Olivier Souchon - Realitati Si Enigme Ale Arheologiei

Description
Olivier Souchon - Realitati Si Enigme Ale Arheologiei

Please download to get full document.

View again

of 75
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 75

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  OLIVIER SOUCHON Realităţi şi enigme ale arheologiei Traducere din limba franceză Lydia-Constanţa Ciuă BUCUREŞTI 2001 PRIETENII CĂRŢII CP 58-47 BUCURETI I!BN 7#-57#-$#4-7 Prefaţă %&udierea &recu&ului cu a'u&(rul &e)&el(r a f(*& f(l(*i&ă din +lin ,i nu +(a&e (feri mai mul& ar.e(l(/iaca+ă&ă acum un r(l c(01r,i&(r 2n elab(rarea I*&(riei3 im+lic1nd cun(,&ine mul&i+le ,i f(l(*irea un(r &e.nici c(m+le)e 6a&(ri&ă ei3 de c1&e0a decenii3 *-au realiza& mari de*c(+eriri i*&(rice !ec(le ,imilenii ie* din umbra 2n care au răma*3 i/n(ra&e de (ameni C.iar dacă e+(ca e*&e cun(*cu&ă30e*&i/iile dez/r(+a&e re+rezin&ă ( c(n&ribuie fundamen&ală la +a/ina de i*&(rie re*+ec&i0ă3 +rin0al(area l(r c(ncre&ă ,i ade0ărul inc(n&e*&abil ai măr&uriei l(r r.e(l(/ia (feră ( ima/ine direc&ăa &recu&ului3 un c(n&ac& imedia& cu el 2n acea*&ă lucrare am 0ru& *ă +rezin& c1&e0a mari de*c(+eriri ar.e(l(/ice3 de*&ul de recen&e Eleau f(*& făcu&e 2n ări de+ăr&a&e3 din +unc& de 0edere /e(/rafic3 unele de al&ele3 ,i *e referă laci0ilizaii f(ar&e de(*ebi&e !c(+ul +e care mi l-am +r(+u* a f(*& de a dem(n*&ra3 +e bazae)em+lel(r ale*e la 0(ia 2n&1m+lării3 2n decur*ul *ec(lel(r3 +r(0enind din &eri&(rii feluri&e3 a+(r&ul.(&ăr1&(r al ar.e(l(/iei la alcă&uirea I*&(riei  Autorul  1 Un depozit de capodopere, neobişnuit, sub o stradă din Pireu  -a 2n&1m+la& la Pireu3 *1mbă&ă3 $8 iulie $ 5  2n acea*&ă lună a lui Cu+&(r3 c1nd *(arele 2ncin/ea +ăm1n&ul reciei ,i căldura de0enea &(& mai a+ă*ă&(are3 munci&(rii 0eneau la lucrudin z(rii zilei 6(i din&re ei3 ndrea* !a9elli(n ,i Ni9(-la(* :(rd(n(ri*3 a+ă*1nd din &(a&e+u&erile +e ci(canul +neuma&ic3 *+ăr/eau a*fal&ul3 de(arece *(cie&a&ea unde erau an/a'ai 2,ilua*e (bli/aia de a face canalizarea an&ierul ace*&a *e afla 2n a-+r(+iere de +(r&3 +e la&ura*udică a *&răzii .e(r/.i(* l3 la 2n&re&ăierea cu *&rada P.il(n Trecă&(rii /răbeau +a*ul3d(rind *ă e0i&e +raful ridica& ,i z/(m(&ul *u+ără&(r al ci(canel(r 6e(da&ă *-a făcu& lini,&e ndrea* !a9elli(n ,i Ni9(la(* :(rd(n(ri* lă*a*eră lucrul ,i *e a+leca*eră *+re +ăm1n&3+ri0ind cu luare-amin&e  !nt m#larea$ #ro%idenţa arheologilor  fn&r-( /rămadă de +ăm1n& c(m+ac& *e i0i*e ( m1nă din br(nz ;unci&(rii l-au 2n,&iina&imedia& +e ,eful de ec.i+ă3 <i++(cra&i* Terzi*3 care3 la r1ndul lui3 a c.ema& d(i funci(nari dela *(cie&a&e au .(&ăr1& *ă 2n&reru+ă lucrările ,i *ă anune ne2n&1rzia& *er0iciile ar.e(l(/ice ce,&ia au f(*& +rimii mar&(ri ai unei de*c(+eriri *enzai(nale3 da&(ra&ă 2n&1m+lării3 a*eme-nea al&(r de*c(+eriri ar.e(l(/ice;ul&e *ec(le &recu*eră fără ca cine0a *ă bănuia*că e)i*&ena un(r ca+(d(+ere minuna&e alear&ei /rece,&i3 2n/r(+a&e *ub +a0a'ul drumului!e *&r1n*e*e lume mul&ă3 2n&r-un (ra, cl(c(&i&(r de 0iaă cum e*&e Pireul3 ,&irile de *enzaie*e ră*+1nde*c cu ( uimi&(are re+eziciune = m1nă fu*e*e *c(a*ă la i0eală din +ăm1n&> nuera ce0a de(*ebi&3 dar *e +u&ea +re*u+une că nu era unicul fra/men& e)i*&en& Era ab*(lu&nece*ar *ă *e efec&ueze ( *ă+ă&ură de +r(&ecie ;unci&(rii de0eneau acum c(lab(ra&(rii*er0iciului ar.e(l(/ic Canalizarea mai +u&ea a,&e+&a acum *(*i*e cli+a cerce&ării&recu&uluiCăldura era 2năbu,i&(are3 dar nimeni nu *e +l1n/ea &rebuia *ă *e aci(neze fără /rabă3 cuc.ibzuială T(i lucrau cu acea re*+ec&u(a*ă minui(zi&a&e .ărăzi&ă numai măr&uriil(r deI*&(rie *&ră0ec.e u f(*& *c(a*e la lumină d(uă brae de br(nz3 a+arin1nd unei *&a&uide*c(+eri&e imedia& du+ă aceea3 re+rezen&1nd un bărba& &1năr3 ? un Kuros ? cu frun&ea 2m+(d(bi&ă de bucle3 ( *&a&uie de fac&ură +ur ar.aică lă&uri de el3 *-a de*c(+eri& *&a&uiaunei fe&e de ( frumu*ee remarcabilă +e*&e +ici(arele ei3 $  au f(*& /ă*i&e fra/men&ele unui *cu& de me&al;ulimea cre,&ea mii de +er*(ane3 nerăbdă&(are ,i curi(a*e3 *e 2n/rămădeau +e *&răzileP.il(n ,i .e(r-/.i(*l@a (ra 5 du+ă-amiaza3 *ă+ă&urile au f(*& (+ri&e ,i *-a di*+u* 2ncărcarea ,i &ran*+(r&area+rimel(r de*c(+eriri la ;uzeul ar.e(l(/ic din Pireu cami(nul ,i-a cr(i& drum cu /reu3de*+ic1nd mulimea c(m+ac&ă 2n *eara aceea3 membrii /u0ernului *-au +rezen&a& la muzeu3 ca *ă *alu&e3 cu &(& re*+ec&ulcu0eni&3 +rezena cel(r d(uă *&a&ui de br(nz3 care 2mb(/ăeau ,i mai mul&3 +a&rim(niulnai(nal /rec3 da&(ri&ă 2n&1m+lării ferici&e din $8 iulie!ă+ă&urile au c(n&inua& 2n zilele urmă&(are cu aceea,i +ar&ici+are en&uzia*&ă a +(+ulaieiC(nducerea cam+aniei a f(*& 2ncredina&ă d(mnului Aean Pa-+adimi&riu3 direc&(r al n&ic.i&ăil(r din &&icaPe 5 iulie ? du+ă ( *ă+&ăm1nă de la de*c(+erirea făcu&ă ? au a0u& ( n(uă *ur+riză> 2n&r-un ,an de *ă+ă&ură *-au i0i& faldurile unei dra+erii din br(nz3 a+arin1nd unei *&a&ui culca&e+e *+a&e Pe mă*ură ce *e lucra la de/a'are3 dimen*iunile ei ne(bi,nui&e au uimi& e0iden&3era ( *&a&uie uria,ă E u,(r de ima/ina& nelini,&ea ,i em(ia ar.e(l(/il(r c1nd au 0ăzu& c+n-&ur1ndu-*e3 din +ăm1n&ul acela *ecă&ui&3 +răf(*3 ( lucrare 2n&r-ade0ăr de +r(+(riiim+re*i(nan&e3 2n&r-( *&are de c(n*er0are e)celen&ă!ă+ă&(rii3 cu &(a&ă nerăbdarea l(r3 2nain&au 2nce& cu lucrul3 c1n&ărindu-,i fiecare mi,care3in&er0enind cu +rudenă 6i*cuiile erau a+rin*e 2n +ri0ina iden&ificării *&a&uii au f(*& an&renaic.iar +e ( +i*&ă fal*ă3 c1nd au dez/r(+a& ( al&ă *&a&uie din br(nz3 de dimen*iuni mul& mai mici3 la drea+&a *&a&uii mari3 2n&(ar*ă *+re ea3 +ăr1nd că ( 2mbrăi,ează u &ra*c(ncluzia că re+rezen&au un /ru+ Ca urmare3 au lucra& mai in&en* la de/a'are 2nreali&a&e3 au a+ăru& d(uă lucrări diferi&e3 +e care numai 2n&1m+larea le a,eza*e la(lal&ăEra 2nfăi,a&ă zeia &.ena cu c(if3 mă*ur1nd d(i me&ri ,i &reizeci de cen&ime&ri ,i zeia r&emi*3 mul& mai mică ? 2nălimea ace*&ei *&a&ui fiind e/ală cu ( 'umă&a&e din cealal&ăIn cur*ul *ă+ă&uril(r3 braele de br(nz3 c(r(da&e3 ale lui r&emi*3 au f(*& *făr1ma&e dar re*&aurarea *-a +u&u& efec&ua fără /reu&a&eDE)&ra(rdinară a+ariie 6(uă zeie3 +e care *(ar&a le reuni*e 2n ace*& c(l al &&icei Feiarăzb(inică 2m+reună cu zeia 01nă&(rii3 cea care 2l (cr(&i*e mereu +e Uli*e ,i cea carerămă*e*e ne2ndu+leca&ă ,i a+ri/ă Nici 2n +an&e(nul cere*c ele nu *e 2n&1lneau +rea de*3din cauza firil(r l(r a&1& de de(*ebi&e3 dar ia&ă că +rin in&ermediul (amenil(r au *&a& ală&urid(uă milenii  (+&a zi de *ă+ă&uri a da& ,i al&e r(ade> a f(*& /ă*i&ă ( buca&ă de marmură3 a+r(a+e deca+ul &.enei era umărul unei *&a&ui feminine ? *in/ura care nu era din br(nz  f(*&dez/r(+a&ă3 *&udia&ă amănuni&3 dar ,i-a +ă*&ra& &aina +en&ru că nu *-a +u&u& +reciza +ecine re+rezen&a!-a mai de*c(+eri& ( ma*că de &ra/edie3 din br(nz3 de dimen*iuni mari3 ,i ( frum(a*ă*&elă funerară fără bază ,i ca+i&elD cu ca+ul lui <erme* Comori a#roa#e la ni%elul solului C1&e de*c(+eriri 2n c1&e0a zile Cu &(a&e ace*&ea3 *ă+ă&urile au f(*& *i*&a&e> *&rada &rebuia *ă-,i reca+e&e a*+ec&ul (bi,nui&3 iar au&(m(bili,&ii /răbii nu ar fi +u&u& bănui că dede*ub&3 +e un&r(n*(n al drumului de c1i0a me&ri +ă&rai3 *e afla*e3 i/n(ra& &im+ de d(uă milenii3 un de+(zi&de ( 0al(are ine*&imabilă !&a&uile *e aflau 2n/r(+a&e a+r(a+e la ni0elul *(lului> unele d(ar la85 cm de +a0a'ul ac&ual3 al&ele3 a*cun*e mai ad1nc3 la $35G m Puin a li+*i& ca 0reun&1rnăc(+ ned(ri& *ă nu le &rezea*că 2n +lu*3 *+re n(r(cul ar.e(l(/il(r3 2n cadrul lucrăril(r deamena'are a Pireului3 *e +re0edea de*c.iderea unei *&răzi +e ace*& *i& 6e a*emenea3 ar fif(*& +(*ibil *ă fie f(l(*i& dre+& &emelie a unei ca*e ,i br(nzurile da&e la i0eală *-ar fi ri*i+i& *au3+ur ,i *im+lu3 ar fi f(*& lua&e de cei care urmăreau *ă recu+ereze ma&eriale Cr(nicaar.e(l(/iei ci&ează mul&e c(m(ri lă*a&e 2n +ără*ire3 a+r(a+e la ni0elul *(lului e*&e cazul&ezaurului de la Hi)3 de*c(+eri& 2n $ 5#;unca ar.e(l(/il(r nu a c(n*&a& numai 2n de/a'area ace*&ui de+(zi& 0al(r(* ei au *&udia& cua&enie m(dul 2n care fu*e*e alcă&ui& (dini(ară ,i au a'un* la c(ncluzia că *&a&uile fu*e*erăde+(zi&a&e cu /ri'ă ? una l1n/ă al&a *au unele +e*&e al&ele ? 2n&r-( 2ncă+ere cu +ereii   de*&ul de *ubiri3 a cărei &emelie3 la&ă de a+r()ima&i0 5 cm3 fu*e*e de/a'a&ă +e &rei la&uri cea*&ă 2ncă+ere a0ea ( lun/ime a+r()ima&i0ă de  m 2n $ 53 fu*e*eră dez/r(+a&ec(n*&rucii *imilare3 cu &(&ul 2n&1m+lă&(r> *e e)ecu&au lucrări edili&are 2n 0ecină&a&ea uneibi*erici6e*i/ur erau ma/azine *au de+(zi&e3 *i&ua&e 2na+r(+ierea +(r&ului ;inuna&ele br(nzuri fu*e*eră 2n/rămădi&e 2n 0ederea &ran*+(r&ării l(r +ec(rabie Erau ac(+eri&e de un *&ra& /r(* de cenu,ă ,i de fra/men&e de i/lă3 de +e ac(+eri,Un bra al *&a&uii re+rezen&1nd un Kuros era 2nne/ri& de fum Pr(babil *ur0eni*e ( dramă 2nm(men&ul 2ncărcării l(r ,i ruinele clădirii incendia&e le ac(+eri*eră +en&ru &(&deaunaE0enimen&ele ace*&ea *e +e&receau 2n *ec(lul l 2<3 du+ă cum d(0ede,&e ( m(nedă /ă*i&ă*-au f(rmula& i+(&eze in&ere*an&e a*u+ra eiD Un Kuros admira&il din e#oa arhaiă Kuros-u\ re+rezin&ă3 fără 2nd(ială3 lucrarea cea mai im+(r&an&ă +e care a da&-( 0re(da&ă+ăm1n&ul Pireului 2n afara frumu*eii ului&(are3 are +ri0ile/iul dea fi cea mai 0ec.e *&a&uie debr(nz de dimen*iuni mari $3  m 2nălimeD3 care ne-a +ar0eni& !-a a+recia& că a+arine*ec(lului HI J< unii ( da&ează f(ar&e +reci*3 din anii 5#G-5G 2<Ne aflăm deci 2n +lină +eri(adă ar.aică a ar&ei /rece,&i Nu 0(i in*i*&a a*u+ra i*&(riei ,i ar&eireciei3 dar *e cu0ine *ă reamin&e*c c1&e0a da&e !i&uăm e+(ca ar.aică ? acele 0remuri*&ră0ec.i ? 2n&re 2nce+u&ul *ec(lului H 2< ,i răzb(aiele medice3 care au izbucni& 2n 4 G ,iau l(0i& recia a&1& de crun& E+(că de dez0(l&are ar&i*&ică e)&ra(rdinară> *e im+unear.i&ec&ura /reacă din +ia&ră3 cu (rdinele *ale cla*ice *cul+&ura3 +rin creaiile *ale (ri/inale3a'un/e la de*ă01r,ire 2n acea*&ă e+(că *e remarcă d(uă m(dele dere+rezen&are umană> Kore de ( di*cre&ă femini&a&eD ,i Kuros a01n&a& ,i +u&ernicD Kore  2nfăi,ează ( fa&ă &1nără 2n 0e,m1n& dra+a&3 in1nd 2r3 m1nă ( (frandă la ;uzeul cr(+(lei*e /ă*e*c e)er.+lare minuna&e de a*emenea *&a&uiD Kuros re+rezin&ă un bărba& &1năr3 /(l3+ă,ind 2nain&e cu +ici(rul dre+& ;ul&ă 0reme a f(*& c(n*idera& ca ( i+(*&ază a lui +(ll(3 dar  2n +rezen& *-a renuna& la acea*&ă in&er+re&are :ur(* ,i Kore *un&3 cu cer&i&udine3re+rezen&ări ale cel(r care aduc (frande3 +e care ar&i,&ii /reci i-au idealiza&3 2nfăi,1ndu-i&ineri ,i frum(,i Kuros-u\ de*c(+eri& la Pireu e*&e3 2n&r-ade0ăr3 ( ca+(d(+eră a ar&ei ar.aice> e*&e de*ă01r,i&ăfrumu*eea ace*&ui &ru+ 2n*uflei& de mi,carea *c.ia&ă3 de,i a&i&udinea e*&e c(n0eni(nală re ,i f(ră3 ,i /raie +e c.i+ul ace*&ui Kuros se ci&e,&e bucuria ,i mulumirea3 d(0adă a unei&răiri in&eri(are in&en*e m fi f(*& fericii *ă aflăm numele ar&i*&ului care a crea& acea*&ă(+eră de un reali*m &ulbură&(r6in +ăca&e3 &(& ce +u&em *+une e*&e că *&a&uia +r(0ine3 +r(babil3 din&r-un a&elier *i&ua& lan(rd-e*&ul Pel(+(nezului &rebuie *ă ne mulumim ,i *ă ne măr/inimD cu acea*&ă 0a/ăindicaie de a+ar&enenă 6e al&fel3 *cul+&ura ar.aică e*&e ca&e/(ric an(nimă N(i nu +u&emci&a dec1& d(uă nume de *cul+&(ri +en&ru acea*&ă +eri(adă3 li+*indu-ne al&e elemen&e deinf(rmare r&a /reacă 2,i 0a lua re0an,a mai &1rziu3 cu ar&i,&ii ei celebri3 Kidia*3 Pra)i&ele* ,i a&1ia alii 'thena$ #rotetoarea etăţilor-stat Tăinui&ul ,i nebănui&ul de+(zi& din Pireu adă+(*&i*e ( *&a&uie a zeiei &.ena +ur&1nd c(iful derăzb(inică3 de dimen*iuni ne(bi,nui& de im+ună&(are> cel +uin 3#G m @ucrarea acea*&aminuna&ă a f(*& realiza&ă la *f1r,i&ul *ec(lului H *au IH J< Hal(area de*c(+eririi ace*&ea ?credem n(i ? ar fi f(*& ,&irbi&ă dacă nu *-ar fi afla& ,i zeia care a da& numele *ău ce&ăii +e care a(cr(&i&-( $D  Ea *-a i0i&3 din *(lul Pireului3 ca un *imb(l3 a+ără&(are a ce&ăenil(r3 +er*(nific1nd 2nele+ciunea3 +rudena ,i f(ra Răzb(aiele +u*&ii&(are &recu*eră de mul& &.ena a rea+ăru& 2n&(a&ă măreia ei *enină buzele u,(r 2n&rede*c.i*e *un& /a&a *ă r(*&ea*că ce0a a/erimea (c.il(r3din (ni)3 e*&e uimi&(are Lzeia cu (c.ii alba*&ru-0erzuiM3 cum i *e mai *+une &.eneiDRe/ă*im aici +redilecia3 am +u&ea *+une c.iar *lăbiciunea ar&i,&il(r /reci +en&ru incru*&aiile cuemailuri3 *&iclă3 diferi&e +ie&re3 admi*e de &e.nica &urnării 2n br(nz 6e*i/ur3 +u&em a0ea rezer0efaă de f(l(*irea un(r a*&fel de ar&ificii3 dar &rebuie *ă recun(a,&em că ar&i,&ii aceia au ,&iu& *ăe)+l(a&eze la ma)imum mi'l(acele de care di*+uneau3 izbu&ind *ă dea 0iaă (+erel(r l(r3 de unreali*m &ulbură&(r3 une(ri3 care nu e*&e c1&u,i de +uin inc(m+a&ibil cu idealizarea urmări&ăi In #  $D e*&e cun(*cu&ă di*+u&a din&re &.ena ,i P(*eid(n3 cu +rile'ul 2m+ăririi di0er*el(r re/iuni ale recieiCu acea*&ă (cazie c(n*iliul zeil(r a fă/ădui& *ă dea &&ica aceluia din&re ei care-i 0a dărui bunul celmai de +re P(*eid(n i-a dărui& calul3 iar &.ena mă*linul3 care a0ea *ă a*i/ure +r(*+eri&a&eal(cui&(ril(r Ea a c1,&i/a& 2n felul ace*&a 2n&recerea ,i a de0eni& +a&r(ana ce&ăii &ena3 care-i +(ar&ă3 dea&unci3 numeleCa+ din marmură al zeiei &.ena acea*&ă +ri0ină *ă-l luăm dre+& e)em+lu c(ncluden& +e auriga c(nducă&(rul de car an&icDdin 6elfi =c.ii *ăi *un& din email alb ,i (ni)3 iar /enele3 din me&al incru*&a&> cine ar c(ndamna a+licarea unei a*&fel de L&e.niciM3 c1nd efec&ul ei e*&e e)&ra(rdinar Pri0ireaain&i&ă 2n de+ăr&are3 +ierdu&ă3 luminează un c.i+ radi(*3 unul din&re cele mai frum(a*e ,i maicalde crea&e 0re(da&ă de dal&a unui ar&i*& i*cu*i& Re#re(entări unosute şi statui misterioase Kuros ,i  Athena *un& recun(*cu&e dre+& cele mai 0al(r(a*e (+ere de ar&ă ale Lde+(zi&uluiMdin Pireu3 dar acea*&a nu 2n*eamnă că minimalizăm im+(r&ana cel(rlal&e *cul+&uri Unadin&re ele a +ă*&ra& mi*&erul iden&i&ăii *ale> ( *&a&uie din br(nz3 de*c(+eri&ă 2n aceea,i zi cu Kuros, mă*ur1nd $3 4 m Re+rezin&ă ( fa&ă de ( rară frumu*ee cine era (are &1năraacea*&a3 +ur&1nd un cen&ir(n de care *e +u&ea +rinde ( armă Nu e)i*&ă nici un al& de&aliu+reci* care *ă c(n&ribuie la iden&ificarea eiUnii au c(n*idera& că e*&e r&emi*3 zeia 01nă&(rii lii3 2n frun&e cu Aean Pa+adimi&riu3 au +re*u+u* că era ;el+(mene3 muza &ra/edieiacea*&ă i+(&eză +are mai +lauzibilă3 de(arece face le/ă&ura cu marea ma*că de &ra/edie3din br(nz3 de 45 cm lăime3 de*c(+eri&ă cu (cazia *ă+ă&uril(r ;uza ( inea cu braul dre+& 2n&in* r fi f(*& un ef(r&3 ma*ca fiind f(ar&e /rea3 c.iar +en&ru ( zeiă6u+ă &(a&e +r(babili&ăile acea*&ă +ie*ă 2m+(d(bea un &ea&ru din &ena *au din Pireu r&emi*3 de*c(+eri&ă 2n a (+&a zi de *ă+ă&uri3 (da&ă cu &.ena3 e*&e 2nfăi,a&ă cu &(a&ecarac&eri*&icile ei de zeiă a 01nă&(rii3 a cărei i*cu*ină era ne2n&recu&ă 2n f(l(*irea arcului ,i a*ă/eil(r3 2ndre+&a&e a&1& a*u+ra cerbil(r3 c1& ,i a (amenil(r!ur+rinde de*c(+erirea unei *in/ure *&a&ui din marmură din an*amblul *&a&uar *c(* la i0ealăde *ă+ă&uri +erfec& c(n*er0a&ă3 *&a&uia acea*&a3 de un me&ru ,i cinci cen&ime&ri3 a*emeneacelei din br(nz re+rezen&1nd ( Kore, nu e*&e iden&ifica&ă Pe cine 2nfăi,a &1năra fa&ă =&unică lun/ă +1nă la +ăm1n& 2i ac(+erea +ici(arele 0ălul fin care-i 2ncadra faa cădea +e*&ebraele ei 2nd(i&e3 2n0ăluind-( +1nă la /enunc.i raia ,i dulceaa e)+re*iei fi/urii ace*&ei&inere *un& a+ar&e Era zeiă Pre(&ea*ă Cine ,&ie !un&em 2nclinai *ă credem că era (+re(&ea*ă (fician&ă a unui cul& (rien&al!&udiind 2ndea+r(a+e ace*& l(& dez/r(+a& din *ub*(lul Pireului3 c(n*&a&ăm cu uimirecarac&erul *ău di*+ara& ,i ne(bi,nui&> br(nzuri3 ( *in/ură marmură3 ( *&a&uie de bărba&3 maimul&e 2nfăi,1nd femei ? zeie *au al&e fiine nenumi&e ? *cu&uri3 ( ma*că de &ra/edieE0iden&3 cel care a +răda& adun1ndu-le3 nu *e 2n,ela nu a reinu& dec1& *cul+&urile cele maiim+(r&an&e3 ma'(ri&a&ea l(r fiind de dimen*iuni mari Pen&ru el *ubiec&ul re+rezen&a& *auma&eria din care era e)ecu&a&ă (+era nu a0eau nici ( im+(r&ană @u1nd &(& ce +u&ea3 ,i-af(rma& in0(lun&ar ( c(lecie de (biec&e e&er(cli&e de mare frumu*ee din cauza /rabei ,i+en&ru a u,ura &ran*+(r&ul *&a&uil(r3 a f(*& (bli/a& *ă renune la *(clurile l(r Un c(leci(nar ade0ăra& ar fi *elec&a& lucrări anal(/e3 +re(cu+a& *ă alcă&uia*că un /ru+ uni&ar3 cu ( anumi&ă(m(/eni&a&eIn cazul de faă credem că a f(*& rezul&a&ul unui 'af3 de(arece *cul+&urile au f(*& aduna&e 2n/rabă3 fără ale/ere +realabilă Ele +r(0in3 de*i/ur3 din mai mul&e &em+le ,i edificii 'efui&e fără*cru+ul Ne 2nc.i+uim cum *-a de*fă,ura& *cena> cer&uri +en&ru anumi&e lucrări3 dem(n&area*&a&uil(r de +e *(clul l(r3 2ncărcarea l(r 2n cărue3 de-a 0alma3 &ran*+(r&area l(r +1nă la +(r&C1&e l(&uri au f(*& (are 2n'/.eba&e a*&fel Unele au f(*& imedia& 2mbarca&e3 iar al&ele aurăma* de+(zi&a&e 2n d(curi  !ntr-o atmos)eră dramatiă*** ;(neda /ă*i&ă (da&ă cu *&a&uile c(n*&i&uia *in/urul indiciu +e care ne +u&eam baza +en&ru+recizarea da&ei ? c.iar a+r()ima&i0ă ? c1nd au f(*& de+(zi&a&e 2n acel l(c &ainic din Pireu;(neda ( 2nfăi,ează +e &.ena +ur&1nd c(iful de răzb(inică ,i +e Feu*3 *&ă+1nul&ră*ne&ului *e remarcă ,i un *imb(l ? ( *&ea 2n&re d(uă *emilune ? cel al lui ;i&.rida&e cel 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks