ІНСТИТУЦІЇ СФЕРИ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА - PDF

Description
УДК : Н. В. Семенишена, канд. екон. наук, доцент Подільський державний аграрно-технічний університет О. Д. Радченко, канд. екон. наук., ст.наук. сп., ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 5 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК : Н. В. Семенишена, канд. екон. наук, доцент Подільський державний аграрно-технічний університет О. Д. Радченко, канд. екон. наук., ст.наук. сп., ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України ІНСТИТУЦІЇ СФЕРИ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У статті відображено проблеми бюджетного фінансування сільськогосподарських товаровиробників у взаємозв язку з ефективним обліковим забезпеченням використання бюджетних коштів, зміни та розширення складових інституційного середовища. Ключові слова: інституції, бюджетне фінансування, бухгалтерський облік. В статье отражены проблемы бюджетного финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей во взаимосвязи с эффективным учетным обеспечением использования бюджетных средств, изменений и расширения составляющих институционной среды. Ключевые слова: институции, бюджетное финансирование, бухгалтерский учет. In the article the problems of the budgetary financing of agricultural commodity producers are represented at intercommunication with the effective registration providing of the use of budgetary facilities, change and expansion of constituents of institucionnoy environment. Keywords: institucii, budgetary financing, record-keeping. Постановка проблеми. Бюджетне фінансування як державна підтримка аграрного сектору важливий напрям економічної політики. Його основи визначені в Законах України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», а також у «Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року». Важливою складовою цього процесу є методичне забезпечення обліку бюджетного фінансування у контурі його інституційних сфер, оскільки без необхідних змін у інституціях неможливо досягти ефективності процесу. Аналіз існуючих досліджень за даною проблемою. Проблеми бюджетної підтримки сільського господарства висвітлені у працях О. Бородіної, П. Гайдуцкого, В. Галушко, М. Дем яненка, А. Діброви, С. Кваші, І. Кириленка, М. Кропивка, П. Саблука, В. Ситника, Л. Сука, О. Шпичака й ін. Інституційне середовище бухгалтерського обліку досліджують Ф. Бутинець, І. Білоусова, В. Жук, Г. Кірейцев, Н. Малюга, М. Пушкар тощо. Н. В. Семеншина, О. Д. Радченко, Дослідниками встановлено, що проблеми бюджетної підтримки галузі залишаються актуальними через постійно нестабільне економічне середовище, нагромадження досвіду реформ, пошуки шляхів оптимізації процесів бюджетного фінансування. Суть бюджетної підтримки розкривається через систему заходів, спрямованих на виплату за рахунок державного бюджету грошових коштів сільськогосподарським товаровиробникам з метою підвищення їх доходів, яка в умовах глобалізації економіки, посилення тиску міжнародного ринку, необхідності підвищення конкурентоспроможності розширюється до цілеспрямованого впливу на процеси відтворювання в галузі і є сукупністю правових, фінансовоекономічних, організаційних та інших заходів держави по стимулюючому впливу на розвиток сільськогосподарського виробництва і сільських територій у потрібному для суспільства напрямі [1 3]. За висновками Комітету з економічних реформ, Україна, займаючи провідне місце серед країн світу по своєму природоресурсному і аграрному потенціалу, використовує його неефективно, значно відстає від передових країн світу і ЕС. Основні проблеми проявляються в низькій конкурентоспроможності продукції, невідповідності її міжнародним стандартам якості і безпеки, зростаючій залежності сектора від держфінансування, низькому рівні інвестицій тощо. Однією з причин такого стану галузі є неефективні механізми управління процесом державної підтримки та недосконала система інформаційного забезпечення управління засобами бухгалтерського обліку. В свою чергу, зміна методики облікових процедур бюджетного фінансування неможлива без відповідних змін у його інституційному середовищі. В умовах частої зміни бюджетних процесів вдосконалення бухгалтерського обліку бюджетного фінансування здійснюється з врахуванням ефективності і відбору послідовних економічних законів, за допомогою яких можливо удосконалити теоретичне, нормативно-правове і методичне забезпечення облікового процесу. Характеристикою розвитку є зростання тенденції до єдності наукового знання, яка знаходить своє втілення застосуванні міждисциплінарних досліджень, використанні ідей і методів одних наук в інших, переході від дисциплінарних методів дослідження до проблемно-орієнтованих [10]. Як відомо, фактори середовища формують загальні вимоги ведення обліку для всіх суб єктів економічного процесу. У їх складі особливе місце належить інституційному, як упорядкованому набору інститутів, що впливають на облікові принципи. На даний час ученими поставлено і до певної межі вирішено 478 проблеми обліку і контролю бюджетного фінансування сільського господарства, активізації бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку, бюджету в умовах трансформації економіки, бюджетний механізм формування та використання фінансових ресурсів, державне регулювання розвитку сільських територій тощо. Виділення невирішених проблем та формулювання цілей статті. Постає необхідність уточнити стан бюджетного фінансування сільського господарства і визначити його місце у системі бухгалтерського обліку та окреслити основи інституційного середовища обліку. Недостатньо дослідженими залишаються питання економічного змісту фінансування та обґрунтування теоретичних основ його облікового забезпечення. Такий підхід до проблеми вимагає формування нових підходів до відображення в обліку бюджетних коштів з метою управління ними. Виклад основного матеріалу. На сьогодні державне регулювання сільського господарства здійснюється за допомогою цілісної системи інструментів: цінової політики, бюджетної підтримки через механізми бюджетного фінансування і пільгового оподаткування, кредитного забезпечення, сприяння розвитку страхування тощо. Загальну динаміку підтримки сільськогосподарських товаровиробників за останні роки приведено в табл. 1. З 2004 по 2009 р. обсяги бюджетних асигнувань на фінансування сільського господарства з державного бюджету підвищилися у 8 разів, тоді як загальна сума витрат державного бюджету за цей період виросла в 3,7 разу. Питома вага бюджетних асигнувань у загальних витратах державного бюджету на сільське господарство підвищилася за аналізований період з 3,5 до 5,7 %, а у ВВП зросла з 0,7 до 2,0 %. У рр. використання зазначених коштів проводилося за 19 Порядками, які охоплюють всі напрями діяльності аграрних підприємств. Основну частку складала підтримка товаровиробників у вирощуванні продукції рослинництва і тваринництва. Найбільшу частку у видатках загального фонду державного бюджету займає тваринницька дотація та підтримка виробництва продукції рослинництва, яка у роках складала, відповідно, 2 млрд 222,5 млн грн та 2 млрд 721,8 млн грн, що становить 60 та 40 % загальної суми підтримки. На другому місці формування державного продовольчого резерву 26 %, державна підтримка розвитку рослинництва 17, державна підтримка АПК через механізм здешевлення кредитів 14, закладка і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками 6, державна підтримка придбання вітчизняної тех- 479 ніки 5, державна підтримка фермерських господарств 2 %. Розподіл статей витрат Державного бюджету на рр. має тенденцію до припинення фінансування деяких традиційних програм і виділення нових напрямів. Таблиця 1 ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ І ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ У рр., млн грн Витрати державного бюджету в 2004 р. в 2005 р. в 2006 р. в 2007 р. в 2008 р. в 2009 р. Витрати державного бюджету на підтримку сільського господарства Спеціальні режими оподаткування ПДВ 1051,5 2774,0 3045,0 4992,0 9724,0 8437,0 2962,3 3779,9 4124,3 5714,0 7099,3 7700,0 Загальна сума підтримки 4013,8 6553,9 7169, , , ,0 у т. ч. на 1 га посівних площ, грн Обсяг валового виробництва сільськогосподарської продукції Частка підтримки в обсязі виробництва сільгосппродукції, % Рентабельність сільськогосподарського виробництва, % Валова додаткова вартість по видах економічної діяльності у фактичних цінах У тому числі сільське господарство, мисливство, рибальство, рибництво лісове господарство Частка валової додаткової вартості сільського господарства, % Умовне віднесення заходів державної підтримки до категорій, %: жовтого кошика 150,0 251,6 276,5 410,8 625,4 597, , , , , , ,0 4,4 7,1 7,6 12,1 16,0 15,8 8,1 6,8 2,8 15,6 13,4 13, зеленого кошика Джерела: [1; 8; 9]. Основними причинами неефективного використання коштів державного бюджету, які виділяються на підтримку АПК, є недосконалість механізмів отримання і розподілу бюджетних коштів та 480 порушення бюджетної дисципліни при їх використанні. Щорічна зміна порядку та механізмів виділення коштів з державного бюджету, їх громіздкість, запізніле затвердження та внесення до них неодноразових змін протягом періоду спричиняє несвоєчасне отримання коштів державної фінансової підтримки та неефективне їх використання і повернення в кінці долі до державної бюджету. Ще на стадії планування Мінагрополітики та Мінфіном були закладені першопричини, які призвели до неефективного використання коштів та нівелювання результатів виконання бюджетних програм підтримки АПК і розвитку сільського господарства [8]. В умовах глобалізації кожна держава здійснює аграрну політику відповідно до своїх методів і мети. Єдина аграрна політика ЄС, наприклад, ґрунтується на системі гарантованих цін і регулювання ринку, на митному протекціонізмі в торгівлі з іншими країнами. При цьому найбільші суми в країнах ЄС витрачаються на підтримку ринків зерна і молочних продуктів, витрати по зберіганню, переробці і реалізації сільськогосподарської продукції. При цьому європейські уряди не покладаються на саморегулювання ринкових структур в сільськогосподарському виробництві, віддаючи перевагу жорсткому фінансовому контролю, економічній підтримці і державному регулюванню. Сукупність вітчизняних інституцій, які задіяні в процесі бюджетного фінансування подано на рис. 1. Як доведено вченими [3; 5; 6], на кожному етапі економічних перетворень бухгалтерський облік черпає з реальної економічної практики нові завдання, узагальнює їх і представляє перспективу його розвитку, при цьому інституційна концепція формує рамки. При цьому у зарубіжних і вітчизняних підходах до принципів обліку є суттєва відмінність. Переважаючим для України є передумова, що принципи це лише основні характеристики обліку, відповідно до класичного визначення, що принцип (лат. principium основа) базове положення якої-небудь теорії, науки, учення (тому офіційно закріплено їх лише 10). У той же час, зарубіжні підходи принципами обліку вважають всю систему його теорії й організації. Так, у посібнику «Основні принципи бухгалтерського обліку» [7] розглядаються бухгалтерський облік у бізнесі, аналіз і запис операцій, коректування рахунків і складання фінансових звітів, завершення облікового циклу, бухгалтерський облік для видів діяльності, ресурсів, аналізу та оцінки бізнесу. Облік бюджетного фінансування як один з видів бухгалтерського обліку є науково обґрунтованою системою нагляду, відображення, групування й
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks