nüvi 2585TV používateľská príručka nüvi 2585TV - používateľská príručka 1 - PDF

Description
nüvi 2585TV používateľská príručka nüvi 2585TV - používateľská príručka Garmin Ltd. alebo jej pobočky Všetky práva vyhradené. Okrem toho ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 5 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
nüvi 2585TV používateľská príručka nüvi 2585TV - používateľská príručka 1 2012 Garmin Ltd. alebo jej pobočky Všetky práva vyhradené. Okrem toho ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť celok ani žiadna časť tejto príručky kopírovaná bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo zmeniť alebo vylepšiť svoje produkty a zmeniť obsah príručky bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na tieto zmeny a vylepšenia. Navštívte webovú stránku spoločnosti Garmin (www.garmin.com, kvôli aktualizáciám a doplnkovým informáciám týkajúcich sa používania a prevádzku tohto zariadenia alebo iných výrobkov spoločnosti Garmin. Garmin, logo Garmin, nüvi a MapSource sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. cityxplorer, ecoroute, nümaps Guarantee, mygarmin, a traffictrends a BaseCamp sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin. Slovná značka Bluetooth a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microsd je obchodná značka SD-3C, LLC. Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.. Obsah Začíname... 5 Pripojenie zariadenia k napájaniu vozidla... 5 môj Panel... 5 Prispôsobenie úrovne podsvietenia... 6 Prispôsobenie hlasitosti... 6 Ikony stavovej lišty... 6 Satelitné signály... 7 Tlačidlá na obrazovke... 7 Klávesnica na obrazovke... 7 Skratky... 7 Vyhľadanie umiestnenia... 8 Informácie o umiestneniach... 8 Spôsoby vyhľadávania Uloženie domácej adresy...11 Vyhľadanie nedávnych pozícií Vyhľadanie parkovacieho miesta Nastavenie polohy simulácie Uloženie polohy Navigácia Navigácia do cieľa Automobilové trasy Služby pri výjazdoch Vyhnutie sa typom ciest Vlastné obmedzenia ciest Zapnutie rozšírených obchádzok Navigácia mimo cesty Mapa Prispôsobenie mapy Prezeranie odbočiek Informácie o aktuálnej polohe Cesta pre chodcov Telefonovanie v režime Hands-Free Informácie o Hands-Free Spárovanie s telefónom Spárovanie so zvukovým zariadením cez Bluetooth Uskutočnenie hovoru Prijatie hovoru História volaní Možnosti počas hovoru Uloženie domáceho telefónneho čísla Televízia Digitálna televízia Nahrávanie televízneho prenosu Nastavenie pomerov strán obrazovky Titulky Zmena oblasti Zmena jazyka Výstup televízie do externého zariadenia Návrat do hlavného menu z televízie Aplikácie Nápoveda Funkcia ecoroute Plánovač cesty Prehliadač obrázkov Prehrávač videa Prehrávač médií Zobrazenie predošlých ciest a cieľov Svetový čas Vaše posledné parkovacie miesto nüvi 2585TV - používateľská príručka 3 Zariadenie pre záznam jázd Video vstup Kalkulačka Premeny jednotiek Jazykový sprievodca Dopravné informácie Zapnutie dopravných informácií Prijímanie dopravných informácií Prijímač dopravných informácií Premávka na ceste Premávka v aktuálnej oblasti Legenda dopravných informácií Predplatné dopravných informácií Spravovanie údajov Typy súborov Pamäťové karty Prenos súborov z počítača Vymazávanie súborov Prispôsobenie zariadenia Nastavenia mapy a vozidla Nastavenia navigácie Nastavenia zobrazenia Nastavenia Bluetooth Nastavenia cestnej premávky Nastavenia jednotiek a času Nastavenia jazyka a klávesnice Upozornenia priblíženia Informácie o zariadení a súkromí Obnovenie nastavení Dodatok Napájacie káble Starostlivosť o zariadenie Výmena poistky napájacieho kábla automobilu Demontáž prístroja, vidlice a držiaka Aktualizácia máp Radary Vlastné body záujmu Zakúpenie príslušenstva Riešenie problémov Index nüvi 2585TV - používateľská príručka Začíname VAROVANIE Pozrite si Dôležité informácie o produkte a bezpečnosti v balení produktu kvôli upozorneniam a iným dôležitým informáciám o produkte. 1 Namontujte zariadenie (strana 5). 2 Zaregistrujte zariadenie (strana 6). 3 Skontrolujte aktualizácie. Softvérové aktualizácie (strana 6). Bezplatné aktualizácie máp (strana 6). Pripojenie zariadenia k napájaniu vozidla VAROVANIE Zariadenie používa lítium-iónovú batériu. Aby ste zabránili poraneniu seba alebo poškodeniu produktu spôsobeného vystavením batérie vysokým teplotám, nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu. Pred použitím zariadenia, by ste mali nabiť batériu. 1 Zapojte napájací kábel vozidla ➊ do USB portu zariadenia ➋. 2 Pripojte držiak na rameno prísavky ➌. 3 Umiestnite prísavku na predné sklo. 4 Prísavku pridržte a páčku sklopte dozadu ➍. 5 Zasuňte spodok zariadenia do držiaka. 6 Sklopte Váš prístroj smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto. nüvi 2585TV - používateľská príručka 5 ➋ ➊ ➌ ➍ 7 Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo Vašom vozidle. 8 V prípade potreby pripojte externú anténu k prijímaču dopravných informácií a pripevnite ju na sklo pomocou prísaviek. môj Panel Na registráciu svojho zariadenia, kontrolu softvéru, aktualizáciu máp, získanie užívateľských príručiek a podporu použite môj Panel. Nastavenie funkcie môj Panel 1 Pripojte USB kábel ➊ do USB portu počítača ➋. ➊ ➋ 2 Pripojte USB kábel do USB portu zariadenia. 3 Navštívte webovú stránku dashboard. 4 Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Registrácia zariadenia 1 V ponuke môj Panel zvoľte Registrovať teraz (Register Now). 2 Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Aktualizácia softvéru 1 Otvorte môj Panel (strana 5). 2 V ponuke Aktualizácie softvéru zvoľte Aktualizovať teraz (Update Now). 3 Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Garancia nümaps Na získanie jednej bezplatnej aktualizácie máp (v prípade, že je dostupná), zaregistrujte svoje zariadenie do 90 dní od prvého pripojenia k satelitom na Na bezplatnú aktualizáciu máp nemáte nárok v prípade, že svoje zariadenie zaregistrujete cez telefón alebo premeškáte 90-dňové obdobie od prvého zachytenia satelitov zariadením. Viac informácií nájdete na Aktualizácia máp 1 Otvorte môj Panel (strana 5). 2 Zaregistrujte svoje zariadenie (strana 6). 3 V ponuke Aktualizácie máp zvoľte Aktualizovať teraz (Update Now). Ak už nie je k dispozícii bezplatná aktualizácia máp, navštívte stránku pre výber vhodnej aktualizácie. 4 Riaďte sa pokynmi na obrazovke. Prispôsobenie úrovne podsvietenia 1 Zvoľte Nastavenia Displej Jas. 2 Pre úpravu podsvietenia použite posuvník. Prispôsobenie hlasitosti 1 Vyberte Hlasitosť. 2 Zvoľte možnosť: Pre úpravu hlasitosti použite posuvník Zvoľte pre vypnutie zvukov. Zvoľte Audio Mixer a použite posuvníky na prispôsobenie hlasitosti povelov navigácie, telefónu a médií. Ikony stavovej lišty Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej obrazovky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o zariadení. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie. Stav GPS signálov. Stav technológie Bluetooth (objaví sa po pripojení kompatibilného zariadenia). Ikona režimu dopravy. Aktuálny čas. Stav batérie. 6 nüvi 2585TV - používateľská príručka Satelitné signály Zariadenie zachytí satelitné signály po zapnutí. Na pripojenie potrebuje priamy výhľad na oblohu. Ak je aspoň jeden prúžok zelený, Vaše zariadenie zachytilo signál satelitov. Zobrazenie signálov satelitov GPS Viac informácii o GPS nájdete na com/aboutgps. 10 sekúnd podržte Režimy dopravy Režim Automobil Režim Chodec Trasa je vypočítavaná na základe zvoleného režimu dopravy rôzne. V režime Automobil je predpokladaný čas príjazdu vypočítavaný na základe rýchlostných obmedzení na trase. Režim Chodec vypočítava čas príchodu na základe rýchlosti chôdze. POZNÁMKA: Trasy v režime Chodec nezahŕňajú diaľnice. Ak máte v zariadení mapu cityxplorer, pešie trasy môžu obsahovať verejnú dopravu (strana 20). Voľba režimu dopravy Zvoľte. Informácie o stave batérie Po pripojení zariadenia do elektrickej siete, sa zariadenie začne nabíjať. Ikona v stavovej lište ukazuje stav batérie. Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa batérie by ste mali batériu úplne vybiť, a potom úplne nabiť. Neodpájajte zariadenie, pokiaľ nie je úplne nabité. Tlačidlá na obrazovke Zvoľte pre návrat do hlavného menu. Pre rýchly návrat do menu podržte. Zvoľte alebo pre zobrazenie ďalších možností. Podržte alebo pre rýchle listovanie. Zvoľte pre zobrazenie menu s možnosťami na aktuálnej obrazovke. Klávesnica na obrazovke Pozrite Nastavenia jazyka a klávesnice pre zmenu rozloženia klávesnice (strana 39). Stlačte symbol na klávesnici pre zadanie písmena alebo čísla Zvoľte na vloženie medzery. Podržte pre vymazanie znaku. Zvoľte na vymazanie textu. Zvoľte pre výber jazyka klávesnice. Zvoľte pre vloženie zvláštnych znakov, napríklad interpunkcie. Zvoľte na zmenu veľkosti písmen. Skratky Do menu Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže odkazovať na umiestnenie, kategóriu alebo vyhľadávanie. nüvi 2585TV - používateľská príručka 7 Pridanie skratky Menu Kam viesť? môže obsahovať až 36 skratiek. 1 Zvoľte Kam viesť? Pridať skratku. 2 Zvoľte si položku. Vymazanie skratky 1 Zvoľte Kam viesť? Odstrániť skratky. 2 Zvoľte skratku, ktorú chcete vymazať 3 Vyberte skratku znova pre potvrdenie voľby. Vyhľadanie umiestnenia Zariadenie ponúka množstvo spôsobov vyhľadania umiestnenia. Podľa kategórie (strana 8) Pri inom umiestnení (strana9) Podľa názvu (strana10) Podľa adresy (strana 10) Podľa nedávno nájdených (strana 12) Podľa súradníc (strana10) Použitím mapy (strana 11) Použitím uložených umiestnení (strana 12) Informácie o umiestneniach Detailné mapy v zariadení obsahujú umiestnenia ako sú reštaurácie, hotely a služby pre motoristov. Tieto kategórie môžete využiť pre vyhľadanie atrakcií a podnikania. Vyhľadanie umiestnenia podľa kategórie 1 Zvoľte Kam viesť? 2 Zvoľte si kategóriu alebo si vyberte Kategórie. 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu. 4 Vyberte si umiestnenie. Hľadanie v kategóriách Pre zúženie oblasti vyhľadávania môžete vyhľadávať aj v kategóriách. 1 Zvoľte Kam viesť? 2 Zvoľte si kategóriu alebo si vyberte Kategórie. 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu. 4 V prípade potreby zadajte názov alebo jeho časť, do poľa pre vyhľadávanie (strana 8). Vyhľadanie pomocou poľa vyhľadávania Pole vyhľadávania je možné použiť vyhľadávanie umiestnení podľa kategórie, názvu, adresy alebo názvu mesta. 1 Zvoľte Kam viesť? 2 Stlačte pole vyhľadávania ➊. ➊ 3 Zadajte text. Navrhované texty vyhľadávania sa zobrazia nižšie počas písania. 4 Vyberte si možnosť: Pre vyhľadanie odvetvia priemyslu zadajte názov kategórie ako je napr. kino 8 nüvi 2585TV - používateľská príručka Pre hľadanie podľa názvu zadajte celý názov alebo jeho časť. Pre vyhľadanie adresy vo Vašej blízkosti zadajte názov a číslo ulice. Pre vyhľadanie adresy v inom meste zadajte názov ulice, mesto a štát. Pre vyhľadanie mesta zadajte mesto a štát. Pre vyhľadanie súradníc zadajte zemepisnú šírku a dĺžku. 5 Vyberte si možnosť: Pre vyhľadanie textu v nápovedách stlačte nápovedu. Pre vyhľadanie zadaného textu stlačte. 6 V prípade potreby si zvoľte umiestnenie. Zmena oblasti vyhľadávania Zariadenie štandardne vyhľadáva umiestnenia v blízkosti aktuálnej pozície, umiestnenie však môžete vyhľadať aj v blízkosti iného miesta. 1 Zvoľte Kam viesť? Hľadať v blízkosti. 2 Vyberte si možnosť. 3 V prípade potreby si zvoľte umiestnenie. Oznámenie zrušeného alebo chýbajúceho umiestnenia V prípade, že počas vyhľadávania objavíte staré alebo nesprávne umiestnenia, môžete to nahlásiť spoločnosti Garmin pre opravu v budúcich aktualizáciách. 1 Vyhľadajte umiestnenie (strana 8). 2 Zo zoznamu vyberte umiestnenie. 3 Zvoľte. 4 Zvoľte Upraviť. 5 Zvoľte Nahlásiť ako uzavreté alebo Nahlásiť ako chýbajúce. Táto informácia sa odošle spoločnosti Garmin po pripojení zariadenia k mygarmin prostredníctvom počítača. Úprava informácií umiestnenia Adresu alebo telefónne číslo umiestnenia zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania môžete zmeniť. 1 Vyhľadajte umiestnenie. 2 Umiestnenie vyberte z výsledkov vyhľadávania. 3 Zvoľte. 4 Zvoľte Upraviť. 5 Zvoľte Adresa alebo Telefónne číslo a vložte nové údaje. Ohodnotenie bodu záujmu Bodu záujmu môžete prideliť hodnotenie hviezdičkami. 1 Vyhľadajte umiestnenie. 2 Umiestnenie vyberte z výsledkov vyhľadávania. 3 Zvoľte. 4 Vyberte počet hviezdičiek pre daný bod záujmu. Hodnotenie sa aktualizuje vo Vašom zariadení. nüvi 2585TV - používateľská príručka 9 Spôsoby vyhľadávania Umiestnenia môžete vyhľadávať pomocou klávesnice na obrazovke, či vložením adresy alebo súradníc umiestnenia. Vyhľadávanie adresy Na povolenie vyhľadávania adries musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja adries v menu Kam viesť? (strana 8). POZNÁMKA: Poradie krokov sa môže meniť v závislosti od mapových podkladov nahraných vo Vašom zariadení. 1 Zvoľte Kam viesť? Adresa. 2 Zadajte mesto a stlačte OK. 3 Zadajte názov ulice a stlačte OK. 4 Zadajte popisné číslo a stlačte OK. 5 Stlačte Choď! Vyhľadávanie miest Na povolenie vyhľadávania miest musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja miest v menu Kam viesť? (strana 8). 1 Zvoľte Kam viesť? Kategórie Mestá. 2 Zvoľte Zadajte vyhľadávanie. 3 Zadajte názov mesta a vyberte. 4 Vyberte si mesto. Vyhľadávanie križovatiek Na povolenie vyhľadávania križovatiek musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja križovatiek v menu Kam viesť? (strana 8). 1 Zvoľte Kam viesť? Kategórie Križovatky. 2 Zvoľte si štát alebo provinciu. POZNÁMKA: V prípade potreby zvoľte Zmeniť krajinu pre zmenu krajiny. 3 Zadajte názov prvej ulice a stlačte OK. 4 V prípade potreby vyberte ulicu. 5 Zadajte názov druhej ulice a zvoľte OK. 6 V prípade potreby vyberte ulicu. 7 V prípade potreby vyberte križovatku. Vyhľadávanie umiestnenia pomocou súradníc Na povolenie vyhľadávania pomocou súradníc musíte pridať skratku do vyhľadávacieho nástroja súradníc v menu Kam viesť? (strana 8). Umiestnenie môžete nájsť prostredníctvom súradníc zemepisnej dĺžky a šírky. Táto funkcia je užitočná pri geocachingu. 1 Kam viesť? Kategórie Súradnice. 2 V prípade potreby zvoľte Formát pre výber správneho formátu súradníc pre typ mapy, ktorú používate a stlačte Uložiť. 3 Vyberte súradnice zemepisnej šírky. 4 Vložte nové súradnice a stlačte OK. 5 Vyberte súradnice zemepisnej dĺžky. 6 Vložte nové súradnice a stlačte OK. 10 nüvi 2585TV - používateľská príručka 7 Zvoľte Zobraziť na mape. Vyhľadávanie umiestnenia pomocou mapy Na povolenie vyhľadávania umiestnení, ktoré sú obsiahnuté v mapách ako sú reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pre miesta okolo ciest (strana 17). 1 Zvoľte Zobr. mapu. 2 Posúvajte a približujte mapu pre vyhľadanie miesta. 3 V prípade potreby zvoľte a vyberte ikonu kategórie na zobrazenie bodov patriacich len do tejto kategórie. Na mape sa zobrazia ukazovatele umiestnenia ( alebo modrá bodka). 4 Vyberte si možnosť: Vyberte ukazovateľ umiestnenia. Vyberte bod ako je ulica, križovatka alebo adresa. 5 V prípade potreby si vyberte popis umiestnenia na zobrazenie ďalších informácií. Vyhľadávanie v kategóriách Po ukončení vyhľadávania bodu záujmu môže byť pri niektorých kategóriách zobrazený zoznam rýchleho vyhľadávania, v ktorom sa zobrazia posledné štyri vybraté umiestnenia. 1 Zvoľte Kam viesť? 2 Vyberte kategóriu alebo stlačte Kategórie. 3 Ak je to možné, vyberte umiestnenie zo zoznamu rýchleho vyhľadávania. 4 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ. Uloženie domácej adresy Ako domácu adresu si môžete vybrať umiestnenie, kam sa vraciate najčastejšie. 1 Zvoľte Kam viesť? Nastaviť dom. polohu. 2 Zvoľte Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu alebo Naposledy nájdené. Poloha sa uloží ako Domov v zložke Uložené (strana 11). Navigácia domov Zvoľte Kam viesť? Naviguj Domov. ➊ Úprava informácií o domácej polohe 1 Zvoľte Kam viesť? Uložené Domov. 2 Zvoľte Upraviť. 3 Vložte zmeny. 4 Stlačte OK. nüvi 2585TV - používateľská príručka 11 Vyhľadanie nedávnych pozícií Vaše zariadenie dokáže uložiť aspoň 50 naposledy nájdených umiestnení. 1 Zvoľte Kam viesť? Najnovšie. 2 Vyberte si umiestnenie. Vymazanie zoznamu naposledy nájdených umiestnení Zvoľte Kam viesť? Najnovšie Vynulovať Áno. Vyhľadanie parkovacieho miesta 1 Zvoľte Kam viesť? Kategórie Parkovisko. 2 Vyberte si umiestnenie parkoviska. Nastavenie polohy simulácie V prípade, že ste vo vnútri alebo neprijímate satelitné signály, môžete použiť GPS na nastavenie simulácie polohy. 1 Zvoľte Nastavenia Navigácia. 2 Zvoľte Simulácia GPS. 3 Zvoľte Zobr. mapu. 4 Vyberte polohu na mape. Adresa polohy sa zobrazí v dolnej časti obrazovky. 5 Zvoľte adresu. 6 Zvoľte Nastaviť polohu. Uloženie polohy Umiestnenia si môžete ukladať, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a vytvárať si tak trasy. Uloženie polohy 1 Nájdite umiestnenie (strana 8). 2 Zo zoznamu si vyberte umiestnenie. 3 Zvoľte. 4 Zvoľte Uložiť. 5 V prípade potreby vyplňte názov a zvoľte OK. Uloženie aktuálnej polohy 1 Na mape si zvoľte ikonu vozidla. 2 Zvoľte Uložiť. 3 Vyplňte názov. 4 Zvoľte OK. Navigácia k uloženej polohe 1 Stlačte Kam viesť? Uložené. 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo zvoľte Všetky kategórie. 3 Vyberte pozíciu. 4 Zvoľte Choď! Úprava uloženej polohy 1 Zvoľte Kam viesť? Uložené. 2 V prípade potreby vyberte kategóriu. 3 Vyberte pozíciu. 4 Zvoľte. 5 Zvoľte Upraviť. 12 nüvi 2585TV - používateľská príručka 6 Vyberte možnosť: Zvoľte Názov. Zvoľte Telefónne číslo. Pre pridanie kategórie k uloženej polohe zvoľte Kategórie. Pre uloženie fotografie k polohe zvoľte Priradiť fotografiu (strana 28). Pre zmenu symbolu zobrazovaného na mape zvoľte Zmena map. symbolu. 7 Upravte informácie. 8 Zvoľte OK. Pridanie kategórií k uloženej polohe Na usporiadanie uložených pozícií môžete pridať kategórie. POZNÁMKA: Kategórie sa objavia v menu uložených pozícií, až keď počet presiahne 12 uložených pozícií. 1 Stlačte Kam viesť? Uložené. 2 Vyberte pozíciu. 3 Stlačte. 4 Stlačte Upraviť Kategórie. 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií oddelených čiarkami. 6 Ak je to potrebné, vyberte navrhovanú kategóriu. 7 Stlačte OK. Zdieľanie uloženej polohy Ak si uložíte polohu podniku, ktorá nie je súčasťou mapy, môžete ju poslať spoločnosti Garmin, aby ju bolo možné pridať pri nasledujúcej aktualizácii máp. 1 Stlačte Kam viesť? Uložené. 2 V prípade potreby vyberte kategóriu. 3 Vyberte pozíciu. 4 Zvoľte. 5 Zvoľte Zdieľať miesto. 6 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a zvoľte OK. 7 Zvoľte Zdieľať. Daná poloha sa odošle spoločnosti Garmin po pripojení zariadenia k počítaču prostredníctvom funkcie môj Panel (strana 5). Vymazanie uloženej pozície POZNÁM
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks