รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร - PDF

Description
รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 17 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว ทยาล ย โดยการจ ดต งหน วยงานท สามารถให บร การหลายประเภทเข าไว ด วยก น ณ สถานท แห งเด ยว ในร ปแบบการให บร การแบบครบวงจร เพ อให น กศ กษา ผ เร ยนและประชาชน ท วไป ท มาใช บร การ ณ ศ นย ว ทยพ ฒนา ม ความสะดวก รวดเร วและม ความพ งพอใจ โดยหว งเพ มค ณภาพการ ให บร การ โดยกาหนดระด บความสาเร จของการดาเน นการไว 5 ระด บค อ ระด บท 1 แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบงจร ระด บท 2 จ ดทาแผนการดาเน นงาน แนวปฏ บ ต เก ยวก บการให บร การ(One Stop Service ) ระด บท 3 จ ดหาสถานท ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ระด บท 4 วางและทดสอบระบบการให บร การและเป ดให บร การ ระด บท 5 ต ดตามและผลและขยายประเภทการให บร การ รายงานผลโครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) ฉบ บน เป นการ รายงานผลการดาเน นการจ ดต งโครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรของศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ.เพชรบ ร ซ ง ได ร บการสน บสน นจากมหาว ทยาล ยในการปร บปร งพ นท การให บร การ และศ นย ได ด าเน นการเป ดให บร การ แก น กศ กษา ผ เร ยนและประชาชนท วไปตามศ กยภาพของศ นย ไปแล วในระด บความส าเร จท 5 และจะได น าผล การประเม นมาพ ฒนา ศ นย บร การแบบครบวงจร(One Stop Service) เม อการจ ดต งศ นย ด งกล าวเสร จสมบ รณ ตามร ปแบบของมหาว ทยาล ย และขยายประเภทการให บร การต อไป ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร สารบ ญ หน า คานา 2 โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 4 รายงานผลตามระด บความสาเร จ ระด บความสาเร จท 1 5 การแต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร ระด บความสาเร จท 2 8 แผนการดาเน นงานหร อแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ ระด บความสาเร จท 3 16 จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบรองร บการให บร การ ระด บความสาเร จท 4 22 การทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ ระด บความสาเร จท 5 27 การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โครงการพ ฒนาศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ประจาป 2553 ตามแผนย ทธศาสตร ศ นย ว ทยพ ฒนา 5 ป ( ) 1. โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 2. สนองประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ท 3 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษา ตามกลย ทธ ท จ ดต งหน วยงานท สามารถให บร การหลายประเภทเข าไว ด วยก น ณ สถานท แห งเด ยว ท ง ในส วนกลางและส วนภ ม ภาค 3. สนองย ทธศาสตร ของศ นย ว ทยพ ฒนา ท 1 ด าน การพ ฒนาค ณภาพการให บร การการศ กษาและสน บสน น ภารก จของมหาว ทยาล ย ตามกลย ทธ ท 1 ปร บปร งและพ ฒนาระบบการบร การต างๆโดยใช เทคโนโลย สม ยใหม ส การให บร การแบบ ครบวงจร 4. หน วยงานร บผ ดชอบหล ก งานส งเสร มและบร การการศ กษา หน วยงานสน บสน น งานบร การส อและเทคโนโลย การศ กษา และงานอานวยการและธ รการ 5. ผ ท ร บผ ดชอบโครงการ งานส งเสร มและบร การการศ กษา 6. หล กการและเหต ผล จากผลสร ปในการประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดทาแผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map)ของศ นย ว ทยพ ฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ ) ในว นท มกราคม 2552 น น ศ นย ว ทยพ ฒนา ท ง 10 แห งได ม โครงการต างๆ และดาเน นโครงการร วมก บมหาว ทยาล ยเพ อพ ฒนาการให บร การการศ กษาของศ นย ฯเองและเพ อสน บสน นแผน กลย ทธ ให สอดคล องก บแผนท ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยในม ต ค ณภาพ ในการพ ฒนาระบบการให บร การ น กศ กษาและประชาชนเพ อม งส ความเป นเล ศ (Excellence Services) เช น โครงการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) โครงการลดการลาออกกลางค น (Drop-Out) โครงการห องสม ดด จ ตอล (Digital Library) และโครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบ ยนและบร การการศ กษา เป นต น ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร จ งม นโยบาย ให ความสาค ญก บน กศ กษาเสม อนหน งล กค าสาค ญ ซ งจะต องได ร บความสะดวกรวดเร วในการต ดต อและเข าร บบร การท ศ นย ว ทยพ ฒนา จ งได จ ดต งศ นย บร การ แบบครบวงจร (One Stop Service) ข น และได กาหนดเป าหมายโดยใช ไอท ในการเพ มประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งาน ให ม ความสะดวก รวดเร ว รวมท งม ระบบสารสนเทศท เพ ยงพอ ท นสม ย และถ กต อง สาหร บการ ต ดส นใจ กาหนดนโยบายและแก ป ญหาในการปฏ บ ต งานและการบร หารจ ดการ และเพ อเป นการเตร ยมความพร อม รองร บการพ ฒนาการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจรของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ ให เป นผลสาเร จซ งจะ ส งผลต อไปถ งภาพล กษณ ท ด ของมหาว ทยาล ยและเป นการประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยไปพร อมๆก น สมด งเช น ว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ยในป พ.ศ ท ว า มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เป นมหาว ทยาล ยเป ดท ใช ระบบการศ กษาทางไกลช นนาของโลกให การศ กษาตลอดช ว ตสาหร บท กคน 7. ว ตถ ประสงค 1. เตร ยมความพร อมและเพ อรองร บการพ ฒนาศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ หร อศ นย บร การแบบครบ วงจร (One Stop Service) ของมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบ 2. เพ ออานวยความสะดวกแก น กศ กษา และประชาชนท มาใช บร การงานแนะแนวการศ กษา ร บสม คร น กศ กษา และบร การงานทะเบ ยน 3. เพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน อ นจะนามาส การบร หารจ ดการท ด และม ศ กยภาพเช งธ รก จ 8. ช วงระยะเวลาดาเน นการ 9. ว ธ ดาเน นการ 1. ระยะศ กษาระบบ จ ดหาทร พยากรและทดลองการให บร การ ป พ.ศ ระยะบร การและพ ฒนาระบบการให บร การ ป พ.ศ ระยะระบบเสร จสมบ รณ และปร บปร งระบบอย างต อเน อง ป พ.ศ ศ กษาระบบการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) และปร บให ใช ก บการบร การการศ กษาของศ นย ว ทยพ ฒนา 2. จ ดทาแผน/โครงการเพ อการดาเน นงานเตร ยมบ คลากร สถานท ว สด อ ปกรณ ให ม ความพร อม 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ รองร บการให บร การและปร บปร งกระบวนการเด มท ม อย หร อออกแบบ ใหม เพ อให ม ประส ทธ ภาพของการให บร การเพ มข นโดยสามารถใช ฐานข อม ลของผ ใช บร การและ ข อม ลทางการศ กษามาสน บสน นการให บร การได สะดวกรวดเร ว 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ประเม นผลและพ ฒนาปร บปร งระบบในการให บร การอย างต อเน อง 10. เทคน คหร อกลย ทธ ท นามาใช 1. เทคน คการให บร การแบบศ นย บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จ (One Stop Service) 2. เทคน คการลดข นตอนการทางาน 3. ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ลท ท นสม ย 11. ทร พยากรท ต องการ ในป 2552 ใช ตามงบประมาณตามปกต ท จ ดสรรให ในป งบประมาณ สถานท คร ภ ณฑ ว สด อ ปกรณ ท เหมาะสมในการให บร การ 2. คอมพ วเตอร ให บร การน กศ กษาในส วนเคาเตอร เซอร ว ส (Counter Service) 3. ระบบฐานข อม ลของน กศ กษาท มาใช บร การท ศ นย 4. ระบบฐานข อม ลทางการศ กษาด านต างๆของมหาว ทยาล ยในการให บร การ 12. ต วช ว ด ตามระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การจ ดเด ยวเบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 1. แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร(One Stop Service) 2. ม แผนการดาเน นงาน แนวปฏ บ ต หร อระเบ ยบข อบ งค บท เก ยวข องก บการให บร การ 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ รองร บการให บร การ 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ 13. เป าหมายท ต องการ เป าหมายท ต องการ ระด บความสาเร จในการ พ ฒนาการให บร การจ ดเด ยว เบ ดเสร จหร อศ นย บร การแบบ ครบวงจร (One Stop Service) ข อม ลพ นฐาน ป 51 (หน วย) ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 n/a การรายงานผลการดาเน นงาน 1. ประเม นและรายงานผลความสาเร จในระด บความสาเร จในการพ ฒนาการให บร การ OSS (One Stop Service) ให ผ บร หาร ทราบท ก 6 เด อน รายงานผลโครงการ ตามระด บความสาเร จในการพ ฒนาศ นย บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) 1. แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร 2. ม แผนการดาเน นงาน ข นตอนหร อแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ 3. จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ และระบบรองร บการให บร การ 4. ทดสอบระบบให บร การและเป ดให บร การ 5. ม การต ดตามประเม นผล/ขยายประเภทบร การ ระด บความสาเร จท 1 แต งต งคณะทางานการวางระบบการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) คำส งศ นย ว ทยพ ฒนำ มสธ. เพชรบ ร ท ๓๑/๒๕๕๒ เร อง แต งต งคณะทำงำนกำรให บร กำรของศ นย บร กำรร วม (Service Link) ศ นย ว ทยพ ฒนำ มสธ. เพชรบ ร ประจำป ๒๕๕๒ ตามท ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร ได แต งต งคณะทางานการ ให บร การของศ นย บร การร วม (Service Link) เพ อรองร บและเตร ยมความพร อมในการร อปร บระบบและ กระบวนงานเพ อให เก ดประส ทธ ภาพและค มค าให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ด งน น เพ อให การดาเน นงานต าง ๆ ของศ นย ฯ เป นไปด วยความเร ยบร อยและปฏ บ ต งานได อย างต อเน อง จ งขอแต งต งคณะทางานการให บร การของศ นย บร การร วม (Service Link) ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร โดยให ม หน าท พ จารณาการจ ดระบบ การบร หารจ ดการ และร ปแบบการให บร การต างๆ ตามนโยบาย ของมหาว ทยาล ยให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เพ ออานวยความสะดวก รวดเร วให แก น กศ กษาและประชาชนท วไปท มาใช บร การ ณ ท ทาการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร โดยม รายช อคณะทางาน ด งต อไปน ๑. ผ อานวยการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ประธานคณะทางาน ๒. นายว ร ช อธ ร ตนป ญญา ผ ทางาน ๓. นางสาวเพ ชรดา เพ ชรร ตน ผ ทางาน ๔. นายกฤต กร สาราญถ น ผ ทางาน ๕. นายธนศร แก วประด ษฐ ผ ทางาน ๖. นางศ ร ล กษณ ชลาย ทธ ผ ทางานและเลขาน การ ๗. นางราจวน ศ กลสก ล ผ ทางานและผ ช วยเลขาน การ ท งน ต งแต ว นท ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ส ง ณ ว นท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (ผ ช วยศาสตราจารย วาน ช มาล ย) ผ อานวยการศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร ระด บความสาเร จท 2 ม แผนการดาเน นงานและแนวปฏ บ ต ท เก ยวข องก บการให บร การ ระด บความสาเร จท 2 ม แผนการดาเน นงานและ แนวปฏ บ ต ท เก ยวข อง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks