Obsah 50 ročníkov časopisu Slovenské divadlo ( ) Contents of 50 Volumes of the Review The Slovak Theatre ( ) - PDF

Description
Obsah 50 ročníkov časopisu Slovenské divadlo ( ) Contents of 50 Volumes of the Review The Slovak Theatre ( ) Zostavil Miloš Mistrík Všetky záznamy, podľa autorov v abecednom poriadku...

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 48 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Obsah 50 ročníkov časopisu Slovenské divadlo ( ) Contents of 50 Volumes of the Review The Slovak Theatre ( ) Zostavil Miloš Mistrík Všetky záznamy, podľa autorov v abecednom poriadku... 1 Rozšifrovanie menných skratiek, pseudonymov, kryptonymov Ako používať Obsah 50 ročníkov Všetky záznamy, podľa autorov v abecednom poriadku 1./ ADAMČIAK, MILAN: DIVADLO, KTORÉ HOVORÍ, SPIEVA A TANCUJE. [poradie 1717] roč. 24, 1976, č. 1, s Recenzia. 2./ ADAMČIAK, MILAN: ZA DMITRIJOM ŠOSTAKOVIČOM. [poradie 1720] roč. 24, 1976, č. 1, s / ADAMČIAK, MILAN: ANI HUDBA ANI DIVADLO. [poradie 2421] roč. 42, 1994, č. 1, s. 24, 41, 49, 58, 71, 75, / ADÁMEK, VLADIMÍR: NĚKTERÉ PROBLÉMY BOJE PROTI ŠEDIVOSTI V DIVADELNÍM UMĚNÍ. Z referátu na veřejné tvůrčí besedě režijní katedry AMU v Praze 28. III [poradie 129] roč. 4, 1956, č. 2, s / AGUIRRE, ROBERTO: KONIEC DIVADLA OMYLOV. [poradie 2581] roč. 45, 1997, č. 4, s Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam / AGUIRRE, ROBERTO: THE END OF THE THEATRE OF ERRORS. [poradie 2604] roč. 45, 1997, č. 4, s Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam / ALBEE, EDWARD: AVANTGARDNÉ A SÚČASNÉ DIVADLO. [poradie 1027] roč. 13, 1965, č. 1, s / ALBRECHTOVÁ, GERTRÚDA: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK. [poradie 348] roč. 6, 1958, č. 5, s Redakcia: Konferencia o výučbe dramaturgie, záznam / ALBRECHTOVÁ, GERTRÚDA: DIVADLO NEMECKEJ PROTIFAŠISTICKEJ EMIGRÁCIE V ČESKOSLOVENSKOM AZYLE. [poradie 506] roč. 9, 1961, č. 1, s / ALBRECHTOVÁ, GERTRÚDA: ZRKADLO DEJÍN NÁRODA. [poradie 656] roč. 10, 1962, č. 3, s Recenzia knihy Waltera Pollatscheka. 11./ ALBRECHTOVÁ, GERTRÚDA: NEMECKÉ ROBOTNÍCKE DIVADLO. [poradie 844] roč. 11, 1963, č. 3, s / ALEXAITE, IRENA: DIVADLO V RUKÁCH MLADOSTI. [poradie 2145] roč. 34, 1986, č. 4, s Divadlo v Litve. 13./ ALEXAITE, IRENA: MICHAIL ČECHOV V LITOVSKOM DIVADLE. [poradie 2201] roč. 36, 1988, č. 1, s / (-an): MLADÍ A STARÍ V OPERE ND V BRATISLAVE. [poradie 141] roč. 4, 1956, č. 2, s / ANAŠKIN, SERGEJ: BOLI SME MLADÍ. (Rozhovor filmového kritika Sergeja Anaškina s režisérom Leonidom Traubergom). [poradie 2302] roč. 38, 1990, č. 4, s / ANDERS, GÜNTHER: BYTIE BEZ ČASU. (K Beckettovej hre Čakanie na Godota). [poradie 1124] roč. 14, 1966, č. 1, s / ANDRAŠOVAN, TIBOR: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO. Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam [poradie 57] roč. 2, 1954, č. 2, s / ANDREJEV, LEONID: LIST O DIVADLE. Ďalší autor Valerij Brjusov. Komentoval Július Pašteka. [poradie 1202] roč. 15, 1967, č. 1, s / ANTALÍK, JURAJ: FIKCIA A REALITA PODVOJNÉHO ŽIVOTA. (Sardinky na scénu, prosím). [poradie 2404] roč. 41, 1993, č. 2, s / APPIA, ADOLPHE: bez názvu. [poradie 1091] roč. 13, 1965, č. 4, s / ARAGON, LOUIS: bez názvu. [poradie 865] roč. 11, 1963, č. 4, s / ASLANOVÁ, ODETTE: VZOROVÉ PREDSTAVENIE MARIVAUXOVHO SPORU. [poradie 2370] roč. 40, 1992, č. 2-3, s / BABIAK, MICHAL: VÝCHODISKÁ SÚČASNEJ AXIOLOGICKEJ KONTROVERZIE. [poradie 2515] roč. 44, 1996, č. 1, s / BABIAK, MICHAL: MOŽNOSTI POSTMODERNY V SLOVENSKOM KULTÚRNOM KONTEXTE. [poradie 2597] roč. 45, 1997, č. 4, s Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam / BABIAK, MICHAL: POSTMODERNISM IN THE SLOVAK CULTURE CONTEXT. [poradie 2621] roč. 45, 1997, č. 4, s Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam / BÁBIKOVÁ, MARTA: DISKUSIA. Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková. [poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam / BABLET, DENIS: TADEUSZ KANTOR NECH ZDOCHNÚ UMELCI! [poradie 2371] roč. 40, 1992, č. 2-3, s / BABLET, DENIS: DRUHÝ ODYSEOV NÁVRAT. Nikdy sa už nevrátim. [poradie 2372] roč. 40, 1992, č. 2-3, s O Tadeuszovi Kantorovi. 29./ BABLET, DENIS: TADEUSZ KANTOR, SLOBODNÝ ALEBO SÁM SEBE VÄZŇOM? [poradie 2373] roč. 40, 1992, č. 2-3, s / BAGAR, ANDREJ: K 10. VÝROČIU DIVADLA V MARTINE. [poradie 28] roč. 2, 1954, č. 1, s / BAGAR, ANDREJ: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO. Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam [poradie 55] roč. 2, 1954, č. 2, s / BAGAR, ANDREJ: PREJAV NÁRODNÉHO UMELCA ANDREJA BAGARA. [poradie 95] roč. 3, 1955, č. 3, s / BAGAR, ANDREJ: O VZNIKU A ČINNOSTI RECITAČNÉHO KRÚŽKU DYNAMO. [poradie 310] roč. 6, 1958, č. 3, s / BAGAR, ANDREJ: ZO SPOMIENOK... [poradie 480] roč. 8, 1960, č. 3, s / BAGAR, ANDREJ: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA. Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor. [poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp / BAGAR, ANDREJ: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA. Ďalší účastníci Martin Gregor, Ján Rozner, Ján Jamnický, Emil Lehuta, Zoltán Rampák, Ján Slivko. [poradie 1031] roč. 13, 1965, č. 1, s. 94, , Dokončenie diskusie z predchádzajúceho ročníka, záznam 2406, hlavný referát 1164 resp / BAGIN, ALBÍN: TROJJEDINÝ POHĽAD NA DRÁMU. [poradie 1941] roč. 29, 1981, č. 2, s Recenzia knihy Jozefa Mistríka Dramatický text. 38./ BACHMAN, GIDEON: STANISLAVSKIJ A USA. Ďalší autor Rod Steiger. [poradie 916] roč. 12, 1964, č. 1, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: K OTÁZKAM ŠPECIFICKOSTI UMENIA PANTOMÍMY. Renesancia pantomímy. [poradie 1489] roč. 19, 1971, č. 2, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL PANTOMÍMY PRAHA [poradie 1550] roč. 20, 1972, č. 2, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE. Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha. [poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: MOŽNOSTI HRY. [poradie 1569] roč. 20, 1972, č. 3, s Recenzia. 43./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: NESPOKOJNÉ DIVADLO. (Slovo za žijúce divadlo). [poradie 1617] roč. 21, 1973, č. 3, s Living Theatre. 44./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: HĽADAŤ PODOBU HERCA. (Úvaha nad herectvom V. Strniskovej). [poradie 1655] roč. 22, 1974, č. 3, s 45./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: BOLESLAV POLÍVKA A PANTOMÍMA PRE TÝŽDEŇ PANTOMIMICKEJ TVORBY ALEBO ČO JE TO MIMUS. [poradie 1680] roč. 23, 1975, č. 2, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: TOMASZEWSKÉHO PANTOMÍMA. [poradie 1734] roč. 24, 1976, č. 2, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: Z DEJÍN PANTOMÍMY. [poradie 1775] roč. 25, 1977, č. 2, s Recenzia. 48./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: K NIEKTORÝM OTÁZKAM OSOBNOSTI A TVORIVOSTI V HERECTVE. [poradie 1780] roč. 25, 1977, č. 3, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: RACIONÁLNY ASPEKT V HERECTVE AKO DÔVOD SPORU. [poradie 1819] roč. 26, 1978, č. 3, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: MARIŠA A TÍ DRUHÍ. Režisér v čase zrelosti. [poradie 2044] roč. 32, 1984, č. 1, s Vladimír Strnisko. 51./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: HEREC POD DROBNOHĽADOM. Portrét Glumova Marián Zednikovič v Ostrovského hre Aj múdry schybí. Ďalší autor Marián Zednikovič. [poradie 2061] roč. 32, 1984, č. 3, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: TRNAVSKÉ DIVADLO V KRYŠTALIZÁCII NÁZOROV ALEBO HEREC VO VÝVINE A HĽADANÍ. [poradie 2131] roč. 34, 1986, č. 3, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: GENERÁCIA V POHYBE. Herec v premene kontextov. [poradie 2162] roč. 35, 1987, č. 2, s Pokračovanie, záznamy 55, / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: S CTIBOROM FILČÍKOM ZA TAJOMSTVAMI POSTÁV. [poradie 2173] roč. 35, 1987, č. 2, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: GENERÁCIA V POHYBE. Herec v premene kontextov pokračovanie. [poradie 2182] roč. 35, 1987, č. 3, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: GENERÁCIA V POHYBE. Herec v premene kontextov 2. pokračovanie. [poradie 2190] roč. 35, 1987, č. 4, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: DON JUAN MÝTUS, LEGENDA, SKUTOČNOSŤ. [poradie 2217] roč. 36, 1988, č. 3, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: SPOR O TARTUFFA. [poradie 2219] roč. 36, 1988, č. 3, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: PREMENA HERCA V 20. STOROČÍ. [poradie 2397] roč. 41, 1993, č. 2, s / BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: GROTOWSKI OPÄŤ PRÍTOMNÝ? [poradie 2533] roč. 44, 1996, č. 2, s Recenzia. 61./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: DIVADLO V DEJINÁCH, DEJINY V DIVADLE. [poradie 2534] roč. 44, 1996, č. 2, s Recenzia. 62./ BALÁK, KAREL: U KOŘENŮ SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNÍHO DIVADLA. [poradie 229] roč. 5, 1957, č. 3, s / BÁNOVÁ, JOLA: POMOC OCHOTNÍCKYM REŽISÉROM. [poradie 39] roč. 2, 1954, č. 1, s / BÁNOVÁ, JOLA: HOVORY O DIVADLE. [poradie 63] roč. 2, 1954, č. 2, s Recenzia knihy V. Šmerala. 65./ BÁNOVÁ, JOLA: BIBLIOGRAFIA SLOVENSKEJ TLAČE O OTÁZKACH DIVADLA V ČASE OD 1. JANUÁRA DO 30. JÚNA 1952 A OD 1. JÚLA DO 31. DECEMBRA [poradie 66] roč. 2, 1954, č. 2, s / BÁNOVÁ, JOLA: REPERTOÁR SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V ROKOCH [poradie 86] roč. 3, 1955, č. 2, s / BÁNOVÁ, JOLA: BIBLIOGRAFIA SLOVENSKEJ TLAČE O OTÁZKACH DIVADLA ZA ROK [poradie 113] roč. 3, 1955, č. 4, s / BÁNOVÁ, JOLA: K REPERTOÁROVEJ PROBLEMATIKE SÚČASNÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA. [poradie 148] roč. 4, 1956, č. 3-4, s / BÁNOVÁ, JOLA: O VÝZNAME A POTREBE DIVADELNEJ BIBLIOGRAFIE. [poradie 237] roč. 5, 1957, č. 3, s / BANU, GEORGES: DIVADLO A SKUTOČNOSŤ: PORÁŽKA A VÍŤAZSTVO. [poradie 2333] roč. 39, 1991, č. 4, s / BANU, GEORGES: OD ESTETIKY ÚNIKU K POETIKE PAMÄTI. [poradie 2374] roč. 40, 1992, č. 2-3, s / BARRAULT, JEAN-LOUIS: SCÉNA PRE ČECHOVA. [poradie 590] roč. 10, 1962, č. 1, s / BARRAULT, JEAN-LOUIS: POKRAČOVANIE ÚVAH. [poradie 746] roč. 11, 1963, č. 2, s / BARRAULT, JEAN-LOUIS: TRAGICKÝ MIMUS. [poradie 747] roč. 11, 1963, č. 2, s / BARRAULT, JEAN-LOUIS: ZAMYSLENIE NAD KAFKOM. [poradie 864] roč. 11, 1963, č. 4, s / BARRAULT, JEAN-LOUIS: bez názvu. [poradie 944] roč. 12, 1964, č. 2, s / BARRAULT, JEAN-LOUIS: bez názvu. [poradie 1093] roč. 13, 1965, č. 4, s / BARTKO, EMIL: INTERBALET TANEC A SÚČASNOSŤ. [poradie 2006] roč. 31, 1983, č. 1, s / BARTOVICOVÁ, ANNA: POSTAVA HAMLETA AKO PROBLÉM PSYCHOLOGICKÝ. [poradie 1883] roč. 28, 1980, č. 1, s / BÁZLIK, MIROSLAV: S MIROSLAVOM BÁZLIKOM O OPERE. Ďalší autor Naďa Földváriová. [poradie 1257] roč. 15, 1967, č. 3, s Rozhovor. 81./ BÁZLIK, MIROSLAV: ČAS PRE DRÁMU. S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebraickej topológie. Otázky Naďa Földváriová. [poradie 2428] roč. 42, 1994, č. 1, s Rozhovor. 82./ BECKETT, SAMUEL: POSLEDNÁ PÁSKA. [poradie 840] roč. 11, 1963, č. 3, s / BECKETT, SAMUEL: ŠTYLISTICKÁ ANALÝZA BECKETTOVHO TEXTU. Koniec hry (úryvok). Ďalší autor Michel Corvin. [poradie 2368] roč. 40, 1992, č. 2-3, s / BEDNÁRIK, JOZEF: REŽISÉR ĽUDOVEJ ČINOHERNEJ OPERY. Rozhovor s Jozefom Bednárikom. Otázky Miloš Mistrík. [poradie 2202] roč. 36, 1988, č. 1, s / BEDNÁRIK, JOZEF: ROZBOR A INSCENAČNÝ PRINCÍP FAUSTA A MARGARÉTY. [poradie 2303] roč. 38, 1990, č. 4, s / BEDNÁROVÁ, KATARÍNA: TELEVÍZNA ADAPTÁCIA LITERÁRNEHO DIELA. [poradie 1913] roč. 28, 1980, č. 4, s / BEJBLÍK, ALOIS: SHAKESPEARE A WEBSTER. Dej a charaktery. [poradie 995] roč. 12, 1964, č. 4, s / BEJBLÍK, ALOIS: SLÁDKOV PREKLAD SHAKESPEARA. [poradie 1003] roč. 12, 1964, č. 4, s / BEJBLÍK, ALOIS: PROBLÉMY ANGLICKEJ REŠTAURAČNEJ KOMÉDIE. (Zamyslenie nad jej štruktúrou a zmyslom). [poradie 1334] roč. 16, 1968, č. 3, s / BEJBLÍK, ALOIS: O TRAGICKOM I KOMICKOM. [poradie 1411] roč. 17, 1969, č. 4, s / BEJBLÍK, ALOIS: ŠAŠO A DIVÁK. (Pokus o interpretáciu). [poradie 1505] roč. 19, 1971, č. 3, s / BENEDIKOVIČ, VOJTECH: FUNKCIA TITULKU AKO TLMOČNÍKA FILMOVÉHO DIALÓGU. [poradie 2177] roč. 35, 1987, č. 3, s / BENIAK, VALENTÍN: NAŠI PREKLADATELIA O SHAKESPEAROVI. [poradie 928] roč. 12, 1964, č. 2, s / BERANOVÁ, HANA: DISKUSIA. Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová. [poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam / BERĎAJEV, NIKOLAJ: DRAMATICKÝ SVET MAURICEA MAETERLINCKA. (Retrospektíva vývinu modernej dramatiky). Zostavil a komentoval Július Pašteka. [poradie 1255] roč. 15, 1967, č. 3, s / BERGER, ROMAN: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE. Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher. [poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s 97./ BERGER, ROMAN: HUDBA A DRÁMA. De profundis štruktúra genézy. [poradie 2420] roč. 42, 1994, č. 1, s / BERGSON, HENRI: POZNÁMKY O KOMIKE A KOMÉDII. Preložil a komentoval Anton Vantuch. [poradie 1122] roč. 14, 1966, č. 1, s / BERLOGEOVÁ, ILEANA: INSCENÁCIE REŽISÉRA LIVIA CIULEIA V USA V ROKOCH Syntéza dvoch kultúr. [poradie 2458] roč. 42, 1994, č. 4, s Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam / bez autorovho mena: VÝZNAMNÉ VÝROČIA. [poradie 58] roč. 2, 1954, č. 2, s Aristofana, A. P. Čechova, A. Dvořáka. 101./ bez autorovho mena: SPRÁVA O ČINNOSTI DIVADELNEJ KOMISIE PRI DIVADELNOM ODDELENÍ V ČASE OD 1. APRÍLA DO 31. DECEMBRA [poradie 76] roč. 3, 1955, č. 1, s / bez autorovho mena: PREMIÉRY SLOVENSKÝCH DIVADIEL. [poradie 77] roč. 3, 1955, č. 1, s Súpis. 103./ bez autorovho mena: 35. VÝROČIE ZALOŽENIA SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNEHO DIVADLA. [poradie 91] roč. 3, 1955, č. 3, s / bez autorovho mena: ZO ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOV. [poradie 401] roč. 7, 1959, č. 3, s / bez autorovho mena: K PROBLÉMOM MODERNOSTI A SÚČASNOSTI HERECKÉHO PREJAVU. Diskutujúci na aktíve Mikuláš Huba, Ladislav Chudík, Viliam Záborský. [poradie 519] roč. 9, 1961, č. 2, s / bez autorovho mena: ZOZNAM SCÉNICKÝCH DIEL S. S. PROKOFIEVA. [poradie 570] roč. 9, 1961, č. 4, s / bez autorovho mena: Z PROGRAMU KSSS. [poradie 585] roč. 10, 1962, č. 1, s / bez autorovho mena: STRAVINSKÉHO JAVISKOVÉ DIELA. Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov. [poradie 693] roč. 10, 1962, č. 4, s Súpis. Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný. 109./ bez autorovho mena: AK BUDE MOJA ŽENA NALIEHAŤ. [poradie 712] roč. 10, 1962, č. 4, s O Chaplinovi. 110./ bez autorovho mena: MARCEL MARCEAU ŽIVOTOPISNÁ POZNÁMKA. [poradie 750] roč. 11, 1963, č. 2, s / bez autorovho mena: BIOGRAFICKÁ POZNÁMKA. [poradie 774] roč. 11, 1963, č. 2, s O M. Sládkovi a E. Žlábkovi. 112./ bez autorovho mena: JÁN LADVENICA. [poradie 986] roč. 12, 1964, č. 4, s Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam 1161. 113./ bez autorovho mena: JÁN MUDROCH. [poradie 988] roč. 12, 1964, č. 4, s Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam / bez autorovho mena: LADISLAV VYCHODIL. [poradie 991] roč. 12, 1964, č. 4, s Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam / bez autorovho mena: ZBYNĚK KOLÁŘ. [poradie 993] roč. 12, 1964, č. 4, s Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam / bez autorovho mena: MILAN HLOŽEK. [poradie 994] roč. 12, 1964, č. 4, s Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam / bez autorovho mena: ŠTEFAN BUNTA. [poradie 999] roč. 12, 1964, č. 4, s Ukážka scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam / bez autorovho mena: bez názvu. Autor asi Orson Wells. [poradie 1260] roč. 15, 1967, č. 3, s / bez autorovho mena: KRONIKA ČÍSLA. [poradie 1452] roč. 18, 1970, č. 3, s / bez autorovho mena: KRONIKA ČÍSLA. [poradie 1470] roč. 18, 1970, č. 4, s / bez autorovho mena: PROF. DR. ZOLTÁN RAMPÁK PÄŤDESIATROČNÝ. [poradie 1483] roč. 19, 1971, č. 1, s / bez autorovho mena: KRONIKA ČÍSLA 1-2. [poradie 1498] roč. 19, 1971, č. 2, s / bez autorovho mena: PREHĽAD KNÍH O DIVADLE VYDANÝCH VO VYDAVATEĽSTVE SAV OD JEHO VZNIKU [poradie 1542] roč. 20, 1972, č. 1, s / bez autorovho mena: Z KNIŽNEJ PRODUKCIE VSAV. [poradie 1610] roč. 21, 1973, č. 2, s / bez autorovho mena: VO VEDE, VYDAVATEĽSTVE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, VYJDE ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA I-VI. Jedno z najvýznamnejších kultúrnopolitických diel na Slovensku. [poradie 1777] roč. 25, 1977, č. 2, s / bez autorovho mena: RESUMÉ. [poradie 2221] roč. 36, 1988, č. 3, s / bez autorovho mena: REZJUME (rus.) SUMMARY. [poradie 2259] roč. 37, 1989, č. 3, s / bez autorovho mena: DVE ANALÝZY ZVÄZU. Analýza činnosti Zväzu slovenských divadelných a rozhlasových umelcov. [poradie 2284] roč. 38, 1990, č. 2, s Prvá analýza, záznam / BIENEK, HORST: FRIEDRICH DÜRRENMATT: DIVADLO AKO HRA SO SKUTOČNOSŤOU. Rozhovor. [poradie 1098] roč. 13, 1965, č. 4, s 130./ BÍLKOVÁ-BELNAYOVÁ, KATARÍNA: SPOLOČENSKÁ PODMIENENOSŤ DIVADLA. (Vývinová retrospektíva). [poradie 1845] roč. 27, 1979, č. 1, s / BÍLKOVÁ-BELNAYOVÁ, KATARÍNA: NA MARGO TELEVÍZNEHO PRENOSU DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA. Podstata, funkcia, možnosti a hranice špecifického druhu televíznej dramatickej tvorby. [poradie 1974] roč. 30, 1982, č. 2, s / BÍLKOVÁ-BELNAYOVÁ, KATARÍNA: FAKT A FIKCIA V SLOVENSKEJ TELEVÍZNEJ DRAMATICKEJ TVORBE. [poradie 1992] roč. 30, 1982, č. 4, s / BÍLKOVÁ-BELNAYOVÁ, KATARÍNA: TEKTONIKA A KONFLIKT TELEVÍZNEHO DRAMATICKÉHO DIELA. [poradie 2416] roč. 41, 1993, č. 4, s / BIRGUS, VLADIMÍR: FILM V NEMECKÝCH A SOVIETSKYCH DIVADLÁCH DO 2. SVETOVEJ VOJNY. [poradie 1877] roč. 27, 1979, č. 4, s / BLAHO, JANKO: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO. Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam [poradie 48] roč. 2, 1954, č. 2, s / BLAHO, JANKO: MOJE ZAČIATKY. [poradie 111] roč. 3, 1955, č. 4, s / BLAHO, JAROSLAV: MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA KOŠICKEJ OPERY. Bilancia [poradie 1529] roč. 20, 1972, č. 1, s / BLAHO, JAROSLAV: PRAMEŇ INŠPIRÁCIE. Hudobnodramatické majstrovstvo Margity Česányiovej. [poradie 1618] roč. 21, 1973, č. 3, s / BLAHO, JAROSLAV: HISTÓRIA INŠPIRUJÚCA PRÍTOMNOSŤ. (K dramaturgii opery SND ). [poradie 1896] roč. 28, 1980, č. 2, s / BLAHO, STANISLAV: NAŠI PREKLADATELIA O SHAKESPEAROVI. [poradie 927] roč. 12, 1964, č. 2, s / BLAHO, VLADIMÍR: VÝSKUM NÁVŠTEVNOSTI OBLASTNÝCH ČINOHERNÝCH DIVADIEL. [poradie 1645] roč. 22, 1974, č. 2, s / BLAHO, VLADIMÍR: RECEPCIA KONKRÉTNEHO PREDSTAVENIA. [poradie 1952] roč. 29, 1981, č. 4, s Sociologický výskum divákov inscenácie Nový život v SND. 143./ BLAHO, VLADIMÍR: AKO PREDTÝM, HORŠIE AKO PREDTÝM? [poradie 2705] roč. 47, 1999, č. 4, s Recenzia. 144./ BLAHYNKA, MILOSLAV: PODNETY OTAKARA ZICHA PRE OPERNÚ KRITIKU. [poradie 2344] roč. 40, 1992, č. 1, s Konferencia Semiotika divadlo kritika. Pozri záznam / BLAHYNKA, MILOSLAV: SPRIEVODCA AKO VÝCHODISKO Z NÚDZE. [poradie 2445] roč. 42, 1994, č. 3, s Recenzia. 146./ BLAHYNKA, MILOSLAV: EXOTIZMUS V OPERE 19. STOROČIA. [poradie 2456] roč. 42, 1994, č. 4, s Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555. 147./ BLAHYNKA, MILOSLAV: INŠPIRAČNÉ ZDROJE OPERNEJ KRITIKY. (Referát odznel na seminári o opernej kritike, Bratislava ). [poradie 2470] roč. 43, 1995, č. 1, s / BLAHYNKA, MILOSLAV: HUDBA V ČINOHRE. [poradie 2479] roč. 43
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks