Noul model_CV_RO.doc

Description
Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele [Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.] Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara Scrieţi numărul de telefon Scrieţi numărul de telefon mobil Sc

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
   Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele [Toate cmpurile CV!ului unt opţionale# $ter%eţi cmpurile %oale#&  Scrieţi numele tr'(ii) num'rul) oraşul) co*ul poştal) ţara Scrieţi num'rul *e tele+on Scrieţi num'rul *e tele+on mo,il Scrieţi a*re a *e email Scrieţi a*re a pa%inii -e, per onale Scrieţi tipul *e me en%er pe care!l +olo iţi ./a0oo) 12pe etc#3 Scrieţi numele *e utili(ator pe me en%er ./a0oo) 12pe etc#3 Se4ul Scrieţi e4ul 5 6ata naşterii ((7ll7aaaa   5 Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea E8PERIENŢA PROFESIONAL9 [6e crieţi eparat +iecare loc *e munc'# :ncepeţi cu cel mai recent#& E6;CAŢIE $I FORMARE [A*'u%aţi cmpuri eparate pentru +iecare etap' *e +ormare# :ncepeţi cu cea mai recent#& Scrieţi *atele .*e la ! pn' la3 Scrieţi cali+icarea o,ţinut' Scrieţi ni<elul E=F)*ac' >l cunoaşteţi Scrieţi *enumirea or%ani(aţiei *e e*ucaţie au +ormare şi localitatea .*ac' e te rele<ant) crieţi şi ţara3 ▪ Scrieţi li ta principalelor materii tu*iate şi a,ilit'ţile acumulate COMPETEN?E PERSONALE [$ter%eţi cmpurile necompletate#& Lim,a.i3 matern'.e3Scrieţi lim,a matern' 7 lim,ile materne  Alte lim,i tr'ine cuno cute @N?ELEERE VORBIRE SCRIERE  A cultare Citire Participare lacon<er aţie 6i cur oral Speci+icaţi lim,a tr'in'Speci+icaţi ni<elul Speci+icaţi ni<elul Speci+icaţi ni<elul Speci+icaţi ni<elul Speci+icaţi ni<elul Scrieţi *enumirea certi+icatului# Scrieţi ni<elul) *ac' >l cunoaşteţi# Speci+icaţi lim,a tr'in'Speci+icaţi ni<elul Speci+icaţi ni<elul Speci+icaţi ni<elul Speci+icaţi ni<elul Speci+icaţi ni<elul Scrieţi *enumirea certi+icatului# Scrieţi ni<elul) *ac' >l cunoaşteţi# Ni<eluri AD7 ;tili(ator elementar ! BD7 ;tili(ator in*epen*ent ! CD7 ;tili(ator e4perimentat Ca*rul european comun *e re+erinţ' pentru lim,i tr'ine Competenţe *e comunicare Scrieţi competenţele *e comunicare *eţinute# Speci+icaţi conte4tul >n care au +o t ace tea *o,n*ite# 6e e4emplu ▪ ,une competenţe *e comunicare *o,n*ite prin e4perienţa proprie *e mana%er *e <n('ri  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina D  /    LOC;L 6E M;NCA PENTR;CARE SE CAN6I6EA9POIŢIALOC;L 6E M;NC9 6ORITST;6IILE PENTR; CARE SECAN6I6EA9 Scrieţi locul *e munc' pentru care e can*i*ea(' 7 po(iţia 7 locul *e munc' *orit 7 tu*iile pentru care e can*i*ea(' .>n*ep'rtaţi cmpurile irele<ante *in coloana tn%'3 Scrieţi *atele .*e la ! pn' la3   Scrieţi ocupaţia au po(iţia ocupat' Scrieţi *enumirea an%aGatorului şi localitatea . crieţi şi a*re a complet' şi pa%ina -e,3 ▪ Scrieţi principalele acti<it'ţi şi re pon a,ilit'ţi Tipul au ectorul *e acti<itate Scrieţi tipul au ectorul *e acti<itate   Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele Competenţeor%ani(aţionale7mana%eriale Scrieţi competenţele or%ani(aţionale7mana%eriale# Speci+icaţi conte4tul >n care au +o t ace tea *o,n*ite# 6e e4emplu ▪ lea*er 0ip .>n pre(ent) unt re pon a,il7' *e o ec0ip' *e DH per oane3Competenţe *o,n*ite la locul *emunc' Scrieţi competenţele *o,n*ite la locul *e munc' şi care nu au +o t menţionate anterior# Speci+icaţi conte4tul >n care au +o t ace tea *o,n*ite# 6e e4emplu ▪ o ,un' cunoaştere a proce elor *e control al calit'ţii .>n pre(ent +iin* re pon a,il cu au*itul calit'ţii3Competenţe in+ormatice Scrieţi competenţele in+ormatice *eţinute# Speci+icaţi conte4tul >n care au +o t ace tea *o,n*ite# 6e e4emplu ▪ o ,un' cunoaştere a in trumentelor Micro o+t O++ice Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au +o t menţionate anterior# Speci+icaţi conte4tul >n care au +o t ace tea *o,n*ite# 6e e4emplu ▪ tmpl'riePermi *e con*ucere Scrieţi cate%oria permi ului *e con*ucere pe care >l *eţineţi# 6e e4emplu ▪ BINFORMA?II S;PLIMENTAREPu,licaţiiPre(ent'riProiecteCon+erinţeSeminarii6i tincţii A+ilieriRe+erinţeMentionaţi pu,licaţiile) pre(ent'rile) proiectele) con+erinţele) eminarele) *i tincţiile) a+ilierile şi re+erinţele pe care le con i*eraţi rele<ante# $ter%eţi cmpurile irele<ante *in coloana tn%'#E4emplu *e pu,licaţie ▪ Cum ' >ntocmeşti un CV *e ucce J) Ne- A ociate* Pu,li 0er ) Lon*on) HH# E4emplu *e proiect ▪ Bi,lioteca pu,lic' *in 6e<on# Ar0itect principal re pon a,il cu *e i%n!ul) pro*ucaţia şi uper<i(area con trucţiei .HHK!HD3#  ANE8E A*'u%aţi o li t' a *ocumentelor ane4ate CV!ului# E4emple ▪ copii ale *iplomelor şi certi+icatelor *e cali+icare ▪ recoman*'ri *e la locul *e munc' ▪ pu,licaţii au cercet'ri# © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina   /   
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks