ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 25 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว จ ยใหม การแก ไขข อม ลส วนต ว การกรอกข อเสนอเสนอโครงการใหม ในการกรอกข อเสนอโครงการใหม ม ข นตอนด งน 1. ในเมน หล ก งานว จ ย คล กท ข อเสนอโครงการใหม 2. เล อกประเภทของโครงการท จะส ง แล วคล ก ต อไป TIP ในกรณ ท เป นโครงการย อย จะต องเล อกโครงการช ด/แผนงานว จ ยด วย ซ ง จ าเป นต องกรอกข อม ลโครงการช ด/แผนงานว จ ยก อน จ งจะกรอกข อม ลของ โครงการย อยได 3. ท านจะอย ในหน าส าหร บกรอกข อเสนอโครงการข นท 1 รายละเอ ยด โครงการ โดยแต ละข อจะม ข อก าหนดด งตาราง (***ค าอธ บายเพ มเต มให ด จากค ม อการกรอกของวช.) รายการ คอนโทรลใน แบบฟอร ม ประเด นย ทธ ศาสตร สถานภาพ โครงการว จ ย ชน ด คอนโทรล ค าท ร บ การตรวจสอบ หมายเหต Dropdown - - เล อกข อแรก โดยอ ตโนม ต Radio - ต องเล อก ป ท เสนอขอ Textbox - - อ ตโนม ต ช อเร องภาษาไทย Textbox Text ต องกรอก ไม เก น 500 ต วอ กษร ช อเร อง ภาษาอ งกฤษ Textbox Text ต องกรอก ไม เก น 500 ต วอ กษร ระยะเวลาท าการ Textbox Number ต วเลข อ ตโนม ต ว จ ย ป ระยะเวลาท าการ ว จ ย เด อน Textbox Number ต วเลข หล งจาก เล อกว น เร มต นและ ว นส นส ด ต งแต ว นท Textbox Date ต องม เล อกจากป ม ถ งว นท Textbox Date ต องม ปฏ ท น โครงการล กษณะ ต อเน องป ท งบประมาณรวม ตลอด โครงการว จ ย งบประมาณเฉพาะ ป ท เสนอขอ Textbox Number - จะกรอกได ก ต อเม อเป น โครงการ ต อเน อง Textbox Number ต องกรอก ต วเลข/ เลขทศน ยม Textbox Number ต องกรอก ต วเลข/ เลขทศน ยม รายการ คอนโทรลใน แบบฟอร ม งบประมาณท เคย ได ร บรวม งบบร หารแผนงาน ว จ ย งบประมาณท ได ร บเม อป ท แล ว ชน ด คอนโทรล ค าท ร บ การตรวจสอบ หมายเหต Textbox Number ต องกรอก ต วเลข/ เลขทศน ยม Textbox Number ต วเลข/เลข ทศน ยม Textbox Number ต วเลข/เลข ทศน ยม แสดงเม อ เป นโครงการ ช ด/แผนงาน ว จ ย จะแสดงเม อ เป นโครงการ ต อเน อง ประเภทการว จ ย Dropdown - - เล อกข อแรก โดยอ ตโนม ต สาขาว ชาการ Dropdown - - เล อกข อแรก โดยอ ตโนม ต ด านการว จ ย Dropdown - - เล อกข อแรก โดยอ ตโนม ต กล มเร อง OECD Dropdown - - เล อกข อแรก โดยอ ตโนม ต กล มเร อง UNESCO Dropdown - - เล อกข อแรก โดยอ ตโนม ต ค าส าค ญ Textbox Text ต องกรอก ไม เก น 500 ต วอ กษร ไม ม การ ก าหนด ล กษณะพ เศษ ของต วอ กษร สร ปสาระส าค ญ ของข อเสนอการ ว จ ยโดยย อ Textbox Text ต องกรอก ไม จ าก ด ห ามม เคร องหมาย , การใช งาน กรอกรายละเอ ยดของโครงการตามข อก าหนดของแต ละข อ หล งจากกรอกครบ แล ว คล กท ป ม บ นท ก ท อย ด านล างของหน าน เพ อบ นท กข อม ล และล งค ไปย ง หน าการกรอกข อม ลน กว จ ย TIP ถ าหากท านกรอกข อม ลไม ครบถ วนในข อท ม การตรวจสอบ ระบบจะม การเต อน เม อม การคล กท ป ม บ นท ก ซ งหมายความว าระบบย งไม ได ท าการบ นท ก และ ท านต องแก ไขข อม ลท ย งผ ดพลาดหร อย งไม ได กรอก ระบบจะบ นท กก ต อเม อข อม ล ท กส วน สมบ รณ แล ว 4. ท านจะอย ในหน าส าหร บบ นท กข อม ลน กว จ ย โดยม รายละเอ ยดของข อท จะต องกรอกด งน รายการคอนโทรลใน แบบฟอร ม เลขท บ ตรประจ าต ว ประชาชน ชน ด คอนโทรล ค าท ร บ การ ตรวจสอบ Textbox Number ต องกรอก ต าแหน งในการท าว จ ย Textbox Number - หมายเหต ม ระบบ ค นหาให ใช 2 แบบ เล อกห วหน า โดยอ ตโนม ต การใช งาน ข อม ลน กว จ ยของท านจะถ กเพ มลงไปในรายการโดยอ ตโนม ต เม อท าน เร มกรอกข อเสนอโครงการใหม ต าแหน งของท านจะเป นห วหน าแผนงานว จ ยเม อ ท านเล อกข อเสนอโครงการแบบ โครงการช ด/แผนงานว จ ย และเป น ห วหน า โครงการเม อท านเล อกข อเสนอของท านเป น โครงการว จ ย หากท านต องการเพ มน กว จ ยในต าแหน งอ นๆ ให กรอกเลขท ประจ าต ว ประชนชนแล วให เล อกต าแหน งในการท าว จ ยของน กว จ ยแล ว คล กท ป ม เพ ม รายการน กว จ ยในโครงการจะเข าไปอย ในรายการ ถ าหากท านต องการลบน กว จ ย ออกให คล กท ป มลบท อย ในแถวของน กว จ ยคนน น หากไม พบน กว จ ยท ม หมายเลขประจ าต วประชาชนท ท านกรอก จะไม ม การเพ มเข าไปในรายการ ท านสามารถเพ มรายช อน กว จ ยได โดยคล กท ล งค เพ มน กว จ ย เม อเพ มน กว จ ยในโครงการเสร จส นแล ว ให คล กท ป ม บ นท ก เพ อไปล งค ไปย งหน า หน วยงานท สน บสน น TIP ระบบค นหา1 ถ าหากท านทราบช อของน กว จ ย ให กรอกช อในช อง ช อน กว จ ย เม อกรอกไป ได ครบสามต วอ กษรแรกแล วระบบจะท าการตรวจสอบช อน กว จ ยในระบบท ม ช อ ข นต นด วยต วอ กษรด งกล าว ถ าหากพบจะแสดงเป นรายการ auto complete ให ท านคล กช อท ต องการ หร อกรอกช อให สมบ รณ ข นเพ อให ระบบกรองช อน กว จ ย เม อเล อกช อท ต องการได แล ว คล กท ป ม ค นหา ระบบจะใส หมายเลขประจ าต ว ประชาชนของน กว จ ยคนน นในช อง เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน โดยอ ตโนม ต TIP ระบบค นหา2 ถ าหาก ระบบค นหา1 ไม ท างาน ให คล กท ป ม ค นหาน กว จ ย เพ อเป ด ระบบค นหาส วนท สอง ซ งสามารถค นได จากช อหร อนามสก ลของน กว จ ย โดยกรอก ส วนของช อ หร อส วนของนามสก ล อย างใดอย างหน ง ลงในช อง ค นหาจากช อ หร อนามสก ลของน กว จ ย แล วคล กท ป ม ค นหา ผลการค นหาจะปรากฎใน ตาราง ท านสามารถคล กท ป ม เล อก ในแถวของน กว จ ยท ต องการเล อก ระบบจะ ใส หมายเลขประจ าต วของน กว จ ยคนน นในช อง เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน โดยอ ตโนม ต 5. ท านจะอย ในหน าหน วยงานท สน บสน นโดยม ข อท จะกรอกด งน รายการคอนโทรลใน ชน ด การ ค าท ร บ แบบฟอร ม คอนโทรล ตรวจสอบ ช อ สก ลของ Textbox Text ต องกรอก ผ ร บผ ดชอบ จ านวนงบประมาณท Textbox Number ต องกรอก สน บสน น กระทรวง Dropdown องค กร หน วยงาน สาขา คณะ Dropdown Dropdown Dropdown Dropdown หมาย เหต - - เล อกข อ แรกโดย อ ตโนม ต - - เล อกข อ แรกโดย อ ตโนม ต - - เล อกข อ แรกโดย อ ตโนม ต - - เล อกข อ แรกโดย อ ตโนม ต - - เล อกข อ แรกโดย อ ตโนม ต การใช งาน กรอกช อผ ร บผ ดชอบและจ านวนเง นสน บสน น จากน นเล อกหน วยงานท เป น ผ สน บสน นจาก Dropdown แล วคล กท ป ม เพ ม รายการหน วยงานท สน บสน นจะ เข าไปอย ในตาราง โดยสามารถแก ไขงบประมาณสน บสน นและผ ร บผ ดชอบได ด วยการ คล กท ป ม แก ไข หร อลบหน วยงานสน บสน นด วยการกดท ป ม ลบ เม อเพ มรายการ หน วยงานสน บสน นเสร จส นให คล กท ป ม บ นท ก เพ อล งค ไปย งหน า ผลส าเร จ ของงานว จ ย TIP ข นตอนน สามารถข ามไปได ถ าหากไม ม หน วยงานสน บสน น โดยการกดป ม บ นท ก 6. ท านจะอย ในหน าส าหร บกรอกผลส าเร จของโครงการว จ ย เป นการกรอก ผลส าเร จท คาดว าจะได ร บในแต ละป ท ท าโครงการ รายการคอนโทรล ชน ด ค าท การ ในแบบฟอร ม คอนโทรล ร บ ตรวจสอบ หมายเหต ป Dropdown - เล อกข อแรกโดย อ ตโนม ต ประเภทผลส าเร จ Dropdown - เล อกข อแรกโดย อ ตโนม ต ผลส าเร จ Textbox Text ต องกรอก ไม เก น 4000 ต วอ กษร การใช งาน เล อกป ของผลส าเร จท คาดว าจะได ร บ แล วเล อกประเภทของผลส าเร จ จากน น กรอกผลส าเร จท คาดว าจะได ร บแล วคล กท ป ม เพ ม ผลส าเร จจะเพ มเข าไปในตาราง หากต องการแก ไข ให คล กท ป ม แก ไข ในแถวของผลส าเร จท ต องการแก หากต องการ ลบให คล กท ป ม ลบ จากน นคล กท ป ม บ นท ก เพ อไปล งค ไปย งหน า ไฟล แนบ 7. ท านจะอย ในหน าไฟล แนบ เพ อแนบไฟล ข อเสนอโครงการว จ ย รายการคอนโทรล ในแบบฟอร ม ชน ด คอนโทรล ค าท ร บ การ ตรวจสอบ ผลส าเร จ File FileName ไฟล ขนาดไม เก น 10 MB หมายเหต อาจม การ ปร บเปล ยน ชน ดและ ขนาดใน อนาคต การใช งาน กดป ม Browse แล วเล อกไฟล ข อเสนอโครงการท ต องการแนบ แล วคล กท ป ม แนบไฟล เพ อส งไฟล เข าระบบ เม อส งไฟล เสร จส นจะปรากฎช อไฟล ในรายการ ไฟล แนบ หากต องการลบไฟล แนบให คล กท ป ม ลบ ท อย ในแถวของไฟล ท ต องการลบ หากต องการดาวน โหลดไฟล ให คล กท ช อไฟล ในคอล มน Download ส าหร บกรณ โครงการท เสนอขอใหม ป มด านล างจะม ตรวจทานข อเสนอ โครงการก อนส ง และ ย งไม ส ง โดยป ม ตรวจทานข อเสนอโครงการ ก อนส งW จะเป นการ ล งค ไปย งหน าตรวจทานข อเสนอโครงการก อนส ง ส วนป ม ย งไม ส งข อเสนอโครงการ จะเป นการกล บไปย งหน าหล กของหน วยงาน ถ าหากต องการส งข อเสนอโครงการ ให คล กท ป ม ตรวจทานข อเสนอ โครงการก อนส ง ส าหร บกรณ โครงการท เป นโครงการต อเน อง ป มด านล างจะม ป มบ นท ก เพ อคล กแล วล งค ไปย งหน ากรอกรายงานความก าวหน า TIP การแนบไฟล อาจม ป ญหาถ าหากขนาดของไฟล ใหญ เก นไป ซ งจะท าให ส ง ข อม ลไม ส าเร จ ชน ดของไฟล แนบย งไม ก าหนด เน องจากบางหน วยงานอาจม ป ญหาในการ แนบไฟล ตามท ก าหนด และการเป ดโอกาสให แนบไฟล.doc จะท าให ท าน สามารถดาวน โหลดไฟล กล บมาเพ อแก ไขได การคล กท ป ม ย งไม ส งข อเสนอโครงการ ข อม ลท เคยกรอกไว จะย งคงอย และสามารถกล บมาส งในภายหล งได 8. กรณ ท เป นโครงการต อเน อง ท านจะอย ในหน ารายงานความก าวหน า โดยต องรายงานความก าวหน าตาม แบบฟอร มด งน รายการคอนโทรล ชน ด การ ค าท ร บ หมายเหต ในแบบฟอร ม คอนโทรล ตรวจสอบ แผนท วาง Textbox Text ต องกรอก ท ปฏ บ ต ได จร ง Textbox Text ต องกรอก รายละเอ ยดของ Textbox ต องกรอก การด าเน นงาน ไฟล แนบ File FileName (ถ าม ) รายละเอ ยดท ได แก ไขปร บปร ง งบประมาณท ได ใช จ าย งานตามแผนท จะ ท าต อไป ป ญหาหร อ อ ปสรรค Textbox Text - Textbox Number ต องกรอกเป นต วเลข ทศน ยม ไม เก น 2 ต าแหน ง Textbox Text ต องกรอก Textbox Text ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต การใช งาน ข อม ลต างๆท อย ในข อท 1 จะถ กด งมาจากข อม ลท กรอกในข นท 1 ส วนของ การกรอกแผนท วางและท ปฏ บ ต ได จร ง ท านต องกรอกท งสองช อง แล วคล กท ป ม เพ ม เพ อให ข อม ลเข าไปอย ในตาราง ถ าหากท านต องการลบแถวใด ให คล กท ป ม ลบ ในแถวน น ถ าหากต องการแก ก คล กท ป มแก ไข ท อย ในแถวท ต องการแก ไข ในช องท ต องกรอก ให กรอกให ครบ แล วคล กท ป ม บ นท ก เพ อบ นท กข อม ล ท ได กรอกไว ถ าหากไม ม ข อผ ดพลาด ระบบก จะท าการบ นท กให แต ถ าหากม ข อผ ดพลาด ก จะม การแจ งเต อนออกมาโดยท ย งไม ม การบ นท ก เม อท าการบ นท กส า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks