NOVINE by Stjepan Malović (1)

Description
zanimljivo

Please download to get full document.

View again

of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 83

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
     Vera V. 2 Predgovor  Novine su fenomen o kojem svi znaju sve, naročito oni koji se njima profesionalno ne bave, baš kao i o nogometu i politici. Bez novina teško je zamisliv suvremeni život i  kolikogod nas pritiskale besparica, neimaština  i druge teškoće s kojima se s uo čavamo, i premda nas magnetski privlače radio i televizija, novine su neizbježivi dio naše svakodnevice: Međutim, kada mi, okorjeli novinski pr  a ktič a ri, koji smo gotovo cijeli život proveli u zaguš l  jivim, bučnim i užurbanim uredništvima, želimo ozbiljno razgovarati o fenomenu kojeg   zovemo novine, tada se suočavamo sa začuđujućim neznanjem temeljnih načela rada novinara, i osobito, proizvodnje novina. Prva prava slika može se dobiti tek nakon duljeg boravka u uredništvu gdje novinari grozničavo i uz veliko  požrtvovanje rade novine.  No, ne može svatko doći u uredništvo kako bi bolje upoznao rad novinara. Suvremeni čovjek obično svoja znanja crpi iz knjiga, ali nažalost, malo je knjiga u nas objavljeno na tu temu. To je bio i temelj ni motiv za  pisanje ove knjige: približiti čitateljim a proces stveranja novina.  Nastojao sam svojih dvadeset pet godine-iskustva rada u novinama, potkrijepljenih suvremenom znanosti,  pretočiti u knjigu koja se nalazi u vašim ruk  ama . Nadam se da će čitatelju barem odškrinuti vrata suvremenog uredništva. Osobito bi mi bilo dra go kada bi studenti novinarstva i drugi početnici u novinarstvu nakon čitanja ove kn  jige došli u redakciju novina ne kao potpuni   stranci, već sa zn anjem o novinarskoj profesiji i proizvodnji novina, jer ć e upravo ti, mladi, obrazovani novinari  još više unaprijediti hrvatsko novinarstvo. dr. Stjepan Malović  Vera V. 3 SADRŽAJ   Uvod .................................................................................................................................................................. 4  Novinarstvo profesija, a ne ideologija ........................................................................................................... 4 I. dio ................................................................................................................................................................... 6 Trendovi u suvremenom novinarstvu ................................................................................................................ 6 Medijski modeli ............................................................................................................................................. 6 Sloboda medija ............................................................................................................................................... 8 Monopoli i medijski magnati ....................................................................................................................... 11 Medijski imperijalizam ................................................................................................................................ 13 Etika novinarstva.......................................................................................................................................... 16 II dio ................................................................................................................................................................. 18 Karakteristike proizvodnje novina ................................................................................................................... 18 Specifičnosti novina  ..................................................................................................................................... 18 Stil pisanja .................................................................................................................................................... 21 Proizvodnja i utjecaj tehnologije.................................................................................................................. 23 Gospodarski aspekti: tržište i marketing  ...................................................................................................... 26 Brzina prije svega......................................................................................................................................... 29 III dio ............................................................................................................................................................... 30 Što se to radi u uredništvu  ............................................................................................................................... 30 Organizacija temeljena na rukopisu ............................................................................................................. 30 Uređivanje - Što novine objavljuju?  ............................................................................................................ 33 Izvještavanje - Tamo gdje počinje novinarstvo  ........................................................................................... 36 Obrada rukopisa - Lov na pogreške  ............................................................................................................. 39 Fotoreporter - Reci to slikom ....................................................................................................................... 41 Grafičko oblikovanje - Gdje rukopis postaje novina ................................................................................... 43 IV dio ............................................................................................................................................................... 44 Bogatstvo tiskanih medija ................................................................................................................................ 44 Kakvih ima novina - Organizirana šarolikost  ............................................................................................. 44 Dnevnici - Nijedan dan bez novina .............................................................................................................. 47 Revije i magazini - Bogatstvo izraza i oblika .............................................................................................. 50  Novinske agencije - Svijet u seoskom dvorištu  ........................................................................................... 52 Službe informiranja - Vijesti na dlanu ......................................................................................................... 55 V dio ................................................................................................................................................................ 57 Ustroj dnevnog lista ......................................................................................................................................... 57 Rubrike - temelj organizacije rada ............................................................................................................... 57 Tko je tko ..................................................................................................................................................... 60 Unutrašnjo -  politička rubrika - Kraljica lista ................................................................................................ 62 Vanjsko-  politička rubrika - Svijet · globalno selo ..................................................................................... 65 Dopisnik - Između čekića i nakovnja  ........................................................................................................... 68 Gradska rubrika - Tu novinari počinju  ......................................................................................................... 70 Sportska rubrika - Više od sporta  ................................................................................................................. 73 Grafičko - tehnička rubrika - Čudotvorci proizvodnje  ................................................................................. 76 Ostale rubrike - Raznoliko i obilato ........................................................................................................... 77  Vera V. 4 Uvod Novinarstvo profesija, a ne ideologija Ml adi ljudi izabiru novinarstvo za profesiju iz raznorodnih razloga, većinom bez pravog saznanja o tome što ih čeka. Prvi dodir s uredništvom ili donosi razočarenje ili pak potvrđuje očekivanja, i u potpunosti ih uvjerava da su izabrali doista pravu profesiju, u kojoj do pune mjere može doći njihovo znanje i kreativnost te mogućnost javnog djelovanja i izravnog utjecaja na zbivanja.  Novinar je svojevrsna savjest društva, osoba koja istražuje i ukazuje na negativnosti, razotkriva nepravilnosti, ističe dobro i - prije svega - izvješćuje zbivanjima.    No, novinar nije nadčovjek, nije netko iznad i izvan društva, već je pripadnik jedne pro fesije koja djeluje u sklopu financijski vrlo snažnog; ali i profitabilnoga businessa, podložnog  krutim zakonitostima tržišta. Spoj tržišnog i ideološkog stvara još uvijek silne dvojbe u našim medijima, što se uvelike odražava i na novinarstvo kao profesi  ju. Novinari još uvijek nemaju jako cehovsko udruženje, nisu jasni kriteriji  profesije, preveliki je utjecaj dnevne politike, a nema ni čistog gospodarskog stanja u medijima. Utjecaj tržišta je velik, ali kod nekih izuzetno značajnih medija uopće ne postoj i - radio i TV su u državnom vlasništvu, neki veoma utjecajni i nakladni dnevnici također itd. Velik broj. novinara danas kruh zarađuje u nekim drugim profesijama ili  je na čekanju . Istodobno, svak  odnevno se na kioscima pojavljuju nova izdanja, uglavnom  privatnih nakladnika, koja manje ili više uspješno posluju. Profesionalni odnos i zanatski kriteriji novinarstva u drugom su planu. Zaboravlja se da je novinarstvo profesija kao bilo koja druga - sasvim svojim profesionalnim znanjima i zakonitostima, te da ideološki predznak ne može karakterizirati rad, baš kao što je to slučaj s liječnicima, optičarima ili strojobravarima. No, s obzirom da su u nas neke profesije imale i još uvijek imaju ideološke predznake, htjeli mi to priznati ili ne, poput pravosudnih, policijskih, upravnih, prosvjetnih i nekih drugih zanimanja, trebalo bi prije svega reaktualizirati profesionalne atribute novinarstva. Informacija je informacija, neovisno o ideologiji. Ona mora sadržavati sve osnovne elemente koje novinar  e uče čak na kratkim tečajevima . Do gađaj  diktira sadržaj . Istinito informiranje temelj je  pluralističkog, demokratskog odlučivanja i novinstva u demokraciji i višestranačju.  Stav novinara izr  ažava  se u komentaru, ali nikad u informaciji. Profesionalni novinarski rad  potvrđuje se na tržištu - kupci odlučuju jednostavnim činom kupnje novina da li je uređivačka politika lista ono što oni prihvaćaju ili nije. Ako je list neobjektivan, navijački ili laže - kazna je brza i neminovna. List propada na tržištu. U doba jednou mlj a čak ni listovi s najvećom državnom ili partijskom podrškom nisu mogli uspjeti ukoliko je njihov sadržaj, način pisanja i prikazivanja događaja bio stran čitateljstvu. Tako je   i danas: tzv. partijski listovi nemaju naklade i ne uspijevaju naći čitatelje.   Revitaliziranje profesionalnih vrednota ono je što treba njegovati u hrvatskom novinstvu kako bi ono moglo u novim demokratskim uvjetima udovoljiti vremenu i prostoru, a prije svega svojim čitateljima. 1   Opća prepolitiziranost i ideologizacija svega, vrlo često posve suvišnoga, unosi zbrku i u pojmove koji su sami po sebi jasni. Pojam informacije učimo u svim udžbenicima novinarstva, ali često se u raspravama školskom pojmu dodaju posve nepotrebni atributi   kako bi ga (dez)ideologizirali. Kada se želi naglasiti stvarno značenje    pojma informacija, vrlo često mu se dodaju atributi objektivna ili isti nita, što  je contradictio in adjecto,  jer informacija mora biti objektivna, istinita i provjerena, dakle točna i pravodobna . No, obzirom da je naše novinarstvo pa tilo od neobjektivne, dozirane i docirane informacije,  plasirane u vrijeme kada je to izvoru informiranja odgovaralo, nije čudno što   se atributima želi kazati da ustvari mislimo na točnu informaciju. Vrlo rijetko se informacija analizira novinarskim krite rijima, kada se u društvu povede rasprava o novinama. Zlatno pravilo five double w iz postojbine žurnalizma više ne služi za analizu novinskih tekstova, osim ako se ne želi potkrijepiti teza o zlonamjernosti novinara koji iskrivljuju činjenice. Još uvi  jek se ne možemo otarasiti otužnih i ponižavajućih analiza tzv. sredstava javnog    priopćavanja, sačinjenih u kabin etima moćnika vladajućih struktura, koji se ustvari bave pukim prebrojavanjem pozitivnih i negativnih tekstova te tako stvaraju mišljenje i   ocjenu o uređivačkoj politici. Dakako, u takvoj analizi  prevladavaju uski, dnevno-  politički razlozi i osobno (ne) z adovoljstvo koje je kadšto presudno čak za  profesionalnu sudbinu novinara ili položaj listova. 1   MALOVIĆ, Stjepan: Novine, Zagreb, Nacionalna i sveučilišna biblioteka Zagreb, 1995., str.7.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks