О.І. Касяненко, Т.І. Фотіна ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ CAMPYLOBACTER JEJUNI ДО АНТИБІОТИКІВ ДИСКО- ДИФУЗІЙНИМ МЕТОДОМ - PDF

Description
УДК 619.5: О.І. Касяненко, Т.І. Фотіна ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ CAMPYLOBACTER JEJUNI ДО АНТИБІОТИКІВ ДИСКО- ДИФУЗІЙНИМ МЕТОДОМ Сумський національний аграрний університет Рецензент

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 26 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 619.5: О.І. Касяненко, Т.І. Фотіна ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ CAMPYLOBACTER JEJUNI ДО АНТИБІОТИКІВ ДИСКО- ДИФУЗІЙНИМ МЕТОДОМ Сумський національний аграрний університет Рецензент доктор ветеринарних наук Кассіч В.Ю. Ключові слова: антибіотики, антибактеріальні препарати, антимікробна чутливість, бактерії, диски з антибіотиками, живильні середовища, зона затримки росту, культивування, мікроорганізми, метод дифузії в агар, тест, чутливість мікроорганізмів. Вступ. Ефективність лікування бактеріальних інфекцій у тварин та птиці визначається раціональністю та обгрунтованітю застосовуваня антибіотиків. Вченібактеріологи відзначають широке розповсюдження серед мікробної популяції антибіотикорезистентних штамів та множинну опірність більшості збудників бактеріальних інфекцій до традиційних антимікробних засобів Тому визначення чутливості бактерій до дії антибактеріальних препаратів має важливе значення [2, 4, 6]. Серед методів визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів у мікробіологічних лабораторіях найчастіше застосовують метод дифузії в агар з використанням дисків з антибіотиками. Цей метод дозволяє встановити лише факт чутливості чи резистентності збудника до антимікробного агента. Він є доступнішим та простим у виконанні, і за його допомогою можна відносно швидко та достовірно встановити чутливість виділеного збудника до широкого спектру антибіотиків. Достовірні результати антимікробної чутливості мікроорганізмів роду Campylobacter за допомогою диско-дифузійного методу можна отримати лише у випадку дотримання всіх умов постановки тесту: спектр поживних середовищ, які можна використовувати для визначення антимікробної чутливості даних бактерій, посівна доза бактерій (впливає значення рн середовища), контроль якості середовищ і дисків з антибіотиками [1, 5-8]. Метою роботи було дослідити придатність середовищ для визначення чутливості кампілобактерій до антибіотиків диско-дифузійним методом та вивчити чуливість мікроорганізмів Campylobacter jejuni до антибактеріальних препаратів. Матеріали і методи досліджень. Використовували комерційне поживне середовище Campylobacter Agar Base М 994 фірми Hi Мedia (Індія), МПА та поживне середовище для культивування кампілобактерій до складу якого входить 0,5% (5,0 г/л) рістзабезпечуючої домішки сукцинату натрію. Розплавлені та охолоджені до температури С середовища розливали у чашки Петрі, діаметром 90 мм, у кількості 15 мл. Для контолю стерильності середовищ чашки поміщали на 24 години в термостат при температурі 37 С. В якості тест-мікроорганізму використовували Campylobacter jejuni spp. jejuni C При визначенні діаметрів затримки росту тест-культури використовували диски з наступними антибіотиками: левоміцитін (лев), амоксицилін (амо), гентаміцин (ген), норфлоксацин (нор), рифампіцин (риф), еритроміцин (ери), триметопри (трм), тетрациклін (тет), лінкоміцин (лін), цефазолін (цфз), пеніцилін (пен), ципрофлоксацин (цип), цефтріаксоном (цфа), стрептоміцин (стр), цефалексин (цфл) виробництва ТОВ «Аспект», Серія 32 (Україна). Результати оцінювали за діаметрами зон затримки росту тест-мікроорганізму навколо дисків, виміряних з точністю до 1 мм. Мікробну суспензію готували за оптичним стандартом мутності 5 ОД ГІСКу імені Тарасевича. Бактеріальні зависі вносили в кількості 1-2 мл та рівномірно розподіляли по поверхні середовищ, надлишок суспензії видаляли піпеткою. Поверхні засіяних середовищ підсушували при кімнатній температурі протягом хвилин. На кожну агарову пластину накладали по 5 дисків з антибіотиками. Чашки інкубували в термостаті протягом 24 годин при температурі 37 С. Дослідження проводили паралельно на всіх середовищах у трьох повторностях. Для дослідження придатності середовищ Campylobacter Agar Base М 994 фірми Hi Мedia (Індія), МПА та модифікованого поживного середовище для культивування кампілобактерій з 0,5% рістзабезпечуючою домішкою сукцинат натрію для визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів використовували мікроорганізми Campylobacter jejuni spp. jejuni С.2008., а в якості антибактеріального препарату диски з еритроміцином. Готування чашок з середовищами та мікробної суспензії, накладання дисків та інкубацію чашок проводили аналогічно. Кожна постановка тесту на антимікробну чутливість супроводжувалася контролем якості середовища та дисків з антибіотиками. Результати досліджень та їх обговорення. У табл. 1 наведені результати порівняльного визначення чутливості Campylobacter jejuni spp. jejuni С.2008 навколо диску з еритроміцином диско-дифузійним методом з використанням середовищ Campylobacter Agar Base М 994 фірми Hi Мedia, поживного середовища для кампілобактерій з 0,5% сукцинатом натрію та м'ясо-пептонного агару МПА. Як випливає з результатів, наведених у табл. 1, на середовищах Campylobacter Agar Base М 994 фірми Hi Мedia та щільному поживному середовищі для кампілобактерій з 0,5% сукцинатом натрію відмічено затримку росту тест-культур, отримані чітко окреслені зони інгібіції відповідних розмірів. Це можна пояснити відповідністю складу середовища Campylobacter Agar Base М 994 фірми Hi Мedia та щільного поживного середовища для кампілобактерій з 0,5% вмістом рістзабезпечуючої домішки сукцинату натрію вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) до поживних середовищ для визначення антимікробної чутливості мікроорганізмів, оскільки, вміст катіонів Са 2 +, Мg 2 + у даних середовищах відповідає рекомендаціям ВООЗ і становить, відповідно, 50; 25 мг/л. Таблиця 1 Чутливість Campylobacter jejuni spp. jejuni С.2008 навколо диску з еритроміцином при використанні різних середовищ, мм Середовища Мікроорганізми Campylobacter Agar Base М 994 фірми Hi Мedia Поживного середовище для кампілобактерій з 0,5% сукцинатом натрію МПА Campylobacter jejuni spp. jejuni С ±02 25±03 відсутність ознак росту мікроорганізмів Слід зазначити, що в чашках Петрі з МПА через 24 години культивування в термостаті при температурі 37 С росту культур не виявили як дослідних чашках (з дисками антибіотиків), так і в контролі. Дані, наведені у таблиці 1, свідчать, що незалежно від середовища розміри зон затримки росту досліджуваних ізолятів Campylobacter j. відповідали діапазонам контролю якості для даного референтного штаму мікроорганізму. Результати визначення чутливості ізолятів Campylobacter jejuni до антибіотиків з використанням різних середовищ, засіяних бактеріальною суспензією, наведені у табл. 2. Ізоляти C. jejuni високочутливі були до еритроміцину та левоміцетину. Чутливість ізолятів кампілобактерій виявлено до гентаміцину, норфлоксацину, лінкоміцину, ципрафлоксацину, стрептоміцину, цефалексину. До амоксициліну, рифампіцину, тетрацикліну, пеніциліну, цефтріаксоному та цефазоліну досліджувані культури були слабо чутливі (табл. 2). Антибактеріальні препарати Результати визначення чутливості ізолятів Campylobacter jejuni spp. jejuni до антибактеріальних препаратів (n=5) М±m Діапазон контролю якості Campylobacter Agar Base М 994 фірми Hi Мedia Таблиця 2 Поживного середовище для кампілобактерій з 0,5% сукцинатом натрію Зони пригнічення росту мікробної культури, мм Левоміцитін (лев) 26,0-27,0 26,0±0,2 27±0,3 Амоксицилін (амо) 9,0-11,0 9±0,7 9±0,3 Гентаміцин (ген) 14,0-16,0 15 ±0,2 15 ±0,3 Норфлоксацин (нор) ±0,3 20±0,3 Рифампіцин (риф) 7,0-9,0 8±0,2 9,0±0,1 Ерітроміцин (ери) ±0,2 25±0,3 Тетрациклін (тет) 8,0±9,0 9±0,1 8,0±0,2 Лінкоміцин (лін) 19,0-21,0 20±0,2 21±0,1 Цефазолін (цфз) 11,0±14,0 11±0,2 11±0,7 Пеніцилін (пен) 7,0-10,0 8±0,5 8,0±0,1 Ципрофлоксацин (цип) 19,0-21,0 21±0,2 20±0,1 Цефтріаксоном (цфа) 8,0-11,0 9±0,1 9,0±0,3 Стрептоміцин (стр) 17,0-19,0 18±0,2 18±0,3 Цефалексин (цфл ) 15,0-16,0 15±0,3 16,0±0,2 Примітка: (0) мікроорганізми не чутливі до даного антибіотика. Різниці у діаметрах зон інгібіції росту культури при проведенні тесту на її антимікробну чутливість з використанням середовищ Campylobacter Agar Base М 994 фірми Hi Мedia (Індія) та модифікованого поживного середовище для культивування кампілобактерій з 0,5% сукцинату натрію достовірно невірогідні (Р 0,5), що свідчить про можливість застосування обох середовищ для дослідження чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Висновки: 1. Чутливість Campylobacter spp. зареєстровано до гентаміцину, норфлоксацину, лінкоміцину, ципрофлоксацину, цефалексину та стрептоміцину. 2. Високу чутливість ізолятів зареєстровано до еритроміцину та левоміцетину; малу чутливість досліджувані культури проявляли до тетрацикліну, цефазоліну, пеніциліну, цефтріаксоному. амоксициліну, рифампіцину, 3. Середовище МПА не рекомендуємо використовувати для визначення чутливості мікроорганізмів роду Campylobacter до антибактеріальних препаратів. Література. 1. Методика визначення бактеріостатичної та бактерицидної концентрації антибактеріальних препаратів методом серійних розведень / Державний науковоконтрольний інститут ветеринарних препаратів а кормових добавок; редкол.: М.В. Косенко [та ін.]. Київ, с. 2. Авдеева А.В. Проблема резистентности микроорганизмов к антибактериальньш препаратам / А.В. Авдеева // Лабораторная диагностика (5). С Определитель бактерий Берджи / Дж. Хоулт [и др.];. Под. общ. ред. Дж. Хоулта. Т.1. Москва: Мир, С Тараненко Л.А. / Кампилобактериоз и чувствительность Campylobacter к антибиотикам / Л.А. Тараненко //Антибиотики и химиотерапия С Avrain L. Antimicrobial resistance in Campylobacter from broilers / L. Avrain, F. Humbert, R. L'Hospitalier, P. Sanders // Brit. Poultry Science Vol. 42, 3. P Boothe D.M. Principles of Antimicrobial Therapy / D.M Boothe // Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice Vol.36, 5. P Kardos G. Prevalence of thermotolerant Campylobacter species in broilers, eggs, chicken abattoir and human samples in a Hungarian county / G Kardos, J. Mészáros, Z. Galántai, I. Turcsányi [and all.] // International Journal of Antimicrobial Agents Vol. 29, 2. P Lee C.-Y. Occurence of plasmids and tetracycline resistence among Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from whole market chickens and clinical samples / C.-Y. Lee, C.L. Tai, S.-C. Lin, U.Y.-T Chien // Food Microbiological Vol. 24, 2. P УДК 619.5: Визначення чутливості мікроорганізмів Campylobacter jejuni до антибіотиків диско-дифузійним методом В статті наведені і проаналізовані результати досліджень щодо вивчення особливостей визначення чутливості мікроорганізмів Campylobacter jejuni, які вперше було ізольовано із м яса птиці, до антибіотиків диско-дифузійним методом. Встановлено антибіотики, до яких досліджувані культури мали високу та середню чутливість, а також були резистентні. Враховуючи культуральні властивості даних мікроорганізмів та особливості їх культивування були проведені дослідження щодо можливості використання поживних середовищ для визначення чутливості мікроорганізмів роду Campylobacter до антибіотиків диско-дифузійними методом. Ключові слова: антибіотики, антибактеріальні препарати, антимікробна чутливість, бактерії, диски з антибіотиками, живильні середовища, зона затримки росту, культивування, мікроорганізми, метод дифузії в агар, тест, чутливість мікроорганізмів. УДК 619.5: Определение чувствительности микроорганизмов Campylobacter jejuni к антибиотикам диско-дифузионным методом В статье представлены и проанализированные результаты исследований относительно изучения особенностей определения чувствительности микроорганизмов Campylobacter jejuni, которые были изолированы из мяса птицы, к антибиотикам дискодифузионным методом. Впервые установлены антибиотики, к которым исследуемые культуры имели высокую и среднюю чувствительность, а также были резистентны. Учитывая культуральные свойства данных микроорганизмов и особенности их культивирования были проведены исследования относительно возможности использования питательных сред для определения чувст
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks