร ปทรงพ นฐาน และเคร องม อท สามารถวาดร ปทรงได อย างอ สระ รวมท งม เคร องม อสาหร บปร บแต งและแก ไขด วย (Pen Tool) ใช สาหร บสร างเส น Path ให เป นร ปทรงท งแบบเส นเป ดและเส นป ด (Add Anchor Point Tool) ใช เพ มจ ด Anchor บนเส น Path ท สร างไว แล ว เพ อด ดเส นเพ มเต ม (Delete Anchor Point Tool) ใช ลบจ ด Anchor บนเส น Path ซ งช วยลดความหย กของเส นลง (Convert Anchor Point Tool) ใช ด ดแขนของเส น Path ให เก ดม มเหล ยมและสามารถด ดเส นให พล วไหวได ด วย (Line Segment Tool) ใช สร างเส นตรงแบบเส นเป ด ซ งสามารถนามาต อก นเป นร ปทรงได (Arc Tool) ใช สร างเส นโค งแบบเส นเป ด ซ งสามารถนามาต อก นเป นร ปทรงได (Spiral Tool) ใช สร างเส นโค งแบบก นหอย (Rectangular Grid Tool) ใช สร างตาราง (Polar Grid Tool) ใช สร างตารางแบบวงกลม (Rectangle Tool) ใช สร างร ปทรงส เหล ยม (Rounded Rectangle Tool) ใช สร างร ปทรงส เหล ยมโค งมน (Ellipse Tool) ใช สร างร ปทรงกลม (Polygon Tool) ใช สร างร ปทรงหลายเหล ยม (Star Tool) ใช สร างดวงดาวซ งสามารถปร บแต งค ณสมบ ต ให ม ล กษณะเป นแบบอ นได (Flare Tool) ใช สร างประกายแสดง ซ งเหมาะก บภาพท ม ส พ นเข ม (Pencil Tool) ใช สร างเส น Path แบบเส นเค าร างให เป นร ปทรงท ต องการ (Smooth Tool) ใช ปร บแต งเส น Path ท หย กให เร ยบเน ยนสวยงามข น เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร กราฟ กส (Computer Graphics) - 6 (Eraser Path Tool) ใช ลบส วนของ เส น Path ท ไม ต องการท งไป C เคร องม อกล ม Type ใช สาหร บสร างข อความ ท งข อความศ ลป แบบส น ๆ หร อข อความแบบย อหน ายาว ๆ นอกจากน ย งสามารถสร างข อความในร ปทรง และสร างข อความให ล นไหลไปตามเส น Path ได ด วย (Type Tool) ใช สร างข อความแนวนอน ท งข อความศ ลป แบบส น ๆ และข อความแบบย อหน า (Area Type Tool) ใช สร างข อความแนวนอนภายในร ปทรงท กาหนด (Type on a Path Tool) ใช สร างข อความแนวนอนใช ล นไหลไปตามเส น Path (VerticalTypeTool) ข อความแนวต ง ข อความศ ลป แบบส นๆ และข อความแบบย อหน า (Vertical Area Type Tool) สร างข อความแนวต งภายในร ปทรงท กาหนด (Vertical Type on a Path Tool) ใช สร างข อความแนวต งให ล นไหนไปตามเส น Path กว าเด ม D เคร องม อกล ม Painting เน นการสร าง Stroke หร อเส นขอบแบบสวย ๆ ให ภาพรวมถ งการลงให ว ตถ ท ซ บซ อนข น (Paintbrush Tool) ใช สร าง Stroke หร อเส นของให ม ลวดลายสวยงาม (Blob Brush Tool) ใช แดรกเมาส ไปบนร ปทรงเพ อเพ มขอบเขต (Mesh Tool) ใช ลงส ให ร ปทรงแบบละเอ ยดโดยการใช ตาข ายเป นจ ดพ ก ดในการลงส (Gradient Tool) ใช ลงส แบบไล โทน เพ อให เก ดแสงเงาท สมจร ง (Eyedropper Tool) ใช ด ดส จากภาพเพ อให ค าส ท ได ไม ผ ดเพ ยน และช วยทางานได เร ว (Live Paint Bucket Tool) ใช ลงส ให ว ตถ ท วางซ อนก น โดยส จะก นขอบเขตเฉพาะส วนท เส นต ดก นเท าน น E เคร องม อกล ม Reshape ใช สาหร บการปร บแต งร ปทรงให สวยงามและแปลกตาย งข น ซ งสามารถทาได ท งการ ย อ ขยายขนาด หร อบ ดภาพให หม นและพล วไหว (Rotate Tool) ใช หม นว ตถ ตามเข มหร อทวนเข มนาฬ กา (Reflect Tool) ใช กล บด านว ตถ ในแนวนอนหร อแนวต ง (Scale Tool) ใช ปร บขนาดให โตข นหร อเล กลง (Shear Tool) ใช เอ ยวว ตถ (Reshape Tool) ใช ปร บท ศทางเส น Path แบบเป ด (Warp Tool) ใช ปร บร ปทรงตามท ศทางการแดรกเมาส (Twirl Tool) ใช หม นร ปทรงโดยการคล กค างไว บนว ตถ (Pucker Tool) ใช ด ดร ปทรงไปตรงกลางโดยการคล กค างไว (Bloat Tool) ใช ปร บร ปทรงให บวม ออกจากตรงกลางโดยการคล กค างไว เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร กราฟ กส (Computer Graphics) - 7 (Scallop Tool) ใช ปร บร ปทรงให เป นหย กโดยการคล กค างไว (Crystallize Tool) ใช สร างเส นแหลมให กระจายออกจากร ปทรงโดยการคล กค าง (Wrinkle Tool) ใช สร างรอยย นให ร ปทรงโดยการคล กค างไว (Free Transform Tool) ใช ย อหร อขยายว ตถ โดยการแดรกเมาส หร อกาหนดเปอร เซ นต การขยาย (Blend Tool) ใช ผสานว ตถ ท งท เป นส พ นหร อเส นของให กลมกล นก น ซ งสามารถกาหนดระด บความน มนวลได ด วย F เคร องม อกล ม Symbol ใช สาหร บการทางานก บ Symbol ซ งเป นกราฟ กสาเร จร ปของ Illustrator โดยเฉพาะ ม ความสามารถในการทาซ า จ ดระยะ หร อปร บแต งส ของ Symbol ได ด วย (Symbol Sprayer Tool) ใช ก อปป Symbol ให เพ มมากข น (Symbol Shifter Tool) ใช กระจาย Symbol ไปตามท ศทางการแดรกเมส (Symbol Scruncher Tool) ใช บ บ Symbol ให แน นข น หร อกระจายให หลวมข น (Symbol Sizer Tool) ใช ปร บขนาด Symbol ให โตข นหร อเล กลง (Symbol Spinner Tool) ใช หม น Symbol ไปตามท ศทางการแดรกเมาส (Symbol Stainer Tool) เปล ยนส ให Symbol โดยการนาส จาก Fill ท กาหนดมาใช (Symbol Screener Tool)ปร บส Symbol ให โปร งใสข น (Symbol Styler Tool) นาสไตล จากพาเนล GRAPHIC STYLES มาใช ก บ Symbol G เคร องม อช ดน ใช สาหร บสร างกราฟ เพ อเปร ยบเท ยบช ดข อม ลในล กษณะต าง ๆ ซ งสามารถด งข อม ลจากไฟล Excel มาใช งานได ด วย (Column Graph Tool) ใช สร างกราฟสาหร บเปร ยบเท ยบช ดข อม ลในแนวต ง (Stacked Column Graph Tool) ใช สร างกราฟสาหร บเปร ยบเท ยบช ดข อม ล ในแนวต งแต ละแท ง (Bar Graph Tool) ใช สร างกราฟสาหร บเปร ยบเท ยบช ดข อม ลในแนวนอน (Stacked Bar Graph Tool) ใช สร างกราฟสาหร บเปร ยบเท ยบช ดข อม ลในแนวนอนแต ละแท ง (Line Graph Tool) ใช สร างกราฟ แบบเส น เพ อเปร ยบเท ยบแนวโน มของช ดข อม ล (Area Graph Tool) ใช สร างกราฟพ นท เพ อเปร ยบเท ยบปร มาณของช ดข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks