จดหมายข าว สขร. เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว น. Office of the Official Information Commission Newsletter - PDF

Description
สำำน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ จดหมายข าว สขร. Office of the Official Information Commission Newsletter ป ท 4 ฉบ บท 61 เด อนเมษายน ม ถ นายน 2557 เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 18 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สำำน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ จดหมายข าว สขร. Office of the Official Information Commission Newsletter ป ท 4 ฉบ บท 61 เด อนเมษายน ม ถ นายน 2557 เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว น บก. ท กทาย สว สด ค ะท านผ อ านจดหมายข าว สขร.ท กท านฉบ บน ม เร องท น าสนใจอ ก เช นเคย ไม ว าจะเป นเจาะคำาว น จฉ ยท ม ต วอย างสร ปคำาว น จฉ ยท น าสนใจ ค อ จำานวนอาว ธป นในความครอบครอง ใช ส ทธ ตรวจด ได หร อไม เจ าหน สามารถขอ ข อม ลล กหน ได หร อไม เร องร องเร ยนท เก ยวก บหน วยงานปฏ เสธว าไม ม ข อม ล ข าวสารแต ผ ขอไม เช อนอกจากน ย งม กฎหมายข อม ลข าวสารของราชการไม ใช กฎหมายร บฝากจะหมายความอย างไร ก ต องอ านก นรวมท งย งม เร องอ นอ ก หลายเร องก ขอฝากให อ านก นด วยนะคะ สารบ ญ IT ชวนร 3 รอบร เร องกฎหมาย 8 ไขป ญหา 10 การใช งานโปรแกรม Microsoft office 2013 สำาหร บผ ใช งานท วไป (ตอนท 1) กฎหมายข อม ลข าวสาร ไม ใช กฎหมายจ บผ ด เจาะค ำว น จฉ ย 5 - จำานวนอาว ธป นในความครอบครอง ของแต ละบ คคลใช ส ทธ ตรวจด ได หร อไม - เจ าหน สามารถขอข อม ลล กหน ได หร อไม เป ดโลก ข อม ลข าวสาร 9 รอบร ว สขร. 11 เร องร องเร ยน หาร อ ท น าสนใจ - การปฏ เสธว าไม ม ข อม ลข าวสาร 7 สนใจร บเป นสมาช ก จดหมายข าว สขร. ฟร หร อให ข อเสนอแนะได ท : ส วนส งเสร มและเผยแพร ส ทธ ร บร ข อม ลข าวสาร โทรศ พท โทรสาร เว บไซต 2 จดหมายข าว สขร. การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 ส าหร บผ ใช งานท วไป (ตอนท 1) IT ชวนร แนะน ำ : (Introduce) นายอ ศเรศ อ ศโรสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ โปรแกรม Microsoft Office 2013 เป นช ดโปรแกรมส ำเร จร ปท พ ฒนาโดยบร ษ ท ไมโครซอฟท สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows และ Apple Macintosh โปรแกรม Microsoft Office ม การส งเสร มให ใช งาน ผ านระบบเคร องแม ข าย (Server) และบร การผ านหน าเว บ (Web Base) ในร นใหม ๆ ของ Microsoft Office 2013 เราเร ยกว า ระบบส ำน กงาน (Office System) แทน ช ดโปรแกรมส ำน กงาน เพราะระบบส ำน กงานจะรวมการ ท ำงานก บเคร องแม ข ายเอาไว ด วยก น ซ งในร น Home & Business 2013 ประกอบด วย Word, Excel, PowerPoint, OneNote และ Outlook ** โดยในร น Professional จะม การเพ ม Microsoft Publisher และใน Microsoft Access เพ มเข าไปด วย ซ งผ เข ยน ขอแนะน ำการใช งานเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word 2013 ง ายๆ เพ อสร างความค นเคยให ก บผ ใช งานและเป นการ เตร ยมความพร อมในการใช งานโปรแกรมต อไป 3 ส งท ควรค าน งถ งเม อแชร หร อแลกเปล ยนไฟล ก บผ อ นท ไม ใช Microsoft Word 2013 แนะน ำการใช งานเมน : (Menu Introduce ) ผ เข ยนได ทำาการสร ปเคร องม อและคำาส งท วไปบางรายการเพ มเต มใน Microsoft Word 2013 ให เป นภาษา ท เข าใจง ายและสะดวกในการค นหา ด งน ต ดตามต อฉบ บหน า... 4 เจาะค ำว น จฉ ย จ ำนวนอาว ธป นในความครอบครองของแต ละบ คคล ใช ส ทธ ตรวจด ได หร อไม นางสาวภาวนา ทองศร น กประชาส มพ นธ ช ำนาญการ อาชญากรรมต างๆ ม กเก ดจากการใช อาว ธป น จ งเก ดคำาถามท ว า เหต ใดอาว ธป นจ งหาได ง ายในการก อคด เราจะตรวจสอบการครอบครองอาว ธป นของแต ละคนได หร อไม ด งกรณ ต วอย างน นาย ก. ได ขอตรวจด และค ดลอกข อม ลข าวสารเก ยวก บการอน ญาตให ม และใช อาว ธป น และบ ญช เง น ร บบร จาค จำานวน 4 รายการ จากท ว าการอำาเภอพรหมบ ร จ งหว ดส งห บ ร ช วงท นาย ข. ปฏ บ ต หน าท ปล ดอำาเภอ อำาเภอพรหมบ ร ซ งหน วยงานเป ดเผยเฉพาะข อม ลข าวสารบ ญช เง นร บบร จาคของอำาเภอพรหมบ ร แต ปฏ เสธ การเป ดเผยอ ก 3 รายการ โดยอ างว า การเป ดเผยข อม ลชน ด/ประเภทเอกสารแนบประกอบใบขออน ญาตซ ออาว ธป น (ป.3) ข อม ลการขอและการออกใบอน ญาตให ม อาว ธป น (ป.4) รายละเอ ยดจำานวนอาว ธป นท ครอบครองของ แต ละบ คคล การเป ดเผยอาจก อให เก ดความเส ยหายต อความม นคงของประเทศ และเป นข อม ลข าวสารส วนบ คคล ไม อาจเป ดเผยได นาย ก. จ งอ ทธรณ คำาส งด งกล าว คณะกรรมการว น จฉ ยการเป ดเผยข อม ลข าวสารสาขาส งคม การบร หารราชการแผ นด นและ การบ งค บใช กฎหมายพ จารณาแล วเห นว า ข อม ลข าวสารตามขอ เป นข อม ลข าวสารในกระบวนการพ จารณา อน ญาตให ม และใช อาว ธป นตามพระราชบ ญญ ต อาว ธป น เคร องกระส นป น ว ตถ ระเบ ด ดอกไม เพล ง และ ส งเท ยมอาว ธป น พ.ศ ส วนรายละเอ ยดจำานวนอาว ธป นท อย ในความครอบครองของแต ละบ คคลเป น ข อม ลข าวสารในการปฏ บ ต ราชการตามปกต ของหน วยงาน จ งเป นข อม ลข าวสารท เป ดเผยให ประชาชนทราบได เพ อความโปร งใสในการออกใบอน ญาตให ม และใช อาว ธป นของหน วยงานของร ฐ เพราะหากการอน ญาต ด งกล าวไม ถ กต อง อาจกระทบต อความปลอดภ ยของบ คคลและสาธารณะได แต ข อม ลข าวสารส วนบ คคลของ ผ ขอและผ ได ร บอน ญาต เช น สำาเนาบ ตรประชาชน สำาเนาทะเบ ยนบ าน สำาเนาใบสำาค ญการสมรส เอกสาร เก ยวก บทร พย ส นต างๆ ของผ ขอน น การเป ดเผยโดยให สำาเนา อาจเป นการร กลำ ำส ทธ ส วนบ คคลโดยไม สมควร ส วนใบอน ญาตให ม และใช อาว ธป น (แบบ ป.4) เป นผลจากการพ จารณาหร อคำาว น จฉ ยท ม ผลโดยตรงต อ เอกชน ท หน วยงานของร ฐต องจ ดให ประชาชนเข าตรวจด ตามมาตรา 9(1) แห งพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสาร ของราชการ พ.ศ จ งต องเป ดเผยอย แล ว ด งน นจ งว น จฉ ยให เป ดเผยข อม ลข าวสารตามคำาขอ โดยให ผ อ ทธรณ เข าตรวจด ข อม ลข าวสารได แต ไม ให สำาเนา (คำาว น จฉ ย ท สค 156/2556 สามารถส บค นได จากเว บไซต โดยเข าเมน คำาว น จฉ ย) 5 เจ าหน สามารถขอข อม ลล กหน ได หร อไม นายว ระเชษฐ จรรยาก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ หากล กจ างผ ประก นตนไปทำาส ญญาก ย มแล วไม ชำาระหน เจ าหน สามารถขอข อม ลเก ยวก บ การประก นส งคมของล กหน จากสำาน กงานประก นส งคม เพ อประโยชน ในการย ดหร ออาย ดทร พย ของ ล กหน ได หร อไม ด งต วอย างต อไปน ผ อ ทธรณ เป นทนายความของนางขจร ซ งเป นโจทก ย นฟ องนางสาวเบญ เป นจำาเลย ฐานความผ ดเร องผ ดส ญญาก ย ม ต อมาโจทก และจำาเลยทำาส ญญาประน ประนอมยอมความ โดย จำาเลยยอมชำาระหน จำานวน 120,000 บาท แต จำาเลยได ชำาระเพ ยง 12,000 บาท และไม ชำาระอ กเลย โจทก จ งขอหมายบ งค บคด จากศาล และศาลได ออกหมายต งเจ าพน กงานบ งค บคด เพ อย ดและอาย ด ทร พย จำาเลย ผ อ ทธรณ จ งม หน งส อถ งสำาน กงานประก นส งคมจ งหว ดขอนแก น เพ อขอข อม ลข าวสาร เก ยวก บหล กฐานการประก นส งคมของนางสาวเบญ เพ อย ดและอาย ดทร พย จำาเลย สำาน กงานประก น ส งคมจ งหว ดขอนแก น ม หน งส อปฏ เสธโดยอ างเหต ผลว า ประว ต การทำางานเป นข อม ลข าวสารตาม มาตรา 4 และมาตรา 24 แห งพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ ผ อ ทธรณ ม หน งส ออ ทธรณ คำาส งของสำาน กงานประก นส งคมจ งหว ดขอนแก นท ม ให เป ดเผยข อม ลข าวสารด งกล าว คณะกรรมการว น จฉ ยการเป ดเผยข อม ลข าวสารสาขาส งคมฯ พ จารณาแล วเห นว าข อม ล การประก นส งคมของนางสาวเบญ เป นข อม ลข าวสารท สำาน กงานประก นส งคมได มาตามพระราชบ ญญ ต ประก นส งคม พ.ศ เพ อประโยชน ของนายจ างและล กจ าง และนายจ างและล กจ างไม ประสงค จะให เป ดเผยต อบ คคลภายนอก กรณ หน ท เก ดเป นหน ตามส ญญาก ย มระหว างนางขจร และนางสาวเบญ การบ งค บหน ของผ อ ทธรณ ในฐานะทนายความ เป นความส มพ นธ ระหว างเจ าหน และล กหน ย งม หนทางอ นในการบ งค บชำาระหน นอกจากน ข อม ลข าวสารท สำาน กงานประก นส งคมม อย ม ใช ข อม ล ข าวสารท เก ยวข องก บทร พย ส นแห งการชำาระหน โดยตรง หากเป ดเผยจะทำาให นายจ างและล กจ าง ขาดความเช อถ อต อระบบประก นส งคม และจะทำาให สำาน กงานประก นส งคมกลายเป นสำาน กงาน ต ดตามชำาระหน ของเจ าหน และอาจเป นอ ปสรรคในการปฏ บ ต หน าท ของสำาน กงานประก นส งคมได จ งว น จฉ ยให ยกอ ทธรณ 6 เร องร องเร ยน หาร อ ท น าสนใจ การปฏ เสธว า ไม ม ข อม ลข าวสาร นายว ระเชษฐ จรรยาก ล น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ การไปต ดต อก บหน วยงานราชการเพ อขอสำาเนาเอกสารสำาค ญ เช น เอกสารท ด น เอกสารก อสร าง เอกสารการแจ งเก ด น น ท ผ านมาหากเป นเอกสารท ย อนหล งไปแล วหลายป ยากต อการค นหา หร อเอกสารน น เก ยวข องหร ออาจเก ดความเด อดร อนก บผ หน งผ ใด เจ าหน าท ม กจะแจ งก บผ ขอว าส ญหายไปแล ว ทำาลายไปแล ว หร อตอบส นๆ ว าไม ม ก เป นอ นว าจบก น จะคาดค นอย างไรก ไม ม ทางหามาให ผ ขอได พ ดมากๆ ผ ขออาจจะถ ก ด เอาด วย ท งน เน องจากไม อยากร บภาระการค นหา หร อม จ ดประสงค จงใจปกป ดเอกสารน น แต เม อม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ แล วคำาตอบด งกล าวไม เป นป ญหาสำาหร บผ ขออ กต อไป รวมท งเจ าหน าท จะต องค ดให ด ก อนตอบด วย เน องจากหากประชาชนไม เช อ หร อเช อม นว าเอกสารจะต องม ก สามารถใช ส ทธ ร อง เร ยนต อ คณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ (กขร.) ให ใช อำานาจตามมาตรา 33 เข าตรวจสอบความม อย ของ เอกสารได ต วอย างเช น มหาว ทยาล ยแห งหน งต งคณะกรรมการสอบสวนอาจารย ท านหน งท นำาเด กน กศ กษาเข าไป ช วยขนย ายอ ปกรณ เคม ท ส งซ อจากบร ษ ทเอกชนว าดำาเน นการโดยพลการ อาจารย จ งขอรายงานการสอบสวน และสำาเนา Copy cd ภาพเคล อนไหวจากกล องวงจรป ด ซ งมหาว ทยาล ยให เฉพาะรายงานการสอบสวน แต ปฏ เสธว าไม ม การบ นท กภาพจากกล องวงจรป ด อาจารย จ งร องเร ยนต อ คณะกรรมการข อม ลข าวสาร ของราชการ (กขร.) ซ งมอบหมายให คณะอน กรรมการตรวจสอบ เม อคณะอน กรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารแล ว พบว าม ภาพท ถ ายจากภาพเคล อนไหวจากกล อง และหน งส อท ภาคว ชาม ถ งกองน ต การได กล าวถ ง Copy cd ด งกล าวประกอบในสำานวน จ งขอให เจ าหน าท มหาว ทยาล ยตรวจสอบให ละเอ ยดอ กคร งหน ง ซ งก พบว าม สำาเนา Copy cd ด งกล าวอย จร ง อาจารย จ งได ร บสำาเนา Copy cd เพ อประกอบการช แจงข อเท จจร งต อไป ด งน น หากเอกสารส ญหาย หร อถ กทำาลายจร งๆ หน วยงานของร ฐก ต องปฏ บ ต ให เป นไปตามระเบ ยบงาน สารบรรณต อไป และอาจต องม ผ ร บผ ดทางละเม ดด วย 7 รอบร เร องกฎห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks