О Д Л У К У о додели уговора - PDF

Description
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ Број: 225/14 Датум: Господара Вучића бр.50 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/12, бр.

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 31 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ Број: 225/14 Датум: Господара Вучића бр.50 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/12, бр. 14/15, 68/15), наручилац доноси О Д Л У К У о додели уговора Уговор о јавној набавци мале вредности-набавка услуге штампања и испоруке публикација, број 02/2016 додељује се понуђачу Привредно друштво штампарија NEWPRESS д.о.о. из Смедерева, ул. Лукијана Мушицког бр. 131 на основу понуде заведене код наручиоца под бројем 225/10 од године. О б р а з л о ж е њ е Наручилац је донео одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 225/2 од године и објавио позив и конкурсну документацију на интернет страници наручиоца и на Порталу јавних набавки. Подаци о јавној набавци: -Уџбеници- Систем цивилне одбране Безбедносни менаџмент у индустрији Систем заштите и спасавања Социологија политике Криминалистика Теорије конфликата Системи безбедности Информатика Менаџмент људских и социјалних ресурса Монографије- Основе цивилно-војних односа Политички системи у савременој међународној заједници Промењена улога криминологије и виктимологије у савременом свету Економске основе безбедности Сајбер ратовање Социјални инжењеринг и безбедност информација Образовањем до безбедности - Компаративни приказ професионалног припремања кадрова безбедности у постјугословенским друштвима Liberman latinski Светски поредак и безбедност народа I и II део Образовање одраслих у покушају-прилог андрагошкој историји -Практикуми и приручници- Основи безбедности An English Reader, Grammar Exercises -Workbook (Збирка граматичких вежбања) Часопис- Годишњак Факултеа безбедности Превод- Systems Approach to Management of Disasters: Methods and Applications Техничка спецификација: 1. Обрезани формат свих издања је 170X 240 mm 2. Хартија: књижни блок-офсет 80 g/m 2, корице-принтокарт 250 g/m 2 3. Штампа: књижни блок 1/1 (црна/црна), корице-4/0 (CMYK/0) + пластификација 1/0 4. Припрема: наручилац доставља комплетну припрему за штампу у електронској форми (pdf. фајлови) 5. Повез: топли повез биндером. Назив и ознака из Општег речника набавке: услуге штампања и испоруке: Процењена вредност јавне набавке је ,00 динара без ПДВ-а. Критеријуми за оцењивање понуде: најнижа понуђена цена. Благовремено су стигле понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: БРОЈ ПОД КОЈИМ ЈЕ ПОНУДА ЗАВЕДЕНА КОД НАРУЧИОЦА 225/7 225/9 НАЗИВ ИЛИ ШИФРА ПОНУЂАЧА заједничка понуда Јавног предузећа Службени гласник ,београд, ул. Јована Ристића бр. 1 и BIROGRAF COMP д.о.о., Беогард, Атанасија Пуље бр.22 Tехнолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, ул. Карнегијева бр. 4 ДАТУМ ПРИЈЕМА САТ ПРИЈЕМА 9: :35 225/10 NEWPRESS д.о.о. из Смедерева, ул. Лукијана Мушицког бр :40 Извештај о стручној оцени понуда: 1. Понуђач Јавно предузеће Службени гласник , Београд, ул. Јована Ристића бр. 1 је доставио понуду и то заједничку понуду са BIROGRAF COMP д.о.о., Беогард, Атанасија Пуље бр.22 : у свему у складу са конкурсном документацијом. - за све публикације које се први пут штампају је 0,90 динара без ПДВ је, са ПДВ је 0,99 динара - за репринт свих публикација је: 0,79 динара без ПДВ је, са ПДВ је 0,87 динара 2. Понуђач Tехнолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, ул. Карнегијева бр. 4 је доставио понуду без средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, односно без бланко сопствене менице и меничног овлашћења. Имајући у виду наведено понуђач није доставио понуду у складу са конкурсном документацијом, па се понуда одбија с обзиром да има битне недостатке, сходно члану 106. тачка 3. Закона о јавним набавкама. - за све публикације које се први пут штампају је: 0,53 динара без ПДВ је, са ПДВ је 0,583 динара - за репринт свих публикација је: 0,42 динара без ПДВ је, са ПДВ је 0,462 динара 3. Понуђач Привредно друштво штампарија NEWPRESS д.о.о. из Смедерева, ул. Лукијана Мушицког бр. 131 је доставио понуду : у свему у складу са конкурсном документацијо. - за све публикације које се први пут штампају је: 0,69 динара без ПДВ је, са ПДВ је 0,759 динара - за репринт свих публикација је: 0,55 динара без ПДВ је, са ПДВ је 0,605 динара Одбијена понуда следећег понуђача: Понуђач Tехнолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, ул. Карнегијева бр. 4 је доставио понуду без средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, па сходно члану 106. тачка 3. понуда има битне недостатке. Назив понуђача који се предлаже за доделу уговора: Комисија је након стручне оцене понуда констатовала да је прихватљива понуда понуђача Привредно друштво штампарија NEWPRESS д.о.о. из Смедерева, ул. Лукијана Мушицког бр. 131, који је доставио понуду у свему у складу са конкурсном документацијом. Имајући у виду да понуда Tехнолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, ул. Карнегијева бр. 4 има битне недостатке, јер није достављено тражено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, следећи понуђач са најниже понуђеном ценом је Привредно друштво штампарија NEWPRESS д.о.о. из Смедерева, ул. Лукијана Мушицког бр На основу извештаја о стручној оцени понуда декан Факултета је на основу законског овлашћења донео одлуку као у диспозитиву. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља. Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks