omegalul

Description
Koji pristupi u obradi teksta postoje? Postoje 2 pristupa u obradi teksta, to su WYSIWYG(What you see is what you get) u kome korisnik vidi kako će dokument koji kreiraju da „ispadne“ dok ga kreiraju, i jezici za obeležanje (Markup language) u kojima korisnik tokom kreiranja dokumenta koristi određene sintaksu (Syntax), naredbe, koje programu u kome kreiraju tekst govore šta da rade sa tim tekstom. Šta je WYSIWYG pristup? Prilikom obrađuje teksta postoje dva pristupa obrađivanju, jedan je da

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Koji pristupi u obradi teksta postoje? Postoje 2 pristupa u obradi teksta, to su WYSIWYG( What you see is what you get  ) u kome korisnik vidi kako će dokument koji kreiraju da „ispadne“ dok ga kreiraju, i jezici za obele ž anje ( Markup language ) u kojima korisnik tokom kreiranja dokumenta koristi odre đ ene sintaksu ( Syntax  ), naredbe, koje programu u kome kreiraju tekst govore šta da rade sa tim tekstom.   Šta je WYSIWYG pristup?   Prilikom obrađuje teksta postoje dva pristupa obrađivanju, jedan je da korisnik dok obrađuje tekst vidi rezultat obrađivanje takozvani WYSIWYG ( What you see is what you get  ), a drugi je da korisnik programu u kojem obrađuje daje određene naredbe, koje program interpretira i određuje konačan izgled teksta. Ovu vrstu pristupa i maju „programi za obeležavanje ( Markup language )    Šta je to jezik za obeležav  anje? Jezik za obeležavanje    je programski jezik koji nakon što primi određenje naredbe (npr. <br> za prelaz u sledeći red tokom rada sa HTML- om itd.) ne prikazuje izgled konačnog teksta sem ako se dokument „napisan“ u programu za obeležavanje ne otvori određenjom aplikacijom (Pretra živač weba za HTML...)   Koji su najpoznatiji jezici za obeležavanje?   Najpoznatiji jezici za obeležavanje su HTML ( Hyper Text Markup Language ) koji se uglavnom koristi za izradu web stranica i LaTeX koji uglavnom koriste matematičari zbog podrške za matematičke formule Kako se organizuje tekst prilikom unosa?  Pošto je korisnicima ponekad potrebno da razumeju tekst koji obrađuju oni tekst organizuju, i to korišnjem boja u tekstu, koriščenjem opcija Bold , Italics , Underline, Strike-through... koje se mogu umesto klikom na B , I  , U mogu lakše „selektovati“ prečicom Ctrl+B za Bold , Ctrl+I za Italics i Ctrl+U za Underline . Tekst se takođe može organizovati klikom na Tab (ispod Escape), promenom veličine teksta, promenom fonta (izgledom slova) i promenom boje slova.  Šta podrazumevamo pod fizičkom i vizuelnom reprezantacijom teksta? Da bi dokumenti lepo izgledali, potrebno je da se odredi kako će element logičke strukture izgledati kade se budu odštampali. Da li će glavni naslovi biti na sredini strane, na levoj ili desnoj strani teksta? Koja će se vrsta i veličina slova koristiti da se prikažu zanimljivosti? Da li će taj tekst biti obojen nekom posebnom bojom ili će možda biti uokviren? Odgovori na sva ova pitanja predstavljaju fizički ( vizuelnu) reprezentaciju teksta.
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks