ÓÖ ÜÑÔÐ ØÖ³ ÖÙÖ Ú ÔÖÓÙÖ ÓÖ Ø ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÔØ Ø ÙÖÖÒØ ØØ Ò ØÖ ÐÓÐ ÓÓÐÒ ÖÖÝ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ÓÐÙÑÒ Ø ÓÒÐ Ò Ø ÖÚÖ ÓÒÐ Ó ÓÖ ÀØÓØÙÑØÙ Ò ÆÓ Ø³ ÔÖÓÖÑ ÔØ Ø Ò ÓÙÐÝ ÐÒ Ð - PDF

Description
ÒÒ ÄÒ ÓÒÐ º ÃÒÙØ ËØÒÓÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÝ ÔÙÖÔÓ ØÓ Ù Ò ÜØÖÑÐÝ ÑÔÐ ØÒÕÙ ØØ ÖÚ ØÓ ØØÖ ÒÓÛÒº ËÙÔÔÓ Ü ÔÓÒØ ØÓ Ò ÐÑÒØ Ó ÓÙÐÝ ÐÒ Ð Ø ÐØ ÄÜ Ò ÊÜ ÔÓÒØ ØÓ Ø ÔÖ ÓÖ Ò Ù ÓÖ Ó ØØ ÐÑÒغ ÌÒ Ø ÓÔÖØÓÒ Ä ÊÜ ÄÜ Ê ÄÜ ÊÜ ½µ ÖÑÓÚ Ü

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 40 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ÒÒ ÄÒ ÓÒÐ º ÃÒÙØ ËØÒÓÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÝ ÔÙÖÔÓ ØÓ Ù Ò ÜØÖÑÐÝ ÑÔÐ ØÒÕÙ ØØ ÖÚ ØÓ ØØÖ ÒÓÛÒº ËÙÔÔÓ Ü ÔÓÒØ ØÓ Ò ÐÑÒØ Ó ÓÙÐÝ ÐÒ Ð Ø ÐØ ÄÜ Ò ÊÜ ÔÓÒØ ØÓ Ø ÔÖ ÓÖ Ò Ù ÓÖ Ó ØØ ÐÑÒغ ÌÒ Ø ÓÔÖØÓÒ Ä ÊÜ ÄÜ Ê ÄÜ ÊÜ ½µ ÖÑÓÚ Ü ÖÓÑ Ø Ð Ø ÚÖÝ ÔÖÓÖÑÑÖ ÒÓÛ Ø º ÙØ ÓÑÔÖØÚÐÝ Û ÔÖÓÖÑÑÖ Ú ÖÐÞ ØØ Ø Ù ÕÙÒØ ÓÔÖØÓÒ Ä ÊÜ Ü Ê ÄÜ Ü µ ÛÐÐ ÔÙØ Ü ÒØÓ Ø Ð Ø Òº Ì Ø Ó ÓÙÖ ÓÚÓÙ ÓÒ Ø Ò ÔÓÒØ ÓÙغ Ø Á ÖÑÑÖ ÐÒ ÒØ Ò Ó ÛÒ Á Ö Ø ÖÐÞ ØØ µ ÛÓÙÐ ÛÓÖ Ù Ø ÚÐÙ Ó ÄÜ Ò ÊÜ ÒÓ ÐÓÒÖ Ú ØÖ ÓÖÑÖ ÑÒØ Ò Ò ØÖ Ü Ò ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø Ð Øº ÁÒ ØÝ ÔÖÓÖÑÑÖ ÑØ ÛÒØ ØÓ ÐÒ ÙÔ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ý ØØÒ ÄÜ Ò ÊÜ ÓØ ÕÙÐ ØÓ Ü ÓÖ ØÓ ÓÑ ÒÙÐÐ ÚÐÙ ØÖ Ü Ò Ðغ ÒÖ ÓÑØÑ ÐÙÖ ÛÒ ÓØ Ö ÐÐÓÛ ØÓ ÔÓÒØ ÒØÓ Ð Ø ÖÓÑ Ø ÓÙØ Ù ÔÓÒØÖ Ò ÓÖ ÜÑÔÐ ÒØÖÖ ÛØ Ö ÓÐÐØÓÒº ÏÝ ØÖÓÖ Ñ Á ÙÆÒØÐÝ ÓÒ Ó ÓÔÖØÓÒ µ ØØ Á Ñ ÑÓØÚØ ØÓ ÛÖØ Ò ÒØÖ ÔÔÖ ÓÙØ Ø Ì ÐÑÒØ ÒÓØ Ý Ü Ò ÐØ ÖÓÑ Ø Ð Ø ÛÝ ÛÓÙÐ ÒÝÓÝ ÛÒØ ØÓ ÔÙØ Ø Ò ÏÐÐ Á ÑØ ØØ ÙÔØ ØÓ Ø ØÖÙØÙÖ Ö Ù ÙÐÐÝ ÒØÒ ØÓ ÔÖÑÒÒغ ÙØ ØÖ Ö Ð Ó ÑÒÝ Ó ÓÒ ÛÒ ØÝ Ö ÒÓغ ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ÒØÖØÚ ÔÖÓÖÑ ÑÝ Ò ØÓ ÖÚÖØ ØÓ ÓÖÑÖ ØØ ÛÒ Ø Ù Ö ÛÒØ ØÓ ÙÒÓ Ò ÓÔÖØÓÒ ÓÖ ÕÙÒ Ó ÓÔÖØÓÒ º ÒÓØÖ ØÝÔÐ ÔÔÐØÓÒ Ö Ò ØÖ ÔÖÓÖÑ ½ Û ÒÙÑÖØ ÐÐ ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÚÒ Ø Ó ÓÒ ØÖÒØ º ØÖÒ Ð Ó ÐÐ Ôع Ö Ø Ö ÛÐÐ Ø ÓÙ Ó Ø ÔÖ ÒØ ÔÔÖº Ì Ó µ Û ÒØÖÓÙ Ò ½ Ý ÀØÓØÙÑØÙ Ò ÆÓ Ø ÛÓ ÓÛ ØØ Ø Ñ ØÖ³ ÛÐйÒÓÛÒ ÔÖÓÖÑ ÓÖ Ø Æ ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ Ô ß ÖÙÒ ÒÖÐÝ ØÛ Ø ÛØÓÙØ ÑÒ Ø ÔÖÓÖÑ Ò ÒØÐÝ ÑÓÖ ÓÑÔÐغ ÐÓݳ ÐÒØ Ù ÓÒ Ó Ø ÓÒÒØÓÒ ØÛÒ ØÖÒ Ò ÒÓÒØÖÑÒ ¹ Ø ÐÓÖØÑ ½½ ÒÐÙ ÔÖ ÑØÓ ÓÖ ÙÔØÒ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÓÓ Ò ØÛÒ ÐØÖÒØÚ ÐÒ Ó ÓÑÔÙØØÓÒ Ò ÓÖ ÓÛÒØÒ Ø Ø ÛÒ Ø ØÑ ØÓ ÜÔÐÓÖ ÒÓØÖ ÐÒº ÁÒ ÒÖÐ Ø Ý ÔÖÓÐÑ Ó ØÖ ÔÖÓÖÑÑÒ Ò Ö¹ Ö Ø Ø Ó Ò ÓÛ ØÓ ÒÖÖÓÛ Ø Ö Ò Ø Ø Ñ ØÑ ØÓ ÓÖÒÞ Ø Ø ØØ ÓÒØÖÓÐ Ø ÓÒ º ØÔ Ò Ø ÓÐÙØÓÒ ØÓ ÑÙÐØ ØÔ ÔÖÓÐÑ Ò Ø ÖÑÒÒ ÔÖÓÐÑ ØÓ ÓÐÚº ÁÒ ÑÔÐ ØÙØÓÒ Û Ò ÑÔÐÝ ÑÒØÒ Ø ØØ ÓÒØÒ ÒÔ ÓØ Ó Ø ÖÐÚÒØ ØØ ÒÓÖÑØÓÒ Ø ÐÐ Ò ØÓÖ Ó Ø ÙÖÖÒØ ÒÓ Ò Ø Ö ØÖº ÙØ Ø Ø Ó ÓÔÝÒ Ø ÒØÖ ØØ Ø ÐÚÐ ÑØ Ø ØÓÓ ÑÙ ØѺ ÌÖÓÖ Û ÓØÒ Ò ØÓ ÛÓÖ ÛØ ÐÓÐ Ø ØÖÙØÙÖ Û Ö ÑÓ ÛÒÚÖ Ø Ö ÒØÖ ÒÛ ÐÚÐ Ò Ö ØÓÖ ÛÒ Ø Ö ÖØÙÖÒ ØÓ ÔÖÚÓÙ ÐÚк ½ ÓÖ ÜÑÔÐ ØÖ³ ÖÙÖ Ú ÔÖÓÙÖ ÓÖ Ø ÕÙÒ ÔÖÓÐÑ ÔØ Ø ÙÖÖÒØ ØØ Ò ØÖ ÐÓÐ ÓÓÐÒ ÖÖÝ ÖÔÖ ÒØÒ Ø ÓÐÙÑÒ Ø ÓÒÐ Ò Ø ÖÚÖ ÓÒÐ Ó ÓÖ ÀØÓØÙÑØÙ Ò ÆÓ Ø³ ÔÖÓÖÑ ÔØ Ø Ò ÓÙÐÝ ÐÒ Ð Ø Ó ÚÐÐ ÓÐÙÑÒ ØÓØÖ ÛØ ÓÓÐÒ ÖÖÝ ÓÖ ÓØ Ò Ó ÓÒÐ º ÏÒ ØÖ ØÒØØÚÐÝ ÔÐ ÕÙÒ Ò ÓÒ ÒØÖÝ Ó ÓÓÐÒ ÖÖÝ ÖÓÑ ØÖÙ ØÓ Ð ØÒ Ñ Ø ÒØÖÝ ØÖÙ Ò ÛÒ ØÖÒº ÀØÓØÙÑØÙ Ò ÆÓ Ø Ù ½µ ØÓ ÖÑÓÚ ÓÐÙÑÒ Ò µ ØÓ Ö ØÓÖ Ø Ò Ø ÑÒØ ØØ ØÝ ÓÙÐ Ò Ò ÑÔØÝ ÓÐÙÑÒ ÛØÓÙØ ÚÒ ØÓ Ö ÓÖ Øº ÔÖÓÖÑ ØÖÓÚ ØÓ ÖÓÖ Ø ØØ ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ù ÛÝ ØØ Ø ÔÐÒ Ò Ù ÕÙÒØ ÙÒÔÐÒ Ó ÕÙÒ ÛÓÙÐ ÆÒغ Ì ÙØÝ Ó µ ØØ ÓÔÖØÓÒ ½µ Ò ÙÒÓÒ Ý ÒÓÛÒ ÓÒÐÝ Ø ÚÐÙ Ó Üº ÒÖÐ Ñ ÓÖ ÙÒÓÒ ÒÑÒØ ÖÕÙÖ Ù ØÓ ÖÓÖ Ø ÒØØÝ Ó Ø ÐØ¹Ò ØÓØÖ ÛØ Ø ÔÖÚÓÙ ÚÐÙ ½½ Ð Ó Ô ßµº ÙØ Ò Ø ÓÒÐÝ Ø ÒÐ ÕÙÒØØÝ Ü Ò Ò ØÖ ÔÖÓÖÑ ÓØÒ ÒÓÛ Ø ÚÐÙ Ó Ü ÑÔÐØÐÝ ÝÔÖÓÙØ Ó ØÖ ÒÓÖÑÐ ÓÔÖØÓÒº Ï Ò ÔÔÐÝ ½µ Ò µ ÖÔØÐÝ Ò ÓÑÔÐÜ Ø ØÖÙØÙÖ ØØ ÒÚÓÐÚ ÐÖ ÒÙÑÖ Ó ÒØÖØÒ ÓÙÐÝ ÐÒ Ð Ø º Ì ÔÖÓÖÑ ÐÓ ØØ ØÖÚÖ ØÓ Ð Ø Ò ÛØ ÐÑÒØ ÓÙÐ ÐØ Ò ÓØÒ ÖÙÒ Ò ÖÚÖ ØÖÝ Ò ÛØ ÐÑÒØ ÓÙÐ ÙÒÐغ Ò ÙÒÐØÓÒ Ö ØÓÖ ÐÒ ØØ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÓÒØÒÙ ÖÙÒÒÒ Ø ÔÖÓÖÑ ÐÓ ÛÖ ÙÒØÐ Û³Ö ÖÝ ØÓ Ó ÓÖÛÖ Òº Ì ÔÖÓ Ù Ø ÔÓÒØÖ ÚÖÐ Ò Ø ÐÓÐ Ø ØÖÙØÙÖ ØÓ ÜÙØ Ò ÜÕÙ ØÐÝ ÓÖÓÖÔ Ò Ò Á Ð ØÓ ÐÐ ½µ Ò µ Ø ØÒÕÙ Ó ÒÒ ÐÒ º Ì ÜØ ÓÚÖ ÔÖÓÐѺ ÇÒ ÛÝ ØÓ ÐÐÙ ØÖØ Ø ÔÓÛÖ Ó ÒÒ ÐÒ ØÓ ÓÒ Ö ÒÖÐ ÔÖÓÐÑ ØØ Ò Ö ØÖØÐÝ ÓÐÐÓÛ ÚÒ ÑØÖÜ Ó ¼ Ò ½ Ó Ø Ú Ø Ó ÖÓÛ ÓÒØÒÒ ÜØÐÝ ÓÒ ½ Ò ÓÐÙÑÒ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÑØÖÜ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ½ Ù Ø ÖÓÛ ½ Ò µº Ï Ò ØÒ Ó Ø ÓÐÙÑÒ ÐÑÒØ Ó ÙÒÚÖ Ò Ø ÖÓÛ Ù Ø Ó Ø ÙÒÚÖ ØÒ Ø ÔÖÓÐÑ ØÓ ÓÚÖ Ø ÙÒÚÖ ÛØ ÓÒØ Ù Ø º ÇÖ Û Ò ØÒ Ó Ø ÖÓÛ ÐÑÒØ Ó ÙÒÚÖ Ò Ø ÓÐÙÑÒ Ù Ø Ó ØØ ÙÒÚÖ ØÒ Ø ÔÖÓÐÑ ØÓ Ò ÓÐÐØÓÒ Ó ÐÑÒØ ØØ ÒØÖ Ø Ù Ø Ò ÜØÐÝ ÓÒ ÔÓÒغ ØÖ ÛÝ Ø³ ÔÓØÒØÐÐÝ ØÓÙ ÔÖÓÐÑ ÛÐÐ ÒÓÛÒ ØÓ ÆȹÓÑÔÐØ ÚÒ ÛÒ ÖÓÛ ÓÒØÒ ÜØÐÝ ØÖ ½ ½ Ô ½ º Ò Ø ÒØÙÖÐ ÒØ ÓÖ ØÖÒº Ò ËÓØØ ÓÒÙØ ÓÒ Ó Ø Ö Ø ÜÔÖÑÒØ ÓÒ ØÖ ÔÖÓÖÑÑÒ Ò ½ ÛÒ Û ÖÙØ ØÙÒØ Ø ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ º À ÔÖÓÖÑ ÛÖØØÒ ÓÖ Ø ÁË ÅÆÁ ÓÑÔÙØÖ ÛØ Ø ÐÔ Ó ÀÐ º ÌÖÓØØÖ ÔÖÓÙ Ø Ö Ø Ð ØÒ Ó ÐÐ ½ µ ÛÝ ØÓ ÔÐ Ø ½ ÔÒØÓÑÒÓ ÒØÓ ÓÖ ÐÚÒ Ø ÒØÖ ÓÙÖ ÕÙÖ ÚÒغ ÓÖ ÜÑÔÐ ÓÒ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ ÓÛÒ Ò ÙÖ ½º ÈÒØÓÑÒÓ Ö Ø Ò Ó Ò¹ÓÑÒÓ Û Ö ÓÒÒØ Ò¹ ÕÙÖ Ù Ø Ó Ò Ò ÒØ ÓÖ ½ º ËÓØØ Û ÔÖÓÐÝ Ò ÔÖ Ý ÓÐÓѳ ÔÔÖ ½ Ò ÓÑ ÜØÒ ÓÒ ÖÔÓÖØ Ý ÅÖØÒ ÖÒÖ ½ ºµ ÙÖ ½º ËÓØس ÔÒØÓÑÒÓ ÔÖÓÐѺ Ì ÔÖÓÐÑ ÔÐ Ó Ø ÜØ ÓÚÖ ÔÖÓÐѺ ÁÑÒ ÑØÖÜ ØØ ÓÐÙÑÒ ÓÒ ÓÖ Ó Ø ½ ÔÒØÓÑÒÓ Ò ÓÒ ÓÖ Ó Ø ¼ ÐÐ Ó Ø ÓÖ¹ÑÒÙ ¹Ø ¹ÒØÖº ÓÒ ØÖÙØ ÐÐ ÔÓ Ð ÖÓÛ ÖÔÖ ÒØÒ ÛÝ ØÓ ÔÐ ÔÒØÓÑÒÓ ÓÒ Ø ÓÖ ÖÓÛ ÓÒØÒ ½ Ò Ø ÓÐÙÑÒ ÒØÝÒ Ø Ô Ò Ú ½ Ò Ø ÓÐÙÑÒ ÒØÝÒ Ø ÔÓ ØÓÒ º ÌÖ Ö ÜØÐÝ ½ Ù ÖÓÛ ºµ Ï Ò ÒÑ Ø Ö Ø ØÛÐÚ ÓÐÙÑÒ Á Ä È Æ Ì Í Î Ï ÓÐÐÓÛÒ ÓÐÓѳ ÖÓÑÑÒ ÒÑ ÓÖ Ø ÔÒØÓÑÒÓ ½ Ô Ò Û Ò Ù ØÛÓ Ø ØÓ ÒÑ Ø ÓÐÙÑÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÖÒ Ò Ð Ó Ø ÓÖ ÖÓÛ ÓÒÚÒÒØÐÝ ÖÔÖ ÒØ Ý ÚÒ Ø ÒÑ Ó Ø ÓÐÙÑÒ ÛÖ ½ ÔÔÖº ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÖ ½ Ø ÜØ ÓÚÖ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ØÛÐÚ ÖÓÛ Á ½½ ½ ½ ½ ½ Æ ½ Ä ½ ½ Í ½ ½ ½ Ï È ½ Ì ½ ½ ½ Î º ËÓÐÚÒ Ò ÜØ ÓÚÖ ÔÖÓÐѺ Ì ÓÐÐÓÛÒ ÒÓÒØÖÑÒ Ø ÐÓÖØÑ Û Á ÛÐÐ ÐÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ð Ó ØØÖ ÒÑ Ò ÐÐ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ø ÜØ ÓÚÖ ÔÖÓÐÑ Ò Ý ÒÝ ÚÒ ÑØÖÜ Ó ¼ Ò ½ º ÐÓÖØÑ ÑÔÐÝ ØØÑÒØ Ó Ø ÓÚÓÙ ØÖйҹÖÖÓÖ ÔÔÖÓº ÁÒ Á Ò³Ø ØÒ Ó ÒÝ ÓØÖ Ö ÓÒÐ ÛÝ ØÓ Ó Ø Ó Ò ÒÖкµ Á ÑÔØÝ Ø ÔÖÓÐÑ ÓÐÚ ØÖÑÒØ Ù ÙÐÐݺ ÇØÖÛ ÓÓ ÓÐÙÑÒ ØÖÑÒ ØÐÐݵº ÓÓ ÖÓÛ Ö Ù ØØ Ö ½ ÒÓÒØÖÑÒ ØÐÐݵº ÁÒÐÙ Ö Ò Ø ÔÖØÐ ÓÐÙØÓÒº ÓÖ Ù ØØ Ö ½ ÐØ ÓÐÙÑÒ ÖÓÑ ÑØÖÜ ÓÖ Ù ØØ ½ ÐØ ÖÓÛ ÖÓÑ ÑØÖÜ º ÊÔØ Ø ÐÓÖØÑ ÖÙÖ ÚÐÝ ÓÒ Ø ÖÙ ÑØÖÜ º Ì ÒÓÒØÖÑÒ Ø Ó Ó Ö ÑÒ ØØ Ø ÐÓÖØÑ ÒØÐÐÝ ÐÓÒ Ø Ð ÒØÓ ÒÔÒÒØ ÙÐÓÖØÑ ÙÐÓÖØÑ ÒÖØ Ø ÙÖÖÒØ ÑØÖÜ ÙØ ÖÙ Ø ÛØ Ö ÔØ ØÓ «ÖÒØ ÖÓÛ Öº Á ÓÐÙÑÒ ÒØÖÐÝ ÞÖÓ ØÖ Ö ÒÓ ÙÐÓÖØÑ Ò Ø ÔÖÓ ØÖÑÒØ ÙÒ Ù ÙÐÐݺ Ì ÙÐÓÖØÑ ÓÖÑ Ö ØÖ Ò ÒØÙÖÐ ÛÝ ÛØ Ø ÓÖÒÐ ÔÖÓÐÑ Ø Ø ÖÓÓØ Ò ÛØ ÐÚÐ ÓÒØÒÒ ÙÐÓÖØÑ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ó Ò ÖÓÛ º ØÖÒ Ø ÔÖÓ Ó ØÖÚÖ Ò Ø ØÖ Ò ÔÖÓÖÖ ÔØ Ö Øº ÒÝ Ý ØÑØ ÖÙÐ ÓÖ ÓÓ Ò ÓÐÙÑÒ Ò Ø ÔÖÓÙÖ ÛÐÐ Ò ÐÐ ÓÐÙØÓÒ ÙØ ÓÑ ÖÙÐ ÛÓÖ ÑÙ ØØÖ ØÒ ÓØÖ º ÓÖ ÜÑÔÐ ËÓØØ ØØ ÒØÐ ÒÐÒØÓÒ Û ØÓ ÔÐ Ø Ö Ø ÔÒØÓÑÒÓ Ö Ø ØÒ Ø ÓÒ ÔÒØÓÑÒÓ Ò Ó ÓÒ Ø ÛÓÙÐ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÓÓ Ò ÓÐÙÑÒ Ö Ø ØÒ ÓÐÙÑÒ Á غ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÜØ ÓÚÖ ÔÖÓÐѺ ÙØ ÓÓÒ ÖÐÞ ØØ Ù Ò ÔÔÖÓ ÛÓÙÐ ÓÔÐ ÐÝ ÐÓÛ ÌÖ Ö ½ ÛÝ ØÓ ÔÐ Ø Ò ÓÖ Ó Ø ØÖ Ö ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÛÝ ØÓ ÔÐ Ø Áº Ì ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÑØÓÒ ÔÖÓÙÖ Ö Ò Ù Ø ØØ Ø Ö ØÖ ÓÖ Ø Ñ ÖÓÙÐÝ ½¼ ½ ÒÓ Ý ÓÒØÖ Ø Ø ÐØÖÒØÚ Ó ÓÓ Ò ÓÐÙÑÒ ½½ Ö Ø Ø ÓÐÙÑÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÖÒ ½ Ò Ð ½ Ó Ø ÓÖµ Ò Ò ÒÖÐ ÓÓ Ò Ø ÐÜÓÖÔÐÐÝ Ö Ø ÙÒÓÚÖ ÓÐÙÑÒ Ð ØÓ Ö ØÖ ÛØ ¼½ ½ ÒÓ º ÚÒ ØØÖ Ø ØÖØÝ ØØ ËÓØØ ÒÐÐÝ ÓÔØ À ÖÐÞ ØØ Ô ÓÒÐÝ ÒØÐÐÝ «ÖÒØ ÔÓ ØÓÒ ÒÑÐÝ ÒØÖ Ø Ò º ÙÖØÖÑÓÖ Ø Ø Û Ò ÙÑ ØØ Ø È ÔÒØÓÑÒÓ ÒÓØ ØÙÖÒ ÓÚÖ Ó ØØ Ø Ø ÓÒÐÝ ÓÙÖ Ó Ø Ø ÓÖÒØØÓÒ º ÌÒ Û Ø Ó Ø ÒØÐÐÝ «ÖÒØ ÓÐÙØÓÒ ÜØÐÝ ÓÒ Ò Ø ÙÐÐ Ø Ó ¼ ÓÐÙØÓÒ ÐÝ ÓØÒ Ý ÖÓØØÓÒ Ò Ö ØÓÒº Ì ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ò È Ð ØÓ ØÖ ÒÔÒÒØ ÔÖÓÐÑ ÛØ ½¼ ¼¼ ÒÓ Ò ½ ÓÐÙØÓÒ ½¼ ÒÓ Ò ¼ ÓÐÙØÓÒ ½ ÒÓ Ò ÓÐÙØÓÒ Ø µ Ø µ Ø È ÒÓØ ÔÔµ ÛÒ ÓÐÙÑÒ Ö Ó Ò ÐÜÓÖÔÐÐݺ ÓÐÓÑ Ò ÙÑÖØ ½ Ù Ø ÓÓ Ò Ø Ø Ó ØÖ ÔÖÓÙÖ ÙÔÖÓÐÑ ØØ Ð ØÓ Ø Û Ø ÖÒ ÛÒÚÖ Ø Ò ÓÒ ÆÒØÐݺ ÁÒ Ø Ó Ò ÜØ ÓÚÖ ÔÖÓÐÑ Ø ÑÒ ØØ Û ÛÒØ ØÓ ÓÓ Ø Ø ÓÐÙÑÒ ÛØ Û Ø ½ Ò Ø ÙÖÖÒØ ÑØÖÜ º ÓÖØÙÒØÐÝ Û ÛÐÐ ØØ Ø ØÒÕÙ Ó ÒÒ ÐÒ ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ó Ø ÕÙØ ÒÐÝ Ø Ö ØÖ ÓÖ ËÓØس ÔÒØÓÑÒÓ ÔÖÓÐÑ ØÒ Ú ÓÒÐÝ ½¼½ ÒÓ ½¼¼ ÒÓ ½¼ ÒÓ Ø µ Ø µ Ø È ÒÓØ ÔÔµ Ö ÔØÚÐݺ Ì Ò ØÔ º ÇÒ ÓÓ ÛÝ ØÓ ÑÔÐÑÒØ ÐÓÖØÑ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ½ Ò Ø ÑØÖÜ Ø ÓØ Ü ÛØ Ú Ð ÄÜ ÊÜ ÍÜ Ü Ü º ÊÓÛ Ó Ø ÑØÖÜ Ö ÓÙÐÝ ÐÒ ÖÙÐÖ Ð Ø Ú Ø Ä Ò Ê Ð ÐØ Ò Öص ÓÐÙÑÒ Ö ÓÙÐÝ ÐÒ ÖÙÐÖ Ð Ø Ú Ø Í Ò Ð ÙÔ Ò ÓÛÒµº ÓÐÙÑÒ Ð Ø Ð Ó ÒÐÙ ÔÐ Ø ÓØ ÐÐ Ø Ð Ø Öº Ì Ð Ø Ö Ö ÔÖØ Ó ÐÖÖ ÓØ ÐÐ ÓÐÙÑÒ Óغ ÓÐÙÑÒ Ó¹ Ø Ý ÓÒØÒ Ø Ð ÄÝ ÊÝ ÍÝ Ý Ò Ý Ó Ø ÓØ Ò ØÛÓ ØÓÒÐ Ð ËÝ Þµ Ò ÆÝ Òѵ Ø Þ Ø ÒÙÑÖ Ó ½ Ò Ø ÓÐÙÑÒ Ò Ø ÒÑ ÝÑÓÐ ÒØ Ö ÓÖ ÔÖÒØÒ Ø Ò ÛÖ º Ì Ð Ó ÓØ ÔÓÒØ ØÓ Ø ÓÐÙÑÒ ÓØ Ø Ø Ó Ø ÖÐÚÒØ ÓÐÙÑÒº Ì Ä Ò Ê Ð Ó Ø Ð Ø Ö ÐÒ ØÓØÖ ÐÐ ÓÐÙÑÒ ØØ ØÐÐ Ò ØÓ ÓÚÖº Ì ÖÙÐÖ Ð Ø Ð Ó ÒÐÙ ÔÐ ÓÐÙÑÒ ÓØ ÐÐ Ø ÖÓÓØ Û ÖÚ Ñ ØÖ Ö ÓÖ ÐÐ Ø ØÚ Ö º Ì Ð Í Ë Ò Æ Ö ÒÓØ Ù º ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ¼¹½ ÑØÖÜ Ó µ ÛÓÙÐ ÖÔÖ ÒØ Ý Ø ÓØ ÓÛÒ Ò ÙÖ Û ÒÑ Ø ÓÐÙÑÒ Ò º Ì ÖÑ ÛÖÔ ÖÓÙÒ ØÓÖÓÐÐÝ Ø Ø ØÓÔ ÓØØÓÑ ÐØ Ò Öغ Ì ÐÒ Ö ÒÓØ ÓÛÒ Ù ØÝ ÛÓÙÐ ÐÙØØÖ ÙÔ Ø ÔØÙÖ Ð ÔÓÒØ ØÓ Ø ØÓÔÑÓ Ø ÐÑÒØ Ò Ø ÓÐÙÑÒºµ ÇÙÖ ÒÓÒØÖÑÒ Ø ÐÓÖØÑ ØÓ Ò ÐÐ ÜØ ÓÚÖ Ò ÒÓÛ Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÜÔÐØ ØÖÑÒ Ø ÓÖÑ ÖÙÖ Ú ÔÖÓÙÖ Ö µ Û ÒÚÓ ÒØÐÐÝ ÛØ ¼ Á Ê ÔÖÒØ Ø ÙÖÖÒØ ÓÐÙØÓÒ ÐÓÛµ Ò ÖØÙÖÒº ÇØÖÛ ÓÓ ÓÐÙÑÒ ÓØ ÐÓÛµº ÓÚÖ ÓÐÙÑÒ ÐÓÛµº ÓÖ Ö ÛÐ Ö Ø Ç Ö ÓÖ ÊÖ Ê ÊÖ ÛÐ Ö ÓÚÖ ÓÐÙÑÒ ÐÓÛµ Ö ½µ Ø Ö Ç Ò Ö ÓÖ ÄÖ Ä ÄÖ ÛÐ Ö ÙÒÓÚÖ ÓÐÙÑÒ ÐÓÛµº ÍÒÓÚÖ ÓÐÙÑÒ ÐÓÛµ Ò ÖØÙÖÒº Ì ÓÔÖØÓÒ Ó ÔÖÒØÒ Ø ÙÖÖÒØ ÓÐÙØÓÒ Ý Ï Ù ÚÐÝ ÔÖÒØ Ø ÖÓÛ ÓÒØÒÒ Ç ¼ Ç ½ Ç ½ ÛÖ Ø ÖÓÛ ÓÒØÒÒ Ø ÓØ Ç ÔÖÒØ Ý ÔÖÒØÒ Æ Ç Æ ÊÇ Æ ÊÊÇ Øº ÙÖ º ÓÙÖ¹ÛݹÐÒ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÜØ ÓÚÖ ÔÖÓÐÑ µº ÌÓ ÓÓ ÓÐÙÑÒ ÓØ Û ÓÙÐ ÑÔÐÝ Ø Ê Ø Ø ÐØÑÓ Ø ÙÒÓÚÖ ÓÐÙÑÒº ÇÖ Û ÛÒØ ØÓ ÑÒÑÞ Ø ÖÒÒ ØÓÖ Û ÓÙÐ Ø ½ Ò ØÒ ÓÖ Ê Ê Ê ÛÐ Ë Ø Ò Ë º ÌÒ ÓÐÙÑÒ ÛØ Ø ÑÐÐ Ø ÒÙÑÖ Ó ½ º Ì Ë Ð Ö ÒÓØ Ò ÙÒÐ Û ÛÒØ ØÓ ÑÒÑÞ ÖÒÒ Ò Ø Ûݺµ Ì ÓÔÖØÓÒ Ó ÓÚÖÒ ÓÐÙÑÒ ÑÓÖ ÒØÖ ØÒ ÁØ ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø Ö Ð Ø Ò ÖÑÓÚ ÐÐ ÖÓÛ Ò ³ ÓÛÒ Ð Ø ÖÓÑ Ø ÓØÖ ÓÐÙÑÒ Ð Ø ØÝ Ö Òº ËØ Ä Ê Ä Ò Ê Ä Ê º ÓÖ ÛÐ ÓÖ Ê Ê Ê ÛÐ Ø Í Í Í Ò Ø Ë Ë ½º ÇÔÖØÓÒ ½µ Û Á ÑÒØÓÒ Ø Ø ÓÙØ Ø Ó Ø ÔÔÖ Ù Ö ØÓ ÖÑÓÚ ÓØ Ò ÓØ Ø ÓÖÞÓÒØÐ Ò ÚÖØÐ ÖØÓÒ º ÒÐÐÝ Û Ø ØÓ Ø ÔÓÒØ Ó Ø ÛÓÐ ÐÓÖØÑ Ø ÓÔÖØÓÒ Ó ÙÒÓÚÖÒ ÚÒ ÓÐÙÑÒ º ÀÖ ÛÖ Ø ÐÒ Ó ØÖ Ò ÓÖ Í Í Í ÛÐ ÓÖ Ä Ä Ä ÛÐ Ø Ë Ë ½ Ò Ø Í Í º ËØ Ä Ê Ò Ê Ä º ÆÓØ ØØ ÙÒÓÚÖÒ Ø ÔÐ Ò ÔÖ ÐÝ Ø ÖÚÖ ÓÖÖ Ó Ø ÓÚÖÒ ÓÔÖØÓÒ Ù Ò Ø Ø ØØ µ ÙÒÓ ½µº ØÙÐÐÝ Û Ò ÒÓØ Ö Ó ØÖØÐÝ ØÓ Ø ÔÖÒÔÐ Ó Ð Ø ÓÒ Ö Ø ÙÒÓÒ Ò Ø Ò ÓÙÐ ÖÙÒ ØÖÓÙ ÖÓÛ Ò ÒÝ ÓÖÖº ÙØ Û ÑÙ Ø ÖÙÐ ØÓ ÙÒÖÑÓÚ Ø ÖÓÛ ÖÓÑ ÓØØÓÑ ØÓ ØÓÔ Ù Û ÖÑÓÚ ØÑ ÖÓÑ ØÓÔ ØÓ ÓØØÓѺ ËÑÐÖÐÝ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÙÒÓÚÖ Ø ÓÐÙÑÒ Ó ÖÓÛ Ö ÖÓÑ ÖØ ØÓ ÐØ Ù Û ÓÚÖ ØÑ ÖÓÑ ÐØ ØÓ Öغµ ½ ÙÖ º Ì ÐÒ ØÖ ÓÐÙÑÒ Ò ÙÖ Ò ÓÚÖº ÓÒ Ö ÓÖ ÜÑÔÐ ÛØ ÔÔÒ ÛÒ Ö ¼µ ÔÔÐ ØÓ Ø Ø Ó µ ÖÔÖ ÒØ Ý ÙÖ º ÓÐÙÑÒ ÓÚÖ Ý ÖÑÓÚÒ ÓØ Ó Ø ÖÓÛ ÖÓÑ ØÖ ÓØÖ ÓÐÙÑÒ Ø ØÖÙØÙÖ ÒÓÛ Ø Ø ÓÖÑ Ó ÙÖ º ÆÓØ Ø ÝÑÑØÖÝ Ó Ø ÐÒ ØØ ÒÓÛ ÔÔÖ Ò ÓÐÙÑÒ Ì ÙÔÔÖ ÐÑÒØ Û ÐØ Ö Ø Ó Ø ØÐÐ ÔÓÒØ ØÓ Ø ÓÖÒÐ ÒÓÖ ÙØ Ø ÓØÖ ÐØ ÐÑÒØ ÔÓÒØ ÙÔÛÖ ØÓ Ø ÓÐÙÑÒ Öº ÓÒØÒÙÒ Ö ¼µ ÛÒ Ö ÔÓÒØ ØÓ Ø ÐÑÒØ Ó ÖÓÛ µ Û Ð Ó ÓÚÖ ÓÐÙÑÒ Ò º ÙÖ ÓÛ Ø ØØÙ Û ÒØÖ Ö ½µ Ø Ø ØÖÙØÙÖ ÖÔÖ ÒØ Ø ÖÙ ÑØÖÜ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ½ ÆÓÛ Ö ½µ ÛÐÐ ÓÚÖ ÓÐÙÑÒ Ò ØÖ ÛÐÐ ÒÓ ½ ÐØ Ò ÓÐÙÑÒ º ËÓ Ö µ ÛÐÐ Ò ÒÓØÒº ÌÒ Ö ½µ ÛÐÐ ÖØÙÖÒ ÚÒ ÓÙÒ ÒÓ ÓÐÙØÓÒ Ò Ø ØØ Ó ÙÖ ÛÐÐ Ö ØÓÖº Ì ÓÙØÖ ÐÚÐ ÖÓÙØÒ Ö ¼µ ÛÐÐ ÔÖÓ ØÓ ÓÒÚÖØ ÙÖ ØÓ ÙÖ Ò Ø ÛÐÐ ÚÒ Ö ØÓ Ø ÐÑÒØ Ó ÖÓÛ µº µ ½ ½ ½ ½ ÙÖ º Ì ÐÒ ØÖ ÓÐÙÑÒ Ò Ò ÙÖ Ú Ò ÓÚÖº ËÓÓÒ Ø ÓÐÙØÓÒ ÛÐÐ ÓÙÒº ÁØ ÛÐÐ ÔÖÒØ Ø Ë Ð Ö ÒÓÖ Ò Ø Ó Ó ÓÖ Ø ÓÖØ Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ò Ø ØÔº Ì Ö Ø ØÑ ÔÖÒØ Ò ÖÓÛ Ð Ø Ø ÒÑ Ó Ø ÓÐÙÑÒ ÓÒ Û ÖÒÒ Û ÓÒºµ ÊÖ ÛÓ ÔÐÝ ØÖÓÙ Ø ØÓÒ Ó Ø ÐÓÖØÑ ÓÒ ÓÑ ÜÑÔÐ ÛÐÐ ÙÒÖ ØÒ ÛÝ Á Ó Ø ØØÐ Ó Ø ÔÔÖº ÆÒÝ ÓÒ ÖØÓÒ º ÏÒ ÐÓÖØÑ ÑÔÐÑÒØ Ò ØÖÑ Ó ÒÒ ÐÒ Ðس ÐÐ Ø ÐÓÖØÑ Äº Ì ÖÙÒÒÒ ØÑ Ó ÐÓÖØÑ Ä ÒØÐÐÝ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÑ Ø ÔÔÐ ÓÔÖØÓÒ ½µ ØÓ ÖÑÓÚ Ò ÓØ ÖÓÑ Ð Ø Ø Ð Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ØÑ Ø ÔÔÐ ÓÔÖØÓÒ µ ØÓ ÙÒÖÑÓÚ Ò Óغ Äس Ý ØØ Ø ÕÙÒØØÝ Ø ÒÙÑÖ Ó ÙÔØ º ØÓØÐ Ó ÙÔØ Ö ÔÖÓÖÑ ÙÖÒ Ø ÓÐÙØÓÒ Ó µ Û ÖÔØÐÝ ÓÓ Ø ÓÖØ Ø ÓÐÙÑÒ ½¼ ÙÔØ Ö Ñ ÓÒ ÐÚÐ ¼ ½ ÓÒ ÐÚÐ ½ Ò ÓÒ ÐÚÐ º ÐØÖÒØÚÐÝ Û ÒÓÖ Ø Ë ÙÖ Ø Ø ÐÓÖØÑ Ñ ½ ÙÔØ ÓÒ ÐÚÐ ½ Ò ÙÔØ ÓÒ ÐÚÐ ÓÖ ØÓØÐ Ó º ÙØ Ò Ø ÐØØÖ ÙÔØ ÛÐÐ Ó ÒÓØÐÝ ØÖ Ò Ø ØØÑÒØ Ë Ë ½ Ò ÓÑØØ Ò Ø ÓÚÖÐÐ ÖÙÒÒÒ ØÑ ÛÐÐ ÔÖÓÐÝ Ð º Ç ÓÙÖ Û Ò ØÓ ÙÖ º Ì Ö ØÖ ÓÖ ÓÒ Ó ËÓØس ÔÒØÓÑÒÓ ÔÖÓÐѺ ØÙÝ ÐÖÖ ÜÑÔÐ ÓÖ ÖÛÒ ÒÝ ÒÖÐ ÓÒÐÙ ÓÒ ÓÙØ Ø ÖÐØÝ Ó Ø Ë ÙÖ Øº ØÖ ÔÖÓÖÑ Ù ÙÐÐÝ ÔÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÑ ÓÒ ÓÒÐÝ Û ÐÚÐ Ó Ø Ö ØÖ µº ÓÖ ÜÑÔÐ ÙÖ ÓÛ Ø Ö ØÖ ÓÖ Ø Ó Ò ËÓØس ÔÒØÓÑÒÓ ÔÖÓÐÑ Ù Ò Ø Ë ÙÖ Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓ Ð ÄÚÐ ÆÓ ÍÔØ ÍÔØ ÔÖ ÒÓ ¼ ½ ¼±µ ¼ ½ ¼±µ ¼ ½º¼ ½ ¼±µ ½ ¼±µ º¼ ¼±µ ½±µ ½º½ ½±µ ±µ ½¼¼º ½ ±µ ½ ±µ º ½ ±µ ½¼±µ ½¼º ½ ½ ±µ ±µ ½º¼ ±µ ½ ±µ º½ ±µ ¼ ¼±µ º ±µ ½ ½±µ ½º¼ ½¼ ±µ ¼ ½±µ ¼º ½½ ½ ¼±µ ¼±µ º ÌÓØÐ ½¼ ½ ½¼¼±µ ½ ½¼¼±µ º Ì ÒÙÑÖ Ó ÙÔØ ÓÛÒ ÓÖ ÐÚÐ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÑ Ò ÐÑÒØ Û ÖÑÓÚ ÖÓÑ ÓÙÐÝ ÐÒ Ð Ø ÙÖÒ Ø ÐÙÐØÓÒ ØÛÒ ÐÚÐ ½ Ò º Ì ¼ ½ ÙÔ¹ Ø ÓÒ ÐÚÐ ¼ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÖÑÓÚÒ ÓÐÙÑÒ ÖÓÑ Ø Ö Ð Ø Ò ØÒ ÖÑÓÚÒ ¼ ¼ ¼ ÖÓÛ ÖÓÑ ØÖ ÓØÖ ÓÐÙÑÒ Ø Ö Ø ÖÓÛ ØØ ÓÚÖÐÔ ÛØ Ø ÔÐÑÒØ Ó Ø º ÐØ ÓÔØÑÞØÓÒ Û Ñ ÛÒ ØÙÐØÒ Ø Ø Óй ÙÑÒ Û ÒÓØ ÓÚÖ Ò ÙÒÓÚÖ Ò ØÖÚÐ ÛÒ Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÖÓÛ ºµ ÆÓØ ØØ ÑÓÖ ØÒ Ð Ó Ø ÒÓ Ð ÓÒ ÐÚÐ ÙØ ÑÓÖ ØÒ Ð Ó Ø ÙÔØ ÓÙÖ ÓÒ Ø ÛÝ ØÓ ÐÚÐ º ÜØÖ ÛÓÖ ÓÒ Ø ÐÓÛÖ ÐÚÐ ÖÙ Ø Ò ÓÖ Ö ÛÓÖ Ø Ø Ö ÐÚÐ º Ì ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØØ Ø ÐÓÓ Ð Ø ÛÒ Ø Ñ ÔÖÓÐÑ ÖÙÒ ÛØÓÙØ Ø ÓÖÖÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ë Ð ÄÚÐ ÆÓ ÍÔØ ÍÔØ ÔÖ ÒÓ ¼ ½ ¼±µ ¼ ½ ¼±µ ¼ ½º¼ ½ ¼±µ ¼ ¼±µ º ¼±µ ¼ ½½½ ¼±µ ½º ¼±µ ¼ ½±µ º ½ ½±µ ½ ±µ º ½ ½±µ ½ ±µ ½º ±µ ¼ ½ ±µ º ½¼ ½ ½¼±µ ±µ º¼ ±µ ¼ ½½ ±µ ½º ¼ ±µ ¼¼ ½ ½±µ º ½¼ ½ ½±µ ±µ ¼º ½½ ½ ¼±µ ½ ½ ¼±µ º ÌÓØÐ ½¼ ¼¼ ½¼¼±µ ½ ½ ½¼¼±µ ½ º¼ ÙÔØ ÒÚÓÐÚ ÓÙØ ½ ÑÑÓÖÝ ÛÒ Ø Ë ÙÖ Ø Ù Ò ÓÙØ ÛÒ Ë ÒÓÖº ÌÙ Ø Ë ÙÖ Ø ÑÙÐØÔÐ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÑÑÓÖÝ Ý ØÓÖ Ó ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ½ ½ µ ½½µ ± Ò Ø ÜÑÔк Ì ÙÖ Ø ÚÒ ÑÓÖ «ØÚ Ò ÐÖÖ ÔÖÓÐÑ Ù Ø ØÒ ØÓ ÖÙ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÒÓ Ý ØÓÖ ØØ ÜÔÓÒÒØÐ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÐÚÐ ÛÐ Ø Ó Ø Ó ÔÔÐÝÒ Ø ÖÓÛ ÓÒÐÝ ÐÒÖÐݺ ÙÑÒ ØØ Ø Ë ÙÖ Ø ÓÓ Ò ÐÖ ØÖ ÙØ ÒÓØ Ó ÓÓ Ò ÑÐÐ ÓÒ Á ØÖ ÝÖ Ñ ØØ Ù Ë Ø ÐÓÛ ÐÚÐ ÙØ ÒÓØ Ø ÐÚÐ º Ì ÜÔÖÑÒØ Û ÓÛÚÖ ÙÒ Ù Ùк Á ÓÖ ÜÑÔÐ Ë Û ÒÓÖ ØÖ ÐÚÐ Ø ØØ Ø ÓÖ ÐÚÐ ß½½ ÛÖ ÓÐÐÓÛ ÄÚÐ ÆÓ ÍÔØ ½ ¼¼ ½¼ ½¼ ½ ½½ ½ ½¼ ½ Ò Ø Ò Û ÔÔÐ ØÖ ÐÚÐ Ø ØØ Ø ÛÖ ÄÚÐ ÆÓ ÍÔØ ½½ ½ ¼ ½¼ ½½ ½ ½ ½½ ½ ¼ ÌÖÓÖ Á ØÓ ÖØÒ Ø Ë ÙÖ Ø Ø ÐÐ ÐÚÐ Ó ÐÓÖØÑ Äº ½¼ ÅÝ ØÖÙ ØÝ ÓÐ ËÈÊ ØØÓÒ ÓÑÔÙØÖ ÚÒØ ½ Ð ØÓ ÔÖÓÖÑ ÔÔÖÓܹ ÑØÐÝ ¼º ѹÙÔØ ÔÖ ÓÒ ÛÒ ÛÓÖÒ ÓÒ ÐÖ ÔÖÓÐÑ Ò ÑÒØÒÒ Ø Ë Ð º Ì ½¼ ÅÀÞ ÈÒØÙÑ Á ÓÑÔÙØÖ ØØ ËØÒÓÖ ÓÑÔÙØÖ Ò ÙÐØÝ ÛÖ ÚÒ Ò ½ ½º½ ѹÙÔØ ÔÖ ÓÒ Ò ÑÝ ÒÛ ¼¼ ÅÀÞ ÈÒØÙÑ ÁÁÁ Ó ºº ÌÙ Ø ÖÙÒÒÒ ØÑ Ö ØÒÓÐÓÝ ÚÒ ÙØ Ø ÖÑÒ ÒØÐÐÝ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÙÔØ Û Ø ÒÙÑÖ Ó ØÑ Ø ÐÒ Ó ØÖ Ò
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks