Oferta-de-Pret-Model.pdf

Description
S.C. Soares Consulting S.R.L. RO24778914 | J12/4654/2008 e: lorand@coaching4you.ro t: 0733 76 27 37 OFERTĂ DE VALOARE by Lorand Soares Szasz Către: Nume firma SRL Dată: 26 Aprilie 2015 Întocmit: LORAND SOARES SZASZ Ofertă valabilă până: 30 Ap

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  S.C. Soares Consulting S.R.L.   RO24778914 | J12/4654/2008 e:  lorand@coaching4you.ro t:  0733 76 27 37 OFERT !  DE VALOARE by Lorand Soares Szasz C ! tre: Nume firma SRL  Dat ! : 26 Aprilie 2015  Întocmit: LORAND SOARES SZASZ  Ofert !  valabil !  pân ! : 30 Aprilie 2015*  Curs: VANZARI  Durat ! : 1 sau 2 zile   *vezi la sfâr  ! itul ofertei care este beneficiul pe care-l ob   ii dac  #  semn # m contractul pân #  la data stabilit  # . Te salut, Cum ar fi dac  produsul sau serviciul t u s-ar vinde ca pâinea cald ? Numele meu este Lorand Soares Szasz  . Sunt business coach, speaker, trainer i antreprenor. Scopul principal în afaceri este s !  oferim valoare celor din jur i acest lucru s !  se vad !  în profitul firmei. Fiecare antreprenor, director i vânz ! tor î  i dore te s !  aibe rezultate mai bune în acest domeniu. Vânzarea, este este abilitatea num ! rul 1 în lume. A  risca chiar s !  spun c !  este mai important s !   ti s !  vinzi decât s !   ti s !  vorbe ti. Pentru c !  am v ! zut persoane care au vândut f  ! r  !  vorbeasc ! , dar nu am v ! zut niciodat !  pe nimeni care s !  vorbeasc !  f  ! r  !  s !  vând ! . :) Sunt multe firme care au produse sau servicii excep # ionale dar nu tiu s !  le vând ! . Dac !  î  # i dore ti vânz ! ri mai bune în firm ! , vreau s !  te ajut! Vreau s !  contribui la dezvoltarea acestei abil-it !# i.  În ultimi ani de activitate am dezvoltat un curs de vânz ! ri care r  ! spunde la majoritatea provoc ! rilor întâmp-inate în România. Peste 17.000 de persoane au participat deja la acest curs i au v ! zut rezultate uneori chiar incredibile în afacerea sau cariera lor. Câteva din subiectele abordate în acest curs? ãCare sunt secretele vânz ! torilor de top? Ce face diferen # a între cei care rar î  i ating targetele i cei care dep ! esc fiecare # int !  pus !  de firm ! ?   ãCum po # i avea o atitudine de victorios în vânz ! ri?   ãIdentificarea tipologiei de vânz ! tor i în ce fel afecteaz !  acest lucru rezultatele individuale i ale firmei.   ãCum prezin # i firma, produsele sau/ i servicile în a a fel încât clientul s !  în # eleag !  valoarea oferit !   i s !  ia decizia de cump ! rare mai repede i mai u or?   ãCum identifici punctele cheie prin care te diferen # iezi de concuren # i ca sa po # i vinde mai scump i mai mult?   ãCum folose ti cei 8 pa i pentru a trece de obiec # ii?   ãCum s !  folose ti cele 10 reguli pentru vânzarea la telefon? Fie c !  vinzi produse, servicii sau o întâlnire, ace ti pa i te pot aduce mai aproape de rezultatele dorite.   ãCum s !  îi faci pe clien # i s !  cumpere f  ! r  !  s !  trebuiasc !  s !  le vinzi?   Ce pierde firma dac  nu participa # i la acest curs? ãNu ve # i putea vinde mai scump, f  ! r  !  s !  trebuiasc !  s !  oferi # i atât de multe reduceri.   ãNu ve # i putea trece de orice obiec # ie primit !  de la clien # i f  ! r  !  s !  pierde # i vânzarea i f  ! r  !  s ! -i enerva # i.   ãNu ve # i atinge ti cum s !  identifica # i dorin # ele clien # ilor nu nevoile lor.   ãNu ve # i ti ce înseamn !  un “nu”  în vânz ! ri i cum s !  trece # i de acest obstacol.   ãNu ve # i tii care sunt cele 4 secrete care aduc cele mai mari i rapide cre teri în vânz ! ri într-o afacere. Cursul poate fi sus # inut în una sau dou !  zile (6 ore/zi + pauze) la cererea clientului. of 13  S.C. Soares Consulting S.R.L.   RO24778914 | J12/4654/2008 e:  lorand@coaching4you.ro t:  0733 76 27 37 Cursul de dou  zile are urm toarele avantaje: ã Se pot aprofunda conceptele predate,   ã Se pot include exerci # ii practice (jocuri de rol i hands on) prin care s !  aplic ! m informa # ia înv !# at !  în fir-ma ta (în acest caz se recomand !  lungirea cursului),   ã Rezultatul dup !  curs va fi semnificativ mai bun, pentru c !  participan # ii vor putea folosi a doua zi uneltele pe care le-am creat in cele dou !  zile,   ã Se poate include, în curs, asiul afacerii adaptat la firm ! .   Cursul de o zi are urm toarele avantaje: ã  Agen # ii/angaja # ii lipsesc doar o zi,   ã Se poate organiza i în week-end (Duminica),   ã Financiar este o investi # ie mai mic ! .   Ce spun cei care au participat deja?  Acest curs este probabil cel mai bun curs de vânz ! ri din România, iar acest lucru este confirmat de cei peste 17.000 de participan # i care au fost nu mul # umi # i, ci încânta # i de curs. Dar tiind c !  este mult mai im-portant ce spun al # ii despre tine, nu ce spui tu despre tine, mai jos po # i vedea cateva mesaje primite dup !  acest curs. Participan # ii la acest curs nu pleac !  mul # umi # i, pleac !  entuziasma # i, pentru c !   tiu ce au de f  ! cut a doua zi. of 23  S.C. Soares Consulting S.R.L.   RO24778914 | J12/4654/2008 e:  lorand@coaching4you.ro t:  0733 76 27 37 Investi # ia financiar    Investi # ia necesar  !  pentru cursul de dou !  zile, este de 7.250 de euro + tva, iar pentru cel de o zi este 4.250 euro + tva.  În acest pre #   nu sunt incluse  drumul, cazarea i masa pentru mine (trainer) în cazul în care trainingul are loc în alt !  localitate decât Cluj-Napoca. Pre # ul include: - Diplom !  de participare - Materiale de suport (foi, pixuri, etc…) BONUSURI:  - Workbook-uri pentru fiecare participan #  (100 lei/buc) - Un CD “Motiva # ie i Succes” pentru fiecare participant (50 lei/buc) - O carte “De la gr  ! dinar la business coach” cu autograf (30 lei/buc) *Aceste bonusuri sunt valabile doar dac !  lua # i decizia pân !  la data specificat !  la începutul acestui docu-ment, la sec # iunea ofert  #  valabil  #  pân #   (vezi prima pagina, partea de sus).   Dup !  aceast !  dat !  nu v !  mai pot oferi bonusurile i pre # ul va cre $ te cu 10%.   Garan # ia “money back”  Pentru c !  am încredere c !  acest curs v !  aduce rezultate în firma ta, î  # i ofer garan # ia satisfac # ei. La sfâr  itul cursului, dac !  tu sau participan # ii considera # i ca presta # ia mea sau inform # ile nu sunt bune, î  # i returnez inte-gral suma pl ! tit ! . Câteva din cele peste 17.000 de firme care au beneficiat deja de acest curs de vânz ri: Sunt ner  ! bd ! tor s !  lucrez cu voi i împreun !  s !  ajungem mai aproape de # intele propuse. :) Cu stim ! ,   Lorand (care iube te vânz ! rile) Soares Szasz Ps. În încheiere î  # i las înc !  trei motive pentru care acest curs merit !  investi # ia: 1. Motiva # ia oamenilor va cre te i rezultatele vor fi pe m ! sur  ! . 2. Se vor evita multe gre eli în procesul de vânz ! ri. 3. Investi # ia în oameni este cea mai bun investi # ie într-o afacere. Echip !  fantastic !  = afacere fantastic ! .   of 33
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks