ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ - PDF

Description
Види інструктажів: ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці і протипожежної безпеки поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 30 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Види інструктажів: ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці і протипожежної безпеки поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж Проводиться керівником заклада освіти за програмою, розробленою службою охорони праці, з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади. (заклад освіти) Додаток 7 до пунктів 4.2.2, Типового положення про навчання з питань охорони праці Титульний лист ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Розпочато 200_р. Закінчено 200_р Продовження додатка 7 проведення інструктажу ім'я та по батькові Професія, посада, її вік Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктується ініціали, посада особи, яка інструктує Підписи особи, яка інструктує * Не заповнюється при проведенні інструктажу в закладах освіти з особами, яким не виповнилось 14 років Первинний інструктаж Проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху до початку роботи безпосередньо на робочому місці. Повторний інстуктаж Проводиться з працівниками на робочому місці за обсягом і змістом переліку питань первинного інстрктажу: на роботах з підвищеною небезпекою 1 раз на 3 місяці; для решти робіт 1 раз на 6 місяців. Позаплановий інструктаж Проводиться при виявленні порушень вимог безпеки, що можуть привести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо; при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них. Цільовий інструктаж Проводиться при виконанні разових робіт, не предбачених трудовою угодою; при ліквідації аварії, стихійного лиха; з вихованцями і учнями в разі організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо). При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Сторінки журналу реєстраціі інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою. Додаток 9 до пунктів , 5.9 Типового положення про навчання з питань охорони праці Титульний аркуш журналу щодо проведення інструктажу ініціали особи, яку Професія, посада (заклад освіти) ЖУРНАЛ реєстрації інструктажів з питань охорони праці (цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо) Розпочато 200_р. Закінчено 200_р Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер Причина проведення позапланового або цільового інструктажу ініціали, особи, яка інструктує особи, яку інструк -тують Підписи особи, яка інструк тує Продовження додатка 9 Кількість змін, з до (дати) Стажування на робочому місці Стажування пройшов (підпис працівника) Знання пере-вірив, допуск до роботи Здійснив (підпис, дата) Додаток 6 Положення про розробку інструкцій з охорони праці ЖУРНАЛ реєстрації інструкцій з охорони праці на (найменування підприємства) реєстрації Найменування затвердження і введення її в дію Код або номер Плановий термін перегляду Посада, прізвище, ініціали особи, яка проводила реєстрацію Підпис особи, яка проводила реєстрацію Додаток 7 Положення про розробку інструкцій з охорони праці ЖУРНАЛ обліку видачі інструкцій з охорони праці на (найменування підприємства) реєстрації Код або номер Найменування Підрозділ (служба), якому видана інструкція Кількість виданих примірників Посада, прізвище, ініціали одержувча Підпис одержувача Типове положення про навчання з питань охорони праці (витяг) ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва, об'єкти підвищеної небезпеки. 2. Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів; служб допоміжних приміщень, безпечний рух на території підприємства. 3. Основні положення Закону України Про охорону праці , Кодексу законів про працю та нормативних актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем і працівником Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб, молодших за 18 років. Колективний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, відповідальність за порушення цих правил Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві: - обов'язки власника з охорони праці; - обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці; - права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи на підприємстві; - відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці; - попередні та періодичні медичні огляди; - соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань; - навчання з питань охорони праці. 4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працівників. Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту. Питання електробезпеки. 5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни. 6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки. 7. Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань. 8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні. Чинні документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці, найбільш небезпечні в пожежному плані. Протипожежний режим. Загально об'єктні та цехові про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежегасіння. 9. Перша допомога потерпілим. Дії працівників у разі нещасного випадку та аварії на дільниці, у цеху, на підприємстві. Положення про розробку Інструкцій з охорони праці (витяг) 6. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій 6.1. Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, та інструкцій-зразків, проводиться при потребі потреби, але не рідше одного разу на 10 років; перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, - в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки Інструкції переглядаються до закінчення термінів, зазначених у пункті 6.1. цього Положення: у разі зміни законодавства України про працю та її охорону; у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці; за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;, у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) ; при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів, видів енергії тощо. В останньому випадку перегляд проводиться до зазначених впроваджень чи змін Перегляд, тимчасове припинення чинності та скасування інструкцій, що є державними міжгалузевими нормативними актами, та інструкцій-зразків здійснюються у порядку, визначеному ДНАОП Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці , а інструкцій, що діють на підприємстві, - у порядку, визначеному ДНАОП Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві Опрацювання, узгодження і затвердження змін до інструкцій-зразків або прийняття нових інструкцій-зразків за результатами перегляду, чинних здійснюються в порядку, встановленому для інструкцій-зразків, які розробляються вперше, згідно з п.4.2 цього Положення. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (витяг) 2. Загальні положення 2.1 Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами і призвели до погіршення стану здоров'я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком, а саме: раптові погіршення здоров'я, травми, у тому числі травми через нанесення тілесних пошкоджень, нанесених іншою особою, отруєння. теплові удари, опіки обмороження, /топлення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки). 2.2 Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися: під час проведення навчальних занять, у тому числі лекцій, уроків, занять з допризовної підготовки, лабораторних занять, спортивних, гурткових. позааудиторних, позакласних. позашкільних заходів, інших занять та в перервах між ними відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів; під час проведення позакласних, позашкільних, позааудиторних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника даного навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або особи, яка призначена наказом керівника навчального закладу за його згодою; під час занять з трудового і професійного навчання, проведення професійний, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать; під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, таборах праці і відпочинку (оздоровчих), шкільних лісництвах, на навчальне-дослідних ділянках тощо; під час проведення спортивних змагань тренувань оздоровчих заходів, екскурсій походів експедицій організованих навчальних закладом у встановленому порядку; під час перевезень вихованців учнів студентів, курсантів слухач
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks