Το παραμύθι του δράκου.odt

Description
Download Το παραμύθι του δράκου.odt

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 18 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Το παραμύθι του δράκου «Κάποτε σε ένα πανέμορφο δάσος ζούσε ένας πράσινος, μεγάλος δράκος. Κάθε πρωί που ξυπνούσε έβλεπε τα δέντρα του δάσους, έπαιρνε βαθιές αναπνοές και ένιωθε ευτυισμένος! ο δάσος #ταν τ$σο $μορφο που γρ#γορα απέκτ%σε τεράστια φ#μ%, με αποτέλεσμα να έρονται απ$παντού ζ&α να μείνουν εκεί. 'π$ τ$τε ο δράκος έασε τ%ν%συία του. Και $ι τίποτα άλλο, άριζε να νευριάζει εύκολα και να θυμ&νει. %ν πρ&τ% φορά που θύμωσε #τανεπειδ# τα σκιουράκια μάζε(αν βελανίδια και τα αφ#σανε παντού στο έδαφος. )#γε ο δράκος να κάνει τον περίπατ$του, τα πάτ%σε και άρισε να οροπ%δά απ$ τον π$νο. *ύμωσε τ$σο πολύ που απ$ το στ$μα του βγ#κε φωτιά. οαποτέλεσμα #ταν να καεί το δέντρο δίπλα του, αλλά και %γλ&σσα του. +ια μέρες δεν μπορούσε ούτε να μιλ#σει ούτενα φάει. $λις συν#λθε, συνέβ% κάτι άλλο που τον έκανε να θυμ&σει. -νας λαγ$ς έφαγε καρ$τα και πέταξε τα κοτσάνια έξω απ$ τ%ν σπ%λιά του δράκου. αναθύμωσε ο πράσινος δράκος, έβγαλε φωτιά απ$ το στ$μα του, έκα(ε δυο δέντρα αυτ# τ%ν φορά και έκανε μεγαλύτερ% ζ%μιά στ%ν γλ&σσα του. /σο για τ%ν γλ&σσα του, είε γεμίσει φουσκάλες και τον έκανε να τρ&ει μ$νο γιαούρτι και να μιλάει 0πθεβδά! ια μέρα #ρθε στο δάσος ένα ξωτικ$ που μ$λις είδε τ%ν μεγάλ% καταστροφ#, έ(αξε να βρει τι έφταιγε. 1εν άργ%σε να βρει τον δράκο να θυμ&νει και να βγάζει φωτιά απ$ το στ$μα του, $ταν ένας τυφλοπ$ντικαςείε γεμίσει τον τ$πο με τρύπες. $τε το ξωτικ$ π#γε κοντά και του έδωσε το «μαγικ$ κουτί2. 'π$ εκείν% τ%ν %μέρα ο δράκος $ι μ$νο δεν θύμωνε, αλλά και σταμάτ%σε να βγάζει φωτιές και να καίει τα δέντρα. 3#μερα το δάσος έει γίνει καταπράσινο, $πως παλιά2.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks