Obrazac za prijavu poreznih olaksica

Description
Obrazac za prijavu poreznih olaksica 2017

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 4

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Obrazac ZPP-DOH I. Podaci o nadležnoj ispostavi Porezne uprave 1. Područni ured2. Ispostava II. Podaci o poreznom obvezniku/podnositelju zahtjeva 1. Ime i prezime2. OIB3. Adresa. Bro! te e#ona OBRAZA ZA PRIZ!A A!#$% PRA A & PO'$B!O% PO'(&P)& ZA .*O+I!&III. PRIZ!A A!#$ PRA A !A POR$Z!$ O,A)-I$ & PO'$B!O% PO'(&P)& % olim da mi se prizna pravo na uveani osobni odbitak u posebnom postupku po osnovi III.0. Prebivali1ta i boravka na potpomo2nutim podru3jima i podru3ju *rada ukovara Potpomo2nuta   podru3ja 0   i   podru3je   2rada   ukovara   4zaokružiti5+A !$ promjena prebivali1ta/uobi3ajeno2 boravi1ta tijekom 2odine $. br.$AZDOB%&'D$(A)A*&'+,O%IA I /0IB$O&PO,PO*O,APOD$&A I $AD)/O)A$ 2 1.oddo2.oddo3.oddo III.6. lastite invalidnosti/tjelesno2 o1teenja $. br.$AZDOB%&' I)A%IDO+,IH$)I DA4' 3 OZA/A I)A%IDO+,I 5zao6ru7iti8PO+,O,A/I)A%IDO+,I5ispun!ava H$)I8 1.oddoII   9 2.oddoII 9 III.7. &zdržavanih 3lanova uže obitelji i/ili djece i njihove invalidnosti/tjelesno2 o1teenja $. br. I*' I P$'ZI*'4+$OD+,)OOIBI)A%ID 5I i i I 9 8$AZDOB%&'/O$I:,'&AOD4DOO+OBI ODBI,A/ DI&'%I +' + O+OBO*OIBPO+,O,A/O+OBO ODBI,/A 1.2.3..;.<.=. III.8. Plaenih doprinosa za obvezno zdravstveno osi2uranje i danih darovanja P%A0'I DOP$IO+I ZA ZD$A)+,)'O O+I$A&'  ,Z'*+,)DAA DA$O)A&A/PO 1 područ!a !edinica o6a ne samouprave razvrstani> u I. s6upinu po stupn!u razvi!enosti prema posebnom propisu o re?iona nomrazvo!u $epub i6e Hrvats6e 2 upisu!e se ozna6a P1 3 ozna6a inva idnosti@ I 9 - 1 inva idnost i i pravo na tuCu pomo i n!e?u zbo? inva idnosti  I . PO)R$(A!#$ PO'$B!O* PO'(&P)A &( R9I A!#A *O+I-!#$* POR$ZA!A +O:O+A) & I%$ I ZA RA;&! O'(A I($,#A %olim pok r etanje posebno2 p ostupka utv r <ivanja 2odi1nje2 po r eza na dohodak u ime i za ra 3 un ostav itel    jaI .0. Podaci o poreznom obvezniku/ostavitelju $. br. I*' I P$'ZI*'OIBDA,* +*$,I 1. I .6. Podaci o nasljednicima 8 $. br. I*' I P$'ZI*'OIBIBA B$O& $AA A+%&'DI/ADIO  A+%&'E'O* DI&'% 1.2.3..;. 4 Prema podacima iz r!eFen!a o nas !eCivan!u. pisu!u se podaci oni> nas !edni6a 6o!i su6 adno r!eFen!u o nas !eCivan!u ima!upravo na neutvrCeni iznos mo7ebitno? potra7ivan!a teme !em ?odiFn!e? obračuna poreza na do>oda6 i prireza poreza nado>oda6.  . &RA;&!A A!#$ POR$ZA P,A=$!O* & I!OZ$%'( & & PO'$B!O%PO'(&P)& % olim da mi se po r ez pla  en u inozemstvu u pos e bnom postupku u r a 3 una u tuzemni po r ez n a dohodak .0. Podaci o inozemnom dohotku i porezu plaenom u inozemstvu $. br.IZ)O$ DOHO,/AD$(A)AIZ)O$AIZO+ DOHO,/AIZO+ P%A0'O PO$'ZA IOZ'*+,)u strano! va utiu 6unamau strano! va utiu 6unama 1.2.3..  I. PRI,OZI I !APO%$!$ I.0. ZA:(#$ & PRI,A>$% ',#$+$=$ #$RO+O'(O#!$ I'PRA $ ? 1.2.3..;.<.=.G.. 1. I.6. ! APO % $!$    @  IJ   ?od. 5potpis porezno? obvezni6a4podnosite ! za>t!eva8 5 za III.1. - potvrde o prebiva iFtu i borav6u na potpomo?nutim područ!ima i područ!u rada )u6ovaraJza III.2. - r!eFen!a o inva idnosti donesena u s6 adu s posebnim propisima o mirovins6om osi?uran!uJ zaFtiti vo!ni> i civi ni>inva ida rataJ soci!a no! s6rbiJ od?o!u i obrazovan!u te dru?im propisima 6o!ima !e utvrCena inva idnost i i t!e esno oFteen!e i4i i6o!i zbo? inva idnosti i i t!e esno? oFteen!a ima!u pravo na dop ata6 za pomo i n!e?uza III.3. - izvaci i potvrde iz matice roCeni>J v!enčani> i umr i>J izvaci i potvrde iz re?istra 7ivotno? partnerstvaJ potvrde ousvo!en!u d!eteta i s6rbniFtvuJ pravomone suds6e od u6eJ !avne i ov!erov !ene ispraveJ r!eFen!a suda o p aan!u a imentaci!e zabivFe? bračno? i izvanbračno? dru?a4 7ivotno? i ne#orma no? 7ivotno? partneraJ iz!ave o om!eru 5postot6u8 raspod!e e osobno?odbit6aJ potvrde m!erodavni> ti!e a i inozemstvu i dr.za III.. - pres i6e na o?a o doznaci u novcu i4i i u?ovora odnosno potvrda o danim darovan!ima u dru?im dobrima i us u?amaJpres i6e na o?a o up ati doprinosaza I). - pravomono r!eFen!e o nas !eCivan!uza ).1. - potvrde inozemno? porezno? ti!e a o up aenom porezu u inozemstvu i i potvrde za to ov aFtene osobe o up aenomporezu u inozemstvu
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks