НОВІ, МАЛОВІДОМІ ТА РІДКІСНІ ВИДИ NOCTUОIDEA (INSECTA, LEPIDOPTERA) СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ - PDF

Description
Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 32, 2012: Геряк Ю. М., Дем яненко С. О., Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Коновалов С. В., Мушинський В. Г., Сєвєров І.

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 33 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 32, 2012: Геряк Ю. М., Дем яненко С. О., Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Коновалов С. В., Мушинський В. Г., Сєвєров І. Г., 2012 ЕНТОМОЛОГІЯ УДК (477.83). НОВІ, МАЛОВІДОМІ ТА РІДКІСНІ ВИДИ NOCTUОIDEA (INSECTA, LEPIDOPTERA) СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Геряк Ю. М., Дем яненко С. О., Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Коновалов С. В., Мушинський В. Г., Сєвєров І. Г. Нові, маловідомі та рідкісні види Noctuоidea (Insecta, Lepidoptera) степової зони України. Ю. М. Геряк 1, С. О. Дем яненко 2, О. В. Жаков 3, І. В. Ковальов 4, С. М. Козлов 5, С. В. Коновалов 6, В. Г. Мушинський 7, І. Г. Сєвєров 8 На основі багаторічних досліджень у степовій зоні України, представлені нові знахідки 256 видів надродини Noctuoidea. Вперше для степової зони вказано 20 видів, 9 з яких нові для фауни України. Крім того, 4 види вперше зареєстровані на материковій частині України, 7 видів вперше наведені для Донецької області, 138 для Запорізької, 41 для Луганської, 4 для Миколаївської, 1 для Одеської та 11 для Херсонської областей. Разом з тим, представлені нові знахідки низки маловідомих та рідкісних в Україні видів Noctuoidea. Для окремих видів висвітлено регіональні особливості аутекології. Ключові слова: Noctuoidea, фауна, нові знахідки, поширення, степова зона України. Адреси: 1 Національний природний парк «Гуцульщина», вул. Дружби 84, м. Косів, Івано-Франківська обл., Україна, 78600, 2 м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 3 Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, вул. Немировича-Данченка, 46 а, м. Запоріжжя, Україна, 69091, 4 м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна, 5 с. Терпіння, Мелітопольський р-н, Запорізька обл., Україна; 6 відділення Трьохізбенський степ Луганського природного заповідника, с. Трьохізбенка, Слов яносербський р-н, Луганська обл., Україна, 93710; 7 м. Запоріжжя, Україна, 8 м. Рубіжне, Луганська обл. New, little known and rare species of Noctuоidea (Insecta, Lepidoptera) for the steppe zone of Ukraine. Yu. M. Geryak 1, S. A. Demyanenko 2, A. V. Zhakov 3, I. V. Kovalev 4, S. M. Kozlov 5, S. V. Konovalov 6, V. G. Mushynskii 7, I. G. Severov 8 On the basis of longstanding research in the steppe zone of Ukraine, new records of 256 species of the superfamily Noctuoidea are presented There are 20 species, recorded for the first time for the steppe zone of Ukraine, 9 of which are new for the Ukrainian fauna. In addition, 4 species recorded for the first time in mainland Ukraine, 7 species listed for the first time for Donetsk region, 138 for Zaporizhzhya, 41 for Lugansk, 4 for Mykolaiv, 1 for Odessa and 11 for Kherson regions. Moreover, new records of little known and rare species of Noctuoidea of Ukraine, are presented. Bionomic pecularities of certain species are given. Key words: Noctuoidea, fauna, new records, distribution, steppe zone of Ukraine. Addresses: 1 National Nature Park Hutsulshchyna , 84 Druzhby St., Kosiv, Ivano-Frankivsk reg., Ukraine 78600, e- mail: 2 Severodonetsk, Lugansk reg., Ukraine, Zaporizhya regional center of tourism and local lore of student youth, 46a Nemirovich-Danchenko St., Zaporozhye, Ukraine, 69091, 4 Melitopol, Zaporozhye reg., Ukraine, 5 Terpenie vill., Melitopol distr., Zaporozhye reg., Ukraine, 6 Trohizbenskyy steppe dep. of Lugansk Nature Reserve, Trohizbenka vill., Slav'yanoserbskyy district, Luhansk region, Ukraine, 93710; 7 Zaporozhye, Ukraine, 8 Rubizhne, Lugansk reg. Вступ Надродина Noctuoidea, за таксономічною різноманітністю займає одне з провідних місць у лепідоптерофауні Європи, в тому числі й України. На території степової зони України, що є найбільшим зональним природним комплексом та займає понад 240 тис. км², тобто майже 40 % усієї її площі [50], дослідження Noctuoidea тривають вже понад півтора століття. Найперші праці з'явилися у середині ХІХ ст. [3; 71 та ін.]. Проте, більш детальні дослідження розпочались у ХХ ст. [52; 55; 57; 58; 63; 67-69; 82; 86-88; 91; 96 та ін.], особливо у післявоєнний період і тривають досі [1; 2; 8-11; 52-54; 56; 59-60; 64; 80; 83 та ін.]. Загалом, відомості про ті чи інші види надродини Sci. Bull. Uzhgorod Univ. (Ser. Biol.), 2012, Vol Наук. Вісник Ужгород. ун ту. (Сер. Біол.), 2012, Вип. 32 Noctuoidea з різних пунктів степової зони України, містяться у більш ніж 100 літературних джерелах 1. Найбільший внесок у вивчення Noctuoidea, а саме родини Noctuidae та частини видів Nolidae та Erebidae (Noctuidae s. l.) фауни степової зони України зробила З. Ф. Ключко [12-48, 83 та ін.]. У її працях, висвітлено видовий склад Noctuidae (s. l.) багатьох степових заповідних об'єктів [12; 14; 18; 23; 24; 26; 27; 42; 83 та ін.], а також Дніпропетровської [33], Донецької [12; 25, 45] та Луганської [39; 46] областей, Пн. Причорномор'я [38; 44; 48] тощо. Власне у степовій зоні, З. Ф. Ключко виявила низку нових для України та, навіть, для науки видів [13; 15-17; 21-22; 29; 30-31; 34-37; 40; 43-44; 47 та ін.]. Попри все вище сказане, зважаючи на значну таксономічну різноманітність даної групи лускокрилих, а також велику площу досліджуваної території, видовий склад, а особливо поширення Noctuoidea, не кажучи вже про їх аутекологічні особливості, досі залишаються недостатньо вивченими та потребують подальших досліджень. Особливої уваги заслуговують дослідження стенобіонтних степових видів-індикаторів, зокрема, виявлення їх локалітетів та детальне вивчення їхніх аутекологічних особливостей, з метою подальшого збереження як їх самих, так і цілих степових ентомокомплексів. Матеріал та методики Дана публікація є результатом багаторічних досліджень, проведених авторами у понад 100 пунктах степової зони України, на території: Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської та Херсонської адміністративних областей і А. Р. Крим. Крім власних даних, були використані матеріали, люб язно надані окремими ентомологами та колекціонерами-аматорами, а також опрацьовані усі відомі авторам колекції та літературні джерела, що містять інформацію стосовно ноктуоїдофауни степової зони України. У польових дослідженнях використовували загальноприйняті, для даної групи комах, методи збору матеріалу [84; 85], основним з яких, було приваблювання до штучних джерел світла (освітлений екран та світлопастки), як найрезультативніший з усіх методів. Крім того, застосовували нічний збір імаго на принаду (відферментований розчин фруктів з пивом або вином). Під час денних екскурсій проводили відлов сачком активних вдень та пошуки сплячих імаго, а також збір передімагінальних стадій з наступним виведенням у лабораторних умовах. Разом з тим, постійно велися візуальні спостереження. 1 навести всі опрацьовані публікації, що містять відомості про Noctuoidea степової зони України не дозволяє лімітований обсяг даної статті Визначення зібраного матеріалу проводили з використанням відповідних сучасних визначників [72-79; 92-95; 97; 98], здебільшого за зовнішніми ознаками. У випадках з поліморфними та близькими, морфологічно дуже подібними видами-двійниками за особливостями будови геніталій, для чого було зроблено відповідні мікропрепарати. Переважну більшість матеріалу зібрано авторами, в інших випадках, (в дужках), вказаний колектор. У праці використано найновішу, розроблену провідними європейськими лепідоптерологами, систематику надродини Noctuoidea [97]. Загальну характеристику ареалів та екопреференцій окремих видів наведено згідно до сучасних опрацювань групи [72-80; 92-95; 97; 98]. Характеристику поширення та відносної чисельності окремих видів в Україні, вказано на основі власних спостережень та аналізу літературних джерел [28; 41 та ін.]. Для більшості видів з кожної знахідки наведено точну кількість виявлених екземплярів. В інших випадках вказано відносну чисельність, яку встановлювали наступним чином: якщо протягом доби відзначено понад 100 екземплярів виду, то вважаємо його масовим, від 31 до 100 численним, звичайним, 3-10 нечисленним і 1-2 відзначені поодинокі екземпляри. У тексті використано наступні скорочення: б. балка, г. гора, екз. екземпляр (-и, -ів), м. місто, о. острів, обл. область (ДОН: Донецька, ЗАП: Запорізька, АРК А. Р. Крим, ЛУГ: Луганська, МИК: Миколаївська, ОДС: Одеська, ХРС: Херсонська), оз. озеро, ок. околиці, п-ів півострів, пос. поселення, р-н район, с. село, смт. селище міського типу, ст. станиця, ур. урочище. Нижче наведений перелік географічних пунктів місць знахідок, та вказано прізвища колекторів, що збирали матеріал в кожному пункті. Курсивом виділені, наведені в тексті, назви пунктів збору матеріалу. А. Р. КРИМ, ок. м. Євпаторія (Шеремет І. В.); Ленінський р-н, ок. смт. Багерове (Геряк Ю. М., Цикал С. М.); Чорноморський р-н, ок. с. Оленівка (Жаков О. В.); ДОНЕЦЬКА обл., ок. м. Амвросіївка (Дронов О. В.); Артемівський р-н, ок. с. Дронівка (Мартинов О. В.); Константинівський р-н, ок. с. Олександрове-Калинове, Р.Л.П. «Клебан-Бик» (Глотов С. В.); Краматорська міськрада, ок. с. Біленьке (Геряк Ю. М., Дем яненко С. О., Канарський Ю. В., Мартинов О. В.); Тельманівський р-н, ок. с. Самсонове, відділення Хомутівський степ, Українського степового заповідника (далі У.С.П.З.) (Глотов С. В.); ЗАПОРІЗЬКА обл., ок. м. Бердянськ (Мушинський В. Г.); Бердянський р-н, ок. с. Калайтанівка (Жаков О. В., Кармишев Ю. В., Ковальов І. В., Козлов С. М.); Василівський р-н, Sci. Bull. Uzhgorod Univ. (Ser. Biol.), 2012, Vol Наук. Вісник Ужгород. ун ту. (Сер. Біол.), 2012, Вип. 32 ок. смт. Василівка, б. Басанька і ур. Лиса гора (Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Мушинський В. Г.); Веселiвський р-н, ок. с. Озерне (Ковальов І. В.); Вільнянський р-н, ок. с. Ясинувате, б. Бальчанська (Жаков О. В., Кармишев Ю. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Мушинський В. Г.); ок. м. Енергодар (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); м. Запоріжжя з ок.: ур. Вирва, о. Хортиця (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); Запорізький р-н, ок. с. Августинівка (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Бабурка (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Високогірне (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Відрадне (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Канцерівка (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Крилівське (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Кушугум (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. смт. Малокатеринівка (Муленко М. А.); ок. с. Нижня Хортиця (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Привітне (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); с. Річне (Жаков О. В.); ок. с. Ручаївка (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Федорівка (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Червонодніпрівка (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); Кам'янко-Дніпровський р-н, ок. смт. Кам'янка- Дніпровська (Сурган Є.); Куйбишевеський р-н, ок. смт. Куйбишеве, Куйбишевське лісництво (Жаков О. В.); Мелітопольський р-н, ок. с. Данило-Іванівка (Ковальов І. В.); ок. м. Мелітополь (Кармишев Ю. В., Ковальов І. В., М'ясников І. В.); ок. смт. Мирне (Жаков О. В., Кармишев Ю. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Мушинський В. Г.); ок. с. Прилуківка (Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Кармишев Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Спаське (Ковальов І. В., Козлов С. М.); ок. с. Тамбівка (Ковальов І. В., Козлов С. М., Кармишев Ю. В.); с. Терпіння (Козлов С. М.); ок. с. Тихонівка (Ковальов І. В.); ок. с. Троїцьке, б. Троїцька (Жаков О. В., Кармишев Ю. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Мушинський В. Г.); Новомиколаївський р-н, ок. с. Тернувате, зоосад «Таврія» (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); Оріхівський р-н, ок. с. Кірове (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); Приазовский р-н, ок. с. Гірсівка (Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Кармишев Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Приморський Посад (Козлов С. М.); ок. с. Степанівка Перша (Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Кармишев Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. м. Приморськ (Кармишев Ю.В.); Приморський р-н, ок. с. Азов (Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Кармишев Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Шевченко (Жаков О. В.); Розівський р-н, ок. с. Першотравневе, відділення «Кам яні могили», У.С.П.З. (Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Кармишев Ю. В., Мартинов О. В., Мушинський В. Г.); Токмацький р-н, ок. с. Жовтневе (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Кохане (Жаков О. В.); ок. м. Токмак (Жаков О. В., Мушинський В. Г.); Якимівський р-н, ок. с. Атманай (Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Кармишев Ю. В.); ок. с. Богатир (Жаков О. В., Ковальов І. В., Козлов С. М., Кармишев Ю. В., Мушинський В. Г.); ок. с. Кирилівка, ур. Федотова коса та коса Пересип (Жаков О. В., Ковальов І. В., Муши
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks