ค ม อ การค นทร พยากรสารสนเทศของห องสม ดด วย OneSearch สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ปร บปร งล าส ดว นท 12/02/ PDF

Description
ค ม อ การค นทร พยากรสารสนเทศของห องสม ดด วย OneSearch สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ปร บปร งล าส ดว นท 12/02/ OneSearch ค ออะไร? OneSearch ค อประต (Portal) ในการส บค นข อม ลสารสนเทศของ ห องสม

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 27 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ การค นทร พยากรสารสนเทศของห องสม ดด วย OneSearch สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ปร บปร งล าส ดว นท 12/02/2015 1 1 OneSearch ค ออะไร? OneSearch ค อประต (Portal) ในการส บค นข อม ลสารสนเทศของ ห องสม ด เราใช OneSearch ในการส บค น หน งส อ ว ทยาน พนธ งานว จ ย หน งส อ อ างอ ง วารสาร โสตท ศนว สด รวมไปถ ง ข อม ลท อย ในฐานข อม ลท ห องสม ดบอกร บ ไม ว าจะอย ในร ปแบบต วเล ม (printed) หร ออย ในร ปแบบอ เ ล กทรอน ก ส (electronic resources) ด วยการพ มพ คาค นเพ ยงคร งเด ยวเท าน น หร อพ ดอ กอย างก ค อ OneSearch ค อการส บค นท ครอบคล ม ทร พยากร ท งหมดท ห องสม ดม จะเข าถ ง OneSearch ได อย างไร? ท มบรรณาร กษ ACJH เราสามารถใช OneSearch ได ต งแต ท ห น า แ ร ก ข อ ง เ ว บ ไ ซ ต ส า น ก ห อ ส ม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ร ปท 1) โดยเข าไปท URL library.tu.ac.th ร ปท 1 หน าแรกของเว บไซต ส าน กหอสม ด มธ. ในส วน การส บค นด วย OneSearch 2 2 การลงทะเบ ยนผ ใช ถ งแม ว าผ ใช จะสามารถเข าใช OneSearch ได โดยไม ต องลงทะเบ ยน ผ ใช (Create a new Account) แต การลงทะเบ ยนผ ใช จะท าให สามารถ บ นท กข อม ลการส บค นและใช ในการ ดาวน โหลด ebooks ได การลงทะเบ ยนผ ใช ม ข นตอน ด งต อไปน เข าไปท หน าผลการส บค นของ OneSearch โดยการคล กป ม ในหน าแรกของเว บสาน กหอสม ด จะปรากฏหน าจอด งร ปท 2 คล กท Sign In จากน นในหน าจอถ ดมา ให คล ก ท Create a new Account จะปรากฏหน าจอลงทะเบ ยน ให กรอก ข อม ลต างๆในครบถ วน จากน นคล ก Save Changes เม อน า User Name และ Password ท สม ครไว มา Login ท ม มบนขวาของ หน าจอจะปรากฏแถบของผ ใช ด ง ร ปท 3 เป นอ นส นส ดการลงทะเบ ยนผ ใช ร ปท 3 แถบแสดงสถานะผ ใช ร ปท 2 แสดงหน าจอท ม ล งก Sign In 3 3 ก า ร ค น ท ร พ ย า ก ร แ บ บ Basic Search ว ธ การค นแบบ Basic Search 1. เร มจาก กรอกค าค นท ช อง Search Here 2. สามารถจ าก ดประเภทของทร พยากรท ต องการได โดยเล อกท BOOKS (หน งส อ) DIGITAL COLLECTION (ทร พยากรในร ปแบบด จ ท ล) JOURNAL INDEX (ดรรชน วารสาร) JOURNALS (บทความวารสาร) ebooks ใช SEARCH ALL เพ อทาการค นทร พยากรท ก ประเภท 3. สามารถก าหนดว าต องการจะค นจาก อะไร โดยเล อกให ค นจากคาสาค ญ Keyword ค นจากช อเร อง Title ค นจากช อผ เข ยน Author 4. จากน นคล กท ป ม เพ อทาการค น ร ปท 4 ช องส บค นของ OneSearch Tip ในกรณ ท ต องการค นจาก กล มค า หร อ วล ให ใส ค าค นไว ใน เพ อบอกให ระบบ ร บร และค นจากกล มค าหร อวล ท ต องการ ต วอย าง เช น In God we trust ร ปท 5 ต วอย างการค นเป น วล หร อ กล มคา 4 4 การก าหนดล าด บผลการค น และจ านวนของผลการค นต อ หน า การกาหนดลาด บผลการค น เม อได ร บผลการส บค น ผ ใช สามารถ ท าการเร ยงล าด บของผลการส บค น เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงก บความต องการได โดยจะสามารถเร ยงล าด บผลการส บค น ด งน (ร ปท 6) เร ยงล าด บตามความเก ยวข อง (Relevance) เร ยงตามป เผยแพร ใหม ไปส เก า (Date Newest) เร ยงตามป เผยแพร เก าไปส ใหม (Date Oldest) การก าหนดจ านวนของผลการค นต อหน า (Results per page) ในการก าหนดจ านวนผลการค นต อหน า ให เล อกเมน Page Options จากน นไปท ห วข อ Results per page: จะสามารถก าหนด จานวนผลการค นท แสดงในหน าเว บได (ร ปท 7) ร ปท 7 การกาหนดจ านวนของผลการค นต อหน า ร ปท 6 การกาหนดลาด บผลการค น 5 5 การจาก ดผลล พธ การค น จะท าอย างไร หากผลการค นม มากเก นไป และไม ตรงก บความต องการ? ในกรณ ท ผลการค นม มากเก นไป และไม ตรงก บความต องการน น ผ ใช สามารถจาก ดผลการค นได โดยการใช เคร องม อจ าก ดผลการค น ต างๆ ต วอย างเช น Limit To ร ปท 8 เคร องม อจาก ดการค น Limit To โดยในส วนน จะสามารถจาก ดได สองกรณ ค อ จ าก ดประเภทของทร พยากรท ต องการ จ าก ดทร พยากรตามเวลาท ถ ก เผยแพร การจาก ดประเภทของทร พยากรท ต องการ ในส วนน จะเป นการจาก ดการแสดงผล การค นตามห วข อด งน แสดงผลการค นท ม อย ใน Collection ของสาน กหอสม ด มธ. (Available in Library Collection) แสดงผลการค นท ม เอกสารฉบ บเต ม (Full Text) แสดงเฉพาะผลการค นท ม รายการ บรรณาน กรมอย ใน KOHA OPAC ของส าน กหอสม ด มธ. ( Catalog Only) การจาก ดทร พยากรตามเวลาท ถ กเผยแพร ในส วนน จะเป นการจ าก ดผลการค นให แสดงเฉพาะทร พยากรท เผยแพร ในช วงเวลา ท ก าหนด โดยต วอย าง (ร ปท 8) จะแสดงให เห นถ งการก าหนดให แสดงผลล พธ การค นหา เฉพาะทร พยากรท เผยแพร ในช วงป ค.ศ.1095 ถ ง ค.ศ การจาก ดผลการค นแบบอ นๆ ผ ใช สามารถจ าก ดผลการค นได หลายร ปแบบ ด งร ปท 9 ร ปท 9 การจาก ดการค นแบบต างๆ Source Types เป นการจ าก ดการค นตามประเภท ของทร พยากร เช น แสดงเพ ยงผลล พธ ท เป นหน งส อ น ตยสาร บทความวารสาร เป นต น Subject ส วนน เป นการจ าก ดการค นตามห ว เร องของทร พยากร ท าให เก ดการเจาะจง เน อหาเพ อให ผลล พธ จาก ดข น Publisher ในส วนน เป นการจ าก ดการค นตาม ส าน กพ มพ ท จ ดจ าหน าย ท าให เก ดการแสดง ผลล พธ ท ถ กจาหน ายโดยสาน กพ มพ ท กาหนด Publication ในส วนน เป นการจ าก ดการค นตามช อ ของส งพ มพ ต อเน อง ม กใช ในการจ าก ดการ ค นของบทความ ท าให ได ผลล พธ ท แสดง บทความซ งถ กต พ มพ ในส งพ มพ ต อเน องตาม ช อท กาหนด Language เป นการจาก ดการค นตามภาษาของ ทร พยากรน น Geography ในส วนน เป นการจ าก ดการค นตาม พ นท ทางภ ม ศาสตร เช น การค นเร อง การ ลงท น และใช ต วจ าก ด Geography Hong Kong จะได ผลล พธ การค นท เป น เร อง การลงท น ท เก ยวข องก บ ฮ องกง Collection ในส วนน เป นการจ าก ดการค นให แสดง ผลล พธ จากคอลเล คช นของหน วยงาน/ องค กร/สถาบ นต างๆตามท กาหนด Content Provider ในส วนน เป นการจ าก ดการค นตามช อผ จ ดจาหน ายทร พยากรน นๆ 7 นอกจากน เราย งสามารถจ าก ดการค น แบบอ นๆได อ ก คล กท Show More บร เวณ ด านล างของ Limit To จะปรากฏหน าต าง Search Options (ร ปท 10) ซ งใช ในการ จาก ดผลการค นในด านอ นๆ ได อ กมาก ร ปท 10 กด Show More เพ อใช หน าต าง Search Options ร ปท 11 หน าต าง Search Options 8 6 ข นตอน/ว ธ การค นหาข นส ง (Advanced Search) ร ปท 12 การเข าใช Advanced Search การเข าใช ผ ใช สามารถเข าใช การค นหาข นส ง โดยคล กท ค าว า Advanced Search ท อย ด านล างช องคาค น ด งร ปท 12 จะปรากฏหน าจอการค นหาข นส ง ด ง ร ปท ร ปท 13 หน าจอการค นหาข นส ง 9 ว ธ การส บค นด วยการค นหาข นส ง ในการค นหาข นส งน นผ ใช จะท าการ ค นโดยการใช เคร องม อช วยต างๆ เช น ต วก าหนดแหล งการค น เช น ก าหนดให ค นจากช อเร อง ช อผ แต ง ห วเร อง สาระส งเขป ช อวารสาร เ ล ข ISBN เ ล ข ISSN เ ป น ต น หมายเลข 1 ร ปท 13 ต วจ าก ดผลการค น เป นต วจ าก ด การค นเด ยวก นก บใน Search Option ใช ในการจ าก ดผลการค น ต างๆ เช น ภาษา แหล งของข อม ล เป นต น หมายเลข 4 ร ปท 13 ตรรกะแบบบ ล (Boolean logic) หมายเลข 2 ร ปท 13 การใช เคร องม อต างๆเหล าน ร วมก นใน ก า ร ค น จ ะ ท า ใ ห เ ก ด ผ ล ก า ร ค น ท เฉพาะเจาะจงก บความต องการของผ ใช Tip เราสามารถเพ มช องคาค นและลดช องคาค นลงได โดย การคล กท เคร องหมาย + และ - (หมายเลข 3 ร ป ท 13, ร ปท 14) อธ บาย ตรรกะแบบบ ล (Boolean logic) ตรรกะแบบบ ล เป นการส บค นโดยการสร างเง อนไข ความส มพ นธ ให ก บค าท ใช ในการส บค น เง อนไข ความส มพ นธ ท ใช จะอย ในร ปของค าเช อม ใน ระบบ OneSearch น นม การใช ค าเช อม 3 แบบ ค อ และ (AND), หร อ (OR), ไม (NOT) สามารถอธ บายได ด งน กาหนดให พ นท ส ค อ ผลล พธ การค น AND A AND B OR A OR B NOT A NOT B ผลล พธ การค นจะปรากฏ ผลล พธ ท พบท งคาค น A และ B พร อมก น ผลล พธ การค นจะปรากฏ ผลล พธ ท ม คาค นอ นใด อ นหน ง หร อท ง A และ B ผลล พธ การค นจะปรากฏ ผลล พธ ท ม เฉพาะค าค น A โดยไม ต องการให ม คาค น B ปรากฏ ร ปท 14 การเพ มช องคาค น 10 7 Research Starter Research Starter เป นค ณสมบ ต ของ OneSearch เป นส วนท ให ข อม ล เบ องต นเพ อใช ในการทาว จ ย/รายงาน Research Starter จะอย ก อน รายการแรกในหน าจอของผลการส บค น (ร ปท 15) เม อผ ใช ทาการส บค นและคล กท ผลการค นท เป น Research Starter จะได ข อม ลเบ องต นของค าค นน นๆ ซ งข อม ล เหล าน OneSearch ท าการรวบรวมมา จากสาราน กรมหร อพจนาน กรม นอกจากน Research Starter ย งม เคร องม อช วยเหล อผ ใช อ ก 2 อย าง ค อ เคร องม อช วยแปลบทความ เคร องม อช วยอ านออกเส ยงบทความ เคร องม อช วยแปลบทความ แ ป ล บ ท ค ว า ม ใ น Research Starter จากภาษาอ งกฤษส ภาษาต างๆ เช น ไทย ฝร งเศส อ ตาล จ น เป นต น (ร ปท 16 หมายเลข 1) เคร องม อช วยอ านออกเส ยงบทความ ใช อ านออกเส ยงบทความท ต องการ สามารถปร บความเร วในการอ านและระบ ส าเน ยง (Accent) ในการอ านให เป นส าเน ยง อย าง American, Australian และ British ได (ร ปท 16 หมายเลข 2) ร ปท 15 แสดง Research Starter ของคาค น Playing card 1 2 ร ปท 16 แสดงเคร องม อช วยเหล อของ Research Starter 11 8 Full Text Finder Full Text Finder ค อค ณสมบ ต ในการส บค นวารสารและบทความของ OneSearch โดยจะขอยกต วอย างความสามารถ ของ Full Text Finder ด งน Exact Match Placard A-to-Z Publications Locater Exact Match Placard เป นส วนท จะปรากฏเม อทาการส บค น ใน OneSearch ด วยค าค นท เป นช อของ วารสาร เช น จากร ปท 17 เป นการส บค น ด วยช อของวารสาร Art education ร ปท 18 แสดงผลล พธ การค นบทความจาก วารสาร Art education หากผลล พธ น นเป นวารสารท ส าน ก หอสม ดบอกร บจะสามารถเข าใช เอกสารฉบ บ เต ม (Full-text) ได ท นท ร ปท 17 แสดง Exact Match Placard ของวารสาร Art education จะเห นได ว าผลการค นจะปรากฏช อง ค าค นของวารสาร Art education ผ ใช สามารถใช ช องค าค นน ในการค นบทความ ของ Art education ได ร ปท 19 แสดงเอกสารฉบ บเต ม (Full-text) 12 A-to-Z Publications Locater เป นหน าเพจท เป นส วนหน งของ OneSearch ท าหน าท แสดงรายช อของ ว า ร ส า ร อ เ ล ก ท ร อ น ก ส ท ง ห ม ด ท ส าน กหอสม ดบอกร บและผ ใช สามารถ ค นหาช อวารสาร และบทความในแต ละป ของวารสารน นๆได จ ะ ป ร า ก ฏ ห น า จ อ ข อ ง A-to-Z Publications Locater ซ งผ ใช สามารถท าการ ค นหาช อวารสารท ห องสม ดบอกร บได ท งแบบท ใช คาค น และแบบท ค นจากต วอ กษรแรกของช อ วารสาร เม อค นเจอแล วให คล กท ล งก ด านล างช อ ของวารสารเพ อเข าไปข อม ลของวารสารช อน นๆ และฉบ บท พ มพ ในแต ละป อ กท งหากเป นฉบ บท ห องสม ดบอกร บก จะสามารถเป ดด เอกสารฉบ บ เต มได การเข าใช ในหน าส บค นของ OneSearch บร เวณด านบนซ ายของหน าจอจะม ล งก ของ A-to-Z Publications Locater (ร ปท 20) ให ผ ใช คล กเข าไป ร ปท 20 ล งก ท ใช ไปหน าเพจ A-to-Z Publications Locater ร ปท 21 หน าเพจของ A-to-Z Publications Locater 13 9 ebooks หน งส ออ เล กทรอน กส (ebooks) เป น ประเภทหน งของทร พยากรสารสนเทศท ส าน กหอสม ดให บร การแก ผ ใช และสามารถค น ได จา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks