OBsah. Príhovory 2 Forewords Štáb 5 Crew Partneri 6 Partners Poďakovanie 8 Acknowledgments. Súťažné sekcie 9 Competitive sections - PDF

Description
OBsah Table of Content 1 Príhovory 2 Forewords Štáb 5 Crew Partneri 6 Partners Poďakovanie 8 Acknowledgments Súťažné sekcie 9 Competitive sections Európski filmoví kritici 10 European Film Critics Meeting

Please download to get full document.

View again

of 77
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 35 | Pages: 77

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
OBsah Table of Content 1 Príhovory 2 Forewords Štáb 5 Crew Partneri 6 Partners Poďakovanie 8 Acknowledgments Súťažné sekcie 9 Competitive sections Európski filmoví kritici 10 European Film Critics Meeting Point Europe 19 Meeting Point Europe Cinematik.doc 33 Cinematik.doc Informatívne sekcie 39 Informative Sections Rešpekt Leos Carax 41 Respect Leos Carax Dokma: Mladí a politika 50 Docma: Young & Politics Francúzsky film noir: Poetika zločinu 57 French Film Noir: Poetics of Crime Za hranicou kultu: Western inak 69 Cult & Beyond: Other Western Čo dom dal 79 In the House Študentské filmy 90 Student Films Videoart 98 Videoart Film Europe 103 Film Europe Kinema Choice 111 Kinema Choice Zakázané filmy 118 Forbidden Film Cinematik Homage 123 Cinematik Homage Eye on Films 127 Eye on Films Cinematik Jr. 133 Cinematik Jr. Zvláštne uvedenie 135 Special Screenings Študentské Oscary 138 Student Oscars PNky Cinema 141 PNky Cinema Sprievodné podujatia 148 Accompanying Events Kontakty 152 Contacts Register 155 Index 2 PRÍHOVOR PRIMÁTORA FOREWORD OF THE MAYOR PRÍHOVOR PRIMÁTORA FOREWORD OF THE MAYOR 3 Vážení milovníci filmov, Dear lovers of cinema, už po siedmykrát Vás vítam na Cinematiku a som tomu nesmierne rád. Počas predchádzajúcich ročníkov sa iba potvrdilo, že tento festival do Piešťan patrí a naše mesto je pre neho ako elegantnou kulisou, tak aj ideálnym zázemím. For the seventh time now, let me express my sincere joy and welcome you to Cinematik. The previous editions of the festival have only proved that it is an inseparable part of,piešťany. Our town plays its role not only as an elegant setting but also as an ideal background for such an event. Film, hoci si to možno nie vždy pripúšťame, je prirodzenou súčasťou každého z nás. Žijeme si svoje scenáre, dúfame v šťastné konce a akosi podvedome veríme, že tie horšie časti nášho príbehu pominú. Čakáme happyend. Veríme, že po zle príde to dobré. Zločinci budú potrestaní, dobro zvíťazí nad zlom, spriaznené duše sa stretnú. Synovia odpustia svojim otcom, rozhádané generácie sa zmieria. Skupina vedcov zachráni Zem pred astronomickou katastrofou. V horšom prípade nie. Zvolíme si iný žáner a pozrieme sa na svet jeho optikou. V hlave máme tisíc scenárov, napozeraných, odžitých, tajných aj nikdy nesplniteľných. Film nám ich však často poodkryje. A my sa stávame hrdinami vlastných predstáv v režisérsky dokonalých snímkach. Pretože tak to funguje. Padla klapka. We may not always admit it but cinema is a natural part of us. We live our scenarios, believe in happy endings and somehow, we want to believe that the worse parts of our story will pass in the end. We expect that good must follow everything bad. Evildoers will be punished, good wins over evil, kindred souls will meet up. Sons forgive their fathers and fighting generations reconcile. A group of scientists saves the Earth from an astronomic catastrophe. Or maybe not. We pick a genre and look at the world around us through its lens. We have thousands of scripts in our minds, have watched and lived through them. Some of them are secret dreams never to come true. But many times, cinema unveils them for us. And we become heroes of our own imagination in a flawlessly directed film. It simply works that way. Lights, camera, action! Som vďačný celému štábu organizátorov, podporovateľov, sponzorov za to, že nám všetkým umožňujú byť účastnými tohto filmového pôžitku a že sa s nadšením každoročne púšťajú do prípravy festivalu, aby boli všetci spokojní. Ďakujem aj všetkým Vám, ktorí prichádzate do Piešťan. S nadšením, že odídete bohatší o filmové zážitky. I am very grateful to the organizers, supporters, and sponsors for giving us an opportunity to be a part of this film feast and would also like to thank them for the enthusiasm and dedication they show every year in an effort to satisfy each and everyone of us. I want to express my gratitude to all of you who come to Piešťany. You arrive here eager to find new cinematic experience. Vážení hostia, návštevníci, diváci, ale aj filmári, umelci i náhodní okoloidúci vitajte v Piešťanoch, pohodlne sa usaďte v jednej z našich kinosál a prežívajte neopakovateľnú atmosféru filmového umenia i života okolo neho. Dear guests, audience, filmmakers, artists and passers-by welcome to Piešťany! Please have a seat, make yourselves comfortable in one of our cinemas, and enjoy the unique atmosphere of the art of cinema and life which surrounds it! Remo Cicutto primátor mesta Piešťany Remo Cicutto Mayor of the Town of Piešťany 4 PRÍHOVOR ŠTÁBU FOREWORD OF THE CREW Štáb Crew 5 Vitajte, priatelia filmového umenia! Aj keď číslo sedem sa biblicky spája s oddychom, Cinematiku sa to rozhodne netýka. Celý festivalový štáb nadšene pripravoval podujatie, ktoré je už siedmym rokom neoddeliteľnou súčasťou kúpeľného a dnes už aj festivalového mesta Piešťany. Rovnako ako po minulé roky aj tentoraz sme sa snažili o netradičný pohľad na svetovú kinematografiu. Inak povedané, stáli návštevníci majú určite približnú predstavu o tom, čo ich na festivale čaká a tí noví budú určite prekvapení. Naším zámerom je aj v tomto ročníku ponúknuť exkurziu do sveta filmu, ktorý nás celý rok obklopuje a fascinuje pri našej mapovacej práci. Preniesť čo najviac z týchto pocitov aj do Piešťan je tá najzaujímavejšia výzva. Prvá fáza príprav sa tak v týchto okamihoch čiastočne končí a čaká nás sledovanie vašich reakcií v kinosálach, počúvanie diskusií a vnímanie príjemnej cinematikovskej atmosféry. A to sú dôvody, prečo náš spoločný festival máme naozaj radi. Ďakujeme, že ste prišli. Božidara Turzonovová čestná riaditeľka / Honorary President Tomáš Klenovský výkonný riaditeľ / Executive Director Vladimír Štric umelecký riaditeľ / Artistic Director Programový tím / Programme team: Tomáš Hudák Cinematik.doc Peter Konečný Film Europe; Kinema Choice, Zakázané filmy / Forbidden Films, Študentské Oscary / Student Oscars, PNky Cinema Michal Michalovič Rešpekt: Leos Carax / Respect: Leos Carax, Francúzsky film noir: Poetika zločinu / French Film Noir: Poetics of Crime, Cinematik Homage Rastislav Steranka Meeting Point Europe, Za hranicou kultu: Western inak / Cult & Beyond: Other Western, Cinematik Hommage, Cinematik Jr., Zvláštne uvedenie / Special Screenings Vladimír Štric DoKma / DoCma, Čo dom dal / In the House, Eye on Films, Zvláštne uvedenie / Special Screenings Dear friends of film art! Although the number seven is biblically connected with well deserved rest, it s not the case of Cinematik. The whole festival crew has enthusiastically been preparing the event, which has been an inseparable part of this spa retreat and now also a festival town of Piešťany for these past seven years. Like in the previous editions, this time again we did our best to offer you an unconventional look at world cinema. In other words, regular Cinematik-goers already have a certain idea what to expect from the festival. As for our new visitors, well, they will definetely be pleasantly surprised. As it has always been, our aim is to guide the audience through the world of cinema which surrounds and fascinates us while doing our film-hunting work. Transforming most of these feelings has become the most exciting challenge we face. The initial phase of the festival preparation is over and now we slip into the second one watching your reactions in cinema theatres, listening to discussions about films and enjoying the relaxing Cinematik atmosphere. These are the very reasons why we all truly love our festival. Tomáš Daneček guest service / Guest Service Lucia Glézlová koordinátorka filmových kópií / Film Print Coordinator František Halás festivalový fotograf / Festival Photographer Tomáš Hudák tlačový servis, redaktor festivalovej webstránky, festivalový denník / Press Service, Festival Website Editor, Festival Daily Eva Klenovská ekonómka / Financial Manager Lukáš Klenovský doprava / Transport Peter Konečný public relations / Public Relations Natália Mattielighová akreditačné centrum / Accreditation Centre Juraj Oniščenko protokol / Protocol Matej Oravec videodenníky / Video Diaries Tomáš Poor sprievodné podujatia / Accompanying Events Martin Skokňa technická podpora / Technical Support Rastislav Steranka programový koordinátor, redaktor festivalového katalógu / Programme Coordinator, Festival Catalogue Editor Marek Szold grafický dizajn / Graphic Design Gabriela Urmínová protokol / Protocol Filip Zbojek videodenníky / Video Diaries Thank you all for coming. Dominika Borsuková Koordinátor prekladateľských a tlmočníckych služieb / Coordinator of Translation and Interpreting Services Luboš Ondrejkovič, Filip Dufek Šoféri / Drivers 6 PARTNERI PARTNERS PARTNERI PARTNERS 7 Hlavný organizátor / Main organizer: MFF Piešťany, o. z. Hlavní mediálni partneri / Main media partners: Festival sa koná pod záštitou Ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča. The festival is held under the auspices of Minister of Culture of the Slovak Republic Marek Maďarič. Spoluorganizátori / Co-organizers: Mediálni partneri / Media partners: Partneri / Partners: Filmoví partneri / Film partners: 8 POĎAKOVANIE ACKNOWLEDGMENTS Themba Bhebhe, Pathé International Edita Bjelos evic ova, riaditel ka Domu umenia Pies t any Remo Cicutto, primátor mesta Pies t any Alex Cox Andrej Děvec ka ml., HOLLYWOOD C.E.S. Adriana Drahovska, Kursalon Anton Drobný, Continental Film Michal Drobný, Continental Film Silvia Dubecka, Asociácia slovenských filmových klubov Peter Dubecký, Slovenský filmový u stav Elodie Dupont, The Festival Agency Anja Dziersk, Rise and Shine World Sales Taavi Eelmaa Ľuba Féglova, Magic Box Slovakia Antoine Ferrasson, Tamasa Distribution Christine Houard, Institut Français Ivan Hronec, Film Europe Viktor Dénes Husza r, HVD Produkció Zuzana Jankovic ova Marta Jurc ova, Mestské kultu rne stredisko mesta Pies t any Barbara Kipsova, PROTOS PRODUCTIONS Róbert Kirchhoff, atelier.doc Michal Klembara, Frejm Frantis ek Kopca, Traco Computers Monika Kopcova, Bontonfilm Ivan Kova c, Habit Adriana Kra ľovic ova, Magic Box Slovakia Anne-Marie Kürstein, Danish Film Institute Denis Lavant Miroslav Marcelli, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Drahomi ra Moretova, Mesto Pies t any Marta Mra zikova, Mesto Pies t any Peter Nova k, Film Europe Michelle Palant, Eye on Films György Pa lfi Patrik Pas s, TRIGON PRODUCTION Thomas Petit, Les Films du Losange Marek Pola c ek, LUX communication Iveta Pospi s ilova, TRIGON PRODUCTION Pavol Pružinec, Informačná kancelária Európskeho parlamentu Zuzana Pudilova, Aerofilms Marine Réchard, Films Distribution SAS Martina Saganova, Francu zsky ins titu t na Slovensku Elodie Sobczak, Wild Bunch Stanislav Stankoci, VŠVU Bratislava Milos Stankoviansky, Francu zsky ins titu t na Slovensku Martina Strakova, K2 Studio Alexandra Strelkova, Národné kinematografické centrum Jana Studena, Forum Film Slovakia Anton Szomola nyi, VŠMU Bratislava Filip Šustek Alex Turner Sezgi Üstün, Zeynofilm Daniel Vadocký Jozef Valachovic, kino Fontána Nicholas Varley, Park Circus Yvonne Vavrova Petr Vas enda, VAPET Production Věra Viceni kova, Ateliéry Bonton Zlín Súťažné sekcie Competitive sections 9 10 európski filmoví kritici European Film Critics európski filmoví kritici European Film Critics 11 Oliver Baumgarten (Nemecko / Germany) Meeting Point Europe, Cinematik.doc Grégory Cavinato (Belgicko / Belgium) Meeting Point Europe Absolvoval filmové a televízne štúdiá na Ruhr-University v Bochume. Bol spoluzakladateľom nezávislého filmového časopisu Schnitt a od roku 1998 do roku 2009 jeho šéfredaktorom. Píše o súčasných a historických filmových témach, je spoluzakladateľom a umeleckým riaditeľom každoročného fóra o filmovom strihu a montáži Filmplus. Žije v Kolíne v Nemecku a v súčasnosti píše dizertačnú prácu na tému západonemeckej populárnej povojnovej kinematografie. Studied film and television sciences at the Ruhr-University in Bochum. He cofounded the independent film magazine Schnitt and was its editor-in-chief between 1998 and He is a co-founder of Filmplus, a yearly forum for film editing and montage and is involved in publishing recent and historic film topics. He lives in Cologne, Germany, and works at his PhD about popular West German post-war cinema. Reinhard Bradatsch (Rakúsko / Austria) Meeting Point Europe Píše filmové recenzie pre časopis Ray. Je členom výboru Rakúskej asociácie filmových kritikov (organizácia oficiálne zastupujúca FIPRESCI v Rakúsku) a šéfredaktorom jej webstránky Je spoluzakladateľom a redaktorom internetového filmového časopisu allesfilm.com. Pravidelne píše správy z národných a medzinárodných filmových festivalov (napríklad Viennale/AT, Crossing Europe/AT, MFF Bratislava/SK). Bol členom poroty FIPRESCI na medzinárodných festivaloch v Cottbuse a Bratislave. Na 3. MFF Cinematik 2008 Piešťany zostavil sekciu venovanú rakúskym dokumentárnym filmom. A freelancer of the Austrian film magazine Ray, a board member of Austrian Film Critics Guild (official Austrian representation of FIPRESCI), and editor-inchief of its website (www.afcg.at). Co-founder and co-editor of the online magazine allesfilm.com. He writes reports from national and international film festivals, e.g. Viennale (Vienna/AT), Crossing Europe (Linz/AT), IFF Bratislava (SK) and served on FIPRESCI juries at several festivals. He was the programmer of a section on Austrian documentaries at the 3rd IFF Cinematik in Pieštany in V roku 2004 vyštudoval scenáristiku a filozofiu na bruselskej ULB/ELICIT. Odvtedy pracuje ako novinár / kritik na voľnej nohe a píše pre belgické noviny a webstránky zamerané na kinematografiu, predovšetkým pre Cinergie.be ( ), Cineuropa, Cinemafantastique.net a C.E.C. V roku 2012 spúšťa novú internetovú stránku pod názvom Action-Cut.net venovanú režisérom a technickým aspektom filmu. Grégory je členom medzinárodnej organizácie filmových kritikov FIPRESCI. Pôsobí aj ako režisér a scenárista, momentálne so štyrmi hororovými / fantasy projektmi v rôznom štádiu vývoja a zabezpečenia finančných prostriedkov. Za všetky spomeňme životopis Patricka Haemersa, najslávnejšieho belgického gangstra 80. rokov minulého storočia. Gregory graduated from Brussels ELICIT section (Screenwiting and Philosophy major) in 2004 and has since worked as a freelance underpaid journalist / critic / interviewer for various Belgian newspapers and websites about cinema, most notably for Cinergie.be ( ), Cineuropa, Cinemafantastique.net, and C.E.C. Year 2012 will see the launching of a new website called Action-Cut.net, dedicated to film directors and the more technical aspects of filmmaking. As a film critic, Grégory is a member of the FIPRESCI. He is also a director / screenwriter with no less than four projects in various stages of development and in search of financing, most notably a biopic of infamous 80 s belgian gangster Patrick Haemers. Roberto Donati (Taliansko / Italy) Meeting Point Europe Absolvoval štúdium modernej literatúry a filmovej vedy na Univerzite v Siene v Taliansku a študoval tiež vo Veľkej Británii (Univerzita vo Warwicku). Donatiho prvou publikáciou bola kniha o téme nostalgie vo filmoch Sergia Leoneho (Seorgio Leone. America e nostalgia, Falsopiano 2005), ktorá bola v roku 2009 znova vydaná pod názvom Sergio Leone. L America, la nostalgia e il mito. Napísal komiksovú antológiu štyroch krátkych noirových príbehov (Quattro storie nere) a publikoval svoju poviedku vo výbere erotických poviedok La campanella. Momentálne pracuje na televíznych seriáloch a celovečerných filmoch. Graduated in Modern Literature and Film Studies from the University of Siena in Italy, and also studied in the UK (The University of Warwick). Donati s first publication was a book on the theme of nostalgia in the films of Sergio Leone (Sergio Leone. America e nostalgia, Falsopiano 2005), which was published in a new edition as Sergio Leone. L America, la nostalgia e il mito in He wrote a comic book anthology of four short noir stories (Quattro storie nere) and contributed to a selection of erotic stories La campanella. He is currently working on TV series and feature films. 12 európski filmoví kritici European Film Critics európski filmoví kritici European Film Critics 13 Roxana Elekes (Rumunsko / Romania) Meeting Point Europe Philip Ilson (Veľká Británia / United Kingdom) Meeting Point Europe V roku 2007 absolvovala Národnú univerzitu umeleckej kinematografie I. L. Caragiale v Bukurešti. Pracovala ako projektová manažérka v Pre-MEDIA Support program Phare, jednom z troch vstupných nástrojov financovaných Európskou úniou na pomoc uchádzačských krajín strednej a východnej Európy pri ich prípravách na pripojenie k Európskej únii. Od marca 2008 pracuje v postprodukčnej agentúre Kolectiv. Nedávno začala pôsobiť ako televízna producentka. Produkovala minisériu travelógov a programov o varení pre Rumunskú národnú televíziu. Je spoluriaditeľom londýnskeho festivalu krátkych filmov, založeného v roku 2002 pri Inštitúte súčasných umení (ICA), ktorý sa rozrástol do Curzon Soho a ďalších kín v Londýne. Desať rokov organizoval filmový klub Halloween Society, známy mixovaním filmu a multimediálnych hudobných a vizuálnych podujatí, ktorý má meno i vo svete. Pracuje ako dramaturg krátkych filmov pre kino Curzon Soho Cinema a Londýnsky filmový festival organizovaný Britským filmovým inštitútom (BFI). Nedávno sa začal venovať aj programovaniu dlhometrážnych filmov na londýnskom filmovom festivale East End a MFF Jersey Branchage. In 2007, she graduated in Audio-Visual Communication from the I. L. Caragiale National University of Art Cinematography in Bucharest, then she worked as a project manager at Pre-MEDIA Support a Phare programme, one of the three pre-accession instruments financed by the European Union to assist the applicant countries of Central and Eastern Europe in their preparations for joining. Since March 2008, she s been working as an account manager at the Kolectiv post-production agency. Recently, she has discovered her skills as a TV producer. She produced a mini-series of travelogues and cooking shows for Romanian National Television. Philip Ilson is the co-director of the London Short Film Festival, founded in 2002 at the Institute of Contemporary Arts (ICA), now expanded to the Curzon Soho and other London venues. He previously spent ten years organising the Halloween Society film club, known for mixing film and multi-media music and visual events, and which toured worldwide. Recently, Philip has been a short film programmer at the Curzon Soho Cinema and for the BFI London Film Festival, and has expanded to feature film programming at the London East End Film Festival and the Jersey Branchage International Film Festival. Monika Hlavatá (Česká republika / Czech Republic) Cinematik.doc Vyštudovala Katedru strihovej skladby na FAMU v Prahe. Pracuje ako režisérka upútavok a trailerov pre ČT. Externe spolupracuje s českými i zahraničnými filmovými produkciami. V roku 2007 nakrútila dokumentárny portrét Vida ala playa, v roku 2004 režírovala 20 min. hraný film Tenké ľady, v roku 2003 nakrútila portrét talianskeho speváka Gaetana Bardiniho Sedliak gavalier. V súčasnej dobe dokončuje strih rozprávky Snežný drak (réžia Evžen Sokolovský). Jej veľkým filmovým vzorom je Agnès Varda.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks